Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus Pöytäkirja 1/2019

Aika 14.1.2019 klo 17.00-17.40

Paikka Valtuustosali, Hakulintie 2

Käsiteltävät asiat 1-10

Asia § Otsikko

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3 Esityslistan hyväksyminen
4 Kunnanhallituksen kokoontuminen valtuustokauden loppuun
5 Valtuuston päätösten täytäntöönpano ja päätökset kokouksesta 21.12.2018
6                    Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Keski-Suomeen
7                    Oikaisuvaatimus - kunnanhallitus 10.12.2018 § 171, Sähkön hankinnan kilpailutus
8 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
9 Kunnanhallitukselle saapunut posti
10 Muut asiat


Ilmoitusmenettely Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 11.1.2019

                    Ilmoitustaulunhoitaja

                    Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Paikka ja aika Luhangan kunnanvirastolla 18.1.2019 ja kunnan verkkosivuilla 18.1.2019 alkaen


Osallistujat

Jäsenet
                    Martti Viinikainen puheenjohtaja                    
                    Kimmo Laine varapuheenjohtaja
                    Marjo Merivirta                    hallituksen jäsen, paikalla varajäsen Marja-Leena Nurminen
                    Tauno Dammert                    hallituksen jäsen
                    Hilkka Weijo                    hallituksen jäsen
                    Pirkko Vilkman                    hallituksen jäsen
                    Aki Virtaniemi hallituksen jäsen


Muut saapuvilla olleet

                    Pertti Seimola Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
                    Heikki Kiviniemi Kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja
                    Eino Polvela Kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja
                    Tuomo Kärnä Kunnanjohtaja
                    Risto Salonen Rakennustarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
                    Sirpa Hyytiäinen Perusturvajohtaja
Leila Qvist-Pettersson Johtajaopettaja


Käsitellyt asiat
1-10 §


Allekirjoitukset

Martti Viinikainen Risto Salonen
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä


Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Luhangan kunnanvirastolla 18.1.2019


Pirkko Vilkman Tauno Dammert
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 1

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille, varajäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle on toimitettu 11.1.2019

Kokouksesta on ilmoitettu yleisessä tietoverkossa, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla myös päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin asianmukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 2

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.

Päätös:Kokous valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Pirkko Vilkmanin ja Tauno Dammertin


Esityslistan hyväksyminen

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 3

Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslistan


Kunnanhallituksen kokoontuminen valtuustokauden loppuun

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 4

Kunnanhallitus on kokoontunut v. 2018 pääsääntöisesti kuukauden 1. ja 3. maanantai klo 17.00 alkaen. Heinäkuussa vuosilomien aikaan kunnanhallitus ei ole kokoontunut. 
Kunnanhallitus kokoontuu muulloinkin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai kunnanhallituksen jäsenten enemmistö on tehnyt siitä hänelle esityksen.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus kokoontuu valtuustokauden loppuajan pääsääntöisesti kuukauden 1. ja 3. maanantai klo 17.00 alkaen sekä muulloinkin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai kunnanhallituksen jäsenten enemmistö on tehnyt siitä hänelle esityksen.

Mikäli asioita ei ole säännöllisiin kokouksiin esiteltäviksi niin kokous voidaan perua esittelijän ja puheenjohtajan näin sopiessa.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin


Valtuuston päätösten täytäntöönpano ja päätökset kokouksesta 21.12.2018

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 5

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta kuntalain 39 § ja 96 § mukaisesti. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.12.2018 käsitellyt seuraavat pykälät:

§ 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 44 Pöytäkirjan tarkastajat
§ 45 Talousarvioehdotus vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2020 ja 2021
§ 46 Kiireelliset asiat
§ 47 Ilmoitusasiat

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa, etteivät kunnanvaltuuston kokouksessa 21.12.2018 tehdyt päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia ja päättää, että ne pannaan täytäntöön lainvoimaisuuden tullen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin


Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Keski-Suomeen

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 6

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on 27.11.2018 toimittanut Keski-Suomen kunnille ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymille 27.11.2018 päivätyn kirjelmän, joka koskee sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa Keski-Suomeen. Kirjelmän perusteella sairaanhoitopiiri odottaa Luhangan kunnalta ja muilta sairaanhoitopiirin kunnilta kannanottoa siihen, että sitoutuuko kunta osallistumaan hankintaan.

Sairaanhoitopiirin antaman tiedon mukaan sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan ja käyttöönoton kustannus koko Keski-Suomessa olisi noin 54 miljoonaa euroa. Tästä sosiaalihuollon osuus olisi noin 18 miljoonaa euroa.

Jos Luhangan kunta sitoutuu hankintaan, sen tulee samalla sitoutua arviolta 49 000 euron maksuosuuteen hankinta- ja käyttöönottokustannuksista sosiaalihuollon osalta. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta summat jo sisältyvät sairaanhoitopiirin uuden Sairaala Novan kustannusarvioon ja investointisuunnitelmaan.

Edellä esitetyt euromäärät ovat arvioita ja lopulliset kustannukset määräytyvät tietojärjestelmähankkeessa toteutettavan tarjouskilpailun ja hankintapäätöksen perusteella. Kuntiin on toimitettu arvio siitä, missä aikataulussa investointi alkaa todellisuudessa aiheuttamaan maksettavia kustannuksia. Maksaako Luhangan kunta esimerkiksi vuonna 2020 jotain kuluja, ja jos maksaa ja hankinta siirtyy vuoden 2021 alusta mahdollisesti aloittavalle maakunnalle, korvaako maakunta vuoden 2020 aikana maksetut summat kunnalle, joka ei siis hyödy mitenkään tietojärjestelmien rakentamisesta toimintojen mahdollisesti siirryttyä maakunnalle jatkossa?

Muiden asiaa jo päätöksentekoon valmistelleiden kuntien tulkinta on ollut se, että kirjelmän perusteella yhteiseen asiakas- ja potilastietojärjestelmään ei tarvitsisi varautua vielä vuoden 2019 talousarviossa, vaan kustannuksia kertyisi aikaisintaan vuonna 2020. Sitoumusten taloudellisen suuruusluokan ja pitkävaikutteisuuden vuoksi asiaa tulisi pohtia siitä näkökulmasta, että päättääkö asiasta valtuusto vai hallitus, koska vuodelle 2019 kuluja ei tulisi syntymään.

Kunnille päätettäväksi esitettyjen vaihtoehtojen kohdalla Luhanka haluaa korostaa, että tärkeää on se, että myös sosiaalitoimessa hankinnan ja ylläpidon kustannukset realisoituisivat kunnille juuri, kuten terveydenhuollon osalta on jo kaavailtu eli koko tietojärjestelmästä hankinnan, käyttöönoton ja ylläpidon kustannukset laskutetaan kunnilta sairaanhoitopiirin tuottamina tietojärjestelmäpalveluina väestömäärän mukaan määräytyvällä osuudella.

Kuntien ei tule olla suoraan maksamassa tietojärjestelmän hankintakuluja tilanteessa, jossa valmistelussa oleva lainsäädäntö tähtää siihen, etteivät kunnat vuoden 2020 jälkeen olisi enää terveys- ja sosiaalitoimen järjestämisvastuussa millään tavoin. Kun tuleva sote-uudistus perustuu näillä näkymin voimakkaaseen valinnanvapauteen sosiaali- ja terveyspalveluissa, niin nyt sairaanhoitopiirin tekemän valmistelun pohjalta erittäin epäselväksi jää, miten uusi tietojärjestelmä eri sote-palvelujen tietoja integroi ja miten pienet sote-yritykset tai isommatkaan voivat nyt hankittavaa tietojärjestelmää hyödyntää. Se on yksi isoimmista valmistelun epäkohdista, jotta sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio voi toteutua, on tämä asia ratkaistava.

Jotta Keski-Suomeen voidaan aidosti toteuttaa maakunnallinen ja yhtenäinen sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuus, tulee vähintään yli puolet maakunnan kunnista ja 75 % Keski-Suomen väestöpohjasta liittyä hankintaan. Tämä tarkoittaa, että vähintään ko. määrää vastaavien kuntien on sitouduttava vaihtoehtoon A tai C.


Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto:
                    
1. Päättää, että Luhangan kunta liittyy KL-Kuntahankintojen ja Keski-Suomen hankintakonsortioon asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ) hankintaan. Tämän toteuttamiseksi kunta sitoutuu tekemään KL-Kuntahankinnoille puitejärjestelyyn liittymissitoumuksen ja on lisäksi mukana hankinnassa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kautta terveydenhuollon osakokonaisuuden kannalta. Edellä esitetyillä sitoumuksilla kunta säilyttää option liittyä puitejärjestelyyn sen sallimissa rajoissa.

Jotta hankinnan toimitussopimuksessa voidaan huomioida kunnan osallistuminen, kunta pyrkii tekemään puitesopimuksen mukaisen liittymisen hankintaan ennen toimitussopimuksen allekirjoitusta. Mikäli kunta liittyy hankintaan tämän jälkeen, se on tietoinen, että toimitussopimukseen jälkikäteen liittyminen saattaa sisältää lisäkustannuksia.

Riippumatta siitä, milloin kunta liittyy, se
- sitoutuu hankkeeseen liittyvään toiminnan suunnitteluun, toteutuksen resurssointiin ja kustannuksiin suhteessa väestömäärän mukaan määräytyvällä osuudella sekä
- sitoutuu järjestelmäkokonaisuuden käyttöönottoon ja kustannuksiin suhteessa väestömäärän mukaan määräytyvällä osuudella.

2. Päättää, että Luhangan kunta antaa puitejärjestelyyn liittymissitoumuksen ja osoittaa sen KL-Kuntahankinnoille kuntahankintojen sitoumuslomakkeella sosiaalihuollon järjestelmäkokonaisuuden osalta maaliskuun 2019 loppuun mennessä, kunnes on saatu tieto SOTE-uudistuksen mahdollisesta toteutumisesta.

3. Oikeuttaa kunnanhallituksen tekemään edellä kohdassa 1 tehdyn päätöksen täytäntöön panemiseksi tarvittavat muut päätökset.


Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti


Oikaisuvaatimus - kunnanhallitus 10.12.2018 § 171, Sähkön hankinnan kilpailutus

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 7

Jari Lämsä on jättänyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätökseen 10.12.2018 § 171, sähkönhankinnan kilpailuttaminen.

Kunnanjohtajan esitys:
Vastaus oikaisuvaatimukseen annetaan kokouksessa.

Kokouksessa kunnanjohtaja esitteli asiaa:

Ensinnäkin Luhangan kunta kiittää oikaisuvaatimuksen tekijää siitä, että hän huolehtii kunnan varojen vastuullisesta käytöstä.

Sähkön hankinnassa kunta hankkii tällä hetkellä sähköä Lumme-energialta toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Luhangan kunnan sähkön hankinta oli vuonna 2018 noin 623’000 kWh (0,6 GWh) ja sähkönhankinnan arvo euroissa oli noin 25’000 €.
Luhangan kunta on selvittänyt sähkön hankintaa ja siihen liittyviä mekanismeja syksyn ja alkutalven 2018 aikana. Selvityksissä on käynyt ilmi, että lisäämällä välikäsiä sähkön hankintaa automaattisesti sähkön hankintahinta ei laske.

Luhangan kunta on siirtymässä mahdollisesti uuden strategiansa myötä käyttämän vihreää sähköä ja tarkoitus on käsitellä sähkön hankintaa uudelleen, kunhan saamme strategialle hyväksynnän ja lainvoimaisuuden. Lisäksi kunnassa tarkoitus on vähentää edelleen sähkön käyttöä vähentämällä käytössä olevia kohteita, uusimalla sähkötekniikkaa, remontoimalla kohteita ja edelleen pyritään lisäämään myös omaa tuotantoa.

Toimittajiemme osalta kunta toteaa, että on itsestään selvää, että kaikkien kunnan toimittajien on toimittava kunnan etujen mukaisesti, nyt ja jatkossa.

Kunnan sivuilla olevasta oikaisuvaatimusohjeesta ei näy milloin pöytäkirja on asetettu nähtäville. Tämä asia saadaan kuntoon, kun Luhangan kunta alkaa käyttämään standardisoituja pöytäkirjapohjia kevään 2019 aikana ja samalla saadaan uudet luhanka.fi -sivut käyttöön, johon on mahdollista saada pöytäkirjat liitteineen nähtäville. Lopuksi kunta haluaa tuoda ilmi, että organisaationa Luhangan kunta haluaa ottaa palautetta vastaan kaikin mahdollisin tavoin, jotta olisimme valmiimpia luomaan kunnasta yhä paremman alustan kaikille kuntalaisille.


Kunnanjohtajan esitys:
Oikaisuvaatimus hyväksytään

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti


Kunnanjohtajan tiedotusasiat

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 8

Ei tiedotusasioita


Kunnanhallitukselle saapunut posti

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 9

1. Valtiovarainministeriö
- Kutsu keskustelemaan valtionosuusjärjestelmän kehittämisestä 18.1.2019, Tampere
- VM/2545/02.02.06.00/2018 Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvat valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2019
- VM/2546/02.02.06.00/2018 Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2019

2. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
- Pöytäkirja 11/18: hallitus

3. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
- Lausuntopyyntö: Painevesi- ja viemäriputkien rakentaminen Vihtistenpohjan alitse, Luhanka LSSAVI/7532/2018

4. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
- Pöytäkirja 17/2018: hallitus
- Pöytäkirja 19/2018: hallitus

5. Keski-Suomen liitto
- Pöytäkirja 10/2018: maakuntahallitus
- Pöytäkirja 11/2018: maakuntahallitus Kutsu maakuntatilaisuuteen 1.2.2019 (ilmoittautuminen 16.1.2019 mennessä)
- Esityslista 1/2019: Keski-Suomi 2021, Maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä

6. Kuntatyönantajat
- Yleiskirje 15/2018: Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta
- Yleiskirje 16/2018: Ruokailukustannusten korvauksen määrä
- Yleiskirje 17/2018: Matkakustannusten korvaukset 1.1.2019 lukien
- Yleiskirje 18/2018: Vuoden 2018 yleiskirjeluettelo

7. Hankasalmen kunta
- Ote pöytäkirjasta 9/2018: kunnanvaltuusto § 46 10.12.2018 Sitoutuminen työterveyshuollon yhtiöiden osakkaaksi
- Ote pöytäkirjasta 9/2018: kunnanvaltuusto § 45 10.12.2018 Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta

8. Suomen Kuntaliitto
- Yleiskirje 1/2019: Vuoden 2018 yleiskirjeluettelo


Muut asiat

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 10

Ei muita asioita


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot:
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 5 §

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 1-4 §, 6 §

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 1-4 §, 6 §


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh. kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät 7 §
                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 260 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan