Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

PERUSTURVALAUTAKUNTA 14.8.2018
71§ PERUSTURVAN TALOUDELLINEN TILANNE / TOTEUMA AJALTA 1.1.2018 – 31.5.2018 (41,6%)
72§ LÄHIHOITAJAN TYÖSUHDE/ HAKUUN LIITTYVÄN PROSESSIN ETENEMINEN
73§ KIRKONKYLÄN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN LASTENHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN
74§ LASTENHOITAJAN VALINTA KIRKONKYLÄN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIIN /prosessin eteneminen
75§ TYÖSUOJELUTARKASTUS PALVELUKESKUS TUULIHARJUSSA 24.5.2018
76§ LUHANGAN IKÄIHMISIIN KOHDISTUVIEN ASUMISPALVELUJEN KEHITTÄMINEN
77§ KOTIHOIDON TYÖNTEKIJÄN IRTISANOUTUMINEN 1.12.2018 ALKAEN
78§ LÄHIHOITAJAN TYÖSUHTEEN AUKI LAITTAMINEN / KOTIHOIDON TIIMI
79§ EI JULKINEN ASIA
80§ OPISKELIJOIDEN TUKEMINEN LUHANGAN KUNNASSA
81§ MUUT ASIAT
82§ ILMOITUSASIAT

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

PERUSTURVAN TALOUDELLINEN TILANNE / TOTEUMA AJALTA 1.1.2018 – 31.5.2018 (41,6%)
Perustltk 71§
Perusturvan taloudellinen vertailuluku on 41,6 % ja perusturvan toteuma 31.5.2018 29,9 %
Liite 1

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan tilanteesta ja merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkitään taloudellinen tilanne tiedoksi.

LÄHIHOITAJAN TYÖSUHDE/ HAKUUN LIITTYVÄN PROSESSIN ETENEMINEN
Perustltk 72§

Hakijoiden määrä/ tilanne selviää kokouksessa. Hakuaika päättyy 13.8.2018

Perusturvajohtajan ehdotus:
Kokouksessa päätetään miten asiassa edetään.

Perusturvalautakunnan päätös:
Koska hakemuksia on saapunut yksi, päätettiin, että hakijan haastattelevat ja valinnasta päättävät perusturvajohtaja ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja. He sopivat keskenään ajankohdasta.

KIRKONKYLÄN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN LASTENHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN
Perustltk 73§

Lastenhoitaja Eija-Liisa Seitala on irtisanoutunut lastenhoitajan työsuhteesta 2.8.2018. Hänen työsuhteensa päättyy 17.8.2018.
Liite 2

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin asia tiedoksi.

LASTENHOITAJAN VALINTA KIRKONKYLÄN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIIN /prosessin eteneminen
Perusturvaltk74§

Luhangan päivähoito tarvitsee työntekijän lastenhoitajan tilalle. Kirkonkylän päivähoidossa on syksyllä 7- 8 lasta. Sijaiset ovat alkusyksylle järjestyneet. Kirkonkylän päivähoidossa pitää olla lasten lukumäärä, hoitoajat ja työntekijöiden työajat huomioiden yhteensä 2,5 työntekijää.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää miten asiassa edetään.

Perusturvalautakunnan päätös:
Laitetaan toistaiseksi voimassa oleva lastenhoitajan työsuhde auki Te-palvelujen sivuille. Hakuaika 3 viikkoa ja ehdot samat kuin aikaisemmassa haussa.

TYÖSUOJELUTARKASTUS PALVELUKESKUS TUULIHARJUSSA 24.5.2018
Perustltk 75§

Aluehallintoviraston ( työsuojelun vastuualue) tekemä työsuojelutarkastus pidettiin Palvelukeskus Tuuliharjussa 24.5.2018. Tarkastuskertomus saapui 13.6.2018. Työantajalle tuli kehotuksia eräiden asioiden osalta. Kehotuksiin liittyvät muutokset pitää olla tehtynä 14.9.2018 mennessä.
Liite 3

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan huolella kertomuksen sisällöstä, mietitään muutosten toteuttamiseen liittyviä keinoja ja merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Käytiin läpi muutoksen ja kehittämisen kohteet ja vastuutahot ja merkittiin asia tiedoksi.

LUHANGAN IKÄIHMISIIN KOHDISTUVIEN ASUMISPALVELUJEN KEHITTÄMINEN
Perustltk 76§

Keväällä 2018 perustettiin ikäihmisten asumispalvelut Luhangassa – työryhmä. Työryhmän tehtävänä oli selvittää kunnan tarjoamien asumispalvelujen tilannetta ja tavoitteena saada ikäihmisten asumispalvelut vastaamaan tämän päivän tarpeita.
Työryhmän jäseniksi perusturvalautakunta valitsi seuraavat henkilöt: perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja Hilkka Weijo (työryhmän puheenjohtaja), perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäinen (työryhmän sihteeri), perusturvalautakunnan puheenjohtaja Pirkko Vilkman, rakennustarkastaja Risto Salonen ja hallituksen puheenjohtaja Martti Viinikainen
Työryhmä kokoontui kolme kertaa.
Työryhmä mietti ensisijaisesti Luhangan vanhainkodin muuttamista tehostetuksi asumispalvelujen yksiköksi (12 paikkaa). Paikkojen riittävyyden turvaamiseksi työryhmä mietti lisäksi tukiasuntojen muuttamista asumispalvelujen asunnoiksi (8 paikkaa) tai lisäsiiven rakentamista nykyisen vanhainkodin yhteyteen ( 8 paikkaa).
Työryhmä mietti molempien vaihtoehtojen vahvuuksia.
Liite 4
Työryhmän kolmannessa tapaamisessa 8.8.2018 klo 9 työryhmä päätti yksimielisesti että työryhmä tulee esittämään hallitukselle lisäsiiven rakentamista nykyisen vanhainkodin yhteyteen ja vanhainkodin muuttamista tehostetuksi asumispalvelujen yksiköksi. Lisäksi sovittiin, että Risto Salonen laatii alustavan kustannuslaskelman14. 8.2018 mennessä, jollin pidetään perusturvalautakunnan kokous. Asia on tarkoitus saada käsittelyyn syyskuun ensimmäisen hallituksen kokoukseen. Päätökseen liittyvät perustelut liitteessä 4.
Liite 4 ja 5
Perusturvajohtajan ehdotus:
Toimitaan työryhmän ehdotuksen mukaisesti.
Perusturvalautakunnan päätös:
Toimitaan työryhmän ehdotuksen mukaisesti ja viedään asia liitteineen hallituksen käsiteltäväksi.

KOTIHOIDON TYÖNTEKIJÄN IRTISANOUTUMINEN 1.12.2018 ALKAEN
Perustltk 77§
Koihoidon työntekijä perushoitaja Riitta Koskinen ilmoitti kirjallisesti 19. 6.2018, että irtisanoutuu työsuhteestaan 1.12.2018 alkaen. Riitta koskinen jää lomille 27.9.2018 alkaen
Liite 6

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkitään asia tiedoksi.

LÄHIHOITAJAN TYÖSUHTEEN AUKI LAITTAMINEN / KOTIHOIDON TIIMI
Perustltk 78§
Luhangan kotihoidon tiimissä on kuusi työntekijä, joista yksi toimii tiimivastaavana.
Tulevat maakunnalliset muutokset kotihoidossa vaativat työntekijäresursseja.
Kotihoidon työntekijät ovat sijaistaneet vanhainkodin puolella, aina kun ovat pystyneet. He ovat mahdollistaneet mitoituksen säilymisen ennallaan. Kotipalvelun perhetyön tarve tulee myös kasvamaan jo tämän vuoden aikana.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Laitetaan auki lähihoitajan työsuhde ja sovitaan käytännön toimenpiteistä ja valintatilaisuudesta.

Perusturvalautakunnan päätös:
Laitetaan auki toistaiseksi voimassa oleva lähihoitajan työsuhde Te-palvelujen sivulle. Pääasiallisena työpaikkana on Palvelukeskus Tuuliharjun kotihoidon tiimi. Hakuaika kolme viikkoa, aikaisemmin hyväksytyin hakuehdoin.

EI JULKINEN ASIA
Perustltk 79§

OPISKELIJOIDEN TUKEMINEN LUHANGAN KUNNASSA
Perustltk 80§
Luhangan kunnan vakinaisista työntekijöistä melko moni on lähdössä syventämään opintojaan ja suorittamaan uutta, mutta työtään sivuavaa ammattitutkintoa. Tällainen kouluttautuminen hyödyntää kuntaa mikäli työntekijä jatkaa kunnan työntekijänä.
Tämän vuoksi on syytä pohtia ja päättä mahdollisista tukitoimista kunnan taholta. Kunnan linjaus on yleisesti ollut myönteinen opiskelemisen osalta.
Ensisijaisena periaatteena on kuitenkin, että muiden työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuus ei saa vaarantua.
Opintovapaata työnantaja ei voi kokonaan hylätä ainoastaan siirtää.
Erilaisia mahdollisuuksia tukea aikuisopiskelijoita ( joiden koulutus on omaa ammattia syventävää ja johtaa ammatilliseen tutkintoon): luentopäivät työajaksi ( maksimimäärä päätettävä) tai stipendi valmistuttua tai muuta mikä koetaan hyväksi.
Tukemisen keinot voivat vaikuttaa opintovapaan hakemiseen.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää tuetaanko opiskelijoita ja jos niin millä keinoin.

Perusturvalautakunnan päätös:
Perusturvalautakunta päätti tarkentaa, että kyseessä on opiskelijat, jotka eivät ole opintovapaalla vaan opiskelevat pääasiassa työn ohessa.
Perusturvalautakunta päätti, että opiskeluun liittyvä kunnan tuki ja periaatteet viedään hallituksen käsittelyyn samoin kuin oppisopimukseen (kunnan kanssa) liittyvät asiat ja toimintaperiaatteet.

MUUT ASIAT
Perustltk 81§

ILMOITUSASIAT
Perustltk 82§

Sydäniskuri-koulutus 22.8.2018 klo 16 valtuustosalissa, maksuton, ilm. viim. 20.8.2018 Kristiina Salmiselle p. 040-3479 215.
Työsuojelutarkastus Kotihoidon tiimissä 6.9.2018 klo 9.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 71 – 82


Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan perusturvalautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus:
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200, telekopio 029 56 42269
tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429. sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus, pykälät :                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät : -                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan