Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 6.8.2018

§
91 Ilmoitustaulunhoitajan määrääminen
92 Maksumääräysoikeudesta päättäminen
93 Palvelukeskus Tuuliharjun johtajan valinta
94 Talousarvion laatiminen vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmat vuosille 2020 ja 2021
95 Toiminta-avustus Jämsän järvipelastajat ry
96 Kunnanhallitukselle saapunut posti

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus


ILMOITUSTAULUN HOITAJAN MÄÄRÄÄMINEN

Khall 91§

Ilmoitustaulunhoitajana on toiminut kunnanjohtaja Reijo Urtti. Ilmoitustaulunhoitajan tehtäviin kuuluu kokousten kuuluttamisen lisäksi kaikki muut julkisen kuuluttamisen alaiset asiat.

Reijo Urtin jäädessä vuosilomalle ja sitä kautta eläkkeelle on luonnollista valita uusi ilmoitustaulun hoitaja.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Määrätään ilmoitustaulun hoitajaksi kunnanjohtaja Tuomo Kärnä

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


MAKSUMÄÄRÄYSOIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN

Khall 92§


Hallintosäännön 1 luvun 2 § 4 mom mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Maksumääräysoikeus on edellytys kunnan maksuliikenteen hoidolle ja aikaisemmin maksumääräysoikeus on ollut kunnanjohtajalla sekä rajoitetusti kunnanhallituksen puheenjohtajalla kunnanjohtajan matkalaskujen osalta ja perusturvajohtajalla sosiaalihuollon maksujen osalta.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää antaa hallintosääntöön perustuen maksumääräysoikeuden
1) 6.8.2018 lukien kunnanjohtaja Tuomo Kärnälle,
2) rajoitetusti kunnanhallituksen puheenjohtajalle kunnanjohtajan matkalaskujen osalta sekä johtajasopimuksen mukaisesti luottokorttilaskujen osalta,
3) perusturvajohtajalle rajoitetusti sosiaalihuollon maksujen osalta.

Päätös:Kokouksessa kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää antaa hallintosääntöön perustuen maksumääräysoikeuden
1) 6.8.2018 lukien kunnanjohtaja Tuomo Kärnälle,
2) rajoitetusti kunnanhallituksen puheenjohtajalle kunnanjohtajan matkalaskujen osalta sekä johtajasopimuksen mukaisesti luottokorttilaskujen sekä muiden kulujen osalta,
3) perusturvajohtajalle rajoitetusti sosiaalihuollon maksujen osalta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


PALVELUKESKUS TUULIHARJUN JOHTAJAN HAKUPROSESSI, KELPOISUUS JA MUUT KÄYTÄNNÖT

Perustltk 57§ 12.6.2018

Palvelukeskus Tuuliharju tarvitsee kokoaikaisen johtajan. Hänen vastuullaan on kunnan vanhustyö suurelta osin. Hänen työkuvansa tarkastetaan ja tarvittaessa päivitetään hänen aloittaessaan virassa.
Palvelukeskus Tuuliharjussa tarvitaan sairaanhoitajan kelpoisuuden omaava henkilö, jolla olisi työkokemusta johtamisesta ja hallinnollinen koulutus katsottaisiin eduksi. Kyseessä on virkavastuussa oleva henkilö. Koeaika olisi 6 kuukautta ja palkkaus KVTES:n mukainen. Lisäksi vaaditaan lakisääteiset rokotukset ja hyväksyttävä todistus terveydentilasta.
Tarkoituksena olisi laittaa virka auki viikolla 27 (2.7. alkava viikko). Hakuaika olisi 3 viikkoa ja ilmoitus olisi Te-palvelujen sivuilla ja Joutsan seudussa.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Viedään asia hallituksen käsiteltäväksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Toimitaan perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

--------------------------------------------------------------------------------------


PALVELUKESKUS TUULIHARJUN JOHTAJAN VALINTA

Khall 93 §


Palvelukeskus Tuuliharjun johtaja Asta Tiitta on jäämässä eläkkeelle 1.11.2018 alkaen. Sitä ennen hän pitää vuosilomia eli jää pois työelämästä 10.8.2018 alkaen.

Perusturvalautakunta on laittanut ko. viran auki ja hakuaika on loppunut.

Kunnanjohtajan ehdotus:Käydään lävitse Tuuliharjun tilanne ja resurssitarve, tulleet hakemukset ja päätetään jatkotoimenpiteet.

Päätös:
Käytiin lävitse Tuuliharjun tilanne ja todettiin resurssitarpeen olevan edelleen olemassa ja päätettiin täyttää ko. virka. Käytiin lävitse tulleet hakemukset. Hakijoina ovat:
Antero Weijo, Kirkkonummi
Marja Paasivaara, Luhanka
Vuokko Lehtonen, Joutsa
Satu Ranta, Hartola
yksi hakemus tuli myöhässä, jota ei noteerata.

Hakemuksien katselmoinnin jälkeen päätettiin kutsua haastatteluihin:
Antero Weijo, Kirkkonummi
Marja Paasivaara, Luhanka
Vuokko Lehtonen, Joutsa

Haastattelut pidetään 14.8.


TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2020 JA 2021

Khall 94 §

Kunnan tilinpäätös oli hienosti ylijäämäinen tilikaudella 2017. Vuosikate oli positiivinen ja ylitti poistojen määrän. Käyttötalousmenojen kehitys vuoden 2018 alkupuoliskolla on ollut kokonaisarviona suunnitelman mukaista. Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet talousarviosuunnitelman mukaisesti.
Vuoden 2019 verotuloennuste annetaan syksyllä aikaisemman käytännön mukaisesti, mahdollisesti jopa samassa kokouksessa kuin talousarvioehdotus, viimeisimmän käytettävissä olevan tiedon mukaan. Valtionosuuksien määrästä annetaan arvio myöhemmin syksyllä, kun tiedossa on valtionosuuksien lopulliset kuntakohtaiset arviot vuodelle 2019. Tämän hetken tiedon mukaan valtionosuudet ovat laskemassa merkittävästi vuodelle 2019. Toimintatuottojen määrä noudattelee aikaisempien vuosien toiminnan volyymiä.
Aikaisempaa talousarviokäytäntöä täydentäen suunnitelmavuosien 2020-2021 osalta talousarvio laaditaan kustannuspaikkakohtaisesti todellisina vuosiarvioina siten, että niistä voidaan entistä paremmin johtaa tilinpäätösennuste myös suunnitelmavuosille. Mahdolliset muutokset palveluissa ja oman toiminnan suhde niihin sekä lähikuntayhteistyöhön huomioidaan erikseen.
Palvelut järjestetään kuntalaisille omana palveluna, lähikuntayhteistyönä ja yhteis-toiminta-alueiden kautta. Keskeinen talouden tavoite on poistot kattava vuosikate myös vuonna 2018. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on käyttötalouden rahoituksen toteutuminen kuntien keskimääräisellä tai sitä alemmalla veroasteella.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Lautakuntien talousarvioesitykset pyydetään kunnanhallituksen 15.10. pidettävään kokoukseen, joten esitykset tulee toimittaa keskushallinnon valmistelevaa käsittelyä varten viimeistään tiistaina 9.10. Lautakuntien puheenjohtajina toimivat kunnanhallituksen jäsenet vastaavat siitä, että talousarvioehdotuksen lautakuntakäsittely toteutuu määräajan mukaisesti.
Kunnanhallitus päättää valtuustoseminaarin ajankohdasta.
                    
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Valtuustoseminaari pidetään 3.9. kylätalolla.


TOIMINTA-AVUSTUS JÄMSÄN JÄRVIPELASTAJAT RY

Khall 95 §

Jämsän Järvipelastajat hakevat toimintaansa 1000 € avustusta vuodelle 2018
Hakemus lisätietoineen liitteenä.

Kunnanjohtajan ehdotus: Luhangan kunta myöntää Jämsän järvipelastajat ry:lle 500 € toiminta-avustusta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 96 §


1. Keski-Suomen liitto
- maakuntahallituksen pöytäkirja 6/2018
2. Heinolan kaupunki
- Itä-Hämeen Foorumin ehdotus seutukokouksen koollekutsumisesta Itä-Hämeen liitto ry:n lakkauttamiseksi 2016
3. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- hallituksen pöytäkirja 10/2018
4. Keski-Suomen Verkkoholding Oy
- Tiedote osakkeenomistajille 20.7.2018


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 93, 94, 96

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 91, 92, 95

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 91, 92, 95

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    
Liitetään pöytäkirjaan

LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä 185
Kunnanhallitus 6.8.2018

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus

Valtuusto