Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

TÄMÄ PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU 21.6.2018 JA ASETETTU JULKISESTI NÄHTÄVILLE 25.6.2018

Kunnanvaltuusto 20.6.2018

§
18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
19 Pöytäkirjan tarkastajat
20 Määrärahojen ylitykset ja alitukset vuodelta 2017
21 Esitys tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
22 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017
23 Lisätalousarvio vuodelle 2018
24 Ilmoitus viran vastaanottamisesta
25 Kunnanjohtajan johtajasopimus
26 Eronpyyntö kunnanvaltuuston puheenjohtajan tehtävistä / Martti Viinikainen
27 Eronpyyntö kunnanhallituksen jäsenyydestä / Marjo Merivirta
28 Eronpyyntö luottamustehtävistä / Tuomo Kärnä
29 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan valinta
30 Kunnanhallituksen jäsenen valinta
31 Kiireelliset asiat
32 Ilmoitusasiat
33 Eronpyyntö eräistä luottamustehtävistä / Marja-Leena Nurminen
Valitusosoitus


KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt 18 §
                    
Kunnanvaltuuston kokouksesta on kuulutettu kunnan verkkosivuilla, ilmoitustaululla sekä Joutsan Seutu-lehdessä 13.6.2018. Kunnanvaltuuston kokouskutsu on lähetetty 13.6.2018 esityslistoineen valtuutetuille, varavaltuutetuille sekä niille, joilla on valtuuston kokouksissa läsnäolo-oikeus.

Kunnanvaltuuston kokous on näin saatettu tiedoksi kuntalain 94 §:ssä säädetyllä tavalla ja kunnan hallintosäännön 78 §:ssä määrätyllä tavalla.

Suoritetaan nimenhuuto.


Esitys:
Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Suoritettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 valtuutettua ja yksi varavaltuutettu. Poissa oli yksi valtuutettu.

Käsiteltävät asiat § 18 – 33

Kokouksen alussa esitettiin esityslistalle kunnanhallituksen ehdotus § 82/20.6.2018 lisättäväksi esityslistaan ja käsiteltäväksi ennen valtuuston § 30. Tämä hyväksyttiin.

Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                    
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Kvalt 19 §
                    
Pöytäkirja tarkastetaan 21.6.2018

Esitys:
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:
Valittiin Pirjo Kosonen ja Aki Virtaniemi.


MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA ALITUKSET VUODELTA 2017

Khall 35 §
                    
19.3.2017
Käyttötalouden toteutuma oli vuoden 2017 talousarvioon verrattuna yhteensä 97,4 % ja jakaantui hallinto-kunnittain seuraavasti:
                    
Yleishallinto                    97,9 %
Perusturvalautakunta                    96,8
Sivistystoimenlautakunta 88,4
Rakennuslautakunta                    106,5
- yhdyskuntapalvelut                    
- kiinteistöt                    
- liiketoiminta                    
Käyttötalousmenot toteutuivat selvästi alle suunnitelma-arvion. Merkittävä menojen ylitys toteutui ainoastaan kustannuspaikalla 042721 Erikoissairaanhoito (4302 Asiakaspalvelujen osto kunnilta). Muita osin ylitykset olivat vähäisiä ja korvaantuivat muilla kustannuspaikoilla toteutuneilla säästöillä.
                    
Kaikki menot aiheutuivat kunnan lakisääteisten tehtävien suorittamisesta ja niitä on katettu rahoituksella seuraavasti:
                    
Valtionosuudet                    102,8 %
Verotulot                    103,7 %
Toiminnan rahoitus yhteensä 103,2 %

Liite; koonti ylitykset/alitukset 2017.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy käyttötalousmäärärahojen ylitykset ja alitukset vuodelta 2017 esitetyn liitteen mukaisena.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------------------
MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA ALITUKSET VUODELTA 2017

Khall 58 §
7.5.2018


Kunnanhallitukselle 19.3.2017 alustavasti esitettyyn tilinpäätökseen on tullut käyttötalousmenojen kustannuspaikalle 031013 Yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut kustannuksia lisää, mikä myös määrärahojen ylitysten ja alitusten osalta oikaistaan.

Liite;
korjattu ylitykset ja alitukset koonti 2017


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy käyttötalousmäärärahojen ylitykset ja alitukset vuodelta 2017 esitetyn liitteen mukaisena.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---------------------------------

Kvalt 20 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


                    


TILINPÄÄTÖS VARAINHOITOVUODELTA 2017

Khall 36 §
19.3.2018
Tilinpäätös laaditaan kirjanpitolain mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä. Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta laadittu tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomus sisältää ehdotuksen tilikauden tuloksen käsittelemiseksi.

Kuntalain 114 §:n mukainen konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.

Liitteet;
Kuntalain mukaan tilinpäätöksen muodostavat
Tase
Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma
Taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteinä olevat tiedot
Talousarvion toteutumisvertailu
Toimintakertomus
Konsernitilinpäätös

Tilinpäätöksen viimeistelystä johtuen alustava aineisto (toimintakertomus, tulos-laskelma ja tase sekä talousarvion toteutumisvertailun vuodelta 2017) esitetään kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus käsittelee alustavasti vuodelta 2017 laaditun toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä talousarvion toteutumisvertailun. Lopullinen ehdotus tilinpäätöksen käsittelemisestä kuntalain mukaisine tilinpäätösaineistoineen annetaan 23.4.2018. Tilintarkastus on 7.5.2018.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

------------------------------


TILINPÄÄTÖS VARAINHOITOVUODELTA 2017

Khall 57 §
7.5.2018
Kunnanhallituksen aikaisemmasta päätöksestä poikkeavasti tilinpäätös vuodelta 2017 käsitellään tässä kokouksessa. Edellä olevasta johtuen tilintarkastus pidetään 17.5.2018.

Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä ja esitetty alustavana 19.3.2018. Tilinpäätösaineisto kokonaisuudessaan esitetään kokouksessa.

Tilinpäätökseen kuuluvat:
Tase
Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma
Taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteinä olevat tiedot
Talousarvion toteutumisvertailu
Toimintakertomus
Konsernitilinpäätös

Vuosikate on 633 989,57 € ja tilikauden tulos on ylijäämäinen 406 324,32 €. Käyttötalousmenojen toteutuma oli tarkennusten jälkeen 97,4%.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä + 406 324,32 € siirretään
taseen yli-/alijäämätilille.

Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Käsiteltiin tilinpäätöksen toimintakertomus liitetietoineen.
Konsernitilinpäätöksen valmistumisen johdosta asian käsittely siirrettiin muilta osin kunnanjohtajan ehdotuksesta seuraavaan kokoukseen, mikä pidetään maanantaina 14.5.


---------------------------------

TILINPÄÄTÖS VARAINHOITOVUODELTA 2017

Khall 62 §
14.5.2018
Kunnanhallitus käsittelee konsernitilinpäätöksen vuodelta 2017. Konsernitilinpäätös esitetään kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä + 406 324,32 € siirretään
taseen yli-/alijäämätilille.

Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.


Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---------------------------------

ESITYS TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDESTA

Tark.ltk. 5 §
17.5.2018
Tilinpäätös on lähetetty kokouskutsun mukana lautakunnan jäsenille. Mikkelin Tilintarkastus Ay / Mika Mikkonen on suorittanut Luhangan kunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen tarkastuksen ja antanut tilintarkastuskertomuksen pvm 17.5.2018.

                    Lautakunnan puheenjohtajan ehdotus:

                    Tarkastuslautakunta
                    - saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi,
                    - esittää kunnanvaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden
                    myöntämistä toimielinten jäsenille ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-
                    31.12.2017
                    
                    Päätös:
                    
                    Päätösehdotus hyväksyttiin.

                    Pirkko Sievänen jääväsi itsensä tämän asian kohdalla.

-------------------------------

Kvalt 21 § Päätös:
1) Valtuusto käsitteli ja hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikau-
delta 1.1. – 31.12.2017. Tasekirja 2017 ja tilintarkastuskertomus merkittiin
tiedoksi (liitteet).
2) Valtuusto myönsi kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille
ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017.
                    

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017

Tark.ltk. 6 §
17.5.2018
Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2017.

                    Lautakunnan puheenjohtajan ehdotus:

                    Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2017 valtuuston
                    käsiteltäväksi, liite.

                    Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.
                    Liite; arviointikertomus

                    
-------------------------------------------

Kvalt 22 § Päätös:

Kunnanvaltuusto käsitteli ja merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2017 tiedoksi.
Liite; Arviointikertomus 2017


LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2018

Khall 72 §
11.6.2018
Vuodelle 2018 on laadittu lisätalousarvio käyttötalousmenojen, sijoitusten sekä vähäisten investointimenojen muutoksien perusteella.

Lisätalousarviossa esitetyin menokohdin lisätalousarvion suuruus on 315 719,63 € ja se rahoitetaan kassavaroin.

