Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 1.10.2018
§

111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
112 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
113 Esityslistan hyväksyminen
114 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2018
115 Kiinteistön Laaniaho myynti
116 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan tilanne
117 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
118 Kunnanhallitukselle saapunut posti
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall. 111 §

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille, varajäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle on toimitettu 27.9.2018.

Kokouksesta on ilmoitettu yleisessä tietoverkossa, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myös päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Khall. 112 §

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pirkko Vilkman ja Tauno Dammert


ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Khall. 113 §

Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista.


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2018

Khall. 114 §
                    

Talousarvion toteutumaraportti on laadittu 31.8.2018 mennessä kertyneiden käyttötaloustietojen perusteella.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.– 31.8.2018 ja käy asiaan liittyvän keskustelun.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti


KIINTEISTÖN LAANIAHO MYYNTI

Khall. 115 §
                    

Luhangan kunnalla on Tammijärven yleiskaava-alueellaan Laaniaho (435-405-14-3) niminen kiinteistö, joka on ollut erinäisessä käytössä viimeisten vuosikymmenten aikana. Kaavassa kiinteistöllä on tunnus TY. Luhangan kunnalla ei ole strategista intressiä omistaa ko. tonttia.

Kunnanjohtaja on käynyt paikallisen yrittäjän kanssa keskusteluja ko. kiinteistön osalta ja yrittäjä on tehnyt tahdonilmaisun kiinteistön ostamisesta.

Luhangan kunnan hallintosääntö 56§:
” Valtuusto päättää tytäryhteisöjen myynnistä, lakkauttamisesta tai perustamisesta.
Muutoin kunnan omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta päättää kunnanhallitus valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille.”

Näin ollen kiinteistöjen myynnin osapuolena Luhangan kunnan osalta toimii kunnanhallitus, mikäli valtuusto päättää asettaa kiinteistön myyntiin. Kiinteistölle tulee asettaa markkinahinta ja kiinteistö tulee laittaa julkisesti myyntiin.

Kiinteistön mahdollisesti mennessä kaupaksi tulee kauppa suorittaa vuoden 2019 puolella. Kiinteistö on tarkoitus asettaa myyntiin alustapohjaiselle tarjouskauppa sivustolle.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää

1. Valtuuttaa kunnanhallituksen myymään kiinteistön Laaniaho (435-405-14-3) ja määrittelemään myyntiehdot ko. kiinteistön myynnille.
2. Kiinteistön myynnin ehtona on ostajan esittämä Luhangan kunnan kannalta oleellinen elinkeinopoliittinen tarkoitus.
3. Markkinahinnaksi tontille asetetaan 6000 euroa


Päätös: Päätettiin kunnanjohtajan esityksen mukaisesti.


PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN TILANNE

Khall 116 §

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan hyväksymistä koskeva kaavapäätös on kumottu Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Kaavaa valmistellut yritys ei ole enää toiminnassa, joten kaavaprosessin loppuun saattamiseksi kunnan tulee löytää työlle uusi tekijä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan hyväksymistä koskeva kaavapäätös tuodaan hallitukselle tiedoksi.

Kaavan jatkovalmisteluun etsitään uusi yritys


Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti


KUNNANJOHTAJAN TIEDOTUSASIAT

Khall. 117 §

- Kuntastrategian kansalaistilaisuudet ovat 10.10. ja 24.10.
- Koko kunnan ICT-infraan tehdään ulkopuolisen tekemä kartoitus 10.10. kartoituksen kesto 2 päivää
- Palvelukeskus Tuuliharjun johtaja aloittaa työskentelyn 1.10.
- Elinkeinotukiasiat


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 118 §


1. Aluehallintovirasto
- Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus

2. Maanmittauslaitos
- Kutsu toimitusnumero 2018-575307
- Kutsu toimitusnumero 2017-568864
- Kutsu toimitusnumero 2018-575337
- Kustu toimitusnumero 2018-581356

3. Aluehallintovirasto
- Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus

4. Jyväskylän kaupunki
- Keski-Suomen pelastuslaitos –liikelaitoksen johtokunta -pöytäkirja

5. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- Kutsu valtuustoseminaariin ja valtuuston 4/2018 kokoukseen 5.10.2018 - Hallituksen 13/2018 pöytäkirja

6. Keski-Suomi 2021
- Maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmän 14/2018 esityslista

7. Keski-Suomen liitto
- Maakuntahallituksen 7/2018 pöytäkirja

8. Suomen Kuntaliitto
- Yleiskirje 9/2018: Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2019

Posti saatettiin hallitukselle tiedoksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 111, 112, 113, 114, 117, 118

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 115, 116

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 115, 116

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät (Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan

LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä 220
Kunnanhallitus 1.10.2018


LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä 220
Kunnanhallitus 1.10.2018


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet                     
Lautakunta Hallitus ValtuustoPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet                     
Lautakunta Hallitus ValtuustoLUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä 220
Kunnanhallitus 1.10.2018


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet                     
Lautakunta Hallitus Valtuusto