Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 2/2019

Aika 28.1.2019 klo 17.00-17.45

Paikka Valtuustosali, Hakulintie 2

Käsitellyt asiat 11-18

Asia § Otsikko

11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
13 Esityslistan hyväksyminen
14 Kiinteistökauppa Laaniaho
15 Kuntoiluportaiden rakentaminen                    
16                    Kunnanhallitukselle saapunut posti
17                    Kunnanjohtajan tiedotusasiat
18 Muut asiat

Ilmoitusmenettely Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 25.1.2019

Ilmoitustaulunhoitaja

Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 1.2.2019 ja kunnan verkkosivuilla 1.2.2019 alkaen


Osallistujat

Jäsenet Martti Viinikainen puheenjohtaja                    
                     Kimmo Laine varapuheenjohtaja
                     Marjo Merivirta hallituksen jäsen
                     Tauno Dammert hallituksen jäsen
                     Hilkka Weijo hallituksen jäsen
                     Pirkko Vilkman hallituksen jäsen
                     Aki Virtaniemi hallituksen jäsen


Muut saapuvilla olleet

                     Pertti Seimola Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
                     Heikki Kiviniemi Kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja
                     Eino Polvela Kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja
                     Tuomo Kärnä Kunnanjohtaja
                     Risto Salonen Rakennustarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
                     Sirpa Hyytiäinen Perusturvajohtaja (ei paikalla)
Leila Qvist-Pettersson Johtajaopettaja (ei paikalla)


Käsitellyt asiat
11-18 §

Allekirjoitukset

Martti Viinikainen Risto Salonen
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä


Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Luhangan kunnanvirastolla 31.1.2019

Kimmo Laine Marjo Merivirta


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kunnanhallitus 28.1.2019 § 1 1

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille, varajäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle on toimitettu 25.1.2019
Kokouksesta on ilmoitettu yleisessä tietoverkossa, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla myös päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin asianmukaisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi.


Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanhallitus 28.1.2019 § 12

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.

Päätös: Kokous valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Kimmo Laineen ja Marjo Merivirran.


Esityslistan hyväksyminen

Kunnanhallitus 28.1.2019 § 13

Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.


Kiinteistökauppa Laaniaho, kiinteistötunnus: 435-405-14-3.

KIINTEISTÖN LAANIAHO MYYNTI

Khall. 115 §
1.10.2018
                    
Luhangan kunnalla on Tammijärven yleiskaava-alueellaan Laaniaho (435-405-14-3) niminen kiinteistö, joka on ollut erinäisessä käytössä viimeisten vuosikymmenten aikana. Kaavassa kiinteistöllä on tunnus TY. Luhangan kunnalla ei ole strategista intressiä omistaa ko. tonttia.

Kunnanjohtaja on käynyt paikallisen yrittäjän kanssa keskusteluja ko. kiinteistön osalta ja yrittäjä on tehnyt tahdonilmaisun kiinteistön ostamisesta.

Luhangan kunnan hallintosääntö 56§:
” Valtuusto päättää tytäryhteisöjen myynnistä, lakkauttamisesta tai perustamisesta. Muutoin kunnan omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta päättää kunnanhallitus valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille.”

Näin ollen kiinteistöjen myynnin osapuolena Luhangan kunnan osalta toimii kunnanhallitus, mikäli valtuusto päättää asettaa kiinteistön myyntiin. Kiinteistölle tulee asettaa markkinahinta ja kiinteistö tulee laittaa julkisesti myyntiin.
Kiinteistön mahdollisesti mennessä kaupaksi tulee kauppa suorittaa vuoden 2019 puolella. Kiinteistö on tarkoitus asettaa myyntiin alustapohjaiselle tarjouskauppa sivustolle.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää
1. Valtuuttaa kunnanhallituksen myymään kiinteistön Laaniaho (435-405-14-3) ja määrittelemään myyntiehdot ko. kiinteistön myynnille.
2. Kiinteistön myynnin ehtona on ostajan esittämä Luhangan kunnan kannalta oleellinen elinkeinopoliittinen tarkoitus.
3. Markkinahinnaksi tontille asetetaan 6000 euroa

Päätös: Päätettiin kunnanjohtajan esityksen mukaisesti.
                    
-----------------------------------

Kvalt. 40 §
1.11.2018

Päätös: Päätettiin kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti

-----------------------------------

KIINTEISTÖN LAANIAHO MYYNTI


Khall. 157 §

Kunnanvaltuusto on päätöksellään Kvalt. 40 § / 2018 hyväksynyt kiinteistön Laaniaho (435-405-14-3) myyntiin asettamisen. Kiinteistö asetetaan myyntiin alustapohjaiselle tarjouskauppa sivustolle yleiseen tietoverkkoon.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus asettaa ko. kiinteistön myyntiin seuraavin ehdoin:

1. Kiinteistön myynnin ehtona on ostajan esittämä Luhangan kunnan kannalta oleellinen elinkeinopoliittinen suunnitelma kiinteistön jatkokäytöstä.
2. Markkinahinnaksi tontille asetetaan 6000 euroa, jota voi vapaasti korottaa sitä mukaan, kun kohde herättää kiinnostusta.
3. Luhangan kunta pidättää itsellään oikeuden olla myymättä kaupan kohdetta, mikäli se katsoo, että kiinteistön jatkokäytöstä ei ole esitetty kuntaa tyydyttävää suunnitelmaa.
4. Kunnalla on oikeus lunastaa tontti takaisin kunnan omistukseen myyntihinnalla, mikäli ostajan esittelemä elinkeinopoliittinen suunnitelma ei toteudu ostajan ilmoittamassa määräajassa.
5. Muut kaupan ehdot sovitaan tarkemmin kauppakirjassa.
6. Myyntipäätöksen tekee Luhangan kunnanhallitus.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti

-----------------------------------------------------------------

Kunnanhallitus 28.1.2019 § 14

Kiinteistön Laaniaho myyntiaika on päättynyt ja kohteesta tuli yksi tarjous. T:mi J. Solatie on tarjonnut kohteesta 6400 € ja toimittanut kunnalle suunnitelman kiinteistön jatkokäytöstä (liitteenä).

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kiinteistöstä Laaniaho (435-405-14-3) tehdyn tarjouksen ja suunnitelman kiinteistön jatkokäytöstä. Kauppakirja liitteenä.

Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Kuntoiluportaiden rakentaminen

KUNTOILUPORTAIDEN RAKENTAMINEN

Khall 158 §

Luhangan Luju ry on lähestynyt kuntaa kuntoiluportaiden rakentamisesta kunnan alueelle. Kunnanjohtajalle on toimitettu alustava sivuprofiilikuva kuntoportaista ja annettu alustava paikkavaihtoehto portaiden sijoittamiseksi. Lujun suullinen ehdotus on, että kunta hankkisi tarvittavan puutavaran ja Luju hoitaisi portaiden valmistuksen ja asentamisen.

Pienen kunnan alueella liikuntapaikkoja tulisi miettiä kokonaisvaltaisesti ja kuntoportaidenkin kohdalla ensisijaisesti paikkaa tulisi miettiä lähelle olemassa olevaa kuntoilupolkua Koivuniemen alueelle. Tarkoituksenmukaista ei ole ripotella kuntoilupaikkoja pienessä taajamassa pitkin taajaman eri osia.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunta pyytää Luhangan Luju ry:ltä vaihtoehtoa kuntoiluportaiden sijoituspaikasta koivuniemen alueella sekä kirjallista ehdotusta karttoineen liittyen kuntoiluportaiden hankkimiseksi.


Päätös: Hilkka Weijo, Aki Virtaniemi ja Eino Polvela ilmoittivat itsensä esteelliseksi tämän pykälän käsittelyn ajaksi. (Edustusjäävi)
Päätettiin esityksen mukaisesti

-----------------------------------------------------
                    
Kunnanhallitus 28.1.2019 § 15

Kuntoiluportaiden osalta kuntaan ei ole toimitettu vaihtoehtoista sijoituspaikkaa koivuniemen alueelle sekä kirjallista ehdotusta karttoineen liittyen kuntoiluportaiden hankkimiseksi.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kuntoiluportaiden hankintaa tutkitaan keväällä uudelleen.

Päätös: Päätettiin kunnanjohtajan ehdotuksen mukaisesti


Kunnanhallitukselle saapunut posti

Kunnanhallitus 28.1.2019 § 16

1. Suomen Kuntaliitto
-Yleiskirje 2/2019: Tekijänoikeudella suojattuja aineistoja voi nyt käyttää myös varhaiskasvatuksessa
-Tiedote: Kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkkien tilauskäytäntö muuttuu
2. Opetus- ja kulttuuriministeriö
-OKM/54/221/2018 Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n mukaiset esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2019
-OKM/53/221/2018 Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2019
-OKM/45/221/2017 Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkastamisesta vuodelle 2018
-OKM/41/221/2017 Päätös perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2018 ohjaustuntien laskennallista määrää koskeva oikaisu
3. Kuntatyönantajat
-Yleiskirje 1/2019: Matkakustannusten korvaukset 1.1.2019 lukien
4. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
-LSSAVI/11800/2018 Lausuntopyyntö / Luhangan Kyläkauppa Oy, Rannan ruoppaus Päijänteellä, Luhanka
5. Keski-Suomen ELY-keskus
-KESELY/119/2019 Joukkoliikenteen valtionavustuksen hakeminen Keski-Suomessa vuonna 2019
6. Päijät-Hämeen liitto
-Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta

Posti saatettiin hallitukselle tiedoksi


Kunnanjohtajan tiedotusasiat

Kunnanhallitus 28.1.2019 § 17

Vanhusten asumisen seminaari on 7.2. kylätalolla.


Muut asiat

Kunnanhallitus 28.1.2019 § 18

Hilkka Weijo toivoi, että kunta ei järjestä karaokeharrastukseen mahdollisuutta kunnantiloissa, muu hallitus ei puolla näkemystä.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot:
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: -

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 11-15 §


Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 11-15 §

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh. kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Kunnallisvalitus, pykälät, - Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät, - Valitusaika 30 pv

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, Pykälät, - Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 260 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan