Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

AIKA 31.1.2019 klo 15.00 – 15.40
PAIKKA KUNTALA, Hakulintie 2


KÄSITELLYT ASIAT
§ Otsikko
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
3 Esityslistan hyväksyminen
4 Rakennuslautakunnan varsinaisten kokousten ajasta ja paikasta
päättäminen
5 Rakennuslautakunnan laskujen hyväksyminen
6 Rakennuslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
7 Rakennuslautakunnan pöytäkirjojen nähtävilläolo
8 Rakennuslautakunnan kokouskutsun toimittamistapa
9 Oikaisuvaatimus rakennuslupapäätökseen numero 18-0046-R                    
10 Luhangan Kyläkauppa Oy, vesilain mukainen lupahakemus, vesialueen
ruoppaus ja laiturin rakentaminen                     
11 Muut asiat
12 Ilmoitusasiat
Oikaisuvaatimusohjeet Ja valitusosoitus                     


OSALLISTUJAT

LÄSNÄ Dammert Tauno puheenjohtaja
Seimola Pertti varapuheenjohtaja
Ikonen Ari jäsen
Kosonen Pirjo jäsen
Virtanen Eila jäsen
Masalin Risto varajäsen
MUUT Salonen Risto rakennustarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
Masalin-Weijo Marika ympäristötarkastaja
Kärnä Tuomo kunnanjohtaja
Viinikainen Martti kunnanhallituksen puheenjohtaja


Tauno Dammert Risto Salonen
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT § 1 – 12
_______________________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU
Paikka ja aika                     tekninen toimisto 5.2.2019

Risto Masalin Pertti Seimola____________________________

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Paikka ja aika tekninen toimisto 5.2.2019 klo 09.00-15.00
sekä kunnan kotisivut (www.luhanka.fi).
Todistaa:

Risto Salonen
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Rak.ltk 1 § Rakennustarkastajan ehdotus:

Kokouskutsu rakennuslautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen edustajalle sekä kunnanjohtajalle on toimitettu rakennuslautakunnan 8.2.2018 päätöksen mukaisesti, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myöskin päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen


Rak.ltk. 2 § Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Seimola ja Risto Masalin.


Esityslistan hyväksyminen


Rak.ltk. 3 § Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Rakennustarkastajan ehdotus:
Rakennuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Rakennuslautakunnan varsinaisten kokousten ajasta ja paikasta
päättäminen

Rak.ltk 4§
Luhangan kunnan hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös silloin kun puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai enemmistö jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä.

Rakennustarkastajan ehdotus:
Rakennuslautakunta päättää, että vuonna 2019 rakennuslautakunnan varsinaisten kokousten kokouspäivät ovat torstaisin. Kokouspaikkana on pääsääntöisesti Kuntala (Hakulintie 2) ja kokouksen alkavat klo 17.00.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Rakennuslautakunnan laskujen hyväksyminen

Rak.ltk. 5 § Rakennustarkastajan ehdotus:
Rakennuslautakunnan laskut hyväksyy rakennustarkastaja. Rakennustarkastajan laskut hyväksyy kunnanjohtaja tai kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Rakennuslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen


Rak.ltk. 6 § Rakennustarkastajan ehdotus:
Rakennuslautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan kokouksen jälkeen 3. arkipäivänä.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Rakennuslautakunnan pöytäkirjojen nähtävilläolo


Rak.ltk. 7 § Rakennuslautakunnan pöytäkirja tulee olla julkisesti nähtävillä.
Rakennustarkastajan ehdotus:
Tarkastetut pöytäkirjat pidetään nähtävillä teknisessä toimistossa kokousta seuraavana torstaina toimiston aukioloaikana klo 9.00-15.00 sekä kunnan kotisivuilla.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
                    
                    
                    
Rakennuslautakunnan kokouskutsun toimittamistapa


Rak.ltk. 8 § Hallintosäännön mukaisesti kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Rakennustarkastajan ehdotus:
                    
Täydentyvä pöytäkirjaehdotus lähetetään esityslistan mukana.
Kokouskutsut postitetaan viikkoa ennen kokousta kirjepostina liitteineen.
Vain poikkeustapauksissa voidaan noudattaa myös lyhyempää kokouskutsuaikaa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
                    
                    
Oikaisuvaatimus rakennuslupapäätökseen numero 18-0046-R

Rak.ltk. 9 §

Rakennustarkastaja on 4.12.2018 § 284 myöntänyt Pentti Huumolle rakennusluvan nro 18-0046-R. Lupa koskee rantasauna rakentamista ja vanhan saunan purkua. Rakennuspaikka on Koivuniemi 435-405-3-110.

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 7.12.2018, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Lupapäätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia rakennuslautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti rakennuslautakunnalle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Topi Lahtinen on tehnyt 20.12.2018 päivätyn muutoshakemuksen rakennustarkastajan 4.12.2018 § 284 tekemästä rakennuslupapäätöksestä. (liite).

Muutoshakemuksessa Topi Lahtinen vaatii että rakennustarkastajan myöntämä rakennuslupa tulee kumota. Vaatimuksessaan Topi Lahtinen toteaa mm. että asemapiirros on liian yleispiirteinen.

Huumo on toimittanut rakennusvalvontaan määräykset täyttävän asemapiirroksen (23.1.2019).

Rakennustarkastajan ehdotus:

Ehdotus annetaan kokouksessa.

Rakennustarkastajan kokouksessa antama uusi ehdotus:

- rakennustarkastaja esittää rakennuslautakunnalle, että Topi Lahtisen oikaisuvaatimus rakennustarkastajan päätöksestä hylätään.
- rakennuslautakunta pitää voimassa rakennustarkastajan 4.12.2018 § 284 Pentti Huumolle myönnetyn rakennusluvan nro 18-0046-R.
- rakennuslautakunta päätti tehdä muutoksen rakennuslupaan oikaisuvaatimuksen johdosta vaihtamalla siihen uuden asemapiirustuksen (23.1.2019), joka täyttää määräykset.


Perustelut:
Pentti Huumo on toimittanut rakennusvalvontaa uuden asemapiirroksen joka täyttää ympäristöministeriön asetuksen rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä , 216/2015, 12.3.2015 (entinen rakentamismääräyskokoelma A2) vaatimukset.
Koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt rakennusluvan virheet ja puutteet ovat poistuneet tehdyn muutoksen myötä, ei rakennusluvan hylkäämiselle ole enää tarvetta.
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Luhangan Kyläkauppa Oy, vesilain mukainen lupahakemus, vesialueen ruoppaus ja laiturin rakentaminen
Rak.ltk 10 §

Lausuntopyyntö Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Luhangan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Luhangan Kyläkauppa Oy:n rannan ruoppaushakemuksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 22.2.2019 mennessä. Lausunnossa on ilmoitettava asian diaarinumero LSSAVI/11800/2018. Luhangan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta pyydetään myös arviota tankkauspaikan rakentamisen luvantarpeesta/oikeudellisista edellytyksistä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.
Lupahakemus Luhangan Kyläkauppa Oy hakee vesilain mukaista lupaa ruoppaukseen ja laiturin rakentamiseen Luhangan kunnan keskustassa kiinteistöllä 435-402-2-324 ja vesialueella 435-876-3-1 Päijänteellä Luhangan kunnassa. Hankkeen tavoitteena on ottaa rantaviiva hyötykäyttöön palvelemaan veneilijöitä ja matkailijoita. Ruoppauksen jälkeen rantaan tehtävän louhospenkereen päälle asennetaan laituri, jonka edustalle tulee noin 15 – 16 venepaikkaa. Osa louhospenkereestä asettuu karttatarkastelun perusteella yleisen vesialueen puolelle. Vanhaa laituria kunnostetaan ja sen yhteyteen on tarkoitus asentaa polttoaineen tankkauspiste veneilijöille. Ranta on kaavoitettu satama-alueeksi (LV) ja kaava sallii alueelle liiketoimintaa tukevaa toimintaa ja rakentamista. Hakijan arvion mukaan venekävijöiden määrä lomakaudella tulee olemaan noin 30 venettä vuorokaudessa.
Vesialueen omistajalta (435-876-3-1) ja naapureilta (435-402-2-177, 435-402-4-349, 435-402-2-166) on suostumus hankkeelle.

