Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 3.12.2018

§
154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
155 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
156 Esityslistan hyväksyminen
157 Kiinteistön Laaniaho myynti
158 Kuntoiluportaiden rakentaminen
159 Äänestyspaikat vuoden 2019 eduskuntavaaleihin ja europarlamenttivaaleihin
160 Kunnan leasing-auton lunastaminen
161 Talousarvioehdotus vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2020 ja 2021
162 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
163 Kunnanhallitukselle saapunut posti
164 Muut asiat
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus


KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall. 154 §

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille, varajäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle on toimitettu 30.11.2018
Kokouksesta on ilmoitettu yleisessä tietoverkossa, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myös päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.


PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Khall. 155 §

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Laine ja Tauno Dammert.


ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Khall. 156 §

Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti


KIINTEISTÖN LAANIAHO MYYNTI

Khall. 115 §
1.10.2018                    

Luhangan kunnalla on Tammijärven yleiskaava-alueellaan Laaniaho (435-405-14-3) niminen kiinteistö, joka on ollut erinäisessä käytössä viimeisten vuosikymmenten aikana. Kaavassa kiinteistöllä on tunnus TY. Luhangan kunnalla ei ole strategista intressiä omistaa ko. tonttia.
Kunnanjohtaja on käynyt paikallisen yrittäjän kanssa keskusteluja ko. kiinteistön osalta ja yrittäjä on tehnyt tahdonilmaisun kiinteistön ostamisesta.

Luhangan kunnan hallintosääntö 56§:
"Valtuusto päättää tytäryhteisöjen myynnistä, lakkauttamisesta tai perustamisesta.
Muutoin kunnan omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta päättää kunnanhallitus valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille.”

Näin ollen kiinteistöjen myynnin osapuolena Luhangan kunnan osalta toimii kunnanhallitus, mikäli valtuusto päättää asettaa kiinteistön myyntiin. Kiinteistölle tulee asettaa markkinahinta ja kiinteistö tulee laittaa julkisesti myyntiin.
Kiinteistön mahdollisesti mennessä kaupaksi tulee kauppa suorittaa vuoden 2019 puolella. Kiinteistö on tarkoitus asettaa myyntiin alustapohjaiselle tarjouskauppa sivustolle.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää

1. Valtuuttaa kunnanhallituksen myymään kiinteistön Laaniaho (435-405-14-3) ja määrittelemään myyntiehdot ko. kiinteistön myynnille.
2. Kiinteistön myynnin ehtona on ostajan esittämä Luhangan kunnan kannalta oleellinen elinkeinopoliittinen tarkoitus.
3. Markkinahinnaksi tontille asetetaan 6000 euroa

Päätös: Päätettiin kunnanjohtajan esityksen mukaisesti.

-----------------------------------

Kvalt. 40 §
1.11.2018

Päätös: Päätettiin kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti

-----------------------------------

KIINTEISTÖN LAANIAHO MYYNTI


Khall. 157 §

Kunnanvaltuusto on päätöksellään Kvalt. 40 § / 2018 hyväksynyt kiinteistön Laaniaho (435-405-14-3) myyntiin asettamisen. Kiinteistö asetetaan myyntiin alustapohjaiselle tarjouskauppa sivustolle yleiseen tietoverkkoon.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus asettaa ko. kiinteistön myyntiin seuraavin ehdoin:

1. Kiinteistön myynnin ehtona on ostajan esittämä Luhangan kunnan kannalta oleellinen elinkeinopoliittinen suunnitelma kiinteistön jatkokäytöstä.
2. Markkinahinnaksi tontille asetetaan 6000 euroa, jota voi vapaasti korottaa sitä mukaan, kun kohde herättää kiinnostusta.
3. Luhangan kunta pidättää itsellään oikeuden olla myymättä kaupan kohdetta, mikäli se katsoo, että kiinteistön jatkokäytöstä ei ole esitetty kuntaa tyydyttävää suunnitelmaa.
4. Kunnalla on oikeus lunastaa tontti takaisin kunnan omistukseen myyntihinnalla, mikäli ostajan esittelemä elinkeinopoliittinen suunnitelma ei toteudu ostajan ilmoittamassa määräajassa.
5. Muut kaupan ehdot sovitaan tarkemmin kauppakirjassa.
6. Myyntipäätöksen tekee Luhangan kunnanhallitus.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti


KUNTOILUPORTAIDEN RAKENTAMINEN

Khall 158 §

Luhangan Luju ry on lähestynyt kuntaa kuntoiluportaiden rakentamisesta kunnan alueelle. Kunnanjohtajalle on toimitettu alustava sivuprofiilikuva kuntoportaista ja annettu alustava paikkavaihtoehto portaiden sijoittamiseksi. Lujun suullinen ehdotus on, että kunta hankkisi tarvittavan puutavaran ja Luju hoitaisi portaiden valmistuksen ja asentamisen.
Pienen kunnan alueella liikuntapaikkoja tulisi miettiä kokonaisvaltaisesti ja kuntoportaidenkin kohdalla ensisijaisesti paikkaa tulisi miettiä lähelle olemassa olevaa kuntoilupolkua Koivuniemen alueelle. Tarkoituksenmukaista ei ole ripotella kuntoilupaikkoja pienessä taajamassa pitkin taajaman eri osia.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunta pyytää Luhangan Luju ry:ltä vaihtoehtoa kuntoiluportaiden sijoituspaikasta koivuniemen alueella sekä kirjallista ehdotusta karttoineen liittyen kuntoiluportaiden hankkimiseksi.

Päätös: Hilkka Weijo, Aki Virtaniemi ja Eino Polvela ilmoittivat itsensä esteelliseksi tämän pykälän käsittelyn ajaksi. (Edustusjäävi)
Päätettiin esityksen mukaisesti


ÄÄNESTYSPAIKAT VUODEN 2019 EDUSKUNTAVAALEIHIN JA
EUROPARLAMENTTIVAALEIHIN

Khall. 159 §

Kunnanhallitus päättää kunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista, ennakkoäänestyspaikkoina olevista sosiaalihuollon toimintayksiköistä sekä äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikoista sekä vastaa siitä, että niiden tiedot merkitään vaalien virheettömän toimittamisen edellyttämällä tavalla valtakunnalliseen äänestyspaikkarekisteriin (VaaliL 9§).

Kunnanhallituksen on huolehdittava, että pohjatietojärjestelmässä olevat tiedot ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista sekä
keskusvaalilautakunnan yhteystiedoista ovat viimeistään 25.1.2019 klo 12.00 lopullisesti siinä muodossa kuin niitä käytetään eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnan äänestyspaikat ilmoitetaan vaalitietojärjestelmän äänestyspaikkarekisteriin seuraavasti:

1. Ennakkoäänestyspaikka on Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka.
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna eduskuntavaaleissa:
3. - 5.4. ja 8. - 9.4.2019 klo 9.00 - 15.00 ja europarlamenttivaaleissa 15. - 17.5. ja 20. - 21.5.2019 klo 9.00 - 15.00.
Ennakkoäänestyspaikkana toimiva sosiaalihuollon toimintayksikkö on
Palvelukeskus Tuuliharju, jossa laitosäänestys toteutetaan annetun ohjeen mukaan ja lisäksi kotiäänestys toteutetaan annetun ohjeen mukaan.

2. Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat äänestysalueittain eduskuntavaaleissa
14.4.2019 ja europarlamenttivaaleissa 26.5.2019, ovat seuraavat:

I äänestysalue (Kirkonkylä): Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka II äänestysalue (Tammijärvi): Luhangan koulu, Tammijärventie 316, 19910 Tammijärvi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti


KUNNAN LEASING-AUTON LUNASTAMINEN

Khall. 160 §

Luhangan kunnalla on ollut käytössään Skoda Roomster henkilöauto leasingrahoituksella n. viisi vuotta. Leasing-sopimuksen umpeuduttua kunnalla on mahdollisuus lunastaa ko. auto itselleen lunastushinnan ollessa n. 1721,12 €. Ennen kunnan seuraavien autojen hankintaa olisi tarkoituksen mukaista lunastaa hyvässä kunnossa oleva auto kunnan käyttöön ja jatkaa sen käyttöä siihen asti, kun muuta on valmisteltu.
Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus päättää lunastaa kunnan käytössä olevan auton kunnan käyttöön kuntarahoitukselta lunastushinnalla 1721,12 €

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti


TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE
2020 JA 2021

Khall 94 §
6.8.2018

Kunnan tilinpäätös oli hienosti ylijäämäinen tilikaudella 2017. Vuosikate oli positiivinen ja ylitti poistojen määrän. Käyttötalousmenojen kehitys vuoden 2018 alkupuoliskolla on ollut kokonaisarviona suunnitelman mukaista. Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet talousarviosuunnitelman mukaisesti.
Vuoden 2019 verotuloennuste annetaan syksyllä aikaisemman käytännön mukaisesti, mahdollisesti jopa samassa kokouksessa kuin talousarvioehdotus, viimeisimmän käytettävissä olevan tiedon mukaan. Valtionosuuksien määrästä annetaan arvio myöhemmin syksyllä, kun tiedossa on valtionosuuksien lopulliset kuntakohtaiset arviot vuodelle 2019. Tämän hetken tiedon mukaan valtionosuudet ovat laskemassa merkittävästi vuodelle 2019. Toimintatuottojen määrä noudattelee aikaisempien vuosien toiminnan volyymiä.
Aikaisempaa talousarviokäytäntöä täydentäen suunnitelmavuosien 2020-2021 osalta talousarvio laaditaan kustannuspaikkakohtaisesti todellisina vuosiarvioina siten, että niistä voidaan entistä paremmin johtaa tilinpäätösennuste myös suunnitelmavuosille. Mahdolliset muutokset palveluissa ja oman toiminnan suhde niihin sekä lähikuntayhteistyöhön huomioidaan erikseen.
Palvelut järjestetään kuntalaisille omana palveluna, lähikuntayhteistyönä ja yhteistoiminta-alueiden kautta. Keskeinen talouden tavoite on poistot kattava vuosikate myös vuonna 2018. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on käyttötalouden rahoituksen toteutuminen kuntien keskimääräisellä tai sitä alemmalla veroasteella.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakuntien talousarvioesitykset pyydetään kunnanhallituksen 15.10. pidettävään kokoukseen, joten esitykset tulee toimittaa keskushallinnon valmistelevaa käsittelyä varten viimeistään tiistaina 9.10. Lautakuntien puheenjohtajina toimivat kunnanhallituksen jäsenet vastaavat siitä, että talousarvioehdotuksen lautakuntakäsittely toteutuu määräajan mukaisesti. Kunnanhallitus päättää valtuustoseminaarin ajankohdasta.
                    
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Valtuustoseminaari pidetään 3.9. kylätalolla.
-----------------------------------------------------------------------

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE
2020 JA 2021

Khall 137 §
5.11.2018
Lautakunnilta on pyydetty ehdotukset vuoden 2019 talousarvioksi ja niiden perusteella laadittu alustavaa talousarvioehdotusta. Ehdotuksesta on kasassa tällä hetkellä sivistystoimi, tekninen toimi ja perusturva.

Liite

Kunnanjohtajan ehdotus:

Lautakuntien ehdotusten pohjalta laadittu liitteenä oleva alustava talousarvioehdotus käsitellään kokouksessa kolmen hallintokunnan osalta.

Päätös: Käsiteltiin sivistystoimen ja perusturvan talousarvioehdotuksien sanallinen osuus alustavasti.

Jatketaan käsittelyä seuraavassa kokouksessa teknisellä toimella ja yleishallinnolla sekä rahoituksella.

--------------------------------------------------------------------

Khall 150 §
19.11.2018

Käsitellään tekninen toimi, yleishallinto ja rahoitus lukujen osalta. Aloitetaan käsittelemään investointeja.

Kunnanjohtajan ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa

Kokouksessa kunnanjohtaja teki esityksen:

Käsiteltiin perusturvan, teknisen toimen ja yleishallinnon lukuja sekä investointeja.
Seuraavaksi kerraksi täytetään poistot.
Seuraavaksi kerraksi tarkistetaan:
Yleiskaavoitus
Ongelmajätteet
Metsän myyntitulot
Kiinteistöverot
Satama

Talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Päätettiin kunnanjohtajan esityksen mukaisesti
----------------------------------------------

Khall 161 §

Jatketaan talousarvion käsittelyä.

Päätös: Käsiteltiin sivistystoimen sanallinen ja numero-osuus sekä teknisentoimen sanallinen osuus. Jatketaan yleishallinnolla sekä koko kokonaisuuden paketoimisella 10.12.


KUNNANJOHTAJAN TIEDOTUSASIAT

Khall. 162 §

Ei tiedotusasioita


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall. 163 §

1. Itä-Hämeen liitto ry
-Pöytäkirja 19.11.2018 (yhdistyksen lakkauttaminen)

2. Maanmittauslaitos
-Kutsu: lohkominen (toim.nro 2018-576970)
-Kutsu: lohkominen (toim.nro 2018-589123)
-Kutsu: vesijätön lunastus (toim.nro 2018-580941)
-Kutsu: vesijätön lunastus (toim.nro 2018-586511)

3. Keski-Suomen seututerveyskeskus
-Esityslista 6/2018: järjestämistoimikunta

4. Keski-Suomen maakunta- ja soteuudistus
-Esityslista 16/2018: johtoryhmä

5. Keski-Suomen liitto
-Pöytäkirja 2/2018: maakuntavaltuusto

6. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
-Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Keski-Suomeen

7. Opetushallitus
-Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2019 OKM/33/221/2018

8. Keski-Suomen Verkkoholding Oy -Esityslista 7/2018: yhtiökokous
-Pöytäkirja 7/2018: yhtiökokous

9. Suomen Kuntaliitto
-Yleiskirje 15/2018: Vuoden 2019 eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit

Posti saatettiin hallitukselle tiedoksi


MUUT ASIAT

Khall. 164 §

Ei muita asioita


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 154, 155, 156, 161, 162, 163, 164

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 157, 158, 159, 160

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 154, 155, 156, 161, 162, 163, 164

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200                    telekopio 029 56 42269                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv
Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät (Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan

LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä 284
Kunnanhallitus 3.12.2018

LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä 284
Kunnanhallitus 3.12.2018

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet                     
Lautakunta Hallitus ValtuustoPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet                     
Lautakunta Hallitus ValtuustoLUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä 284
Kunnanhallitus 3.12.2018

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet                     
Lautakunta Hallitus Valtuusto