Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 19.11.2018

§
143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
144 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
145 Esityslistan hyväksyminen
146Keski-Suomen verkkoholding Oy:n yhtiökokousedustaja
147 Kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden kuntapaikat vuonna 2019
150 Talousarvioehdotus vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2020 ja 2021
151 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
152 Kunnanhallitukselle saapunut posti
153Muut asiat
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus


KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS


Khall. 143 §

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille, varajäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle on toimitettu 18.11.2018
Kokouksesta on ilmoitettu yleisessä tietoverkossa, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myös päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA


Khall. 144 §

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pirkko Vilkman ja Marjo Merivirta


ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN


Khall. 145 §

Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista


YHTIÖKOKOUSEDUSTAJA KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N
YHTIÖKOKOUKSEEN

Khall 146 §

Keski-Suomen verkkoholding Oy:n yhtiökokous on 28.11. Jyväskylässä. Kunnan tulee nimetä yhtiökokoukseen edustajansa (hallintosääntö 19§ kohta 10.).
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat. Yhtiön tilanne huomioon ottaen yhtiökokousedustaja tulisi nimetä ko. yhtiöön pitemmäksi aikaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajansa Keski-Suomen verkkoholding Oy:n yhtiökokouksiin 30.6.2019 asti.

Päätös: Valittiin Tuomo Kärnä yhtiökokousedustajaksi 30.6. asti kaikkiin tuleviin yhtiökokouksiin.


KANSALINVÄLISEN SUOJELUN PERUSTEELLA OLESKELULUVAN SAANEIDEN
KUNTAPAIKAT 2019

Khall. 147 §

Keski-Suomen ELY-keskus on pyytänyt 1.10.2018 päivätyllä kirjeellä Keski-Suomen kuntia tarkistamaan ja vahvistamaan kuntapaikkojen määrä oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/ tai kiintiöpakolaisille vuonna 2019. Kuntien ja ELYkeskuksen välisissä sopimuksissa todetaan, että sopimus on jatkuva, mutta kuntapaikkamäärä tarkistetaan vuosittain huomioon ottaen kuntien vastaanottoresurssit. Vastaukset pyydetään toimittamaan ELY-keskukseen 14.12.2018 mennessä.
Vuonna 2018 kuntapaikkoja oli Keski-Suomessa tarjolla yhteensä 311 paikkaa, joihin ELY-keskus on tähän mennessä sijoittanut 94 kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saanutta henkilöä. Keski-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien välisissä kuntapaikkasopimuksissa kuntapaikat on varattu pääasiassa myönteisen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijaperheille ja yksin tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille.
Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan kuntien sopimuspaikkoja tarvitaan edelleen myös kiintiöpakolaisille. Kiintiöpakolaisten vastaanotossa tulee kuitenkin erityisesti huomioida, että pakolaiset saapuvat Suomeen ja paikkakunnalle suoraan pakolaisleiriltä toisin kuin oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat, joilla saattaa olla Suomessa vietetyn ajan perusteella jonkin verran esimerkiksi suomen kielen taitoja. Kiintiöpakolaisten vastaanottoon tulee varautua riittävillä henkilöstöresursseilla kotouttamisen alkuvaiheessa sekä lukuja kirjoitustaidottomien koulutusta ei enää vuoden 2018 alusta ole järjestetty työvoimakoulutuksena, osana kotoutumiskoulutusta. Tämä tulee ottaa huomioon, kun suunnitellaan maahanmuuttajien kuntiin sijoittamisia. Kunta voi järjestää itse koulutusta tai sitä voi järjestää esimerkiksi kansalaisopisto.
Valtio tukee ELY-keskuksen kanssa sopimuksen tehneitä kuntia taloudellisesti suojelua saaneiden vastaanotossa: kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta 6 845 €/vuosi alle 7-vuotiaista ja 2 300 €/vuosi yli 7-vuotiaista henkilöistä 3-4 vuoden ajan. Lisäksi kunnalle korvataan todellisten kulujen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksia, tulkkaus- ja käännöspalveluja sekä toimeentulotukikustannuksia. On mahdollista, että työ- ja elinkeinoministeriö maksaa edelleen vuonna 2019 erilliskorvausta uusille kunnille pakolaisten vastaanotosta (ns. bonusraha SYLVIA-hankkeen kautta).
Valtionosuusjärjestelmässä huomioidaan maahanmuuttajat korotettuina kertoimina valtionosuuksia määritettäessä. Kotouttamistyössä kannattaa lisäksi huomioida erilliset hankerahoituksen mahdollisuudet kuten ESR- ja EUSA-rahoitus mahdollisuudet. Näiden lisäksi kuntien on kuitenkin varauduttava siihen, että kotouttamistyöhön voidaan tarvita myös muuta kunnan rahoitusta. Kuntakorvausten maksamisen edellytyksenä on, että kunnassa on laadittu kotouttamisohjelma.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Ehdotus annetaan kokouksessa

Kokouksessa kunnanjohtaja teki ehdotuksen:

Ottaen huomioon Luhangan kunnan vuokra-asuntojen täyttöaste ja kunnassa työskentelevä organisaation ohuus sekä palvelutuotannon haavoittuvuus, Luhangan kunta ei tarjoa kuntapaikkoja vuonna 2019.

Päätös: Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti


TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE
2020 JA 2021

Khall 94 §
6.8.2018

Kunnan tilinpäätös oli hienosti ylijäämäinen tilikaudella 2017. Vuosikate oli positiivinen ja ylitti poistojen määrän. Käyttötalousmenojen kehitys vuoden 2018 alkupuoliskolla on ollut kokonaisarviona suunnitelman mukaista. Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet talousarviosuunnitelman mukaisesti.
Vuoden 2019 verotuloennuste annetaan syksyllä aikaisemman käytännön mukaisesti, mahdollisesti jopa samassa kokouksessa kuin talousarvioehdotus, viimeisimmän käytettävissä olevan tiedon mukaan. Valtionosuuksien määrästä annetaan arvio myöhemmin syksyllä, kun tiedossa on valtionosuuksien lopulliset kuntakohtaiset arviot vuodelle 2019. Tämän hetken tiedon mukaan valtionosuudet ovat laskemassa merkittävästi vuodelle 2019. Toimintatuottojen määrä noudattelee aikaisempien vuosien toiminnan volyymiä.
Aikaisempaa talousarviokäytäntöä täydentäen suunnitelmavuosien 2020-2021 osalta talousarvio laaditaan kustannuspaikkakohtaisesti todellisina vuosiarvioina siten, että niistä voidaan entistä paremmin johtaa tilinpäätösennuste myös suunnitelmavuosille. Mahdolliset muutokset palveluissa ja oman toiminnan suhde niihin sekä lähikuntayhteistyöhön huomioidaan erikseen.
Palvelut järjestetään kuntalaisille omana palveluna, lähikuntayhteistyönä ja yhteistoiminta-alueiden kautta. Keskeinen talouden tavoite on poistot kattava vuosikate myös vuonna 2018. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on käyttötalouden rahoituksen toteutuminen kuntien keskimääräisellä tai sitä alemmalla veroasteella.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Lautakuntien talousarvioesitykset pyydetään kunnanhallituksen 15.10. pidettävään kokoukseen, joten esitykset tulee toimittaa keskushallinnon valmistelevaa käsittelyä varten viimeistään tiistaina 9.10. Lautakuntien puheenjohtajina toimivat kunnanhallituksen jäsenet vastaavat siitä, että talousarvioehdotuksen lautakuntakäsittely toteutuu määräajan mukaisesti.

Kunnanhallitus päättää valtuustoseminaarin ajankohdasta.
                    
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Valtuustoseminaari pidetään 3.9. kylätalolla.

-----------------------------------------------------------------------

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE
2020 JA 2021

Khall 137 §
5.11.2018
Lautakunnilta on pyydetty ehdotukset vuoden 2019 talousarvioksi ja niiden perusteella laadittu alustavaa talousarvioehdotusta. Ehdotuksesta on kasassa tällä hetkellä sivistystoimi, tekninen toimi ja perusturva.

Liite

Kunnanjohtajan ehdotus:

Lautakuntien ehdotusten pohjalta laadittu liitteenä oleva alustava talousarvioehdotus käsitellään kokouksessa kolmen hallintokunnan osalta.

Päätös:

Käsiteltiin sivistystoimen ja perusturvan talousarvioehdotuksien sanallinen osuus alustavasti.
Jatketaan käsittelyä seuraavassa kokouksessa teknisellä toimella ja yleishallinnolla sekä rahoituksella.

--------------------------------------------------------------------

Khall 150 §

Käsitellään tekninen toimi, yleishallinto ja rahoitus lukujen osalta. Aloitetaan käsittelemään investointeja.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Ehdotus annetaan kokouksessa

Kokouksessa kunnanjohtaja teki esityksen:

Käsiteltiin perusturvan, teknisen toimen ja yleishallinnon lukuja sekä investointeja.
Seuraavaksi kerraksi täytetään poistot.
Seuraavaksi kerraksi tarkistetaan:
Yleiskaavoitus
Ongelmajätteet
Metsän myyntitulot
Kiinteistöverot
Satama

Talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Päätettiin kunnanjohtajan esityksen mukaisesti


KUNNANJOHTAJAN TIEDOTUSASIAT

Khall. 151 §

- KSVH:n ja KSVV:n tilanne


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall. 152 §

1. Keski-Suomen Seututerveyskeskus
-Esityslista 5/2018: järjestämistoimikunta

2. Keski-Suomen liitto
-Esityslista 2/2018: maakuntavaltuusto
-Pöytäkirja 9/2018: maakuntahallitus

3. Keski-Suomen Verkkoholding Oy
-Pöytäkirja 5/2018: yhtiökokous

4. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
-Pöytäkirja 10/2018: hallitus

5. Valtiovarainministeriö
-Lausuntopyyntö Kuhmoisten kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi 21.12.2018 mennessä VM/2122/00.01.01.00/2018

6. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
-Esityslista 16/2018: hallitus

Posti saatettiin hallitukselle tiedoksi


MUUT ASIAT

Khall. 153 §

Ei muita asioita


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 143, 144, 145, 150, 151, 152, 153

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 146, 147

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 143, 144, 145, 150, 151, 152, 153

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna, puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200, telekopio 029 56 42269, tietoliikennekatkon sattuessa 050 4073429, sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 pv
Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 pv

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, Pykälät Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät (Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan

LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 19.11.2018

LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 19.11.2018