Ruoppaus tehdään rannan suuntaisesti noin 70 metrin matkalta 10 - 17 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Rannan nykyinen syvyys on 1,0 metriä ja ruoppauksen jälkeen 1,7 metriä. Ruopattava massamäärä on enintään 800 kuutiometriä. Rantaan rakennetaan louhoskivetys, jonka taakse ruoppausmassat tasataan ja peitetään kankaalla ja sorakerroksella. Hakijan arvion mukaan hankkeesta ei aiheudu korvattavia menetyksiä.

Hakijan mukaan sataman yhteydestä kulkeneen jäätien alkupaikka on siirretty Hepoluhtaan, joten hanke ei hakijan mukaan haittaa jäätien ylläpitoa.

(Asian valmistelija: ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209, marika.masalin-weijo@luhanka.fi)

Ympäristötarkastajan ehdotus:
Lausunto annetaan kokouksessa.

Ympäristötarkastajan uusi ehdotus:
Luhangan kunnan rakennuslautakunta Luhangan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena antaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Luhangan Kyläkauppa Oy:n vesilain mukaisesta lupahakemuksesta:
Lupahakemuksessa esitetyt toimet ovat kaavan mukaisia. Sataman yhteydestä kulkeneen jäätien alkupaikka on siirretty Hepoluhtaan, joten hanke ei haittaa jäätien ylläpitoa. Luhangan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan suurehko laituri (pituus ? 15 tai pinta-ala ? 150 m2) vaatii asemakaava-alueella toimenpideluvan.

Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta korvaavat ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen kuten jakeluasemien osalta. Rekisteröitäville laitoksille ei haeta ympäristölupaa. Jakeluasematoiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään koskee ainoastaan sellaisia jakeluasemia, joiden polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3 ja kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

- jakeluasema ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella;
* jakeluaseman toiminnasta ei aiheudu vesistön pilaantumista (vesilaki (587/2011) 3 luku)
* jakeluaseman jätevesien johtamisesta ei aiheudu ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista;
* jakeluaseman toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta naapurustolle (laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 1 momentti);
* jakeluasema ei ole osa direktiivilaitoksen toimintaa.

Mahdollinen tuleva tankkauspaikka sijoittuu pohjavesialueen ulkopuolelle. Ennalta arvioiden toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta naapurustolle, vesistön pilaantumista eikä jakeluaseman jätevesien johtamisesta aiheudu ojan, lähteen tai noron pilaantumista. Jakeluasema ei ole osa direktiivilaitoksen toimintaa.
Ympäristönsuojeluviranomaisen käsityksen mukaan tuleva tankkauspaikka tukeutuu jo olemassa olevan jakeluaseman toimintaan. Jakeluasemalla on Joutsan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen myöntämä ympäristölupa. Olemassa oleva jakeluasema tulee rekisteröidä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, jossa yhteydessä rekisteröitäväksi tulevat myös rakennettavan tankkauspaikan tiedot.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muut asiat


Rak.ltk. 10 §


Saapunut posti:
- Lausunto päijänteen vesialueen ruoppaustyöstä (KESELY72595/2018)


Ilmoitusasiat


Rak.ltk. 11 §


Ei ilmoitusasioita.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 2,3,4,5,6,7,8,11,12

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 1

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan rakennuslautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pohjois-Savon käräjäoikeus
Oikeus- ja Poliisitalo
Suolakatu 44, 70110 Kuopio
puh.kirjaamo 02956 48503,faksi 02956 48505
puhelin vaihde 02956 48500
sähköposti: pohjois-savo.ko@oikeus.fi                    
Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 pv


Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                     Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                     puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200, telekopio 029 56 42269
                     tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                     sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus, pykälät 9 Valitusaika 30 pv

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä
.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 260 euroa. Liitetään pöytäkirjaan