Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

KUNNANVALTUUSTO 6/2018 21.12.2018

§
43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
44 Pöytäkirjan tarkastajat
45 Talousarvioehdotus vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2020 ja 2021
46 Kiireelliset asiat
47 Ilmoitusasiat

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
                    
Kvalt. 43 §
                    
Kunnanvaltuuston kokouksesta on kuulutettu kunnan verkkosivuilla, ilmoitustaululla sekä Joutsan Seutu-lehdessä 12.12.2018. Kunnanvaltuuston kokouskutsu on lähetetty 13.12.2018 esityslistoineen valtuutetuille, varavaltuutetuille sekä niille, joilla on valtuuston kokouksissa läsnäolo-oikeus.

Kunnanvaltuuston kokous on näin saatettu tiedoksi kuntalain 94 §:ssä säädetyllä tavalla ja kunnan hallintosäännön 78 §:ssä määrätyllä tavalla.

Suoritetaan nimenhuuto.


Esitys:
Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Suoritettiin nimenhuuto. Läsnä valtuutettuja 13 ja varavaltuutettuja 2. Poissa oli 2 valtuutettua.

Käsiteltävät asiat § 43-47


Päätös:

Kunnanvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Kvalt. 44 §
                    
                    
Pöytäkirja tarkastetaan 27.12.2018

Esitys:
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:
Eija Helen ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi henkilöitä Kimmo Laine Ja Heikki Kiviniemi. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE
2020 JA 2021

Khall 94 §
6.8.2018

Kunnan tilinpäätös oli hienosti ylijäämäinen tilikaudella 2017. Vuosikate oli positiivinen ja ylitti poistojen määrän. Käyttötalousmenojen kehitys vuoden 2018 alkupuoliskolla on ollut kokonaisarviona suunnitelman mukaista. Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet talousarviosuunnitelman mukaisesti.

Vuoden 2019 verotuloennuste annetaan syksyllä aikaisemman käytännön mukaisesti, mahdollisesti jopa samassa kokouksessa kuin talousarvioehdotus, viimeisimmän käytettävissä olevan tiedon mukaan. Valtionosuuksien määrästä annetaan arvio myöhemmin syksyllä, kun tiedossa on valtionosuuksien lopulliset kuntakohtaiset arviot vuodelle 2019. Tämän hetken tiedon mukaan valtionosuudet ovat laskemassa merkittävästi vuodelle 2019. Toimintatuottojen määrä noudattelee aikaisempien vuosien toiminnan volyymiä.

Aikaisempaa talousarviokäytäntöä täydentäen suunnitelmavuosien 2020-2021 osalta talousarvio laaditaan kustannuspaikkakohtaisesti todellisina vuosiarvioina siten, että niistä voidaan entistä paremmin johtaa tilinpäätösennuste myös suunnitelmavuosille. Mahdolliset muutokset palveluissa ja oman toiminnan suhde niihin sekä lähikuntayhteistyöhön huomioidaan erikseen.
                    
Palvelut järjestetään kuntalaisille omana palveluna, lähikuntayhteistyönä ja yhteistoiminta-alueiden kautta. Keskeinen talouden tavoite on poistot kattava vuosikate myös vuonna 2018. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on käyttötalouden rahoituksen toteutuminen kuntien keskimääräisellä tai sitä alemmalla veroasteella.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Lautakuntien talousarvioesitykset pyydetään kunnanhallituksen 15.10. pidettävään kokoukseen, joten esitykset tulee toimittaa keskushallinnon valmistelevaa käsittelyä varten viimeistään tiistaina 9.10. Lautakuntien puheenjohtajina toimivat kunnanhallituksen jäsenet vastaavat siitä, että talousarvioehdotuksen lautakuntakäsittely toteutuu määräajan mukaisesti.

Kunnanhallitus päättää valtuustoseminaarin ajankohdasta.
                    
Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin. Valtuustoseminaari pidetään 3.9. kylätalolla.

-----------------------------------------------------------------------


TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE
2020 JA 2021

Khall 137 §
5.11.2018
Lautakunnilta on pyydetty ehdotukset vuoden 2019 talousarvioksi ja niiden perusteella laadittu alustavaa talousarvioehdotusta. Ehdotuksesta on kasassa tällä hetkellä sivistystoimi, tekninen toimi ja perusturva.

Liite

Kunnanjohtajan ehdotus:

Lautakuntien ehdotusten pohjalta laadittu liitteenä oleva alustava talousarvioehdotus käsitellään kokouksessa kolmen hallintokunnan osalta.

