Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 20.8.2018

§
97 Asiointiliikenne Joutsaan
98 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.- 30.6.2018
99 Palvelukeskus Tuuliharjun johtajan valinta
100 Yhtiökokousedustaja Keski-Suomen verkkoholding Oy:n yhtiökokoukseen
101 Kunnanhallitukselle saapunut posti

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus


ASIOINTILIIKENNE JOUTSAAN


Khall 97§

Asiointiliikennettä on ajettu kesän aikana kerran viikossa välillä Luhanka-Joutsa-Luhanka. Talvikaudet liikennettä viime vuosina on ajettu kaksi kertaa kuussa.

Palvelun käyttäjät ovat maksaneet matkasta linja-autotaksan mukaisen maksun. Samalla periaatteella ja kuljetustarve huomioon ottaen voidaan asiointiliikennettä jatkaa 17.5.2019 saakka välillä Luhanka-Joutsa-Luhanka joka kuukauden 1. ja 3. perjantai alkaen 7.9.2018. Kalustovaatimuksena tulee olla pikkubussi, jolloin voidaan olla varmoja että kapasiteettirajoituksia ei tule vastaan. Joutsan kunta maksaa osuutenaan kuljetuksesta 50 € alv 0 % / ajokerta, katso liite.

Asiointiliikenteestä on pyydetty tarjoukset puhelimitse 15.8. (yrittäjä/Kärnä) kolmelta yrittäjältä, joilta löytyy tarkoituksenmukainen kalusto.
                    
                    Tarjoukset:

Timo Mönkölä 140 € alv 0 % / ajokerta, ajopäivä keskiviikko
Eero Tuominen 115 € alv 0 % / ajokerta, ajopäivä perjantai
Markku Laine ei tarjousta


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy autoilija Eero Tuomisen tarjouksen 115 € alv 0 % / ajokerta, jolloin asiointiliikenne Joutsaan järjestetään välillä 7.9.2018-17.5.2019 perjantaisin joka kuukauden 1. ja 3. perjantai.

Auto pysähtyy matkalla tarvittaessa. Asiointiliikenteestä julkaistaan ilmoitus Joutsan Seutu lehdessä ja Luhangan kunnan omissa viestimissä.


Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2018

Khall 98§

Talousarvion toteutumaraportti on laadittu 30.6.2018 mennessä kertyneiden käyttö-taloustietojen perusteella.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.– 30.6.2018 ja käy asiaan liittyvän keskustelun.

Samalla käydään lävitse valtion verotuloennusteeseen liittyviä riskejä, jotka kunnanjohtaja esittelee kokouksessa.

Päätös:

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.-30.6.2018 ja kävi asiaan liittyvän keskustelun sekä tiedostaa verotuloennusteeseen liittyvän riskin.

Kunnanhallituksessa tuotiin ilmi, että talouden seurantaa tulisi saada ajanmukaisemmaksi.

PALVELUKESKUS TUULIHARJUN JOHTAJAN HAKUPROSESSI, KELPOISUUS JA MUUT KÄYTÄNNÖT

Perustltk 57§ 12.6.2018

Palvelukeskus Tuuliharju tarvitsee kokoaikaisen johtajan. Hänen vastuullaan on kunnan vanhustyö suurelta osin. Hänen työkuvansa tarkastetaan ja tarvittaessa päivitetään hänen aloittaessaan virassa.
Palvelukeskus Tuuliharjussa tarvitaan sairaanhoitajan kelpoisuuden omaava henkilö, jolla olisi työkokemusta johtamisesta ja hallinnollinen koulutus katsottaisiin eduksi. Kyseessä on virkavastuussa oleva henkilö. Koeaika olisi 6 kuukautta ja palkkaus KVTES:n mukainen. Lisäksi vaaditaan lakisääteiset rokotukset ja hyväksyttävä todistus terveydentilasta.
Tarkoituksena olisi laittaa virka auki viikolla 27 (2.7. alkava viikko). Hakuaika olisi 3 viikkoa ja ilmoitus olisi Te-palvelujen sivuilla ja Joutsan seudussa.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Viedään asia hallituksen käsiteltäväksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Toimitaan perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

--------------------------------------------------------------------------------------


PALVELUKESKUS TUULIHARJUN JOHTAJAN VALINTA

Khall 93 §


Palvelukeskus Tuuliharjun johtaja Asta Tiitta on jäämässä eläkkeelle 1.11.2018 alkaen. Sitä ennen hän pitää vuosilomia eli jää pois työelämästä 10.8.2018 alkaen.

Perusturvalautakunta on laittanut ko. viran auki ja hakuaika on loppunut.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Käydään lävitse Tuuliharjun tilanne ja resurssitarve, tulleet hakemukset ja päätetään jatkotoimenpiteet.

Päätös:

Käytiin lävitse Tuuliharjun tilanne ja todettiin resurssitarpeen olevan edelleen olemassa ja päätettiin täyttää ko. virka. Käytiin lävitse tulleet hakemukset. Hakijoina ovat:
Antero Weijo, Kirkkonummi
Marja Paasivaara, Luhanka
Vuokko Lehtonen, Joutsa
Satu Ranta, Hartola
yksi hakemus tuli myöhässä, jota ei noteerata.

Hakemuksien katselmoinnin jälkeen päätettiin kutsua haastatteluihin:
Antero Weijo, Kirkkonummi
Marja Paasivaara, Luhanka
Vuokko Lehtonen, Joutsa

Haastattelut pidetään 14.8.
------------------------------------------------------------------------------------------------------


PALVELUKESKUS TUULIHARJUN JOHTAJAN VALINTA

Khall 99 §
Ennen haastatteluja (13.8. puhelu Weijo-Kärnä) virkaa hakenut Antero Weijo toi ilmi, että ei ole enää käytettävissä kyseessä olevassa rekrytointiprosessissa.
Haastattelut pidettiin 14.8. Haastateltavina oli Vuokko Lehtonen ja Marja Paasivaara. Haastattelujen jälkeen päätettiin, että henkilöitä ei laiteta soveltuvuusarviointeihin.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Valitaan Vuokko Lehtonen (sairaanhoitaja AMK) Tuuliharjun johtajaksi ja varalle Marja Paasivaara (sairaanhoitaja).

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä hänellä tulee olla tartuntatautilain (§48) edellyttämät rokotukset voimassa sekä siihen liittyy 6 kuukauden koeaika.


Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin


YHTIÖKOKOUSEDUSTAJA KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING YHTIÖKOKOUKSEEN

Khall 100 §

Keski-Suomen verkkoholding Oy:n yhtiökokous on 29.8. Jyväskylässä. Kunnan tulee nimetä yhtiökokoukseen edustajansa (hallintosääntö 19§ kohta 10.).

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajansa Keski-Suomen verkkoholding Oy:n yhtiökokoukseen.


Päätös:

Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä valittiin yhtiökokousedustajaksi. Yhtiökokousedustajaa ohjeistettiin valitsemaan kokouksessa Keski-Suomen verkkoholding Oy:n hallitukseen joko jäseneksi tai varajäseneksi Heikki Kiviniemi.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 101 §


1. Laukaan kunta
- Vuoden 2019 talousarvion perusteella määräytyvä maksuosuus kunnittain

2. Keski-Suomen Verkkoholding Oy
- Yhtiökokouskutsu 29.8.2018

3. Keski-Suomen Verkkoholding Oy
- Osakaskokouskutsu 6.9.2018

4. Pohjois-Savon ELY-keskus
- POSELY/942/5723/2018 Päijänteen säännöstelyn kalataloudellinen tarkkailuohjelma 2018-2022 (kuulutus päätöksen antamisesta, päätös nähtävillä teknisessä toimistossa)

5. Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä
- Esityslista 13/2018


Kunnanjohtajan ehdotus:

Posti merkittiin kunnanhallitukselle tiedoksi.


Päätös:

päätösehdotus hyväksyttiin.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 98, 101

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 97, 99, 100

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 97, 99, 100

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan

LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä 199
Kunnanhallitus 20.8.2018

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto