Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Sivistyslautakunta 29.1.2019

§
1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSAJANKOHTA JA -TIHEYS
TOIMINTAVUONNA 2019

5 SIVISTYSTOIMEN HALLINTOKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT TOIMINTAVUODELLE 2019

6 SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO
V. 2019

7 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

8 SIVISTYSTOIMEN HALLINTOKUNNAN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA

9 LUHANGAN KUNNAN ESI- JA PERUSKOULUN TYÖ- JA LOMA-
AJAT LUKUVUODELLE 2019-2020

10 VARAJOHTAJAN VALINTA

11 VUODEN 2018 TSEMPPARIT JA TSEMPPAAJAT

12 OPETUSTOIMELLE SAAPUNUT POSTI

13 MUIDEN LAUTAKUNTIEN, KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTAMINEN SIVISTYS-
LAUTAKUNNALLE

14 MUUT ASIAT

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

§ 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                    Esitys:
Kokouskutsu sivistyslautakunnan jäsenille ja muille asianomaisille on toimitettu tiistaina 22.1.2019. Kokouksesta on ilmoitettu yleisessä tietoverkossa, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet lautakunnan varsinaisista jäsenistä on saapuvilla, myös päätösvaltaiseksi.
                    Päätös:
                    
Esitys hyväksyttiin.


§ 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Esitys:

Sivistyslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi kaksi lautakunnan varsinaista jäsentä keskuudestaan.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Markku Huuskola ja Sami Talpio.


§ 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esitys:

Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSAJANKOHTA JA -TIHEYS
TOIMINTAVUONNA 2019

Sivistyslautakunta on kokoontunut tarvittaessa. Vuonna 2018 kokouksia oli 7
kappaletta. Seuraavan kokouksen ajankohta on yleensä sovittu edellisessä kokouksessa.

Esitys:

Sivistyslautakunta päättää, että seuraavan kokouksen ajankohta päätetään edellisessä kokouksessa. Kokouksia pidetään tarvittaessa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
§ 5 SIVISTYSTOIMEN HALLINTOKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT
TOIMINTAVUODELLE 2019

Lautakunnan on valittava vuosittain sivistystoimen laskujen hyväksyjät.

                    Esitys:
                    
Lautakunta valitsee sivistystoimen laskujen hyväksyjät vuodelle 2019 seuraavasti: johtajaopettaja vastaanottaa, tarkistaa ja hyväksyy sivistystoimen laskujen oikeellisuuden. Kirjaston osalta kirjastonhoitaja vastaanottaa ja tarkistaa kirjastotoimen laskut ja johtajaopettaja hyväksyy laskujen oikeellisuuden. Kunnanjohtaja hyväksyy laskujen maksatuksen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 6 SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO
V. 2019

Sivistyslautakunnan pöytäkirjat tulee pitää nähtävillä yleisessä tietoverkossa kuntalain §140 ”Päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle” mukaan.

Esitys:

Sivistyslautakunnan tarkastetut pöytäkirjat pidetään nähtävillä Luhangan kunnantoimistossa ja kunnan verkkokotisivuilla viikon kuluttua kokouksesta vähintään 2 viikon ajan. Kokouksen esityslistan valmistuttua, se laitetaan myös kunnan verkkokotisivulle nähtäväksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 7 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kokouksessa ovat nähtävillä johtajaopettaja Leila Qvist-Petterssonin tekemät viranhaltijapäätökset toimintavuonna 2018 ja kuluvana toimintavuonna 2019.

Esitys:

Merkitään tiedoksi sivistyslautakunnalle.

Päätös:

Kokouksessa esiteltiin viranhaltijapäätökset 67-69/2018 ja 1-4/2019.

Esitys hyväksyttiin.


§ 8 SIVISTYSTOIMEN HALLINTOKUNNAN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA

Luettavissa on sivistystoimen hallintokunnan käyttötalouden toteutuma
ajalta 1.1.-30.11.2018. Toteutuma on kokouskutsun liitteenä.

Esitys:

Merkitään tiedoksi sivistyslautakunnalle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 9 LUHANGAN KUNNAN ESI- JA PERUSKOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT
LUKUVUODELLE 2019-2020

Kuntamme yläkouluikäiset lapset käyvät koulua pääosin Joutsassa ja muutama Sysmässä. Luhangan kunnan oppilaat käyttävät Joutsa-Luhanka bussilinjoja koulumatkoillaan. Bussilinjat kulkevat vain koulupäivinä. Luhangan kunnan koulun työ- ja loma-ajat on käytännön syistä hyvä olla samat kuin naapurikunnan Joutsan koulujen työ- ja loma-ajat.

Luhangan koulun opettajille on esitelty henkilökunnan kokouksessa 15.1.2019 Joutsan kunnan Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan 13.11.2018 § 85 hyväksymät koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2019-2020. Luhangan koulun opettajakunta on hyväksynyt kyseiset työ- ja loma-ajat Luhangan kunnan koulun työ- ja loma-ajoiksi lukuvuodelle 2019-2020. Kyseiset työ- ja loma-ajat ovat kokouskutsun liitteenä.

Esitys:

Johtajaopettaja esittää, että sivistyslautakunta hyväksyy Joutsan Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan hyväksymät koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2019-2020 Luhangan kunnan koulun työ- ja loma-ajoiksi lukuvuodelle 2019-2020.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.


§ 10 VARAJOHTAJAN VALINTA

Luhangan koulun varajohtaja Marika Lampinen on opintovapaalla koko koulun kevätlukukauden 2019 ajan eli 7.1.- 1.6.2019. Luhangan koulun opettajakunta on kokouksessaan 15.1.2019 päättänyt esittää sivistyslautakunnalle, että Luhangan koulun esikouluopettaja Tiina-Maria Huusari valitaan Luhangan koulun varajohtajaksi kevätlukukauden 2019 ajaksi.

Esitys:

Sivistyslautakunta nimittää Luhangan koulun varajohtajaksi kevätlukukaudelle 2019 1.2.-1.6.2019 Tiina-Maria Huusarin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 11 VUODEN 2018 TSEMPPARIT JA TSEMPPAAJAT

Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhla nostaa 14. kerran esille keskisuomalaisten nuorten aktiivisuutta ja nuorten taustalla toimivia aikuisia. Juhlassa palkitaan kuntien nimeämät Nuoret Tsempparit ja Aikuiset Tsemppaajat sekä ehdotusten perusteella vuoden 2018 Erityistsemppaajat, Nuorisovaltuusto sekä Nuorisoteko. Juhlava tilaisuus järjestetään perjantaina 15.3.2019 Jyväskylässä!

Vastuullinen järjestäjä on Nuorten Suomi ry (ent. Nuorten Keski-Suomi ry). Tilaisuutta tukee Länsi-ja Sisä- Suomen Aluehallintovirasto ja Keski-Suomen liitto.

Kunnat nimeävät Nuoren Tsempparin ja Aikuisen Tsemppaajan vuodelta 2018:

Nuori Tsemppari, eli 14-19 -vuotias, aktiivinen nuori TAI 14-19–vuotiaista koostuva nuorten ryhmä, joka esim. osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan, ohjaa positiivisella otteella lasten tai nuorten harrastusryhmää, kannustaa omalla esimerkillään yritteliäisyyteen, edistää nuorten asioita omassa elinpiirissään tai kannustaa ja opastaa muita nuoria toimimaan.

Aikuinen Tsemppaaja, eli aikuinen TAI aikuisista koostuva taho, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden omaehtoiseen toimintaan, kannustaa nuoria yritteliäisyyteen sekä suhtautuu nuoriin ja heidän ideoihinsa avoimesti. Tsemppaaja ei tee asioita nuorten puolesta, vaan luottaa nuoriin antaen vastuuta, kuitenkin tarvittaessa auttaen ja tukien.

Nuoren Tsempparin ja Aikuisen Tsemppaajan valinta tehdään kuntakohtaisesti:

Järjestäjä toivoo, että kunta on mukana kiittämässä ja kannustamassa paikkakuntansa toimijoita sekä mahdollistamassa Nuorten Tsempparien ja Aikuisten Tsemppaajien palkitsemista. Palkinto on monille merkittävä ja mieleenpainuva, kiitosta ei voida koskaan jakaa liikaa!

Jokainen Keski-Suomen kunta nimeää valitsemallaan tavalla aktiivisen nuoren tai nuorten ryhmän sekä aikuisen tai aikuistahon, joka omalla toiminnallaan on vaikuttanut positiivisesti kunnassa. Valintaa helpottaa esim. valintaraadin kokoaminen, jossa voi olla nuoria ja aikuisia edustajia esim. järjestöistä, kouluilta, nuorisotiloilta ja seurakunnalta. Kunnan nimeämät palkittavat ilmoitetaan viimeistään 31.1.2019 lomakkeella, joka löytyy nettisivulta: https://goo.gl/forms/Iw02EEaHpuRE45fT2


Kuntakohtaisen valintaraadin tehtävät:

- Ilmoittaa oman kunnan eri tahoille, että palkittavia (Nuori Tsemppari ja Aikuinen Tsemppaaja) etsitään ja tiedottaa samalla, kenelle ja milloin ehdotukset palkittavista ilmoitetaan kuntaan
- Päättää valitseeko raati palkittavat vai esitetäänkö palkittavien valinta esimerkiksi jonkin lautakunnan / kunnan valtuuston päätettäväksi
- Valitsee kunnan edustajan palkitsemisjuhlaan (edustaja jakaa palkittavalle mm. ruusun ja todistuksen, jotka tulevat juhlajärjestäjien puolesta)
- Ilmoittaa oheisen linkin takaa löytyvällä ”Palkittavien ilmoittamislomakkeella- viim. 31.1.2019 tiedot palkittavista perusteluineen ja yhteystietoineen, juhlaan osallistuvan kunnan edustajan sekä ilmoittajan yhteystiedot. Huom! Palkittavan postiosoite on välttämätön kutsun lähettämistä varten. https://goo.gl/forms/Iw02EEaHpuRE45fT2
- Juhlajärjestäjät lähettävät mediatiedotteen ennen juhlaa, jonka liitteenä on lista palkittavista perusteluineen. Toivomme, että valintaraati on myös yhteydessä oman kunnan tiedotusvälineisiin.

Keskisuomalaista Nuorisotekoa voi ehdottaa jokainen:

Vuoden 2018 Nuorisoteko valitaan ja palkitaan ehdotusten perusteella, valinnan tekee Nuorten Suomen hallitus yhteistyössä Keskisuomalaisen ja Keski-Suomen liiton edustajien kanssa. Nuorisoteko voi olla toimintamalli, tapahtuma tai mikä tahansa toiminto, joka on vienyt nuorten osallisuutta, aktiivisuutta ja omaa tekemistä eteenpäin jossakin päin Keski-Suomea. Nuorisotekoa perusteluineen voi ehdottaa kuka tahansa 15.2. mennessä.

Vuoden 2018 Nuorisovaltuuston valinta ja palkitseminen:

Vuoden 2018 keskisuomalainen nuorisovaltuusto valitaan ja palkitaan ehdotusten perusteella, yhdessä Nuorten Suomen hallituksen ja Keski-Suomen Nuorisovaltuuston kanssa. Ehdotuksia etsitään Keski-Suomen nuorisovaltuutettujen toimesta tammi-helmikuussa.

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto valitsee ja palkitsee Erityistsemppaajan:

Erityistsemppaaja on aikuinen tai aikuistaho, jonka keskisuomalaisista nuorista koostuva vaikuttajaryhmä, Keski-Suomen Nuorisovaltuusto, haluaa erityisesti nostaa palkittavien joukkoon. Ryhmäläiset laativat vuosittain kriteerit, joita juuri sillä hetkellä pitävät erityisen tärkeänä maakunnan nuorten osallisuuden näkökulmasta.

Lisätiedot: Eeva-Liisa Tilkanen, p. 040 552 8070,
eeva-liisa.tilkanen@nuortenkeskisuomi.fi

Liitteenä on lista Luhangan kunnan valitsemista aiempien vuosien palkinnonsaajista.

Esitys:

Sivistyslautakunta valitsee Luhangan kunnan vuoden 2018 Tsemppari- ja                    Tsemppaaja-palkinnonsaajat. Sivistyslautakunta kirjaa myös perustelut ja päättää, kuka edustaa kuntaa palkinnonjakotilaisuudessa.

Päätös:

Sivistyslautakunta päätti, että vuoden 2018 Tsempparia ja Tsemppaajaa
ei valita.§ 12 OPETUSTOIMELLE SAAPUNUT POSTI

Posti esitellään kokouksessa.


10.12.2018
Opetus- ja kulttuuriministeriö: Päätös: OKM/21/623/2018: Käyttämättä jääneen määrärahan uudelleen kohdentaminen, ostotuki
21.1.2019
Opetus- ja kulttuuriministeriö: Kirje OKM/1/623/2019, Lasten ja nuorten lukemista edistävien kirjastopalvelujen valtakunnallinen erityistehtävä


Päätös:

Saapunut posti esiteltiin kokouksessa.

§ 13 MUIDEN LAUTAKUNTIEN, KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE

Päätökset esitetään kokouksessa ja merkitään pöytäkirjaan.

Ei ollut tiedoksi saatettavia päätöksiä.

§ 14 MUUT ASIAT


1. Luhangan kunnan esi- ja peruskouluun ilmoittautuminen tapahtuu
ajalla 21.1.-4.2.2019.

2. Toimintakertomus tulisi käsitellä sivistyslautakunnassa viimeistään
viikolla 8. Seuraava sivistyslautakunnan kokous tulisi olla siis
viimeistään ti 19.2.2019. Lautakunta päätti, että seuraava kokous pidetään
ti 19.2.2019 klo 17.30 kylätalolla.

3. Luhangan koulun karaokeillat
Lautakunta keskusteli karaokeiltojen järjestämisestä. Jatkossa karaokeillat järjestäisi mahdollisesti jokin yhdistys tai järjestö.

4. Induktiosilmukka kylätalolle
Lautakunta keskusteli asiasta. Kylätalon äänentoistoon ja induktiosilmukka-
asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

5. Päivähoidon siirto sivistystoimen alaisuuteen
Lautakunta keskusteli asiasta.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 10

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 10

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunta
Sivistystoimenlautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhkirja@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeeenlinna
                    puh. 010 3642200, fax 010 3642269
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika ___ pv

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät Valitusaika ___pv
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 260 euroa.