Päätös:

Käsiteltiin sivistystoimen ja perusturvan talousarvioehdotuksien sanallinen osuus alustavasti.

Jatketaan käsittelyä seuraavassa kokouksessa teknisellä toimella ja yleishallinnolla sekä rahoituksella.

--------------------------------------------------------------------

Khall 150 §
19.11.2018

Käsitellään tekninen toimi, yleishallinto ja rahoitus lukujen osalta. Aloitetaan käsittelemään investointeja.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Ehdotus annetaan kokouksessa

Kokouksessa kunnanjohtaja teki esityksen:
Käsiteltiin perusturvan, teknisen toimen ja yleishallinnon lukuja sekä investointeja.
Seuraavaksi kerraksi täytetään poistot.
Seuraavaksi kerraksi tarkistetaan:
Yleiskaavoitus
Ongelmajätteet
Metsän myyntitulot
Kiinteistöverot
Satama


Talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.

Päätös:
Päätettiin kunnanjohtajan esityksen mukaisesti
----------------------------------------------

Khall 161 §
3.12.2018

Jatketaan talousarvion käsittelyä.

Päätös:
Käsiteltiin sivistystoimen sanallinen ja numero-osuus sekä teknisentoimen sanallinen osuus. Jatketaan yleishallinnolla sekä koko kokonaisuuden paketoimisella 10.12.

------------------------------------------------


Khall. 172 §
10.12.2018

Jatketaan talousarvion käsittelyä


Kunnanjohtajan ehdotus:

Käsiteltiin yleishallinnon tekstiosaa ja päivitettiin sitä edelleen. Lisätään esitykseen vielä tuloslaskelman tiivistelmä ja päivitetään merkityt kohdat tuoreella tiedolla.

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmat vuosille 2020 ja 2021.

Lisäksi pidetään vanhusten asumiseen liittyvä seminaari tammikuun loppuun mennessä, jossa tarkastellaan vanhusten asumiseen liittyvää investointi- ja muutoskokonaisuutta Palvelukeskus Tuuliharjun yhteyteen.


Päätös:
Kokouksessa Hilkka Weijo esitti 800’000 € investointia lisäsiiven rakentamiseksi vanhainkodin yhteyteen. Esitystä ei kannatettu.

Päätettiin kunnanjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Hilkka Weijo, jätti päätöksestä eriävän mielipiteen (liitteenä)
-------------------------------------------


Kvalt. 45 §

Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti hallituksen esityksen mukaisesti.

KIIREELLISET ASIAT

Kvalt. 46 §

Mahdolliset kiireelliset asiat ilmoitetaan kokouksessa.

Päätös:
Ei kiireellisiä asioita

ILMOITUSASIAT

Kvalt 47 §

Mahdolliset ilmoitusasiat esitetään kokouksessa.

- Sosiaalipuolen yhteisen asiakas ja potilastietojärjestelmän hankinta KeskiSuomeen.
- Kuntastrategian vahvistus siirtyy tammikuulle


Päätös:
Asiat saatettiin valtuustolle tiedoksi

LUHANGAN KUNTA                    

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Muutoksenhakukielto

Asiat § 44, 46, 47
Kiellon peruste:
Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Valitusosoitus, kunnallisasiat

Asiat § 43, 45

Valitusviranomainen ja valitusoikeus
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Valituksen saa tehdä
- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä
- kunnan jäsen.

Muutoksenhaun maksu
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015). Niissä tapauksissa, joissa maksu peritään, se on 250 euroa.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
- päätös on muuten lainvastainen.
                    
Valitusaika
Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kuntalain 140 § mukaisesti. Pöytäkirjan nähtävilläolo pvm 2.1.2019
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituksen muoto, sisältö ja liitteet Valitus on tehtävä kirjallisena.

Valituksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valitukseen on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhe- valtaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksen toimittaminen
Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle virka-aikana ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Sähköisen viestin (faksin ja sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Valitusviranomaisen yhteystiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
Puhelin: 029 56 42200 (vaihde)
Faksi: 029 56 42269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Virkaaika: klo 8.00–16.15
78

LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 21.12.2018
2017-202179

LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 21.12.2018
2017-2021


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet                     
Lautakunta Hallitus ValtuustoPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet                     
Lautakunta Hallitus Valtuusto78

LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 21.12.2018
2017-2021Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet                     
Lautakunta Hallitus Valtuusto