Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Rakennuslautakunta 6/2018 21.12.2018
§
52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
53 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
54 Esityslistan hyväksyminen
55 Puupellettitarjoukset vuodelle 2019-2020
56 Polttoöljytarjoukset vuodelle 2019-2020
57 Luhangan kunnan hulevesitulvariskien alustava arviointi, 2. kierros
58 Ilmoitusasiat
59 Muut asiat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Rak.ltk 52 § Rakennustarkastajan ehdotus:

Kokouskutsu rakennuslautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen edustajalle sekä kunnanjohtajalle on toimitettu rakennuslautakunnan 8.2.2018 päätöksen mukaisesti, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myöskin päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Rak.ltk. 53 § Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Kosonen ja Eila Virtanen.


Esityslistan hyväksyminen

Rak.ltk. 54 § Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Rakennustarkastajan ehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Puupellettitarjoukset vuodelle 2019-2020

Rak.ltk. 55 §

Luhangan kunta on pyytänyt tarjouksia puupellettien toimituksista Luhangan kirkonkylän lämpölaitokseen ja Tammijärven koululle vuosille 2019-2020. Tarjoukset on pyydetty Versowood Oy:ltä, Vapo Oy:ltä ja Pro Pellet Oy:ltä.
Pelletinkokonaiskulutus on noin 300 tn/v. Tarjoushinnan tuli sisältää rahdin ja puhalluksen tilaajan siiloon. Tarjoukset tuli toimittaa 29.11.2018 klo 14.00 mennessä.

Tarjouksia saatiin 3 kappaletta.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta hyväksyy VAPO Oy:n tarjouksen 175 €/tn (alv.0%) edullisimpana seuraavin ehdoin:
Toimitukset tulee toteuttaa tarjouspyynnön (31.10.2018) mukaisesti.
Myyjä esittää jokaisen toimituserän kuormakirjan liitteenä punnitus- tositteen.
Myyjä vastaa kaikista ostajalle pelletin mahdollisesta heikosta laadusta aiheutuvista lisäkustannuksista kuten korvaavan polttoaineen käytöstä, siilojen tyhjennyksestä ja laitteiston puhdistuksesta.
Liite; Tarjousten avauspöytäkirja.
                    Tarjouspyyntö.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Polttoöljytarjoukset vuodelle 2019-2020

Rak.ltk. 56 § Luhangan kunta on pyytänyt tarjouksia lämmitykseen käytettävän kevytpolttoöljyn toimittamisesta Luhangan kunnan alueella oleviin eri kiinteistöihin. Tarjoushinnan tuli sisältää kesä- ja talvilaadut kuljetuskustannuksineen tietyn päivän dollarikurssiin sidottuina. Tarjousaika päättyi 29.11.2018 klo. 14.00. Tarjouksia pyydettiin
Oy Teboil Ab:ltä, Neste Markkinointi Oy:ltä ja Lämpöpuisto Oy:ltä. Tarjousten hinnoittelupäivä oli 1.11.2018.

Tarjouksia saatiin 2 kappaletta.

Rakennustarkastajan ehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy Oy Teboil Ab:n tarjouksen kesälaatu 0,8060 €/l ja talvilaatu 0,8395 €/l (alv.0%) edullisimpana.

Liite; Tarjousten avauspöytäkirja.
                    Tarjouspyyntö

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Luhangan kunnan hulevesitulvariskien alustava arviointi, 2. kierros

Rak.ltk. 57 §

Kunnan tulee tarkistaa tai tehdä hulevesitulvariskien arviointi sekä nimetä mahdolliset merkittävät tulvariskialueet 22.12.2018 mennessä. Tiedot tulee lähettää ELY-keskukseen. Merkittävistä hulevesitulvariskialueista on laadittava tulvavaara- ja tulvariskikartat 22.12.2019 mennessä ja tulvariskien hallintasuunnitelma 22.12.2021 mennessä. Hulevesitulvariskien alustava arviointi Luhangan kunnassa, 2. kierros –asiakirja (liite) on ollut yleisesti nähtävillä 12.12. – 19.12.2018. Mahdolliset saapuneet mielipiteet esitellään kokouksessa.

Liitteet: Hulevesitulvariskien alustava arviointi Luhangan kunnassa, 2. kierros

Ympäristötarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta kunta hyväksyy liitteenä olevan asiakirjan ja lähettää sen ELY-keskukselle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Ilmoitusasiat

Rak.ltk. 58 §

Saaapuneet kirjeet:
- Vesilain mukainen lupahakenus Dnro LSSAVI/7532/2018, Luhanksaaren vesiosuuskunta.


Muut asiat

Rak.ltk. 59 §

Ei muita asioita.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot :
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 52,53,54,57,58,59

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 55,56


Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 55,56

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan rakennuslautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                     Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                     asiakaspalvelu 029 56 42210, vaihde 029 56 42200, faksi 029 56 42269
                     tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                     sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 pv
Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 pv

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus
                    Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, PL 204, 65101 Vaasa
kirjaamo: 029 5642780, vaihde 029 5642611, faksi 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 pv
Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 pv

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


Rakennuslautakunta                     21.12.2018