Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS 28.8.2018


35§ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

36§ SIVISTYSTOIMEN HALLINTOKUNNAN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA

37§ VARAJOHTAJAN VALINTA

38§ LUHANGAN KOULUN TYÖPÄIVÄMUUTOS LUKUVUODELLE 2018-2019

39§ LUHANGAN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA LUKUVUONNA 2018-2019

40§ LUHANGAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2018-2019

41§ LUHANGAN KOULUN LIIKUNTASALIN ILTAKÄYTTÖVUOROT LV 2018-2019

42§ KESÄN 2018 UIMAKOULU

43§ OPETUSTOIMELLE SAAPUNUT POSTI

44§ MUIDEN LAUTAKUNTIEN, KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTAMINEN SIVISTYS-
TOIMENLAUTAKUNNALLE

45§ MUUT ASIAT


Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

§ 35 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kokouksessa ovat nähtävillä johtajaopettaja Leila Qvist-Petterssonin tekemät viranhaltijapäätökset toimintavuonna 2018.

                    Esitys:
Merkitään tiedoksi sivistyslautakunnalle.
                    Päätös:
                    
Johtajaopettaja Leila Qvist-Pettersson esitteli § 37-53.

Esitys hyväksyttiin.

§ 36 SIVISTYSTOIMEN HALLINTOKUNNAN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA

Luettavissa on sivistystoimen hallintokunnan käyttötalouden toteutuma 1-6/2018. Toteutuma on kokouskutsun liitteenä.

                    Esitys:
                    
                    Merkitään tiedoksi sivistyslautakunnalle.

                    Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 37 VARAJOHTAJAN VALINTA

Luhangan koulun opettajat ovat suunnittelupäivänä kokouksessaan 8.8.2018 päättäneet esittää sivistyslautakunnalle, että luokanopettaja Marika Lampinen toimii lukuvuonna 2018-2019 Luhangan koulun varajohtajana.

Esitys:

Sivistyslautakunta nimittää Luhangan koulun varajohtajaksi lukuvuodelle 2018-2019 Marika Lampisen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 38 LUHANGAN KOULUN TYÖPÄIVÄMUUTOS LUKUVUODELLE 2018-2019

Luhangan koulun opettajakunta on opettajainkokouksessaan 9.8.2018 päättänyt esittää sivistyslautakunnalle että la 1.9.2018 on koulu/työpäivä. Koulupäivä on samalla Kodin ja koulun-päivä. Koulupäivä korvaa itsenäisyyspäivän jälkeisen pe 7.12.2018.

Esitys:

                    Sivistyslautakunta hyväksyy Luhangan koulun työpäiväksi la 1.9.2018.
                    
                    Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 39 LUHANGAN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA LUKUVUONNA 2018-2019

Kokouskutsun liitteenä on Luhangan koulun lukuvuosisuunnitelma.

Esitys:

Sivistyslautakunnalle saatetaan tiedoksi Luhangan koulun lukuvuosisuunnitelma lukuvuodelle 2018-2019.

                    Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 40 LUHANGAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2018-2019

Luhangan koulun opettajat ovat opettajainkokouksessaan 9.8.2018 tehneet lukuvuoden 2018-2019 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma on kokouskutsun liitteenä.

Esitys:

Sivistyslautakunta hyväksyy Luhangan koulun toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2018-2019.

                    Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 41 LUHANGAN KOULUN LIIKUNTASALIN ILTAKÄYTTÖVUOROT LV 2018-2019

Luhangan koulun liikuntasali on pääasiassa Luhangan koulun käytössä koulupäivinä klo 8.00-15.45. Liikuntasali on varatussa tai vapaassa kuntalaisten käytössä ma-pe 15.45-21.00 ja la-su klo 8.00-18.00. Heinäkuussa sali on suljettuna kokonaan ja joulunaikana osittain myös. Eri liikuntaseurat ja –ryhmät ja Jyväskylän kansalaisopisto ovat varanneet liikuntasaliaikoja toiminnalleen. Myös ulkopaikkakuntalaisryhmä naapurikunnasta on edellisinä vuosina varannut vuoron salista. Salinvarauslukujärjestys on kokouskutsun liitteenä.

Esitys:

Merkitään liikuntasalin iltakäyttölukujärjestys tiedoksi sivistyslautakunnalle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 42 KESÄN 2018 UIMAKOULU

Kesällä 2018 Luhangan kunnan uimakoulu järjestettiin Tammijärven uimakoululaisille Tammijärven rannalla 2.-6.7.2018 ja sen jälkeen kaikille uimakoululaisille Mämminiemen rannassa ajalla 9.-20.7.2018. Uimaoppilaita oli yhteensä 38. Uimaopettajana toimi Mona Koski. Hän ohjasi lisäksi 12. ja 19.7. liikuntasalissa lavista ja yogaxia.

Esitys:

Merkitään sivistyslautakunnalle tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 43 OPETUSTOIMELLE SAAPUNUT POSTI

Kokouksessa esiteltiin opetustoimelle saapunut posti.

-16.5.2018    Opetushallitus: Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2018, päätös
-16.5.2018    Opetushallitus: Määräys-muutosmääräys/perusopetuksenopetussuunnitelman perusteet 2014
-2.7.2018    Opetus- ja kulttuuriministeriö: Lausuntopyyntö OKM/34/010/2018
HE eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja
tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta
annetun lain muuttamisesta.§ 45 MUUT ASIAT

Luhangan sivistystoimi on mukana maakunnallisessa yhteistyöhankkeessa” Keski-Suomen tutoropettajien toiminta ja kouluttaminen”.

Luhangan kunnan sivistystoimi on mukana maakunnallisessa yhteistyöhankkeessa ” Keski-Suomen opetus- ja sivistystoimen henkilöstön koulutusyhteistyö”.

Seuraava kokous pidetään Luhangan koululla tiistaina 2.10.2018 klo 17.30
alkaen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 37

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 37

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunta
Sivistystoimenlautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhkirja@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeeenlinna
                    puh. 010 3642200, fax 010 3642269
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika ___ pv

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät Valitusaika ___pv
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.