Lisätalousarvion menot ja rahoitus:

Menot
                    
LTA 2018, investoinnit                    20 000,00 €

Käyttötalous ja sijoitukset                    295 719,63                    

Yhteensä                    315 719,63 €

Rahoitus

LTA2018, kassavarojen muutos                    315 719,63

Rahoitus yhteensä                    315 719,63 €

Liite;
Lisätalousarvio vuodelle 2018

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuodelle 2018 lisätalousarvion liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin kunnanjohtajan muutosesitysten jälkeen.
                    uusi esitys
4340 Kirjan painotyö                    0                    15 000 13 500
                    4390 Rak. ja alueiden kunnossapito                    0                    5 000                    6 000
                    (Reethin vanhan hautausmaan kunnostus)
                    Lisätalousarvion loppusumma 315 219,63 €


Tuomo Kärnä ja Kimmo Laine jääväsivät itsensä tämän asian kohdalla ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajana toimi Tauno Dammert.

----------------------------

Khall 23 § Päätös:

Valtuutettu Hilkka Weijo ehdotti, että lisätalousarvion kohtaan 1201 sijoitukset esitetty 10 000 €:n määräraha siirretään lisätalousarvion kohtaan Investoinnit Asuntokannan korjaus ja ylläpito, tarkoituksena vanhusten talojen peruskorjaus.

Suoritettiin äänestys. Kunnanhallituksen esitys JAA, Hilkka Weijon ehdotus EI.

Äänestyksen tulos JAA 5 ääntä EI 9 ääntä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi lisätalousarvion vuodelle 2018 Hilkka Weijon tekemän muutosehdotuksen mukaisena.


Tuomo Kärnä jääväsi itsenä tämän asian kohdalla ja hänen tilalleen valtuustoon tuli Hannu Inkeroinen.

Heikki Kiviniemi jääväsi itsensä tämän asian kohdalla.


ILMOITUS VIRAN VASTAANOTTAMISESTA

Khall 65 §
28.5.2018
Kunnanjohtajan virkaan valittu Tuomo Kärnä on jättänyt kunnanhallitukselle ilmoituksensa kunnanjohtajan viran vastaanottamisesta kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti. Kunnanvaltuuston päätös kunnanjohtajan valinnasta on lainvoimainen.

Liite;
Ilmoitus viran vastaanottamisesta
Lainvoimaisuustodistus,


Kunnanjohtajan ehdotus:

Ilmoitus viran vastaanottamisesta merkitään kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---------------------------

Viran vastaanottaminen merkitään tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kvalt 24 § Päätös: Merkittiin tiedoksi.


Tuomo Kärnä jääväsi itsenä tämän asian kohdalla ja hänen tilalleen valtuustoon tuli Hannu Inkeroinen.


KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS

Khall 67 §
28.5.2018
Kuntalain (410/2015) 42 §:n mukaisesti kunnan ja kunnanjohtajan välillä on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä.

Liitteenä on uudeksi kunnanjohtajaksi valitun Tuomo Kärnän ja kunnan välillä valmisteltu johtajasopimus. Tähän johtajasopimukseen liittyy kunnanjohtajalle maksettava erokorvaus, joten sopimuksen hyväksyy kunnanvaltuusto.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan johtaja-sopimuksen Tuomo Kärnän ja Luhangan kunnan välillä. Sopimus tulee voimaan 2.7.2018 lukien.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin siten tarkennettuna, että virkasuhteen päättyessä yhteisellä sopimuksella kunnanjohtajalle maksettavan siirtymäkorvauksen suuruus on 12 kuukauden palkkaa vastaava summa.
Liite

---------------------------------------

Kvalt 25 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Tuomo Kärnä jääväsi itsenä tämän asian kohdalla ja hänen tilalleen valtuustoon tuli Hannu Inkeroinen.


ERONPYYNTÖ KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄSTÄ / MARTTI VIIINIKAINEN JA UUDEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Khall 75 §
11.6.2018
Kunnanhallituksen puheenjohtajan siirtyessä kunnanjohtajaksi hallitukseen tulee muutoksia. Kunnanhallituksen päätösesityksen 28.5.2018 / § 66 mukaisesti hallituksen puheenjohtaja vaihtuu ja hallitukseen valitaan myös yksi uusi jäsen. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2018 lukien.

