Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 22.10.2018

§
119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
120 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
121 Esityslistan hyväksyminen
122Luhangan vesihuolto Oy:n liittymismaksuvelat
123 Kaava-alueilla olevien tonttien hinnoittelu
124 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2019
125 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2019
126 Aiesopimuksen solmiminen työterveyshuollon yhtiöiden perustamista varten
127 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
128 Kunnanhallitukselle saapunut posti
129 Muut asiat
130 Yhtiökokousedustaja Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiökokoukseen
131 Seutukokousedustajat Itä-Hämeen liitto ry:n purkamiskokoukseen
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus


KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall. 119 §

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille, varajäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle on toimitettu 18.10.2018.

Kokouksesta on ilmoitettu yleisessä tietoverkossa, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myös päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Khall. 120 §

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marjo Merivirta ja Hilkka Weijo


ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Khall. 121 §

Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin


LUHANGAN VESIHUOLTO OY:N LIITTYMISMAKSUVELAT

Khall. 122 §

Vesilaitoksen yhtiöittämisessä jäi kunnan taseeseen liittymämaksuvelat. Perustamisasiakirjassa sovittiin, että vesilaitoksen kaikki oikeudet ja velvoitteet siirretään perustettavalle yhtiölle. Tämä tarkoittaa myös liittymämaksuvelkoja, joita on 69’704,08 €.
Velat kirjataan pois kunnan taseesta ja siirretään yhtiön taseeseen, jolloin raha ei liiku kunnan ja yhtiön välillä.

Kunnanjohtajan ehdotus: Asia tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi

Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin


KAAVA-ALUEILLA OLEVIEN TONTTIEN HINNOITTELU

Khall. 123 §
                    
                    
Luhangan kunnalla on kaava-alueillaan myynnissä tontteja, joissa kunnallistekniikka on valmiina. Vetovoimaisuuden lisäämiseksi kunnalla tulee olla kyky herättää mielenkiintoa erilaisilla markkinointitempauksilla. Luhangan kunnassa tonttien hinnoittelu tulisi olla dynaamista, jolloin tonttien hinta tulisi olla joustava ja kysynnän mukainen.
Tonteille tulisi kuitenkin asettaa niin sanottu markkinahinta ja mikäli tontteja myytäisiin markkinahintaa halvemmalla, tulisi myyntipäätös perustella ennalta määriteltyjen kriteerien perusteella. Tontteja myytäisiin ostajien tarjouksiin perustuen ja kunnanjohtajalla olisi mahdollisuus käydä tarvittaessa hintaneuvotteluita.
Näin ollen päätettäisiin, että hinnoittelussa olevien tonttien markkinahinta olisi 0,5 €/neliömetri. Myytävät tontin myytäisiin 2 vuoden rakentamisvelvoitteella.

Hinnoittelussa olisi mukana seuraavien alueiden vapaat tontit:
Hepoluhdan ja Kirkonkylän asemakaavan sekä Tammijärven yleiskaavan vapaat tontit.

Tonttien myyntiä tehtäisiin eri foorumeilla riippuen myyntimenestyksestä. Tonttien myynnissä voidaan käyttää tarjouskauppamenettelyyn soveltuvia verkkoalustoja ja eri välittäjiä.

Luhangan kunnan hallintosääntö 56§:
”Valtuusto päättää tytäryhteisöjen myynnistä, lakkauttamisesta tai perustamisesta. Muutoin kunnan omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta päättää kunnanhallitus valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille.”

Näin ollen kiinteistöjen myynnin osapuolena Luhangan kunnan osalta toimii kunnanhallitus. Kiinteistöjen myyntiin liittyvät ehdot tuodaan päätettäväksi seuraavassa kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää

1. Hepoluhdan ja Kirkonkylän asemakaavan sekä Tammijärven yleiskaavan vapaat tontit hinnoitellaan jatkossa hintaan 0,5 €/neliömetri.
2. Kunnan kokonaistaloudellinen etu huomioiden tontti voidaan myydä 50 % markkinahintaa halvemmalla. Kokonaistaloudellista etua arvioitaessa kriteereinä käytetään paikkakuntalaisuutta, elinkeinopoliittisia syitä ja perhekokoa.
3. Muiden myyntiehtojen osalta kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään myyntiehdoista.

Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin


TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019

Khall. 124 §

Kuntalaki (410/2015) 111 § Veroja koskevat päätökset:

”Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.”

Veromenettelylaki (18.12.1995/1558) 91 a § Kunnan ja seurakunnan veroprosentin ilmoittaminen:

”Kunnan ja seurakunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu 1 momentissa säädettynä aikana taikka Verohallinnon myöntämässä myöhemmässä määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia.”
Luhangan kunnan tuloveroprosentti on ollut vuosina
2000-2002 18,50%
2003-2015 19,00%
2016-2017 18,50%

Tulevina vuosina tuloveroprosentti saattaa tulla muuttumaan merkittävästi, kun kuntien verotuspohjaa leikataan, mikäli sote- ja maakuntauudistus toteutuu. Vastaavasti valtionverotus kiristyy, kun tulevat maakunnat rahoitetaan suoraan ministeriöstä ja niille ei tule omaa verotusoikeutta.
Luhangan kunta pyrkii laskemaan tuloveroprosenttiaan kaikin mahdollisin keinoin.

Tuloveroprosentin tuoma todellinen verotulo on kunnille huomattavasti pienempi, kuin kunnan veroprosentista voisi päätellä. Erilaisten vähennysten johdosta kuntien tuloveroprosentit (nimellinen veroaste) eivät siis vastaa todellista veroastetta kunnissa. Tarkoitetaan efektiivistä veroasteesta, joka on maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin.
Kunnallisverotuksessa tehdään vähennyksiä veronalaisista ansiotuloista. Tulosta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa matkakustannukset, tulonhankkimiskulut, ansiotulovähennys ja perusvähennys. Tulosta tehtävät vähennykset vähentämällä saadaan verotettava tulo, josta veron määrä lasketaan kunnallisveroprosentin mukaisesti.
Tämän jälkeen tehdään vähennykset verosta ja näin saadaan maksuunpantavan kunnallisveron määrä. Verosta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa työtulovähennys, kotitalousvähennys sekä asuntolainan koron alijäämähyvitys.
Efektiivisellä veroasteella mitattunakin Luhanka on Suomen edullisimpia verottajia.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Luhangan kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2019 vahvistetaan 18,50%

Päätös:Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019

Khall. 125 §

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

Kiinteistöveroprosenttien                    
vaihteluvälit ja niiden muutokset
Vaihteluväli 2018 Vaihteluväli 2019 Luhanka 2018

Yleinen                    
0,93 - 2,00
0,93 - 2,00                    
1,20

Vakituiset asunnot                    
0,41 - 0,90
0,41 - 0,90
                    0,50

Muut asuinrakennukset                    
0,93 - 2,00
0,93 - 2,00                    
1,30

Yleishyödyllisten yhteisöjen
                    kiinteistöt                    
0,00 - 1,35
0,00 – 2,00                    
0,00

Rakentamattoman rakennuspaikka
2,00 - 6,00
2,00 - 6,00
ei määrätty

Voimalaitokset                    
0,80 - 3,10
0,93 - 3,10
                    3,10

Hallituksen esityksen mukaiset veroprosenttien vaihteluvälit v. 2019 näkyvät taulukossa

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41 – 0,90
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä 0,93 -2,00 vaihteluvälin rajoissa enintään 1,00 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti tai jos näin laskettu veroprosentti on kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, enintään kunnanvaltuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi.
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on määrättäessä vähintään 2,00 ja enintään 6,00 prosenttia.
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 ja enintään 1,35
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti on määrättäessä vähintään 0,80 enintään 3,10.

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019 tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään 17.11.2018.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa vuodelle 2019 seuraavat kiinteistöveroprosentit:

- yleinen kiinteistöveroprosentti                    1,20                    
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti                    0,50
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti                    1,30                    
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti                    0,00
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti ei määrätä
(kiinteistöverolaki 12a §)
- voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti                    3,10


Päätös:
Kokouksessa Aki Virtaniemi teki esityksen, että rakentamattomasta rakennuspaikasta veroasteeksi määritellään 4,00 %. Tällä pyritään aktivoimaan rakennuspaikkojen omistajia, joko rakentamaan tai myymään tontti mahdollisille rakentajille.
Hilkka Weijon kannattamana Aki Virtaniemen tekemä esitys hyväksyttiin yksimielisesti.


AIESOPIMUKSEN SOLMIMINEN TYÖTERVEYSHUOLLON YHTIÖIDEN PERUSTAMISTA VARTEN

Khall. 126 §

Luhangan kunnan on syytä olla osapuolena aiesopimuksessa, jolla sovitaan neuvottelujen aloittamisesta osakassopimuksen laatimiseksi Julkisen alan työterveysosakeyhtiön (jäljempänä ”Yhtiö”) perustamista varten.
Tavoitteena on rakentaa uusi malli julkisen työterveyshuollon organisoimiseksi. Valtakunnallisesti hanketta vetää Keva ja Kuntaliitto on valmistelussa mukana.
Aiesopimus ei vielä sido sen allekirjoittajaosapuolia sopimukseen työterveyshuollon toteuttamisesta. Mutta aiesopimuksella sitoudutaan yhteiseen valmisteluun ja julkisen työterveyshuollon mallin jatkumisen mahdollisuuden selvittämiseen.
Mikäli asia etenee sopimusvaiheeseen, avataan työterveyshuollon kokonaisuutta siinä valmistelussa monipuolisesti ennen päätöksentekoa asiakokonaisuudesta.
Hallitukselle jaetaan käsittelyyn tuonnin yhteydessä luottamuksellisesti liitteenä tehty aiesopimus.
Koonti valtakunnallisen työterveysyhtiön perustamishankkeen päätöksentekoaikataulusta jaetaan myös kunnanhallitukselle tämän valmistelun yhteydessä. Sekään ei ole julkinen valmistelun tässä vaiheessa.
Aiesopimuksen tarkoituksena on siis sopia tarvittavien järjestelyjen toteuttamisesta kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien omistaman työterveyshuoltopalveluja tuottavan in house-yhtiön perustamiseksi. Osapuolet sitoutuvat aiesopimuksen solmimalla neuvottelemaan mahdollisimman pian osakassopimuksen Työterveys Taimi Oy:lle perustamista varten.
Yhtiön perustamisesta on huolehtinut Keva, joka omistaa Yhtiön aluksi kokonaan. Muut Yhtiön osakkaiksi aikovat kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit merkitsevät Työterveys Taimi Oy:n suunnatussa annissa merkittäväksi tarjoamia osakkeita.
Aiesopimuksen solmimisen jälkeen käynnistetään siirrettävien työterveystoimintojen määrittäminen ja tarvittavat ns. due diligence-arvioinnit. Tämän jälkeen osapuolena olevat kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit sitoutuvat saattamaan Yhtiön osakkeiden merkintätarjouksen ja lopullisen osakassopimuksen toimivaltaisen viranomaisen ja hallintoelinten päätettäväksi, sekä valmistelemaan tarvittavat omistusjärjestelyjä koskevat toimenpiteet Alueyhtiöissä. Luhangassa tämä merkitsee sitä, että kunnanhallitus valmistelee asian kunnanvaltuuston päätettäväksi ennen vuoden 2018 loppua.

Esittely jatkuu kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Luhangan kunta sitoutuu olemaan mukana osakkuuteen ja asiakkuuteen tähtäävässä jatkovalmistelussa ja päätöksenteossa ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan luottamuksellisena olevat yhtiöiden perustamiseen liittyvät osakassopimusten aiesopimukset.

Päätös: Kunnanjohtaja teki muutetun pohjaesityksen.

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:
Päätettiin edetä pohjaehdotuksen mukaisesti, mutta valtuutetaan kunnanjohtaja selvittämään myös vaihtoehtoisesti yksityistä toimijaa työterveyshuollon järjestämiseksi Luhangan kunnassa.

Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


KUNNANJOHTAJAN TIEDOTUSASIAT

Khall. 127 §

- Kuntastrategian toinen kansalaistilaisuus on 24.10. koululla
- Koko kunnan ICT-infraan on tehty ulkopuolinen kartoitus. Toimenpiteet ja tuleva partneri etsitään vielä tämän syksyn aikana.
- Vaasan hallinto-oikeuden päätös: Valitukset ympäristönsuojelulain mukaisissa hallintopakkoasioissa


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall. 128 §

1. Oikeusministeriö
-Vuonna 2019 toimitettavat vaalit: äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali, vaalitietojärjestelmän käyttö ym. (VP/4971/2018)

                    Keski-Suomen liitto
                    -Pöytäkirja 8/2018: maakuntahallitus

                    Keski-Suomen maakunta ja sote-uudistus
                    -Pöytäkirja 14/2018: johtoryhmä

                    Valtioneuvoston kanslia, Pääministeri
                    -Valtakunnallinen Lasten itsenäisyyspäivän juhla 5.12.2018

                    Keski-Suomen Verkkoholding Oy
                    -Yhtiökokouskutsu 25.10.2018

                    Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
                    -Pöytäkirja 4/2018: valtuusto

                    Suomen Kuntaliitto
-Yleiskirje 10/2018: yksityistielaki uudistuu – kuntien tielautakunnan tehtävät lakkaavat vuoden 2019 lopussa
                    -Yleiskirje 11/2018: musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna 2019

                    Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
                    -Pöytäkirja 9/18: hallitus

                    Ilmavoimien Soittokunnan tukiyhdistys ry
                    -Kokouskutsu 30.10.2018
                    
                    Posti tuotiin hallitukselle tiedoksi

MUUT ASIAT

Khall. 129 §

- Lääkäripäivänä Luhangassa ei ollut lääkäriä? Kunnanjohtaja tiedustelee missä lääkäri on silloin kun sen pitäisi olla Luhangassa?
- Keskusteltiin kuntopolusta ja kuntoportaista Luhangan kuntaan.


YHTIÖKOKOUSEDUSTAJA KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Khall 130 §

Keski-Suomen verkkoholding Oy:n yhtiökokous on 25.10. Jyväskylässä. Kunnan tulee nimetä yhtiökokoukseen edustajansa (hallintosääntö 19§ kohta 10.).

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajansa Keski-Suomen verkkoholding Oy:n yhtiökokoukseen.

Päätös:Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä valittiin yhtiökokousedustajaksi.


SEUTUKOKOUSEDUSTAJAT ITÄ-HÄMEEN LIITTO RY:N PURKAMISKOKOUKSEEN

Khall 131 §

Itä-Hämeeksi kutsutun alueen naapurikunnat Hartola, Heinola, Heinolan maalaiskunta, Joutsa, Luhanka, Pertunmaa ja Sysmä, aivan aluksi myös Toivakka, ovat jäsentäneet yhteistyötään ainakin 1950- luvun alusta saakka. Mainitut kunnat Toivakka poislukien perustivat Mikkelin läänin maakuntaliiton kehotuksesta 1.1.1957 aloittaneen pysyvän edustajiston, muuttivat 6.4.1967 hyväksytyillä säännöillä yhteistyöelimen yhteistyötoimikunnaksi, perustivat 24.9.1990 Itä-Hämeen Liitto -yhdistyksen, joka merkittiin yhdistysrekisteriin 28.4.1992, ja viimeksi hyväksyivät 1.1.2015 voimaan tulleen yhteistoimintasopimuksen, jossa yhteistoimintamuodoksi määritetään vähintään 2 kertaa vuodessa kokoontuva Itä-Häme foorumi ja työvaliokunta.

Sääntöjen 19 §:n mukaan päätös liiton purkamisesta tulee tehdä seutukokouksessa ja päätöstä tulee kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä. Liiton purkautuessa jäljelle jääneet varat tulee käyttää viimeisen seutukokouksen määräämällä tavalla liiton tarkoitusperien edistämiseen. Itä-Hämeen foorumin pöytäkirjassa 30.9.2016 ehdotetaan kunnille Itä-Hämeen Liitto ry:n purkamista seuraavasti: "Itä-Hämeen liitto ry:n viimeisin johtoryhmän kokoontuminen on ollut alkuvuodesta 2010, ja seutukokous joulukuussa 2009. Viimeisin valittu puheenjohtaja on Pertti Mäkinen Hartolasta, johtoryhmän puheenjohtaja on Hannu Komonen Heinolasta ja varapuheenjohtaja Mikä Järvinen Sysmästä.

Työvaliokunta ehdottaa, että yhdistys lakkautetaan. Foorumi esittää kunnille, että kunnat valitsevat seutukokousedustajat yhdistyksen sääntöjen mukaan ja johtoryhmä kutsuu seutukokouksen koolle päättämään yhdistyksen mahdollisesta lakkauttamisesta.

Itä-Hämeen liitto ry:n sääntöjen mukaan:

”kunnanvaltuustot valitsevat edustajansa seutukokoukseen seuraavasti
- enintään 3 000 asukasta, 2 edustajaa
- 3 001 - 6 000 asukasta, 3 edustajaa
- 6 001 - 10 000 asukasta, 5 edustajaa
- yli 10 000 asukasta, 7 edustajaa”


Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kaksi kokousedustajaa seutukokoukseen purkamaan Itä-Hämeen liitto ry:tä.

Päätös:Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 119, 120, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 126

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 126

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan

LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä 209
Kunnanhallitus 22.10.2018

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto