Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 5.11.2018

§
132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
133 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
134 Esityslistan hyväksyminen
135 Kunnanvaltuuston 1.11.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano
136 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2018
137Talousarvioehdotus vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2020 ja 2021
138 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
139 Kunnanhallitukselle saapunut posti
140 Muut asiat
141 Keski-Suomen eteläisen TYP-Verkoston yhteistyösopimuksen hyväksyminen
142 Teiden ja piha-alueiden talvikunnossapito / Tammijärvi 2018-2020
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus


KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall. 132 §

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille, varajäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle on toimitettu 3.11.2018.

Kokouksesta on ilmoitettu yleisessä tietoverkossa, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myös päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksiPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Khall. 133 §

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.


Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Laine ja Tauno Dammert


ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Khall. 134 §

Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Kokouksessa kunnanjohtaja teki muutetun päätösesityksen

Muutettu päätösesitys: Esityslistan lisäksi otetaan pöydältä käsittelyyn pykälät 141 ja 142

Päätös: Hyväksyttiin muutettu päätösesitys


KUNNANVALTUUSTON 1.11.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall. 135

Kunnanvaltuuston päätökset 1.11.2018 pöytäkirjan mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanvaltuuston päätökset on tehty valtuuston toimivallan puitteissa eivätkä ne ole lain ja asetusten vastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön lainvoimaisuuden tullen.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2018

Khall. 136 §

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.– 30.9.2018 ja käy asiaan liittyvän keskustelun.

Päätös: Asia saatettiin kunnanhallituksen tiedoksi.


TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE
2020 JA 2021

Khall. 94 §
6.8.2018

Kunnan tilinpäätös oli hienosti ylijäämäinen tilikaudella 2017. Vuosikate oli positiivinen ja ylitti poistojen määrän. Käyttötalousmenojen kehitys vuoden 2018 alkupuoliskolla on ollut kokonaisarviona suunnitelman mukaista. Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet talousarviosuunnitelman mukaisesti.
Vuoden 2019 verotuloennuste annetaan syksyllä aikaisemman käytännön mukaisesti, mahdollisesti jopa samassa kokouksessa kuin talousarvioehdotus, viimeisimmän käytettävissä olevan tiedon mukaan. Valtionosuuksien määrästä annetaan arvio myöhemmin syksyllä, kun tiedossa on valtionosuuksien lopulliset kuntakohtaiset arviot vuodelle 2019. Tämän hetken tiedon mukaan valtionosuudet ovat laskemassa merkittävästi vuodelle 2019. Toimintatuottojen määrä noudattelee aikaisempien vuosien toiminnan volyymiä.
Aikaisempaa talousarviokäytäntöä täydentäen suunnitelmavuosien 2020-2021 osalta talousarvio laaditaan kustannuspaikkakohtaisesti todellisina vuosiarvioina siten, että niistä voidaan entistä paremmin johtaa tilinpäätösennuste myös suunnitelmavuosille. Mahdolliset muutokset palveluissa ja oman toiminnan suhde niihin sekä lähikuntayhteistyöhön huomioidaan erikseen.
Palvelut järjestetään kuntalaisille omana palveluna, lähikuntayhteistyönä ja yhteistoiminta-alueiden kautta. Keskeinen talouden tavoite on poistot kattava vuosikate myös vuonna 2018. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on käyttötalouden rahoituksen toteutuminen kuntien keskimääräisellä tai sitä alemmalla veroasteella.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Lautakuntien talousarvioesitykset pyydetään kunnanhallituksen 15.10. pidettävään kokoukseen, joten esitykset tulee toimittaa keskushallinnon valmistelevaa käsittelyä varten viimeistään tiistaina 9.10. Lautakuntien puheenjohtajina toimivat kunnanhallituksen jäsenet vastaavat siitä, että talousarvioehdotuksen lautakuntakäsittely toteutuu määräajan mukaisesti.

Kunnanhallitus päättää valtuustoseminaarin ajankohdasta.
                    
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Valtuustoseminaari pidetään 3.9. kylätalolla.

-----------------------------------------------------------------------

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE
2020 JA 2021

Khall 137 §

Lautakunnilta on pyydetty ehdotukset vuoden 2019 talousarvioksi ja niiden perusteella laadittu alustavaa talousarvioehdotusta. Ehdotuksesta on kasassa tällä hetkellä sivistystoimi, tekninen toimi ja perusturva.

Liite

Kunnanjohtajan ehdotus:

Lautakuntien ehdotusten pohjalta laadittu liitteenä oleva alustava talousarvioehdotus käsitellään kokouksessa kolmen hallintokunnan osalta.

Päätös: Käsiteltiin sivistystoimen ja perusturvan talousarvioehdotuksien sanallinen osuus alustavasti.

Jatketaan käsittelyä seuraavassa kokouksessa teknisellä toimella ja yleishallinnolla sekä rahoituksella.


KUNNANJOHTAJAN TIEDOTUSASIAT

Khall. 138 §

- ATEA Finland Oy on valittu kunnan ICT-partneriksi, sopimus voimassa toistaiseksi.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall. 139 §

1. Kuntatyönantajat
-Yleiskirje 13/2018: Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2018-2019 (TS-18) järjestelyerä 1.1.2019 lukien

2. Keski-Suomen liitto
-Esityslista 9/2018: maakuntahallitus

3. Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistus
-Esityslista 15/2018: johtoryhmä
-Pöytäkirja 15/2018: johtoryhmä

4. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
-Pöytäkirja 15/2018: hallitus

5. Maanmittauslaitos
-Kutsu (toimitusnro 2018-575337) lohkominen Marjasaari ja Kalliosaari


MUUT ASIAT

Khall. 140 §

Hilkka Weijo toi esiin Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen:n terveiset työterveyshuollon palveluiden tuottamisesta jäsenkunnissa.


KESKI-SUOMEN ETELÄISEN TYP-VERKOSTON YHTEISTYÖSOPIMUKSEN
HYVÄKSYMINEN

Khall 141

Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Keuruu, Konnevesi, Kuhmoinen, Laukaa,
Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Äänekoski, Keski-Suomen TE-toimisto, Kela ja perusturvaliikelaitos Saarikka ovat tehneet yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämiseksi toimialueellaan. Asetuksen 1377/2014 mukaan Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto on asettanut johtoryhmän toimikaudelle 1.1.2016-31.12.2018. Toimialueesta käytetään nimeä Keski-Suomen eteläinen TYP-verkosto.

Esityslistan liitteenä kaikille sopijaosapuolille uusi sopimusehdotus työttömille tarjottavan monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä Keski-Suomen eteläisessä TYPverkostossa 1.1.2019 lukien. Keski-Suomen eteläisen TYP –verkoston johtoryhmä on käsitellyt uutta yhteistyösopimusta kokouksessaan 14.9.2018. Johtoryhmä esittää, että

- sopijaosapuolet hyväksyvät uuden sopimusehdotuksen
- nimeävät yhteyshenkilön sopimukseen liittyvissä asioissa
- valitsevat johtoryhmälle varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen

TE-toimisto asettaa johtoryhmän sen jälkeen, kun sopijaosapuolet ovat hyväksyneet sopimusluonnoksen, nimenneet kuntakohtaisen yhteyshenkilön, johtoryhmän varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Sopimus lähetetään allekirjoitettavaksi sopijaosapuolille johtoryhmän asettamispäätöksen jälkeen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus
1. hyväksyy uuden sopimusehdotuksen
2. nimeää yhteyshenkilöksi sopimukseen liittyvissä asioissa kunnanjohtajan
3. valitsee johtoryhmään varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen

Päätös: Esityksen mukaisesti.
Lisäksi kohtaan 3. Sirpa Hyytiäinen ja varalle Kristiina Salminen


TEIDEN JA PIHA-ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO / TAMMIJÄRVI 2018-2020

Khall 142

Kunnan teiden ja piha-alueiden talvikunnossapidon sopimus Tammijärven alueen osalta on päättynyt. Kunta on pyytänyt uudet tarjoukset kaudelle 2018-2020. Aurauksen lisäksi kunnossapitoon kuuluu liukkauden torjunta hiekoittamalla
Tarjoukset on pyydetty kunnanhallitukselle osoitettuna 5.11. klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta.

Alihankintasopimuksissa tulee noudattaa tilaajavastuulakia.

Liite: Tarjousten avauspöytäkirja

Rakennustarkastajan ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa

Katselmoitiin tarjousten avauspöytäkirja:
Tarjous 1. Pasi Kärnä 57 €/h alv 0 %
Tarjous 2. Tmi Jyrki Hietanen 74,90 €/h alv 0 %

Hyväksytään Pasi Kärnän tarjous.
Sopimus tehdään kevääseen 2020

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 132,133,134,136,137,138,139.140

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 135,141,142

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 135,141,142

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200                    telekopio 029 56 42269                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät (Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan

LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä 254
Kunnanhallitus 5.11.2018

LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä 254
Kunnanhallitus 5.11.2018

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet                     
Lautakunta Hallitus Valtuusto

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet                     
Lautakunta Hallitus Valtuusto

LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä 254
Kunnanhallitus 5.11.2018

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet                     
Lautakunta Hallitus Valtuusto