Ennakkovalmistelun mukaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja eroaa tehtävästään ja on ehdolla kunnanhallituksen puheenjohtajaksi. Tämä muodostaa myös perusteen pyytää eroa puheenjohtajan tehtävästä. Kunnanvaltuusto päättää näistä valinnoista.

Edellä olevaan perustuen Martti Viinikainen on jättänyt eronpyynnön kunnan-valtuuston puheenjohtajan tehtävästä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

1. myöntää Martti Viinikaiselle eron kunnanvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä 1.7.208 lukien; sekä

2. valitsee kunnanvaltuustolle uuden puheenjohtajan.

Kokouksessa kunnanjohtaja antoi uuden päätösehdotuksen seuraavasti:

ERONPYYNTÖ KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄSTÄ / MARTTI VIIINIKAINEN

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Martti Viinikaiselle eron kunnanvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä 1.7.2018 lukien.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

---------------------------------

Kvalt 26 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Martti Viinikainen jääväsi itsensä tämän asian kohdalla. Puheenjohtajana toimi kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Heikki Kiviniemi.


ERONPYYNTÖ KUNNANHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ / MARJO MERIVIRTA

Khall 76 §
11.6.2018
Kunnanhallituksen puheenjohtajan siirtyessä kunnanjohtajaksi hallitukseen tulee muutoksia. Kunnanhallituksen päätösesityksen 28.5.2018 / § 66 mukaisesti hallituksen puheenjohtaja vaihtuu ja hallitukseen valitaan myös yksi uusi jäsen. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2018 lukien.

Ennakkovalmistelun mukaan kunnanhallituksen jäsen Marjo Merivirta eroaa hallituksesta ja on ehdolla kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi. Kunnanvaltuusto päättää näistä valinnoista

Edellä olevaan perustuen Marjo Merivirta on jättänyt eronpyynnön kunnanhallituksen jäsenyydestä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Marjo Merivirralle eron kunnanhallituksen jäsenyydestä 1.7.2018 lukien.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Marjo Merivirta jääväsi itsensä tämän asian kohdalla ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Marja-Leena Nurminen tuli kokoukseen Marjo Merivirran tilalle tämän asian käsittelyä varten.

-------------------------------

Kvalt 27 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Marjo Merivirta jääväsi itsensä tämän asian kohdalla.


ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / TUOMO KÄRNÄ

Khall 66 §
28.5.2018
Kunnanjohtajaksi valittu Tuomo Kärnä on jättänyt kunnanvaltuustolle eronpyynnön luottamustehtävistä.

Liite;
Eronpyyntö luottamustehtävistä


Kunnanjohtajan ehdotus:

1.Kunnanhallitus myöntää Tuomo Kärnälle eron I äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenen (5.) tehtävistä 1.7.2018 lukien ja valitsee vaalilautakuntaan uuden varajäsenen (5.) mainitusta päivämäärästä lukien.

2.Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se;

1 mom.
myöntää Tuomo Kärnälle eron luottamustehtävistä eronpyynnön mukaisesti 1.7.2018 lukien, sekä;

2 mom.
valitsee 1.7.2018 alkavaksi toimikaudeksi kunnanhallitukseen uuden jäsenen ja puheenjohtajan sekä uuden jäsenen poliisin neuvottelukuntaan ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtuustoon, sekä:

3 mom.
merkitsee tiedoksi, että kunnanvaltuustoon Tuomo Kärnän tilalle tulee Keskustan ensimmäinen varavaltuutettu Hannu Inkeroinen 1.7.2018 lukien.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

-----------------------------

Kvalt 28 § Päätös:

Päätöskohta 1 mom: Päätösehdotus hyväksyttyiin.


Päätöskohta 2 mom 1 Uuden jäsenen valitseminen kunnanhallitukseen

Valtuutettu Pirkko Vilkman ehdotti, että kunnanhallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Martti Viinikainen.

Valtuutettu Hilkka Weijo ehdotti, että kunnanhallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Pertti Seimola.

Suoritettiin äänestysohjein toimitettu suljettu lippuäänestys ja pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

Vaalin tulos: Martti Viinikainen 8 ääntä, Pertti Seimola 7 ääntä.

Päätös: Kunnanhallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Martti Viinikaisen.


Päätöskohta 2 mom 2 Kunnanhallituksen puheenjohtajan valinta.

Valtuutettu Pirkko Vilkman ehdotti, että kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valitaan Martti Viinikainen.

Valtuutettu Hilkka Weijo ehdotti, että kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valitaan Aki Virtaniemi.

Suoritettiin äänestysohjein toimitettu suljettu lippuäänestys ja pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

Vaalin tulos: Martti Viinikainen 9 ääntä, Aki Virtaniemi 6 ääntä.

Päätös: Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Viinikainen.


Päätöskohta 2 mom 3 Poliisin neuvottelukunnan jäsen

Päätös: Valittiin yksimielisesti Markku Huuskola


Päätöskohta 2 mom 4 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtuuston jäsen

Päätös: Valittiin yksimielisesti Marjo Merivirta


Kvalt 28 §

Päätöskohta 3 mom

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että kunnanvaltuustoon Tuomo Kärnän tilalle tulee Keskustan ensimmäinen varavaltuutettu Hannu Inkeroinen 1.7.2018 lukien.


Tuomo Kärnä jääväsi itsenä 28 §:n kaikkien päätöskohtien kohdalla ja hänen tilalleen valtuustoon tuli Hannu Inkeroinen.


KUNNANVALTUUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Khall 80 §
11.6.2018
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Martti Viinikainen on pyytänyt eroa tehtävästään 1.7.2018 lukien. Kunnanvaltuuston tulee valita itselleen uusi puheenjohtaja mainitusta päivämäärästä alkaen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee itselleen puheenjohtajan toimikaudeksi 1.7.2018 – 2021.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

-----------------------------

Kvalt 29 § Päätös:

Valtuutettu Pirkko Vilkman ehdotti, että kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi valitaan Marjo Merivirta.

Valtuutettu Aki Virtaniemi ehdotti, että kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi valitaan Pertti Seimola.

Suoritettiin äänestysohjein toimitettu suljettu lippuäänestys ja pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

Vaalin tulos: Marjo Merivirta 7 ääntä, Pertti Seimola 8 ääntä.

Päätös: Kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Pertti Seimola.


KUNNANHALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA

Khall 81 §
11.6.2018
Kunnanhallituksen jäsen Marjo Merivirta on pyytänyt eroa kunnanhallituksen jäsenyydestä. Edellä mainitusta johtuen kunnanhallitukseen tulee valita uusi jäsen Marjo Merivirran tilalle.

Kunnanjohtaja ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee kunnanhallitukseen uuden jäsenen Marjo Merivirran tilalle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----------------------------

Kvalt 30 § Päätös: Valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäseneksi Marjo Merivirta.


KIIREELLISET ASIAT


Mahdolliset kiireelliset asiat ilmoitetaan kokouksessa.

Kvalt 31 § Päätös:

Kiireellisiä asioita ei ollut.


ILMOITUSASIAT


Mahdolliset ilmoitusasiat esitetään kokouksessa.

Kvalt 32 § Päätös:

Ilmoitusasioita ei ollut.


ERONPYYNTÖ ERÄISTÄ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / MARJA-LEENA NURMINEN

Khall 82 §

Marja-Leena Nurminen on jättänyt eronpyynnön tarkastuslautakunnan henkilökohtaisen varajäsenen sekä kunnanhallituksen varajäsenen tehtävistä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Marja-Leena Nurmiselle eron tarkastuslautakunnan sekä kunnanhallituksen varajäsenyydestä ja valitsee näihin tehtäviin uudet jäsenet hänen tilalleen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

----------------------------------------

Kvalt 33 § Päätös: Ei käsitelty. Valtuuston päätösten johdosta asian käsittely tuli tarpeettomaksi.


LUHANGAN KUNTA                    

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Muutoksenhakukielto

Asiat § 19, 31, 32, 33

Kiellon peruste:
Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Valitusosoitus, kunnallisasiat

Asiat § 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

Valitusviranomainen ja valitusoikeus
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Valituksen saa tehdä
- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä
- kunnan jäsen.

Muutoksenhaun maksu
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015). Niissä tapauksissa, joissa maksu peritään, se on 250 euroa.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
- päätös on muuten lainvastainen.
                    
Valitusaika
Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kuntalain 140 § mukaisesti. Pöytäkirjan nähtävilläolo pvm 25.6.2018
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituksen muoto, sisältö ja liitteet
Valitus on tehtävä kirjallisena.

Valituksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valitukseen on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhe- valtaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksen toimittaminen
Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle virka-aikana ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Sähköisen viestin (faksin ja sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Valitusviranomaisen yhteystiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
Puhelin: 029 56 42200 (vaihde)
Faksi: 029 56 42269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Virka-aika: klo 8.00–16.15
LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanvaltuusto
20.6.2018
                    38
2017-2021


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto