Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Rakennuslautakunta 7.11.2018
§
46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
47 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
48 Esityslistan hyväksyminen
49 Vaasan hallinto-oikeuden päätös hallintopakkoasiassa
50 Ilmoitusasiat
51 Muut asiat

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Rak.ltk 46 § Rakennustarkastajan ehdotus:

Kokouskutsu rakennuslautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen edustajalle sekä kunnanjohtajalle on toimitettu rakennuslautakunnan 8.2.2018 päätöksen mukaisesti, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myöskin päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Rak.ltk. 47 § Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin XX XXX ja XX XXX


Esityslistan hyväksyminen

Rak.ltk. 48 § Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


HALLINTOPAKKOHAKEMUS / LATAMÄEN TUULIVOIMALA

Rak.ltk § 65 / 8.12.2016

Luhangan kuntaan on saapunut hallintopakkohakemus, mikä on merkitty saapuneeksi pvm 5.12.2016. Hakemus on osoitettu Luhangan kunnan ympäristönsuojelu-viranomaiselle. Kunnan teknisen toimen johtosäännön mukaan rakennuslautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.
Asian vireillepanijoina ovat hakemuksen liitteessä mainitut asianosaiset sekä Purnun-Tohtaan seudun ympäristöyhdistys ry. Vaatimuksena esitetään, ” että ympäristön-suojeluviranomainen ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin tuulivoimaloiden aiheuttaman melun selvittämiseksi luotettavasti ja ympäristönhallinnon melumittausohjeiden mukaisesti melulle altistuvissa rakennuksissa suoritettavilla mittauksilla”. Laajemmin vaatimus ilmenee hakemuksesta.
Hakemuksen osalta voidaan todeta, että kysymys on käytännössä samasta hallintopakkoasiasta, josta Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen antopäivällä 19.5.2016. Vireillepanijoina ja asianosaisina on samoja henkilöitä kuin aikaisem-massa hallintopakkoasiassa sekä näiden lisäksi Purnun-Tohtaan seudun ympäristö-yhdistys ry, jota ei kuitenkaan hakemuksen mukaan katsota asianosaiseksi.
Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisuun (pvm 19.5.2016/päätösnro16/0114/2) liittyvissä päätöksen perusteluissa on jo suoritettu asian huolellinen arviointi. Siinä on tuolloin arvioitu rakennuslautakunnan päätöksen lainmukaisuutta ja viitattu myös ympäristönsuojelulain 6§:ään, toiminnanharjoittajan velvollisuudesta tarvittaessa järjestää toiminnasta aiheutuvien vaikutusten selvittäminen valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. Kuten hallinto-oikeus perusteluissaan toteaa, ” jo mainituista lainkohdista ilmenevät ympäristönsuojelulain lähtökohdat huomioon ottaen päätöstä ei ole syytä muuttaa sen vuoksi, että siinä erityisesti määrättäisiin melumittaukset suoritettavaksi toiminnanharjoittajasta riippumattomalla taholla tai haitankärsijöiden asettaman tahon tarkkaillessa mittauksia”.
Vaasan hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä huolimatta uudessa hallinto-pakkohakemuksessa toistetaan vaatimus riippumattomasta melumittauksesta ja ohjeistetaan mittauksen suorittamisessa. Vaasan hallinto-oikeuden asiassa antamaan päätökseen viitaten uudessa hallintopakkohakemuksessa esitetyt vaatimukset ovat perusteettomia. Hallintopakkoasian kokonaisarvioinnissa keskeiseksi nousee prosessuaalinen puoli. Kuten uudesta hallintopakkohakemuksesta ilmenee asianosaiset ovat tyytymättömiä melumittauksen suorittamiseen kokonaisuudessaan ja tämä kanta poikkeaa siitä, mitä Vaasan hallinto-oikeus on 19.5.2016 antaman päätöksen perusteluissa lausunut. Vaasan hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen.
Uuden hallintopakkoasian vireillesaattaminen samassa asiassa on perusteetonta, kun hallinto-oikeuden päätökseen liittyi valitusoikeus, jota asianosaiset eivät kuitenkaan käyttäneet.
Toiminnanharjoittaja on antanut lausunnon sitä velvoittavan Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen johdosta. Rakennuslautakunta kunnan ympäristönsuojelu-viranomaisena on käsitellyt lausunnon ja antanut sen johdosta päätöksen pvm 8.12.2016.
Edellä mainittu huomioon ottaen, uuden hallintopakkohakemuksen pvm 5.12.2016 huolellinen arviointi osoittaa, että kysymys on samasta asiasta, josta hallinto-oikeus on antanut jo päätöksensä. Muutoksena aikaisempaan voidaan todeta ainoastaan asianosaisten määrän vähentyminen.
Liite;
Hallintopakkohakemus (saapumispäivämäärä 5.12.2016) liitteineen

Rakennustarkastajan ehdotus:
Rakennuslautakunta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toteaa, että hallinto-pakkohakemuksessa on kysymyksessä samat vaatimukset, joiden osalta on jo Vaasan hallinto-oikeuden lainvoimainen päätös ja hylkää hakemuksen perusteettomana.
Perustelut:
1. Samassa asiassa annettu Vaasan hallinto-oikeuden lainvoimainen päätös perusteluineen (pvm 19.5.2016 / päätösnumero 16/0114/2).
2. Rakennuslautakunnan päätös §64/ WSP (Ilmatar Luhanka Oy) / Lausunto kesällä 2015 suoritettujen Latamäen tuulivoimapuiston melumittausten sisällöstä.

                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

XX XXX ja XX XXX poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajan esteellisyyden ja varapuheenjohtajan poissaolon johdosta valittiin kokoukselle kokouksen vanhimman eli Heikki Kososen johdolla tilapäiseksi puheenjohtajaksi XX XXX.
______________________________________________________

Vaasan hallinto-oikeuden päätös hallintopakkoasiassa

Rak.ltk. 40 §

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen hallintopakkoasiassa, päätösnumero 18/0233/2, Diaarinumerot 00024/17/5132, 00025/17/5132.
                    Päätös liitteenä.

                    Rakennustarkastajan ehdotus:
Ehdotus annetaan kokouksessa.

Rakennustarkastajan kokouksessa antama uusi ehdotus:
Siirretään asiankäsittely seuraavaan kokoukseen.

                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

XX XXX poistui esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
________________________________________________________________________________

Rak.ltk. 49 §

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen hallintopakkoasiassa, päätösnumero 18/0233/2, Diaarinumerot 00024/17/5132, 00025/17/5132.
                    Päätös liitteenä.
                    
                    Rakennustarkastajan ehdotus:
Ehdotus annetaan kokouksessa.

                    Rakennustarkastajan kokouksessa antama uusi ehdotus:
                    
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Rakennuslautakunta hakee korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa koskien Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä 18/0233/2, jolla hallinto-oikeus on kumonnut rakennuslautakunnan 8.12.2016 § 64, § 65 päätöksen liittyen Ilmatar Luhanka Oy:n tuulipuiston melumittauksiin kohdistuneissa valituksissa.
Liitteenä valituslupahakemus.

                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Ilmoitusasiat

Rak.ltk. 50 §

Ei ilmoitusasioita.


Muut asiat

Rak.ltk. 51 §

Ei muita asioita.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 46,47,48,49,50,51

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan rakennuslautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                     Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                     asiakaspalvelu 029 56 42210, vaihde 029 56 42200, faksi 029 56 42269
                     tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                     sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv
Hallintovalitus, pykälät 42,43 Valitusaika 30 pv

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus
                    Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, PL 204, 65101 Vaasa
kirjaamo: 029 5642780, vaihde 029 5642611, faksi 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv
Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv


Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LIITE

HAKEMUS VALITUSLUVAN MYÖTÄMISELLE

SUOMEN KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
Fabianinkatu 15
PL 180, 00130 HELSINKI
Asia
Valituslupahakemus ja valitus
Valitusluvan hakija ja valittaja
Luhangan kunta, rakennuslautakunta
                    Hakulintie 2
                    19950 Luhanka                    
Valituksen alainen kohde
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18/0233/2
Hakemus
Hakija pyytää kunnioittavasti Suomen korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Luhangan kunnan rakennuslautakunnalle koskien Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä 18/0233/2 liittyen Ilmatar Luhanka Oy:n tuulipuiston melumittauksiin kohdistuneissa valituksissa.
Perustelut valitusluvan myöntämiselle
Perusteluna valitusluvan myöntämiselle on seuraavaksi esitetyt viite 1 ja viite 2. Viite 1:n toteamus ei pidä paikkaansa. Ilmatar Luhanka Oy:n tuulivoimalat ovat viitteen 2 mukaisia tuulivoimaloita. Tämän perusteella päätökseen liittyvää asiaa on arvioitu ja käsitelty väärin perustein Vaasan hallinto-oikeudessa.
Viite 1:
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18/0233/2 liittyen Ilmatar Luhanka Oy:n tuulipuiston melumittauksiin kohdistuneissa valituksissa (liite 1).
Päätöksessä 18/0233/2 todetaan sivulla 8/(12): ”Tuulivoimala-alueen melumallinnuksen rakentamisvaiheessa on laatinut Numerola Oy 11.6.2013. Saadun selvityksen mukaan mallinnus tehtiin eri kokoisille ja tehoisille tuulivoimaloille kuin rakennetut voimalat.”
Viite 2:
Latamäen tuulivoimahanke, Luhanka, Melu- ja välkemallinnus. Erkki Heikkola ja Riku Suutari, Numerola Oy 11.6.2013 (liite 2).
Melu- ja välkemallinnusraportin kappaleessa 1 sivulla 4 tunnistetaan raportin tarkastelussa mukana olevat tuulivoimalat. Ilmatar Luhanka Oy:n tuulivoimala tunnistetaan ensimmäisenä: ”Vestas V112, nimellisteho 3 MW, napakorkeus 140 m, roottorin halkaisija 112 m.”
Ilmatar Luhanka Oy:n tuulivoimalat ovat viitteessä 2 mainittua tyyppiä, jolloin viitteen 1 väittämä ei pidä paikkaansa ja on virheellinen. Valituslupahakemuksen liitteinä on voimalavalmistajan toimittamat tekninen spesifikaatio (liite 3) ja tyyppisertifikaatti (liite 4). Nämä dokumentit on vastaanotettu voimalatoimitusprojektin yhteydessä.
Tuulivoimaloiden toimittajan valintaan on vaikuttanut liitteen 3 dokumentti. 2/2014 julkaistu ohje, Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014 (liite 5) täydentää tuulivoimaloiden melun mallintamiseen liittyviä ohjeita. Ohjeen kohdissa 4.1.6 ja 4.2.6 määritellään maanpinnan muodon vaikutuksen vaatima 2 dB:n lisäys tuulivoimalan melupäästön takuuarvoon. Tämän lisäksi melupäästön takuuarvoon pitää sisällyttää koko laskennan epävarmuus + 2 dB. Kyseisen ohjeen vaatimuksia ei ole ollut käytettävissä viitteen 2 (liite 2) dokumenttia laadittaessa ja tuulivoimalavoimalatyyppiä valittaessa.
Päätökseen haettavat muutokset
Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen 18/0233/2 haetaan muutosta siltä osin mitä tulee perusteluissa viitteiden 1 ja 2 avulla esitettyyn asian väärään arviointiin, jolloin Ilmatar Luhanka Oy:n tuulivoimaloiden melupäästöjä tulee arvioida uudelleen ottaen huomioon nykyinen olemassa oleva aineisto.
Ohjeen: Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014 (liite 5), vaatimusten vaikutus melumallinnusten laadintaan kun kyseessä on vanhempi voimala kuin ohjeen julkaisuajankohta tulisi tarkastella samassa yhteydessä.
Perusteet valitusluvan myöntämiselle
Perusteluissa esitetty väärä arviointi on todennäköisesti vaikuttanut virheellisen päätöksen syntymiseen.
Ohjeen Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014, vaatimusten vaikutus melumallinnusten laadintaan, kun kyseessä on valituksen kohteen tuulivoimalat ja niiden toimitusajankohta.
Valituslupahakemuksen laatija
Valituslupahakemuksen on laatinut DI Seppo Hakola, Oulu, joka toimii Ilmatar Service Oy:n palveluksessa. Ilmatar Service Oy toimittaa TCM-palvelua (Technical and Commercial Management) Ilmatar Luhanka Oy:n tuulipuiston hyväksi ja toimii siten kyseisen tuulipuiston edustajana ja asioiden hoitajana Suomessa tuulipuiston omistajan lukuun. Seppo Hakola toimii kyseisen tuulipuiston teknisenä päällikkönä ja on saanut toimeksiannon tämän valituslupahakemuksen laadintaan yrityksen sisäisenä toimeksiantona.
Liitteet
1. Hallinto-oikeuden päätös 18/0233/2
2. Latamäen tuulivoimahanke, Luhanka, Melu- ja välkemallinnus. Erkki Heikkola ja Riku Suutari, Numerola Oy 11.6.2013
3. General specification V112-3.0 MW
4. V112-3.0 MW Type sertificate
5. Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014


LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu

Rakennuslautakunta                     7.11.2018 1Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
Otteen oikeaksi todistaaLuhangassa ___ / ___ 2018 _____________________________________                    


                    Pöytäkirjanpitäjä, Risto Salonen