Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.10.2018
§
92 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
93 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
94 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
95 LÄHIHOITAJAN VALINTA KOTIHOIDON TIIMIIN
96 PERUSTURVAN TALOUDELLINEN TILANNE/ TOTEUMA AJALTA 1.1.2018- 31.8.2018
97 PERUSTURVAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2019 JA SUUNNITELMAVUOSILLE 2020 – 2021
98 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JÄSENEN OSSI RIKKOLAN OSALLISTUMINEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSIIN
99 ILMOITUS ELÄKKEELLE JÄÄMISESTÄ (ylimääräinen asia)
100 TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN LÄHIHOITAJAN TYÖSUHTEEN VALINTA KOTIHOITOON (ylimääräinen asia)
101 MUUT ASIAT
102 ILMOITUSASIAT

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Perustltk 92§

Perusturvajohtajan ehdotus:
Kokouskutsu perusturvalautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanvaltuuston puheenjohtajalle on toimitettu 4.10.2018.
Kokouksesta on ilmoitettu yleisessä tietoverkossa, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myös päätösvaltaiseksi.
Perusturvalautakunnan päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perustltk 93§

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.

Perusturvalautakunnan päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Helen ja Hilkka Weijo.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Perustltk 94§

Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Hyväksytään esityslista lisättynä kahdella ylimääräisellä asialla, pykälät 99§ ja 100§.

LÄHIHOITAJAN VALINTA KOTIHOIDON TIIMIIN
Perustltk 95§

Luhangan kotihoidossa on ollut auki toistaiseksi voimassa oleva lähihoitajan työsuhde. Paikka oli auki kahteen otteeseen ja viimeisin haku päättyi 28.9.2018 klo 15. Hakijoita oli yksi ja hänet on pyydetty haastatteluun klo 17.10. Asiasta on sovittu perusturvalautakunnan puheenjohtajan kanssa.
Liite 1

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta haastattelee hakijan ja tekee sen jälkeen päätöksen asian osalta.

Perusturvalautakunnan päätös:
Perusturvalautakunta päätti laittaa toistaiseksi voimassa olevan lähihoitajan työsuhteen uudelleen auki. Pääasiallisena työpaikkana on Palvelukeskus Tuuliharjun kotihoidon tiimi.

PERUSTURVAN TALOUDELLINEN TILANNE/ TOTEUMA AJALTA 1.1.2018- 31.8.2018
Perustltk 96§
Perusturvan taloudellinen vertailuluku on 66, 6 % ja perusturvan toteuma 31.8.2018 on 48,8 %.
Liite 2

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan taloudellisesta tilanteesta ja merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi perusturvan taloudellinen tilanne tiedoksi.

PERUSTURVAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2019 JA SUUNNITELMAVUOSILLE 2020 - 2021
Perustltk 97§

Perusturvajohtaja on laatinut alustavan ehdotuksen talousarvioksi. Asiaa on käsitelty myös päälinjausten valtuustoseminaarissa 3.9.2018.
Suurin osa ehdotuksesta perustuu realistisiin odotuksiin, eri asiantuntijoiden näkemyksiin ja laskelmiin.
Liite 3 ja 4

Perusturvajohtajan ehdotus:
Talousarvioehdotus käydään läpi yksityiskohtaisesti perusteluineen ja hyväksytään sellaisenaan.

Perusturvalautakunnan päätös:
Perusturvalautakunta päätti poistaa 10.000 euroa kustannuspaikasta: 041014, Maahanmuuttajien kotouttaminen.
Hyvänmielen puisto -hanke (8000 euroa) siirrettiin vuoteen 2020.
Muilta osin talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan.

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JÄSENEN OSSI RIKKOLAN OSALLISTUMINEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSIIN
Perustltk 98§

Perusturvajohtaja kysyi sähköpostilla jäsen Ossi Rikkolalta tämän osallistumisesta kokouksiin. Ossi Rikkola vastasi17.9.2018, että ei osallistu kokouksiin henkilökohtaisista syistä johtuen.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään asia tiedoksi ja sovitaan, että varajäsen Heikki Kiviniemi jatkaa Ossi Rikkolan tilalla.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkitään tiedoksi jäsen Ossi Rikkolan ilmoitus osallistumisesta kokouksiin. Varajäsen Heikki Kiviniemi osallistuu kokouksiin.

ILMOITUS ELÄKKEELLE JÄÄMISESTÄ (ylimääräinen asia)
Perustultk 99§
Kotihoidon lähihoitaja Tuula Salminen ilmoitti 4.10.2018 saapuneella ilmoituksella, että jää eläkkeelle 1.2.2019 alkaen.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin eläkkeelle jääminen tiedoksi.

TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN LÄHIHOITAJAN TYÖSUHTEEN VALINTA KOTIHOITOON (ylimääräinen asia)
Perustltk 100 §

Luhangan kotihoidon tiimissä on kuusi työntekijää, joista yksi toimii tiimivastaavana.
Tulevat maakunnalliset muutokset kotihoidossa vaativat työntekijäresursseja.
Kotihoidon työntekijät ovat sijaistaneet vanhainkodin puolella, aina kun ovat pystyneet. He ovat mahdollistaneet mitoituksen säilymisen ennallaan. Kotipalvelun perhetyön tarve tulee myös kasvamaan jo tämän vuoden aikana.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Laitetaan auki toistaiseksi voimassa oleva lähihoitajan työsuhde kotihoidon tiimiin. Sovitaan käytännön menettelyistä ja valintaprosessista.

Perusturvalautakunnan päätös:
Päätettiin laittaa auki toistaiseksi voimassa oleva lähihoitajan työsuhde kotihoidon tiimiin. Perusturvajohtaja tekee asiasta ilmoituksen TE-palvelujen sivuille, hakuaika 3 viikkoa. Ehtoihin lisätään oman auton välttämättömyys.

MUUT ASIAT
Perustltk 101§

ILMOITUSASIAT
Perustltk 102§
Talousarviota käsittelevä hallitus kokoontuu 22.10.2018 klo 17


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 92 - 102


Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan perusturvalautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus:
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200, telekopio 029 56 42269
tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429. sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus, pykälät :                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät : -                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan