Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 10.12.2018

§
165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
166 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
167 Esityslistan hyväksyminen
168 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.- 31.10.2018
169 Kunnanjohtajan koeajan päättyminen
170 Kesäyliopiston hallituksen varajäsenen nimeäminen
171 Sähkön hankinnan kilpailuttaminen
172 Talousarvioehdotus vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2020 ja 2021
173 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
174 Kunnanhallitukselle saapunut posti
175 Muut asiat
176 Eronpyyntö vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä / Elina Virtaniemi
177 Eronpyyntö vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä / Aki Virtaniemi

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS


Khall. 165 §

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille, varajäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle on toimitettu 7.12.2018

Kokouksesta on ilmoitettu yleisessä tietoverkossa, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myös päätösvaltaiseksi.


Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.


PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Khall. 166 §

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hilkka Weijo ja Marja-Leena Nurminen


ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Khall. 167 §

Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Kokouksessa kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen.


Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: Kokouksen esityslistan lisäksi hallitus päättää ottaa käsittelyyn pykälät 176 § ja 177 §

Päätös: Päätettiin kunnanjohtajan esityksen mukaisesti.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2018


Khall. 168 §
                    

Talousarvion toteutumaraportti on laadittu 31.10.2018 mennessä kertyneiden käyttötaloustietojen perusteella. Raportista kuitenkin puuttuu Seututerveyskeskuksen ja Sairaanhoitopiirin laskutus lokakuun osalta.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.– 31.10.2018 ja käy asiaan liittyvän keskustelun.

Päätös: Saatettiin asia hallitukselle tiedoksi.


KUNNANJOHTAJAN KOEAJAN PÄÄTTYMINEN

Khall. 169 §

Kunnanjohtajan virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Kunnanjohtajan koeaika on päättymässä 2.1.2019 ja sitä ennen kunnanhallituksella tulee olla mahdollisuus lausua asiasta, mikäli tarvetta. Näillä näkymin tämä on viimeinen hallituksen kokous ennen koeajan päättymistä.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus: Esitys annetaan kokouksessa

Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus: Kunnanjohtajan virkasuhde jatkuu koeajan jälkeen normaalisti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.


KESÄYLIOPISTON HALLITUKSEN VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN

Khall 170 §

Luhangan kunta on Jyväskylän kesäyliopistoyhdistyksen jäsen. Yhdistyksessä on vuonna 2019 yhteensä 19 jäsenorganisaatiota. Jäsenmäärä on ensimmäistä kertaa selvästi suurempi kuin säännöissä sallittu hallituspaikkojen määrä. Vuosikokouksessa käydyssä keskustelussa todettiin, että muutamilla organisaatioilla on vain näille organisaatioille tyypillisiä erityistehtäviä ja että toisaalta Jyväskylän kaupunkia lukuun ottamatta kuntajäsenten toiveet ovat melko yhtenevät.

Vuosikokouksessa päätettiin myöntää hallitukseen sekä varsinaisen jäsenen että henkilökohtaisen varajäsenen paikat niille organisaatioille, joilla on omaan erityistehtäväänsä liittyviä näkökulmia. Muut organisaatiot vuorottelevat varsinaisella tai varajäsenen paikoilla, siten että kuntaparit vaihtavat keskenään rooleja vuosittain. Näillä keinoin kesäyliopistoyhdistys haluaa varmistaa, että kaikki jäsenorganisaatiot voivat seurata ja osallistua kesäyliopiston toimintaa koskevaan päätöksentekoon. Mikäli jäsenmäärä kasvaa muutetaan toimintatapaa tarvittaessa. 

Hallituksessa on jo runsaasti kasvatus- ja sivistysalan ammattilaisia, joten monimuotoisuuden takia valinta voisi kohdistua jonkin muun alan edustajaan sillä kesäyliopisto järjestää ammatillista täydennyskoulutusta moniin eri tarpeisiin. Hallitus kokoontuu yleensä neljä kertaa vuodessa. Hallituksen kokoonpano on kuntapareineen liitteenä.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajan Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen hallituksen varajäseneksi.

Päätös: Hilkka Weijo esitti hallituksen varajäseneksi Pertti Seimolaa.
Valittiin yksimielisesti Pertti Seimola hallituksen varajäseneksi.


SÄHKÖN HANKINNAN KILPAILUTTAMINEN

Khall. 171 §

Luhangan kunnalla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus sähköenergian hankinnasta Lumme-energian kanssa. Hankittava sähköenergia noin 1 GWh vuodessa. Kunnanhallitus on ennen kokoustaan 17.9. tutustunut sähkönhankintaan konsultin avulla Veni-energian Kari Kostamon esitellessä sähkönhankinnan salkunhoitomallia. Samoin kunnanhallitus on tutustunut sähkönhankintaan 19.11. Lumme-energian Jukka Mielosen vieraillessa kokouksessa ja esitellessä hankintaa sähkönmyyntiyhtiön toimiessa hankkijana.
Näiden kahden esityksen perusteella voidaan todeta, että sähkönhankinnan kilpailutus on erityisen hankalaa, koska niin sähkönhankintaa suorittavat konsulttiyhtiöt kuin sähkönhankintaa suorittavat sähkönmyyntiyhtiötkin tekevät molemmat hintakiinnityksiä asiakkailleen sähkönmyyntimarkkinoilla. Luhangan kunta on hankkinut koko syksyn 2019 sähköä reilusti pörssisähköä halvemmalla hinnalla. Sähkön on hankkinut Lumme-energian hankintatiimi. Sähkön hankinta ei ole yksittäisen hyödykekokonaisuuden tai palvelun hankintaa vaan säännöllistä markkinan seuraamista ja sen analysointia muutostekijöiden vaikuttaessa ennusteisiin.
Käytännön tasolla voidaan nähdä, että konsulttiyhtiön mukaan ottaminen suorittamaan sähkönhankintaa ei suoranaisesti laske sähkönhankintahintaa Luhangan kunnalle. Käytännössä varmaa on vain se, että konsulttiyhtiön mukaan tulo lisää varmuudella sähkönhankinnan hintaa, koska palkkion jokaisesta välitetystä energiayksiköstä maksaa Luhangan kunta.
Ottaen huomioon, että sähkönhankinnassa menneisyys ei ole tae tulevasta ja todettaessa sähkönhankinnan lähimenneisyys ja siinä onnistumiset ei erityiseen sähkönkilpailuttamiseen eikä varsinkaan konsulttiyhtiön mukaan tuloon hankintaprosessissa ole syytä ryhtyä.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Luhangan kunta jatkaa sähkönhankintaa samalla tavalla kuin tähänkin asti ja toteaa asiakassuhteen Lumme-energian kanssa toimineen tähän asti täysin moitteitta.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.


TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2020 JA 2021

Khall 94 §
6.8.2018

Kunnan tilinpäätös oli hienosti ylijäämäinen tilikaudella 2017. Vuosikate oli positiivinen ja ylitti poistojen määrän. Käyttötalousmenojen kehitys vuoden 2018 alkupuoliskolla on ollut kokonaisarviona suunnitelman mukaista. Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet talousarviosuunnitelman mukaisesti.
Vuoden 2019 verotuloennuste annetaan syksyllä aikaisemman käytännön mukaisesti, mahdollisesti jopa samassa kokouksessa kuin talousarvioehdotus, viimeisimmän käytettävissä olevan tiedon mukaan. Valtionosuuksien määrästä annetaan arvio myöhemmin syksyllä, kun tiedossa on valtionosuuksien lopulliset kuntakohtaiset arviot vuodelle 2019. Tämän hetken tiedon mukaan valtionosuudet ovat laskemassa merkittävästi vuodelle 2019. Toimintatuottojen määrä noudattelee aikaisempien vuosien toiminnan volyymiä.
Aikaisempaa talousarviokäytäntöä täydentäen suunnitelmavuosien 2020-2021 osalta talousarvio laaditaan kustannuspaikkakohtaisesti todellisina vuosiarvioina siten, että niistä voidaan entistä paremmin johtaa tilinpäätösennuste myös suunnitelmavuosille. Mahdolliset muutokset palveluissa ja oman toiminnan suhde niihin sekä lähikuntayhteistyöhön huomioidaan erikseen.
Palvelut järjestetään kuntalaisille omana palveluna, lähikuntayhteistyönä ja yhteis-toiminta-alueiden kautta. Keskeinen talouden tavoite on poistot kattava vuosikate myös vuonna 2018. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on käyttötalouden rahoituksen toteutuminen kuntien keskimääräisellä tai sitä alemmalla veroasteella.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Lautakuntien talousarvioesitykset pyydetään kunnanhallituksen 15.10. pidettävään kokoukseen, joten esitykset tulee toimittaa keskushallinnon valmistelevaa käsittelyä varten viimeistään tiistaina 9.10. Lautakuntien puheenjohtajina toimivat kunnanhallituksen jäsenet vastaavat siitä, että talousarvioehdotuksen lautakuntakäsittely toteutuu määräajan mukaisesti.
Kunnanhallitus päättää valtuustoseminaarin ajankohdasta.
                    
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Valtuustoseminaari pidetään 3.9. kylätalolla.

-----------------------------------------------------------------------

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2020 JA 2021

Khall 137 §
5.11.2018
Lautakunnilta on pyydetty ehdotukset vuoden 2019 talousarvioksi ja niiden perusteella laadittu alustavaa talousarvioehdotusta. Ehdotuksesta on kasassa tällä hetkellä sivistystoimi, tekninen toimi ja perusturva.

Liite

Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakuntien ehdotusten pohjalta laadittu liitteenä oleva alustava talousarvioehdotus käsitellään kokouksessa kolmen hallintokunnan osalta.

Päätös: Käsiteltiin sivistystoimen ja perusturvan talousarvioehdotuksien sanallinen osuus alustavasti.

Jatketaan käsittelyä seuraavassa kokouksessa teknisellä toimella ja yleishallinnolla sekä rahoituksella.

--------------------------------------------------------------------

Khall 150 §
19.11.2018

Käsitellään tekninen toimi, yleishallinto ja rahoitus lukujen osalta. Aloitetaan käsittelemään investointeja.

Kunnanjohtajan ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa

Kokouksessa kunnanjohtaja teki esityksen:

Käsiteltiin perusturvan, teknisen toimen ja yleishallinnon lukuja sekä investointeja.
Seuraavaksi kerraksi täytetään poistot.
Seuraavaksi kerraksi tarkistetaan:
Yleiskaavoitus
Ongelmajätteet
Metsän myyntitulot
Kiinteistöverot
Satama

Talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Päätettiin kunnanjohtajan esityksen mukaisesti
----------------------------------------------

Khall 161 §
3.12.2018

Jatketaan talousarvion käsittelyä.

Päätös: Käsiteltiin sivistystoimen sanallinen ja numero-osuus sekä teknisentoimen sanallinen osuus. Jatketaan yleishallinnolla sekä koko kokonaisuuden paketoimisella 10.12.

------------------------------------------------

Khall. 172 §

Jatketaan talousarvion käsittelyä

Kunnanjohtajan ehdotus:

Käsiteltiin yleishallinnon tekstiosaa ja päivitettiin sitä edelleen. Lisätään esitykseen vielä tuloslaskelman tiivistelmä ja päivitetään merkityt kohdat tuoreella tiedolla.
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmat vuosille 2020 ja 2021.
Lisäksi pidetään vanhusten asumiseen liittyvä seminaari tammikuun loppuun mennessä, jossa tarkastellaan vanhusten asumiseen liittyvää investointi- ja muutoskokonaisuutta Palvelukeskus Tuuliharjun yhteyteen.

Päätös: Kokouksessa Hilkka Weijo esitti 800’000 € investointia lisäsiiven rakentamiseksi vanhainkodin yhteyteen. Esitystä ei kannatettu.
Päätettiin kunnanjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Hilkka Weijo, jätti päätöksestä eriävän mielipiteen (liitteenä)


KUNNANJOHTAJAN TIEDOTUSASIAT

Khall. 173 §

Ei tiedotettavaa

KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall. 174 §


                    1. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
                    -Kokouskutsu 3/18: yhtymävaltuusto

                    2. Keski-Suomen maakunta- ja soteuudistus
                    -Pöytäkirja 16/2018: johtoryhmä

                    3. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
                    -Pöytäkirja 18/2018: hallitus
                    -Pöytäkirja 5/2018: valtuusto
                    
                    
                    Posti saatettiin hallitukselle tiedoksi


MUUT ASIAT

Khall. 175 §

- Kuntoportaiden osalta edetään niin, että kunnanjohtaja tekee ehdotuksen Luju:lle ja sovitaan mahdollisesta yhteystyöstä sopimuksella.

ERONPYYNTÖ VAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN TEHTÄVÄSTÄ / ELINA VIRTANIEMI

Khall. 176 §

Elina Virtaniemi pyytää eroa vaalilautakunnan (I-alue kirkonkylä) varajäsenen tehtävästä miehensä ollessa ehdokkaana tulevissa eduskuntavaaleissa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

1. Kunnanhallitus hyväksyy eronpyynnön vaalilautakunnan (I-alue kirkonkylä) varajäsenen tehtävistä
2. Kunnanhallitus valitsee uuden varajäsenen vaalilautakuntaan (I-alue kirkonkylä).

Päätös:
1. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
2. Kunnanhallitus valitsi Hilkka Weijon esityksestä varajäseneksi Kari Heleniuksen

Aki Virtaniemi jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi).

ERONPYYNTÖ VAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN TEHTÄVÄSTÄ / AKI VIRTANIEMI

Khall. 177 §

Aki Virtaniemi pyytää eroa vaalilautakunnan (II-alue Tammijärvi) varajäsenen tehtävästä hänen ollessa ehdokkaana tulevissa eduskuntavaaleissa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

1. Kunnanhallitus hyväksyy eronpyynnön vaalilautakunnan (II-alue Tammijärvi) varajäsenen tehtävistä
2. Kunnanhallitus valitsee uuden varajäsenen vaalilautakuntaan (II-alue Tammijärvi).

Päätös:

1. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
2. Kunnanhallitus valitsi Hilkka Weijon esityksestä varajäseneksi Mikko Majasen.

Aki Virtaniemi jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi).


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 165, 166, 167, 168, 172-175

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 169, 170, 171, 176, 177

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 165, 166, 167, 168, 172-175


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna puh.kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv
Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan

LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä 209
Kunnanhallitus 10.12.2018

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto