Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Perusturvalautakunta 13.12.2018
§
118 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
119 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
120 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
121 PERUSTURVAN TALOUDELLINEN TILANNE / TOTEUMA AJALTA 1.1.2018 – 31.10.2018
122 PERUSTERVEYDENHUOLLON TALOUSARVIO (VERSIO 25.10.2018) VUODELLE 2019
123 TYÖLLISYYSKATSAUS /LOKAKUU 2018
124 MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN 1.1.2019 ja LÄÄKEHOIDON PERIAATTEET PERHEHOIDOSSA
125 PALVELUKESKUS TUULIHARJUN SAATTOHOITOSUUNNITELMA /VANHAINKODIN TIIMI 3.11.2018
126 VANHUS – JA VAMMAISNEUVOSTON MUISTIO
127 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2019
128 MUUT ASIAT
129 ILMOITUSASIAT
130 LASTEN- JA PERHEIDEN HYVINVOINTISUUNNITELMA/ JOUTSA JA LUHANKA (Ylimääräinen asia)

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Perustltk 118§

Perusturvajohtajan ehdotus:
Kokouskutsu perusturvalautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanvaltuuston puheenjohtajalle on toimitettu 4.12.2018.
Kokouksesta on ilmoitettu yleisessä tietoverkossa, joten kokous todetaan asianmukaisesti koolle kutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myös päätösvaltaiseksi.
Perusturvalautakunnan päätös:
Kokouksesta on ilmoitettu asianmukaisesti tietoverkossa ja yli puolet jäsenistä oli läsnä kokouksessa.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perustltk 119§

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.

Perusturvalautakunnan päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hilkka Weijo ja Risto Masalin

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Perustltk 120§

Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi esityslistan ja siihen lisätyn ylimääräisen asian (130§) käsittelyn.

PERUSTURVAN TALOUDELLINEN TILANNE / TOTEUMA AJALTA 1.1.2018 – 31.10.2018
Perustltk 121§

Perusturvan taloudellinen vertailuluku on 83,3 % ja perusturvan budjetista on käytetty 62,8% 31.10.2018
Liite 1

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään perusturvan taloudellinen tilanne tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkitään taloudellinen tilanne tiedoksi.

PERUSTERVEYDENHUOLLON TALOUSARVIO (VERSIO 25.10.2018) VUODELLE 2019
Perustltk 122§

On aika tiedottaa lautakuntaa perusterveydenhuollon ennusteesta talousarvion osalta. Tieto on saapunut sähköisesti 2.11.2018.
Tämän vuoden budjetti on ylittymässä 31,6 %. Vuoden 2019 budjetin kustannusten nousut ovat ainoastaan lakisääteisiä palkankorotuksia.
Luhangan kunnan kohdalla talousarvion muutosennuste (kasvua) on 11, 1 % vuodelle 2019.
Liite 2

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi perusterveydenhuollon talousarvio vuodelle 2019.

TYÖLLISYYSKATSAUS /LOKAKUU 2018
Perustltk 123§

Keski-Suomessa oli lokakuun lopussa yhteensä 13265 työtöntä työnhakijaa. Se on 13,9 % vähemmän kuin viime vuonna 2017. Työttömien työnhakijoiden osuus maakunnan työvoimasta on 10, 4 %. Luhangan kunnan työttömien työnhakijoiden määrä oli 7,5 %
Suuntaukset:
1)Työvoimakoulutukseen ja kuntouttavaan toimintaan osallistuvien määrä kasvoi. 2) Pitkäaikaistyöttömien kokonaismäärä on vähentynyt. 3) Miesten työttömyys kasvoi, mutta naisten väheni 4) Lokakuussa 14 kuntaa saavutti alle 10 prosentin työttömyyden.

Liite 3

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkittiin työllisyyskatsaus tiedoksi.


MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN 1.1.2019 ja LÄÄKEHOIDON PERIAATTEET PERHEHOIDOSSA
Perustltk 124§

Perhehoidon toimintaohjelma on päivitetty ohjausryhmän toimesta syksyn 2018 aikana. Ohjausryhmä koostuu eri asiantuntijoista (ikäihmiset, vammaiset) Keski-Suomen alueelta. Oppaan palkkiot ja korotukset ovat vuodelta 2018 koska vuoden 2019 korotuksista ei ole vielä tietoa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on koonnut turvallisen lääkehoidon periaatteet ja hyvät käytännöt oppaaseen: Turvallinen lääkehoito. Perhehoitoliitto suosittelee, että perhehoidossa lääkehoito toteutetaan oppaan mukaisesti.
Perhehoidossa pitää olla lääkehoitosuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti. Suunnitelmalla varmistetaan mm. perhehoitajan lääkehoidon osaaminen ja sen milloin ammattihenkilö osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen. Perhehoidon toimintayksiköllä olisi hyvä olla vastaava lääkäri nimettynä.
Luhangassa toimii yksi perhehoidon yksikkö, jossa on kaksi perhehoidon valmennuksen käynyttä työntekijää. Heille laitetaan tietoa em. asioista.
Liite 4, ja 5

Perusturvajohtajan ehdotus:
Tutustutaan em. asioihin ja merkitään ne tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi maakunnallinen perhehoidon toimintaohje (ikäihmiset, pitkäaikaissairaat ja vammaiset) ja lääkehoidon periaatteet.

PALVELUKESKUS TUULIHARJUN SAATTOHOITOSUUNNITELMA /VANHAINKODIN TIIMI 3.11.2018
Perustltk 125§

Vanhainkodin tiimi on saanut valmiiksi saattohoitosuunnitelman joka kuuluu osaksi laitoshoitoa ja sen toiminnan sisältöä. Asukkaan saattohoito ja sen sujuminen läheisten ja potilaan kannalta on tärkeä ja osapuolia kunnioittava prosessi.
Liite 6

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan suunnitelman sisällöstä ja muutetaan tarvittaessa sisältöä ja merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin Palvelukeskus Tuuliharjun saattohoitosuunnitelma.

VANHUS – JA VAMMAISNEUVOSTON MUISTIO
Perustltk 126§

Luhangan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontui 22.11.2018 Luhangan kylätalolla.
Yhtenä keskeisenä asiana oli antaa kannanotto tiedoksi hallitukselle liittyen Luhangan kunnan kuntastrategian painopistealueiksi. Asiasta laadittiin muistion lisäksi erillinen liite.
7 ja 8

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi muistion sisältö ja erillinen kannanotto kuntastrategian osalta tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi vanhus- ja vammaisneuvoston muistio ja kuntastrategiaan liittyvä kannanotto.

PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2019
Perustltk 127§

Perusturvalautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa ja aina tarvittaessa. Heinäkuussa kokouksia ei yleensä ole.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää kokouksen ajankohdat ja paikat.

Perusturvalautakunnan päätös:
Perusturvalautakunta päätti, että kokoukset pidetään keväällä 2019 seuraavasti: 22.1.2019 klo 17, 20.2.2019 klo 17, 19.3.2019 klo 17, 16.4.2019 klo 17 ja 21.5.2019 klo 17.
Kokoontumispaikkana on valtuustosali ellei toisin päätetä.


MUUT ASIAT
Perustltk 128§

ILMOITUSASIAT
Perustltk 129§
Luhangan kotihoidon turvapuhelinpäivystäjä ilmoitti perusturvajohtajalle 30.11.2018, että ei jatka enää kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinpäivystäjänä. Irtisanomisaika on kuukausi. Päivystyksen järjestämisestä keskustellaan ja sitä suunnitellaan yhdessä Palvelukeskus Tuuliharjun johtajan ja kotihoidon tiimivastaavan kanssa yhdessä.

LASTEN- JA PERHEIDEN HYVINVOINTISUUNNITELMA/ JOUTSA JA LUHANKA (Ylimääräinen asia)
Perustltk 130§
Joutsa ja Luhangan kunta laativat yhdessä lasten ja perheiden hyvinvointisuunnitelmaa. Luhangasta työryhmän jäsenenä on ollut perusturvajohtaja, joka vuorostaan on pohtinut asiaa luhankalaisten toimijoiden ja päättäjien kanssa. Suunnitelma toimii osana sähköistä hyvinvointiketomusta ja kuntastrategiaa.
Luhangan kunta ostaa useat lapsiperheiden palvelut Seututerveyskeskukselta Joutsan alueelta ja Joutsan kunnan sosiaalitoimelta sekä satunnaisia palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Osa palveluista jalkautuu Luhankaan asti.
Joutsan kunnan läheisyys ja pitkä historia yhteistyökäytännöissä tekee yhteisten suunnitelmien laatimisen käytännön kannalta perustelluksi.
Liite 9.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Tutustutaan perusturvajohtajan laatimaan suunnitelmaan ja sen sisältöön Luhangan kunnan osalta ja tehdään tarvittavat muutokset ja/tai lisäykset tai hyväksytään se sellaisenaan.
Perusturvalautakunnan päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi muutoksitta lasten ja perheiden hyvinvointisuunnitelman sisällön sellaisenaan.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 118 – 130


Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: -

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: -

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan perusturvalautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus:
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. puh. kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200, telekopio 029 56 42269
tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429. sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus, pykälät :                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät : -                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan