Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Perusturvalautakunta 12.6.2018
§
51 PERUSTURVAN TALOUDELLINEN TILANNE /TOTEUMA AJALTA 1.1- 30.4.2018 (33,3%)
52 SAIRAANHOITAJAN JA LÄHIHOITAJAN VALINTA PALVELUKESKUS TÚULIHARJUUN
53 KANDEE- HANKE LAHJOITTAA SYDÄNISKURIN LUHANGAN KUNNALLE
54 KUULOLIITON KUULOAUTO LUHANKAAN 16.7.2018
55 EI JULKINEN ASIA
56 PALVELUKESKUS TUULIHARJUN JOHTAJAN ILMOITUS ELÄKKEELLE JÄÄMISESTÄ
57 PALVELUKESKUS TUULIHARJUN JOHTAJAN HAKUPROSESSI, KELPOISUUS JA MUUT KÄYTÄNNÖT
58 ALUEHALLINTOVIRASTON SOSIAALITOIMEEN KOHDISTUNUT TYÖSUOJELUTARKASTUS LUHANGASSA / TARKASTUSKERTOMUS
59 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET SYKSYLLÄ 2018
60 VASTAUS ALUEHALLINTOVIRASTON SELVITYS- JA SELITYSPYYNTÖÖN KOSKIEN PALVELUKESKUS TUULIHARJUN VANHAINKOTIA
61 MUUT ASIAT
62 ILMOITUSASIAT
63 OIKAISUVAATIMUS (ylimääräinen asia)

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

PERUSTURVAN TALOUDELLINEN TILANNE /TOTEUMA AJALTA 1.1- 30.4.2018 (33,3%)
Perustltk 51§

Perusturvan talousarvion vertailuluku on 33,3 prosenttia. Perusturvan budjetista on käytetty huhtikuun 2018 lopussa 26,2 % prosenttia.
Liite 1

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan tilanteesta ja merkitään tiedoksi perusturvan taloudellinen tilanne ajalta 1.1 – 30.4.2018

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi perusturvan taloudellinen tilanne 30.4.2018.

SAIRAANHOITAJAN JA LÄHIHOITAJAN VALINTA PALVELUKESKUS TÚULIHARJUUN
Perustltk 52§

Sairaanhoitajan työsuhteeseen haki yksi hakija, sairaanhoitaja/terveydenhoitaja Marja Paasivaara Hämeenlinnasta ja lähihoitajan työsuhteeseen tuli kaksi hakemusta. Hakijoina olivat lähihoitaja Minna Huikko Joutsasta ja perushoitaja Esa Tiittanen Joutsasta.
Valintatilaisuus pidettiin 29.5.2018 klo15. Kaikki hakijat kutsuttiin haastatteluun. Haastattelijoina oli perusturvalautakunnan jäseniä
Sairaanhoitajan työsuhteeseen valittiin Marja Paasivaara 9.7.2018 alkaen ja lähihoitajan työsuhteeseen valittiin Minna Huikko 11.6.2018 alkaen.
Valituilla on 4 kuukauden koeaika ja heidän pitää toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Palkkaus on KVTES:n mukainen ja tartuntatautilakiin liittyvät rokotukset pitää olla voimassa.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi sairaanhoitajan ja lähihoitajan valinnat toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin palvelukeskus Tuuliharjuun.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi sairaanhoitajan ja lähihoitajan valinnat.

KANDEE- HANKE LAHJOITTAA SYDÄNISKURIN LUHANGAN KUNNALLE
Perustltk 53§

Kaisu Paalanen Kandee-hankkeesta otti yhteyttä 4.6.2018 ja kertoi, että olivat hankkeen tiimoilla ja ensihoidon ylilääkäri Mikko Linnun suosituksesta päättäneet luovuttaa sydäniskurin Luhangan kunnalle Tammijärven alueelle.
Yksi sydäniskuri sijaitsee palvelukeskus Tuuliharjussa.
Kaisu Paalasen kanssa on sovittu, että perusturvassa mietitään sopiva paikka laitteelle. Laite luovutetaan kunnan valtuustosalissa 8.6.2018 klo 10. Tilaisuuteen pyydetään lautakunnan puheenjohtaja ja Joutsan seudun toimittaja paikalle.
Koulutus pidetään elokuussa 2018. Paikkana on todennäköisesti Tammijärven koulu. Kaisu Paalanen toivoi myös opettajia koulutukseen.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin asia tiedoksi ja päätettiin sijoittaa kunnan toinen sydäniskuri Tammijärven koululle.

KUULOLIITON KUULOAUTO LUHANKAAN 16.7.2018
Perustltk 54§

Kuuloliiton kuuloauto kiertää Keski-Suomessa kesällä 2018 ja saapuu Luhankaan 16.7.2018. Auto on Luhangan keskustassa 9-12 ja Luhangan koulun parkkialueella klo 13-16
Yhdyshenkilönä on Marja Sokkanen Joutsan kuulo ry:stä. Luhangan päässä on sovittu, että yhdyshenkilönä on kiinteistönhoitaja Pasi Länsivuori. Asiasta on sovittu Pasi Länsivuoren ja Risto Salosen kanssa.
Asiasta tulee tietoa Joutsan seutuun. Joutsan kuulo ry. huolehtii tiedottamisesta.
Autossa on asiaan perehtynyt kuuloseulan tekijä. Neuvoja jatkosta ja tarvittaessa laitteen hankinnasta saa paikan päältä. Palvelu on kunnalle maksutonta.
Liite 2

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin asia tiedoksi.

EI JULKINEN ASIA
Perustltk 55§

Liite 3

PALVELUKESKUS TUULIHARJUN JOHTAJAN ILMOITUS ELÄKKEELLE JÄÄMISESTÄ
Perustltk 56§

Palvelukeskus Tuuliharjun johtaja Asta Tiitta ilmoitti jäävänsä eläkkeelle 1.11.2018 alkaen. Sitä ennen hän pitää vuosilomia eli jää pois työelämästä 10.8.2018 alkaen
Liite 4

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään eläkkeelle jääminen tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin asia tiedoksi.

PALVELUKESKUS TUULIHARJUN JOHTAJAN HAKUPROSESSI, KELPOISUUS JA MUUT KÄYTÄNNÖT
Perustltk 57§
Palvelukeskus Tuuliharju tarvitsee kokoaikaisen johtajan. Hänen vastuullaan on kunnan vanhustyö suurelta osin. Hänen työkuvansa tarkastetaan ja tarvittaessa päivitetään hänen aloittaessaan virassa.
Palvelukeskus Tuuliharjussa tarvitaan sairaanhoitajan kelpoisuuden omaava henkilö, jolla olisi työkokemusta johtamisesta ja hallinnollinen koulutus katsottaisiin eduksi. Kyseessä on virkavastuussa oleva henkilö. Koeaika olisi 6 kuukautta ja palkkaus KVTES:n mukainen. Lisäksi vaaditaan lakisääteiset rokotukset ja hyväksyttävä todistus terveydentilasta.
Tarkoituksena olisi laittaa virka auki viikolla 27 (2.7. alkava viikko). Hakuaika olisi 3 viikkoa ja ilmoitus olisi Te-palvelujen sivuilla ja Joutsan seudussa.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Viedään asia hallituksen käsiteltäväksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Toimitaan perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

SOSIAALITOIMEEN KOHDISTUNUT TYÖSUOJELUTARKASTUS LUHANGASSA
Perustltk 58§
Työsuojelutarkastus suoritettiin 15.5.2018 klo 9 Luhangan kunnantalolla. Tarkastuksella käsiteltiin työnantajan yleisiä velvollisuuksia, työnteon keskeisiä ehtoja, työterveyshuollon työpaikkaselvitystä, työn vaarojen selvittämistä ja arviointia, psykososiaalista kuormitusta ym.
Tarkastajina olivat aluehallintovirastosta Anne Helolahti ja Anu Pulkkinen ja muut läsnäolijat olivat työsuojelupäällikkö, perusturvajohtaja ja työsuojeluvaltuutettu.
Työsuojelutoimikunta kokoontui 16.5.2018 klo 14 kunnantalolla ja silloin jo päätettiin tehdä yhtenäinen lomake koko henkilökunnalle vaarojen arviointia ja läheltä piti tilanteita varten. Lomake laadittiin kokouksessa. Sovittiin myös, että esimiehille tehdään arvio psykososiaalisesta kuormittavuudesta.
Liite 5 - 6

Perusturvajohtajan ehdotus:
Käydään läpi työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomuksen sisältö ja huolehditaan epäkohtien korjaamisesta yhteistyössä työsuojelutoimikunnan ja työterveyshuollon kanssa.

Perusturvalautakunnan päätös:
Käytiin läpi tarkastuskertomuksen sisältö ja toimitaan perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET SYKSYLLÄ 2018
Perustltk 59§
Perusturvalautakunta kokoontuu lähes kuukausittain ja aina tarvittaessa Heinäkuussa ei kokouksia ole ollut. Syksyn kokoukset on päättämättä ajalta 1.8- 31.12.2018.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää kokousajankohdat syksylle 2018.

Perusturvalautakunnan päätös:
Kokouspaikkana on pääasiallisesti kunnan valtuustosali ja kokoukset alkavat klo 17.
Kokousajat syksyllä ja loppuvuonna 2018 ovat: 14.8.2018, 11.9.2018, 9.10.2018 ja 6.11.2018 sekä 4.12.2018.

VASTAUS ALUEHALLINNON SELVITYS- JA SELITYSPYYNTÖÖN KOSKIEN PALVELUKESKUS TUULIHARJUN VANHAINKOTIA
Perustltk 60§
Aluehallintovirastolta (sosiaali- ja terveysyksikkö) tuli selvitys- ja selityspyyntö ( LSSAVI/23077/2018 liittyen Avin tarkastukseen joka tehtiin palvelukeskus Tuuliharjuun 12.4.2018. Asiaan liittyvä tarkastuskertomus ja selvitys- ja selityspyyntö käsiteltiin perusturvalautakunnan kokouksessa 15.5.2018 / 47§ jossa päätettiin, että vastaus selvitys- selityspyyntöön annetaan seuraavassa kokouksessa ja sen laatii palvelukeskuksen johtaja ja perusturvajohtaja.
Selvityksen pitää olla aluehallintovirastolla 15.6.2018.
Palvelukeskuksen johtaja ja perusturvajohtaja ovat yhdessä laatineet vastauksen selvitys- ja selityspyyntöön, selvitystä vaatineiden asiakohtien osalta.
Liite 7 - 8

Perusturvajohtajan ehdotus:
Käydään läpi huolella selvitys- ja selityspyyntöön liittyvät vastaukset ja muutetaan ja lisätään tarvittaessa sisältöä ja annetaan perusturvalautakunnan vastaus asiaan.

Perusturvalautakunnan päätös:
Käytiin läpi vastaus selvitys- ja selityspyyntöön.
Korjattiin kohta, jossa sanottiin, että syksyllä 2018 valitaan kaksi lähihoitajaa työsuhteeseen. Syksyllä valitaan yksi lähihoitaja työsuhteeseen.
Edellä mainittu korjaus huomioiden hyväksytään perusturvajohtajan ja palvelukeskus Tuuliharjun johtajan antama selvitys / selitys Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle 15.6.2018 mennessä.

MUUT ASIAT
Perustltk 61§

ILMOITUSASIAT
Perustltk 62§

Perusturvajohtaja lomailee myös: 27.7 – 5.8.2018 (aikaisemmin ilmoitetun lisäksi)
Perhehoitaja Miia Keihäsniemi on aloittanut myös ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden omassa kodissa tehtävän työn. Kyseessä on lyhytaikainen tai osa-aikainen hoito.

OIKAISUVAATIMUS / LÄHIHOITAJAN VALINTA TYÖSUHTEESEEN (ylimääräinen asia)
Perusturvaltk 63 §

Lähihoitajan sijainen Esa Tiittanen on tehnyt oikaisuvaatimuksen perusturvalautakunnalle lähihoitajan valinnasta. Vaatimus koskee työnhakuilmoituksen kohtaa, jossa haettiin lähihoitajaa kolmivuorotyöhön ja valittiinkin lähihoitaja joka mahdollisesti ei voi tehdä yövuoroja. Asiasta ei ollut varmuutta vielä valintahetkellä. Valinnasta ilmoitettiin ensimmäiseksi puhelimella 30.5.2018 ja sen jälkeen toimitettiin kirjallinen ilmoitus postiin 30.5.2018.
Oikaisuvaatimus saapui 11.6.2018 ja perusturvajohtaja lomailee 18.6. – 1.7.2018.
Liite 9.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Siirretään asian käsittely toiseen ajankohtaan, jotta perusturvajohtajalla on enemmän aikaa valmistella asiaa.
Perusturvalautakunnan päätös:
Toimitaan perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti. Perusturvalautakunnan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 6.7.2018 klo 14.30, paikkana kunnan valtuustosali.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 51-63

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan perusturvalautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
telekopio 029 56 42269
tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät :                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät : -                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan