Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

PERUSTURVALAUTAKUNTA 11.9.2018
§
83 PERUSTURVAN TALOUDELLINEN TILANNE / TOTEUMA AJALTA 1.1.2018 – 31.7.2018
84 LÄHIHOITAJAN VALINTA PALVELUKESKUS TUULIHARJUN VANHAINKODIN TIIMIIN
85 LASTENHOITAJAN JA LÄHIHOITAJAN VALINTAPROSESSIT
86 KUNTOUTTAVAN RYHMÄTOIMINNAN KUULUMISIA, kevät 2018
87 MAAKUNTAUUDISTUS, Vanhus- ja vammaisneuvostojen asettaminen
88 VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO /MUISTIO
89 VARHAISKASVATUSLAKI VOIMAAN 1.9.2018 ALKAEN
90 MUUT ASIAT
91 ILMOITUSASIAT

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
PERUSTURVAN TALOUDELLINEN TILANNE / TOTEUMA AJALTA 1.1.2018 – 31.7.2018
Perustltk 83§
Perusturvan taloudellinen vertailuluku on 58,3 % ja perusturvan toteuma oli 31.7.2018 42,5 %
Liite 1

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkitään tiedoksi perusturvan taloudellinen tilanne.

LÄHIHOITAJAN VALINTA PALVELUKESKUS TUULIHARJUN VANHAINKODIN TIIMIIN
Perustltk 84§

Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 14.8.2018, että perusturvalautakunnan puheenjohtaja ja perusturvajohtaja haastattelevat hakijan ja tekevät valinnan osalta päätöksen.
Haastattelupäiväksi sovittiin puheenjohtajan kanssa 23.8.2018.
Haastatteluun saapui lähihoitaja Salla - Riikka Mäkinen Jämsästä.
Kyseessä on kolmivuorotyö ja työskentelyä voi olla välillä myös kotihoidon puolella. Koeaika on 4 kuukautta ja hakijan on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä todistukset lakisääteisistä rokotuksista (tartuntatautilaki 48§).
Työskentely alkaa 10.9.2018. Perehdyttämisestä on sovittu sairaanhoitaja Marja Paasivaaran kanssa.
Salla- Riikka Mäkinen valittiin toistaiseksi voimassa olevaan lähihoitajan tehtävään.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään valinta tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkitään valinta tiedoksi.

LASTENHOITAJAN JA LÄHIHOITAJAN VALINTAPROSESSIT
Perustltk 85§

Haku lastenhoitajan ja lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin päättyy 7.9.2018 klo 15. Hakumenettelyistä ja muista ehdoista päätettiin perusturvalautakunnan kokouksessa 14.8.2018.
Perusturvalautakunnan tulevassa kokouksessa 11.9.2018 on tieto hakijoiden määrästä. Hakijat esitellään kokouksessa.
Liitteet 2

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää miten valintaprosessi etenee. Hakijoita oli kaksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Perusturvajohtaja, perusturvalautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja haastattelevat molemmat hakijat ja tekevät valinnan. Käytännön asiat hoitaa perusturvajohtaja.

KUNTOUTTAVAN RYHMÄTOIMINNAN KUULUMISIA, kevät 2018
Perustltk 86§
Kuntouttava ryhmätoiminta aloitti marraskuussa 2017 Kuko-hankkeen (Kukoistava kotihoito) taloudellisella tuella ja jatkoi sitten kunnan omana toimintana.
Toiminnasta ja suunnittelusta on vastannut Luhangassa toimiva fysioterapeutti. Avustajana on toiminut yksi kotihoidon työntekijä. Ryhmä on kokoontunut torstaisin kylätalolla päiväkeskustoiminnan jälkeen.
Ryhmäläisille tehtiin aluksi kuntokartoitus, jotta ohjelma olisi yksilöllisiä tarpeita palveleva. Toiminta sisältää myös ehkäisevän työskentelyn elementtejä.
Pilotin loputtua huhtikuussa 2018 osa koki kuntonsa kohentuneen ja osa koki sen pysyneen ennallaan. Kaikki kokivat toiminnan ja siihen liittyneen sosiaalisen kanssakäymisen vaikuttaneen mielen virkeyteen. Osa opituista asioista on siirtynyt kotiharjoitteluun. Ryhmä toivoi jatkoa toiminnalle .
Kesäkuussa 2018 sovittiin fysioterapeutti Tiina Tammelinin kanssa ,että toimintaa jatketaan syksyllä 2018 nykyisillä ehdoilla ainakin vuoden 2018 loppuun. Sitä ennen suunnitellaan vuoden 2019 kuntouttavan toiminnan sisältöä.
Liite 3

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään kuntouttava ryhmätoiminta tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin kuntouttava ryhmätoiminnan kuulumiset tiedoksi ja mietitään kuntouttavaa toimintaa ja sen sisältöä tarkemmin loppuvuonna 2018.

MAAKUNTAUUDISTUS, Vanhus- ja vammaisneuvostojen asettaminen
Perustltk 87§

Vanhusneuvostoa valmisteleva työryhmä kokoontui 8.6.2018 keskustelemaan vanhusneuvoston roolista tulevan maakunnan toiminnassa. Paikkana oli Jyväskylän kaupunki.
Vanhusneuvosto on lakisääteinen toimielin, joka ei ole poliittinen ja jolla ei ole päätösvaltaa.
Vanhusneuvosto toimii kuntalaisten äänenä monien asioiden osalta, etenkin ikäihmisten asioissa.
Maakuntahallitus nimeää maakunnallisen vanhusneuvoston. Vanhusneuvoston tehtävänä on ottaa kantaa erilaisiin asioihin kuten maakuntastrategiaan ja maakunnalliseen hyvinvointikertomukseen.
Kuntien vanhusneuvostojen jäsenet nimetään pääasiallisesti paikallisten eläkejärjestöjen jäsenistä.
Vammaisneuvostoa koskevat samat periaatteet kuin vanhusneuvostoa.
Liite 4 ja 5

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkitään vanhus- ja vammaisneuvostojen asettaminen tiedoksi.

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO /MUISTIO
Perustltk 88§

Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontui 3.5.2018. Tilaisuudessa käsiteltiin mm. ikäihmisten asumispalveluita Luhangassa.
Liite 6

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään muistion sisältö tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkitään tiedoksi vanhus- ja vammaisneuvostossa käsitellyt asiat.

VARHAISKASVATUSLAKI VOIMAAN 1.9.2018 ALKAEN
Perustltk 89§

Varahaiskasvatuslaissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä varhaiskasvatuksen tietovarannosta.
Tätä lakia sovelletaan kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen palvelutuottajan järjestämään tai tuottamaan päiväkotitoimintaan ja perhepäivähoitoon.
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.
Varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä, kehitys ja muut edellytykset huomioon ottaen.
Toimitilojen pitää olla terveelliset ja turvalliset sekä asianmukaiset ja niissä on huomioitava esteellisyys.
Lapselle on järjestettävä lapsen ravitsemustarpeet täyttävä terveellinen ja tarpeellinen ravinto. Ruokailu järjestetään kaikille ohjatusti.
Palveluntuottajan on huolehdittava, että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä. Henkilöstöstä kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.
Kelpoisuusvaatimuksena perhepäivähoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus.
Liite 7

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan lain sisällöstä ja merkitään lain sisältö tiedoksi annetuksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkitään tiedoksi uuden varhaiskasvatuslain sisältö ja periaatteet.

MUUT ASIAT
Perustltk 90§

ILMOITUSASIAT
Perustltk 91§

Seuraava perusturvalautakunnan kokous pidetään 9.10.2018 pitää sisällään lähinnä vuoden 2019 talousarvioon liittyviä asioita


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan perusturvalautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.
VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus:
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200, telekopio 029 56 42269
tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429. sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus, pykälät :                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät : -                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan