Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 17.9.2018
§

102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
103 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
104 Esityslistan hyväksyminen
105 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2018
106 Luhangan ikäihmisiin kohdistuvien asumispalvelujen kehittäminen
107 Keski-Suomen Verkkoholding: Oy:n hallitusvalinnat
108 Kunnanjohtajan virkamääräys
109 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
110 Kunnanhallitukselle saapunut posti

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall. 102 §

                    Kunnanjohtajan ehdotus:

Kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille, varajäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle on toimitettu 14.9.2018.

Kokouksesta on ilmoitettu yleisessä tietoverkossa, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myös päätösvaltaiseksi.

                    Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi


PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Khall. 103 §

                    Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.

                    Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kimmo Laine ja Hilkka Weijo.


ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Khall. 104 §

Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös:
                    
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen esityslistan.


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2018

Khall. 105 §
                    

Talousarvion toteutumaraportti on laadittu 31.7.2018 mennessä kertyneiden käyttö-taloustietojen perusteella.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.– 31.7.2018 ja käy asiaan liittyvän keskustelun.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti


LUHANGAN IKÄIHMISIIN KOHDISTUVIEN ASUMISPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

Perustltk 76§
                    
                    ---------------------------------------------------------------------------------------------

Keväällä 2018 perustettiin ikäihmisten asumispalvelut Luhangassa – työryhmä. Työryhmän tehtävänä oli selvittää kunnan tarjoamien asumispalvelujen tilannetta ja tavoitteena saada ikäihmisten asumispalvelut vastaamaan tämän päivän tarpeita.
Työryhmän jäseniksi perusturvalautakunta valitsi seuraavat henkilöt: perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja Hilkka Weijo (työryhmän puheenjohtaja), perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäinen (työryhmän sihteeri), perusturvalautakunnan puheenjohtaja Pirkko Vilkman, rakennustarkastaja Risto Salonen ja hallituksen puheenjohtaja Martti Viinikainen

Työryhmä kokoontui kolme kertaa.
Työryhmä mietti ensisijaisesti Luhangan vanhainkodin muuttamista tehostetuksi asumispalvelujen yksiköksi (12 paikkaa). Paikkojen riittävyyden turvaamiseksi työryhmä mietti lisäksi tukiasuntojen muuttamista asumispalvelujen asunnoiksi (8 paikkaa) tai lisäsiiven rakentamista nykyisen vanhainkodin yhteyteen ( 8 paikkaa).
Työryhmä mietti molempien vaihtoehtojen vahvuuksia.

Liite 4

Työryhmän kolmannessa tapaamisessa 8.8.2018 klo 9 työryhmä päätti yksimielisesti, että työryhmä tulee esittämään hallitukselle lisäsiiven rakentamista nykyisen vanhainkodin yhteyteen ja vanhainkodin muuttamista tehostetuksi asumispalvelujen yksiköksi. Lisäksi sovittiin, että Risto Salonen laatii alustavan kustannuslaskelman14. 8.2018 mennessä, jolloin pidetään perusturvalautakunnan kokous. Asia on tarkoitus saada käsittelyyn syyskuun ensimmäisen hallituksen kokoukseen. Päätökseen liittyvät perustelut liitteessä 4.

Liite 4 ja 5

Perusturvajohtajan ehdotus:
Toimitaan työryhmän ehdotuksen mukaisesti.

Perusturvalautakunnan päätös:
Toimitaan työryhmän ehdotuksen mukaisesti ja viedään asia liitteineen hallituksen käsiteltäväksi.

-----------------------------------------------------------------------------------

LUHANGAN IKÄIHMISIIN KOHDISTUVIEN ASUMISPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

Khall. 106 §

Kunnanjohtajan ehdotus:

Asia tuodaan hallitukselle tässä vaiheessa tiedoksi.


Päätös:

                    Päätettiin kunnanjohtajan esityksen mukaisesti


KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N HALLITUSVALINNAT

Khall 107 §

Keski-Suomen verkkoholding Oy:n yhtiökokous oli 29.8. Jyväskylässä. Alustavissa suunnitelmissa oli valita KSVH: Oy:n hallitukseen 5 varsinaista ja 5 varajäsentä. Luhangan osalta varauduttiin valitsemaan hallitukseen varajäsen, mutta kokouksessa kävi ilmi, että muutos vaatisi useampia kokouksia. Kokouksessa päädyttiin valitsemaan hallitukseen jokaisesta omistajakunnasta jäsen ja varajäsen.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus toteaa, että Keski-Suomen verkkoholding Oy:n hallituksen jäseneksi Luhangan osalta valittiin Heikki Kiviniemi. Lisäksi nimetään varajäsen.

Päätös:

Nimetään Keski-Suomen verkkoholding Oy:n hallituksen varajäseneksi Pertti Seimola


KUNNANJOHTAJAN VIRKAMÄÄRÄYS

Khall. 108 §

Vs. kunnanjohtaja Tuomo Kärnän viransijaisuus päättyy 30.9.2018, jonka jälkeen hän siirtyy hoitamaan toistaiseksi voimassa olevaa virkaa.

                    Kunnanhallituksen puheenjohtajan esitys:

Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja valtuustonpuheenjohtajan allekirjoittamaan viranhoitomääräys kunnanjohtajan kanssa koeajan loppuun 2.1.2019 saakka.

                    Päätös:
                    
                    Päätettiin kunnanjohtajan esityksen mukaisesti.


KUNNANJOHTAJAN TIEDOTUSASIAT

Khall. 109 §

Kunnanjohtajalla on tällä hetkellä valmistelussa seuraavat kokonaisuudet:
- Talousarvio 2019
- Kuntastrategia
- Kunnan työntekijöiden kannustaminen/tukeminen oman osaamisen kehittämiseen
- Kunnan uudet www-sivut ja graafinen ilme
- Vakuutusten kilpailutus
- Sähkön kilpailutus
- Tonttienmyynti

                    Ohjeita valmistelussa
- Henkilöstön perehdytysohje
- Kunnan hankintaohje
- Henkilöstön huomion osoitukset –ohje
- Eettiset ohjeet
- Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan toimintamalli

Tiedoksi muuta:
- Kunnanjohtaja haastattelee koko kunnan henkilöstön vuoden 2018 loppuun mennessä.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Asiat tuodaan hallitukselle tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 110 §

1. Suomen Kuntaliitto
-Yleiskirje 7/2018 Julkista sektoria koskeva valtakunnallinen työterveysyhtiö-hanke
-Yleiskirje 6/2018 Tietosuojavastaavan nimittäminen, tehtävät ja asema

2. Vaalijalan kuntayhtymä
-Lausuntopyyntö kehyssuunnitelmasta 2019-2021 / Vaalijalan kuntayhtymä – vastausajan pidennys

3. Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä
-Pöytäkirja 13/2018

4. Keski-Suomen seututerveyskeskus
-Esityslista 5/2018: johtokunta

5. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
-Esityslista 2/18: valtuusto
-Pöytäkirja 2/18: valtuusto
-Pöytäkirja 8/18: hallitus

6. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
-Pöytäkirja 3/2018: valtuusto
-Pöytäkirja 11/2018: hallitus

7. Keski-Suomen liitto
-Kuntarahoitus Keski-Suomen matkailun kv-hankkeeseen 2019-2021
-Kuntien esitykset Keski-Suomen liiton toiminnasta vuosille 2019-2020

8. Jyväskylän kaupunki
-Toisen asteen koulutuksen järjestämisvaihtoehtojen selvitys
-Esityslista 4/2018: K-S pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta

9. Keski-Suomen Verkkoholding Oy
-Pöytäkirja 4/2018: yhtiökokous

10. Verohallinto
-Kiinteistöveron ennakkoratkaisu Dnro A5/3610/2018


Merkittiin posti tiedoksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 105,106

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan

LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä 215
Kunnanhallitus 17.9.2018

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto