Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

PERUSTURVALAUTAKUNTA 6.7.2018

64§ OIKAISUVAATIMUS /LÄHIHOITAJAN VALINTA TÖSUHTEESEEN
65§ LÄHIHOITAJAN VALINTA PALVELUKESKUS TUULIHARJUUN 3.9.2018 ALKAEN
66§ JATKUVA TIEDONKERUU JA VERTAISKEHITTÄMINEN / MAAKUNNALLINEN KUKOISTAVA KOTIHOITO - HANKE (KUKO), /SOPIMUSASIA
67§ PALVELUKESKUS TUULIHARJUN JOHTAJAN HAKU /MUUTOKSET
68§ MUUT ASIAT
69§ ILMOITUSASIAT
70§ PALVELUKESKUS TUULIHARJUN JOHTAJAN IRTISANOUTUMNEN (ylimääräinen asia)


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUS /LÄHIHOITAJAN VALINTA TÖSUHTEESEEN
Perustltk 64§
_______________________________________________________________________
OIKAISUVAATIMUS /LÄHIHOITAJAN VALINTA TYÖSUHTEESEEN (ylimääräinen asia)
Perusturvaltk 63 §

Lähihoitajan sijainen Esa Tiittanen on tehnyt oikaisuvaatimuksen perusturvalautakunnalle lähihoitajan valinnasta. Vaatimus koskee työnhakuilmoituksen kohtaa, jossa haettiin lähihoitajaa kolmivuorotyöhön ja valittiinkin lähihoitaja joka mahdollisesti ei voi tehdä yövuoroja. Asiasta ei ollut varmuutta vielä valintahetkellä. Valinnasta ilmoitettiin ensimmäiseksi puhelimella 30.5.2018 ja sen jälkeen toimitettiin kirjallinen ilmoitus postiin 30.5.2018.
Oikaisuvaatimus saapui 11.6.2018 ja perusturvajohtaja lomailee 18.6 – 1.7.2018.
Liite 9

Perusturvajohtajan ehdotus:
Siirretään asian käsittely toiseen ajankohtaan, jotta perusturvajohtajalla on enemmän aikaa valmistella asiaa.
Perusturvalautakunnan päätös:
Toimitaan perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti. Perusturvalautakunnan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 6.7.2018 klo 14.30, paikkana on kunnan valtuustosali.
________________________________________________________________________
Lähihoitajan sijainen Esa Tiitta teki oikaisuvaatimuksen12.6.2018 pidettävään lautakuntaan koskien lähihoitajan valintaa Palvelukeskus Tuuliharjun vanhainkodin tiimiin. Asia siirrettiin seuraavaan lautakuntaan, joka päätettiin pitää 6.7.2018 klo 14. 30.
Asiasta on tiedusteltu ( anonyymina asianomaisen osalta) Virpi Taavitsaiselta, joka toimii Kuntatyönantajien johtavana työmarkkinaesimiehenä Helsingissä, email: virpi taavitsainen@kt.fi.
Asian osalta selvisi, että työsopimussuhteisten valinnasta ei voi hakea oikaisua muutoin kuin jos viranhaltijapäätöksessä, jolla valinnasta on päätetty, on muotovirhe esim päättäjillä ei ollut toimivaltaa tehdä valintaa tms. Työsuhde on yksityisoikeudellinen työsopimukseen perustuva suhde eikä kolmas osapuoli voi saada sitä kumoon edes oikeusprosessilla. Jos asianomainen haluaa viedä asian kuitenkin käräjille muista syistä (esim.syrjimisen vuoksi), silloinkaan hänellä ei ole mahdollisuutta saada kumottua solmittua työsopimusta. Tärkeää on, että työnantaja on noudattanut lakisääteisiä kelpoisuusehtoja valintaa tehdessään.
Liite 1 ( kunnallisen esimiehen työsuhdeopas luvut 1.2, 2.2 ja 2.3)

Perusturvajohtajan ehdotus:
Työsopimussuhteen valinnasta ei voi hakea oikaisua perusturvalautakunnalta, koska valintaan perustuvat lakisääteiset ehdot ovat täyttyneet. Asiasta laitetaan pöytäkirjanote liitteineen asianomaiselle.

Perusturvalautakunnan päätös:
Toimitaan perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

LÄHIHOITAJAN VALINTA PALVELUKESKUS TUULIHARJUUN 3.9.2018 ALKAEN
Perustltk §65
Luhangan vanhainkodin tiimi tarvitsee lisää yhden lähihoitajan vanhainkodin tiimiin. Mitoituksen pitäisi olla 0,6 työntekijää asukasta kohden. Paikkaluku olisi 20 paikkaa, nyt se on 18 paikkaa. Työntekijöitä on tuolloin yhteensä 15.
Perusturvajohtaja laittaa lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen auki Joutsan Seutuun ja Te-palveluiden sivuille 25.7.2018 ja haku päättyy 13.8.2018 , jolloin valintamenettelystä voidaan päättää 14.8.2018 klo 17 pidettävässä kokouksessa.
Hakuehtona on lähihoitajan tutkinto
Liite 2

Perusturvajohtajan ehdotus:
Toimitaan perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Perusturvalautakunnan päätös:
Laitetaan uusi lähihoitajan työsuhde auki ja ilmoitetaan siitä Joutsan Seudussa ja Te - palvelujen sivuilla ja toimitaan perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

JATKUVA TIEDONKERUU JA VERTAISKEHITTÄMINEN / MAAKUNNALLINEN KUKOISTAVA KOTIHOITO - HANKE (KUKO), /SOPIMUSASIA
Perustltk §66
Kuko –hankkeen kautta Luhangan kunta, perusturva ja kotihoito ovat saaneet hyvää ja selkeää tietoa kotihoidon työnkuvista, siitä mitä työ sisältää ja miten se jakautuu. Samoin on saatu tietoa työntekijöiden ja asiakkaiden määristä sekä työhyvinvoinnista. Tiedot saadaan paikallisella ja maakuntatasolla. Tilastot ja tutkimustieto auttavat kuntia hahmottamaan tulevaisuuden tarpeita ja kehittämään niitä.
Jatkuvaan tiedonkeruuseen ja vertaiskehittämiseen liittyvä sopimus on voimassa 1.11.2018 – 31.12.2019 ja tiedonkeruun kustannukset ovat olleet vuosittain Luhangan osalta noin 2280 euroa.
Liite 3

Perusturvajohtajan ehdotus:
Jatketaan sopimusta vuoden 2019 loppuun. Tarkempi sopimus tulee myöhemmin perusturvaan, kesälomien jälkeen.

Perusturvalautakunnan päätös:
Perusturvalatuakunta päätti jatkaa tiedonkeruuseen ja vertaiskehittämiseen (Kuko – hanke) liittyvää sopimusta vuoden 2019 loppuun asti.

PALVELUKESKUS TUULIHARJUN JOHTAJAN HAKU /MUUTOKSET
Perustltk 67§

Perusturvajohtaja ilmoitti kunnanjohtajalle 12.6.18 pidetyn lautakunnan kokouksen jälkeen, että johtajan haku olisi lautakunnan päätöksellä otettava käsittelyyn. Asiasta meni hänelle myös pöytäkirjanote.
Asiaa ei kuitenkaan käsitelty ja asian kiireellisyyden vuoksi perusturvajohtaja neuvotteli asiasta kunnanjohtajan sijaisen kanssa ja sovittiin, että hakuilmoitukset voidaan laittaa ja haku toteuttaa. Johtajan virkaan valinnan tekee kunnanhallitus 6.8.2018, mikäli hakemuksia on saapunut.
Uusi johtaja tekee ensin Palvelukeskus Tuuliharjun johtajan vuosilomasijaisuutta ja jatkaa sitten toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa 1.11.2018 alkaen.
Hakuaika on 4.7- 25.7.2018.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin asia tiedoksi.

MUUT ASIAT
Perustltk 68§

ILMOITUSASIAT
Perustltk 69§
Palvelukeskus Tuuliharjunjohtajan läksiäiskahvit Tuuliharjussa 7.8.2018 klo 14.

PALVELUKESKUS TUULIHARJUN JOHTAJAN IRTISANOUTUMNEN (ylimääräinen asia)
Perustltk 70§
Palvelukeskus Tuuliharjun johtaja on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.11.2018 alkaen ja pitää vuosilomat ennen sitä eli jää pois töistä 10.8.2018 alkaen.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Myönnetään Asta Tiitalle ero virasta 1.11.2018 alkaen eläkkeelle jäämisen vuoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Myönnettiin ero Palvelukeskus Tuuliharjun johtaja, Asta Tiitalle 1.11.2018 alkaen.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 64 - 70

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan perusturvalautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus:
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200, telekopio 029 56 42269
tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429. sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus, pykälät :                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät : -                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan