Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 25.6.2018
§
83 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2018
84 Kunnanvaltuuston 20.6.2018 päätösten täytäntöönpano
85 As. Oy Tammijärven Tienristi / Kauppakirja
86 Opinto- ja vuorotteluvapaahakemus / Tuula Väänänen
87 Työtehtävien järjestelyt ja sijaisen valinta ruokahuoltoon.
88 Vaalilautakunnan varajäsenen valinta
89 Kunnanhallitukselle saapunut posti
90 Muut esille tulevat asiat

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 31.5.2018


Khall 83 §
                    

Talousarvion alustava toteutumaraportti on laadittu 31.5.2018 mennessä kertyneiden käyttötaloustietojen perusteella. Käyttötalousmenoista on toteutunut 32,7 %, verotuloista 38,6 % ja valtionosuuksista 42,3 %.

                    Liite;
Toteuma 5/2018

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.– 31.5.2018 ja käy asiaan liittyvän keskustelun.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANVALTUUSTON 20.6.2018 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall 84 §
                    

Kunnanvaltuuston päätökset 20.6.2018 pöytäkirjan mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanvaltuuston päätökset on tehty valtuuston toimivallan puitteissa eivätkä ne ole lain ja asetusten vastaisia, joten ne voidaan yleisesti panna täytäntöön lainvoimai-suuden tullen.

Päätökset voidaan panna täytäntöön kuntalain 143 §:n mukaisesti myös ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman.
                    
Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin

Tuomo Kärnä jääväsi itsensä tämän asian kohdalla ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Risto Masalin tuli kokoukseen Tuomo Kärnän tilalle tähän asiakohtaan.

Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kimmo Laine.


AS. OY TAMMIJÄRVEN TIENRISTI / KAUPPAKIRJA

Khall 78 §
11.6.2018
Paikallisen osuuspankin ja kunnan välillä on laadittu liitteenä oleva kauppakirja As. Oy Tammijärven Tienristin osakkeiden kaupasta.

Vuoden 2018 talousarviossa kunnanhallitukselle on annettu valtuudet osakkeiden hankintaan kunnan osittain omistamissa yhtiöissä seuraavasti:

Kunnanhallituksen valtuudet sijoitustoimintaa varten vuodelle 2018

Kunnanvaltuusto myöntää kunnanhallitukselle valtuudet osallistua kassavaroilla sijoitustoimintaan yhtiöissä, joissa kunnalla on osakeomistuksia. Näillä valtuuksilla kunta voi osallistua osakeanteihin ja käyttää yhtiöissä lunastus-oikeutta.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy laaditun kauppakirjan.
Liite

Päätös:

Kunnanjohtajan esityksestä asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Tuomo Kärnä jääväsi itsensä tämän asian kohdalla ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kimmo Laine.
-------------------------
Khall 85 §
Asunto Oy Tammijärven Tienristin myytävinä olevissa asunnoissa tehtiin katselmus keskiviikkona 20.6.
Liite; hankinnan arviointi takaisinmaksuajan –kriteerien perusteella.

Kunnanhallituksen voi suorittaa hankinnan kassavaroilla sijoitustoimintaan annetuin valtuuksin, ilman erillistä määrärahavarausta.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy laaditun kauppakirjan, liite.

Päätös:
Kunnanhallitus hylkäsi ehdotuksen yksimielisesti.


Tuomo Kärnä jääväsi itsensä tämän asian kohdalla ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Risto Masalin tuli kokoukseen Tuomo Kärnän tilalle tähän asiakohtaan.

Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kimmo Laine.


OPINTO- JA VUOROTTELUVAPAAHAKEMUS / TUULA VÄÄNÄNEN

Khall 86 §

Ruokahuoltovastaava Tuula Väänänen on jättänyt kuntaan opinto- ja vuorottelu-vapaahakemuksen opintojen jatkamiseksi. Opintovapaahakemus on ajalle 17.9.-16.10.2018 ja vuorotteluvapaahakemus ajalle 17.10.2018 – 14.4.2019.

Aikaisemmin on myönnetty opintovapaata eri päätöksin yhteensä 23 kk.

Opinto- ja vuorotteluvapaa edellyttävät vastaavia sijaisjärjestelyjä ruokahuollossa. Sijaisuusjärjestelyistä päätetään erikseen.

Liite; hakemus pvm 17.6.2018

Opintovapaalaki, linkki;                    https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790273
Vuorotteluvapaalaki, linkki; https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021305

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää ruokahuoltovastaava Tuula Väänäselle opintovapaan ajalle 17.9. – 16.10.2018 sekä vuorotteluvapaan ajalle 17.10.2018 – 14.4.2019.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


TYÖTEHTÄVIEN JÄRJESTELYT JA SIJAISEN VALINTA RUOKAHUOLTOON

Khall 87 §

Ruokahuoltovastaava Tuula Väänäsen opinto- ja vuorotteluvapaa edellyttävät vastaavia sijaisjärjestelyjä ruokahuollossa.

Ruokahuoltovastaavan tehtäviin, työsopimuksen tehtävämäärittely huomioiden, voidaan siirtää ruuanjakaja-siistijä Marja-Leena Nurminen ja hänen tilalleen ruuanjakaja-siistijäksi voidaan valita määräaikaiseksi sijaiseksi sijaisuusehdot täyttävä henkilö. Siirto ruuanjakaja-siistijän tehtävistä ruokahuoltovastaavan tehtäviin perustuu laadittuun työsopimukseen, KVTES:n Yleisen osan I luvun kohtaan 10 § Työntekijän tehtävät ja tehtävien siirrossa tulee huomioida myös KVTES:n II luvun kohta 10 § Olennainen muutos tehtävissä.

Määräaikaisuuden peruste on opinto- ja vuorotteluvapaasta vapaasta johtuvat tehtäväjärjestelyt.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että

1. Ruuanjakaja-siistijä Marja-Leena Nurminen siirretään 17.9. lukien ruokahuolto-vastaavan sijaiseksi ajalle 17.9.- 16.10.2018 sekä ajalle 17.10.2018 – 14.4.2019. Tehtävä määritellään tarkemmin annettavassa työsopimuksessa.

2. Ruuanjakaja-siistijän sijaiseksi edellä mainitulle ajalle ja kohdassa 1 muodostuvin määräaikaisuuden perustein palkataan sijaisuusehdot täyttävä henkilö toimi-paikkana Luhangan koulu Tammijärvellä.


Päätös:

Päätöskohta 1: Päätösehdotus hyväksyttiin

Päätöskohta 2: Päätösehdotus hyväksyttiin, henkilö valitaan tehtävään myöhemmin.


VAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA

Khall 88 §


Kunnanhallitus on myöntänyt Tuomo Kärnälle eron I äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenen (5.) tehtävistä 1.7.2018 lukien.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee Tuomo Kärnän tilalle I äänestysalueen vaalilautakuntaan uuden varajäsenen (5.) 1.7.2018 lukien.

Päätös:

Valittiin Hannu Inkeroinen.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 89 §


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitukselle saapunut posti esitetään kokouksessa.

Päätös:

Merkittiin saapunut posti seuraavasti:


MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Khall 90 §


Kunnanjohtajan ehdotus:

Mahdolliset muut esille tulevat asiat esitetään kokouksessa.

Kokouksessa esitettiin seuraava asia:

Luhangan Historiikki / sihteerin työt

Luhangan historiikki –hanke päättyy 30.6.2018. Hankkeelle hyväksytään hankesuunnitelman mukaisia kustannuksia edellä mainittuun päivämäärään saakka. Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos on toimittanut käsikirjoitusaineiston 21.6.2018.
Kunnanhallitus on hyväksynyt tarjoukset kirjan taitosta ja painatuksesta. Kirja on tarkoitus painaa lokakuun lopulla tai marraskuun aikana. Käsikirjoitusaineiston saattaminen painokuntoon edellyttää työryhmän työn jatkumista ja siten myös sihteerin tehtävien hoitoa.
Paikallisen historiikki- työryhmän ovat muodostaneet Aino Mönkölä, Markku Huuskola, Eino Polvela ja kunnanjohtaja Reijo Urtti, joka on toiminut samalla työryhmän sihteerinä. Lisäksi kokouksiin on osallistunut Kirsi Salonen, joka vastaa kirjan taitosta.
Kunnanjohtaja jätti kunnanhallitukselle tarjouksen historiikin sihteerin töistä (liite), ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn tarjouksen historiikki-työryhmän sihteerin töistä liitteen mukaisesti,
Liite; Tarjous sihteerin tehtävistä historiikki-työryhmässä

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 83, 84, 89,

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 85, 86, 87, 88, 90

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
25.6.2018
                    179


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto