Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS 2.10.2018

§

46 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

47 TALOUSARVIOEHDOTUS TOIMINTAVUODELLE 2019

48 LUHANGAN KOULUN ULKOVARASTORAKENNUS

49 OPETUSTOIMELLE SAAPUNUT POSTI

50 MUIDEN LAUTAKUNTIEN, KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTAMINEN SIVISTYSTOIMENLAUTAKUNNALLE

51 MUUT ASIAT


Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

§ 46 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kokouksessa ovat nähtävillä johtajaopettaja Leila Qvist-Petterssonin tekemät viranhaltijapäätökset toimintavuonna 2018. Liitteenä viranhaltijapäätöslista.

                    Esitys:
Merkitään tiedoksi sivistyslautakunnalle.
                    Päätös:
                    
                    Kokouksessa esiteltiin pykälä 54-58.
                    
                    Esitys hyväksyttiin.

§ 47 TALOUSARVIOEHDOTUS TOIMINTAVUODELLE 2019

Johtajaopettaja on laatinut sivistystoimen hallintokunnan talousarvioehdotuksen toimintavuodelle 2019. Laadinnassa on käytetty viitteenä sivistystoimen toteumaa 1-7/2018. Toteuma ja talousarvioehdotus 2019 ovat tämän kokouskutsun liitteenä.

Esitys:

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen talousarvioehdotuksen toimintakaudelle 2019.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 48 LUHANGAN KOULUN ULKOVARASTO

Luhangan koulun pihalla on ulkovarastorakennus, joka on suurimmaksi osaksi kylmävarastotilaa ja osittain lämmintä tilaa. Huhtikuussa 2018 sivistyslautakunta teki Luhangan koulun ympäristössä katselmuksen, joka sisälsi myös varastorakennuksen.

Varastorakennuksen lämmin osa toimii urheiluseura Tammen varastona. Tässä osassa on myös vesiliitännät, joita käytetään kaukalon jäädytyksessä. Kylmässä osassa on koulun ulkoliikuntavarasto, liikuntasalin esiintymislavan osat, kiinteistönhoitoon liittyvää tavaraa ja lisäksi paljon hyödytöntä tavaraa.

Liikuntapuisto Tammijärvelle -projektissa ja Luhangan koulun ympäristön kehittämistyössä on olennaista, että varastorakennuksen käyttötarve ja tulevaisuus määritellään.

Luhangan koulu tarvitsee tulevaisuudessakin jonkin tilan liikuntasalin esiintymislavan osille, ulkoliikuntavälineille ja kiinteistöhoidon välineille.

Esitys:

Sivistyslautakunta keskustelee aiheesta ja kirjaa oman kantansa varastorakennuksen käyttötarpeesta tulevaisuudessa.

Päätös:

Sivistyslautakunta keskusteli varastorakennuksen käyttötarpeesta.
Koska Luhangan koulun tarvikkeita säilytetään varastorakennuksessa, sivistyslautakunta näkisi tarpeelliseksi varastorakennuksen
olemassaolon. Rakennus tarvitsee kunnostusta mm. ikkunoiden korjaukseen tai uusimiseen, ulkoportaiden kunnostukseen ja ovipumpun laittamiseen ulko-oveen. Luistelijoita varten tulisi olla kumimattoja ja penkkejä ulkorakennuksen sisätiloissa. Marttalan katon kunto tulisi tarkistaa ja mahdollisesti harjata ensi keväällä. Lautakunta toivoo, että selvitettäisiin voisiko osaa varastorakennuksesta käyttää työkoneiden läpiajettavana varastotilana, mikäli tekninen toimi sitä tarvitsee. Lisäksi varastorakennus tulisi siivota kunnolla.

Johtajaopettaja esitti, että kylmillään oleva luistelukoppi tulisi järjestää koululaisten leikkimökiksi ja siirtää lähemmäs Luhangan koulua.

Sivistyslautakunta esittää esityksensä kunnanhallituksen käsiteltäväksi.§ 49 OPETUSTOIMELLE SAAPUNUT POSTI

Kokouksessa esitellään opetustoimelle saapunut posti.

26.9.2018
Opetus- ja kulttuuriministeriö: Kirje OKM/15/691/2018: Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä


Lautakunta merkitsi tiedoksi saapuneen postin.

§ 50 MUIDEN LAUTAKUNTIEN, KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE


Ei tiedoksi saatettavia päätöksiä.

§ 51 MUUT ASIAT

1. Missä mennään Liikuntapuisto Tammijärvelle-projektissa?
Johtajaopettaja Leila Qvist-Pettersson piti liikuntapuistoprojektiin liittyvän aloituspalaverin Luhangan koululla syksyllä 2018. Paikalle oli kutsuttu Luhangan urheiluseurojen edustajia, paikallisen MLL:n edustajia, kunnan rakennustarkastaja ja Luhangan koulun vanhempainyhdistyksen edustaja. Paikalla oli vain johtajaopettaja Leilan Qvist-Pettersson lisäksi kunnan rakennustarkastaja ja vanhempainyhdistyksen edustaja. Kokouksessa päätettiin, että toteutetaan frisbeegolfrataprojekti Tammijärven koulun ympäristöön ja tiedustellaan löytyisikö jostain leikkimökkiä lahjoituksena koulun pihamaalle. Keväällä 2019 pidetään seuraava kokous. Projekti etenee askel askeleelta.

2. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava sivistyslautakunnan kokous pidetään tiistaina 20.11.2018 klo 17.30 kylätalolla. Kahvit klo 17.00.

3. Seuraavien kokouksien esityslistat
Päätettiin, että jatkossa tullaan esityslistassa tuomaan omina pykälinään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta ja esityslistan hyväksyminen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 46, 47, 48, 49, 50, 51

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunta
Sivistystoimenlautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhkirja@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeeenlinna
                    puh. 010 3642200, fax 010 3642269
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika ___ pv

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät Valitusaika ___pv
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.