Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

KUNNANHALLITUS 11.6.2018

§
71 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2018
72 Lisätalousarvio vuodelle 2018
73 Luhangan historiikki / taittotyötarjous
74 Luhangan historiikki / painotyötarjoukset
75 Eronpyyntö kunnanvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä / Martti Viinikainen
76 Eronpyyntö kunnanhallituksen jäsenyydestä / Marjo Merivirta
77 Oppilaskuljetukset v. 2018-2020
78 As. Oy Tammijärven Tienristi / Kauppakirja
78 Kunnanhallitukselle saapunut posti
79 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan valinta
80 Kunnanhallituksen jäsenen valinta


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 30.4.2018


Khall 71 §
                    

Talousarvion toteutumaraportti on laadittu 30.4.2018 mennessä kertyneiden käyttö-taloustietojen perusteella. Käyttötalousmenoista on toteutunut 26,8 %, verotuloista 31,1 % ja valtionosuuksista 33,8%.

                    Liite;
Toteuma 4/2018

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.– 30.4.2018 ja käy asiaan liittyvän keskustelun.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2018

Khall 72 §

Vuodelle 2018 on laadittu lisätalousarvio käyttötalousmenojen, sijoitusten sekä vähäisten investointimenojen muutoksien perusteella.

Lisätalousarviossa esitetyin menokohdin lisätalousarvion suuruus on 315 719,63 € ja se rahoitetaan kassavaroin.

Lisätalousarvion menot ja rahoitus:

Menot
                    
LTA 2018, investoinnit                    20 000,00 €

Käyttötalous ja sijoitukset                    295 719,63                    

Yhteensä                    315 719,63 €

Rahoitus

LTA2018, kassavarojen muutos                    315 719,63

Rahoitus yhteensä                    315 719,63 €

Liite;
Lisätalousarvio vuodelle 2018

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuodelle 2018 lisätalousarvion liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin kunnanjohtajan muutosesitysten jälkeen.
                    uusi esitys
4340 Kirjan painotyö                    0                    15 000 13 500
                    4390 Rak. ja alueiden kunnossapito                    0                    5 000                    6 000
                    (Reethin vanhan hautausmaan kunnostus)
                    Lisätalousarvion loppusumma 315 219,63 €

Tuomo Kärnä ja Kimmo Laine jääväsivät itsensä tämän asian kohdalla ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajana toimi Tauno Dammert.


LUHANGAN HISTORIIKKI / TAITTOTYÖTARJOUS

Khall 73 §

Luhangan historiikin käsikirjoitus toteutetaan hankerahoituksena ja hanke päättyy 30.6.2018. Käsikirjoituksen laatii sopimuksen mukaisesti Jyväskylän yliopiston historian – ja etnologian laitos. Tämän lisäksi paikallinen työryhmä on kerännyt teokseen paikallisia kirjoituksia. Kirjan taitosta on pyydetty tarjous Grafisa Oy:ltä.
Taiton kustannus on merkitty tarjouksen mukaisena vuoden 2018 lisätalousarvioon.

Liite;

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy Grafisa Oy:n tarjouksen, liite.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


LUHANGAN HISTORIIKKI / PAINOTYÖTARJOUKSET

Khall 74 §

Luhangan historiikista on pyydetty painotyötarjoukset neljältä yritykseltä. Tarjoukset on pyydetty 11.6.2018 klo 13.00 mennessä. Painotyön kustannukset on merkitty arvio-perusteisena vuoden 2018 lisätalousarvioon.

Liite; tarjouspyyntö

Kunnanjohtajan ehdotus:

Ehdotus annetaan kokouksessa saapuneiden tarjousten perusteella.

Painotyöstä jätettiin neljä tarjousta. Edullisimman tarjouksen teki Bookwell LTD.

Kunnanjohtajan kokouksessa antama ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy Bookwell LTD:n tarjouksen, liite.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


ERONPYYNTÖ KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄSTÄ / MARTTI VIIINIKAINEN JA UUDEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Khall 75 §

Kunnanhallituksen puheenjohtajan siirtyessä kunnanjohtajaksi hallitukseen tulee muutoksia. Kunnanhallituksen päätösesityksen 28.5.2018 / § 66 mukaisesti hallituksen puheenjohtaja vaihtuu ja hallitukseen valitaan myös yksi uusi jäsen. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2018 lukien.

Ennakkovalmistelun mukaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja eroaa tehtävästään ja on ehdolla kunnanhallituksen puheenjohtajaksi. Tämä muodostaa myös perusteen pyytää eroa puheenjohtajan tehtävästä. Kunnanvaltuusto päättää näistä valinnoista.

Edellä olevaan perustuen Martti Viinikainen on jättänyt eronpyynnön kunnan-valtuuston puheenjohtajan tehtävästä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

1. myöntää Martti Viinikaiselle eron kunnanvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä 1.7.208 lukien; sekä

2. valitsee kunnanvaltuustolle uuden puheenjohtajan.


Kokouksessa kunnanjohtaja antoi uuden päätösehdotuksen seuraavasti:

ERONPYYNTÖ KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄSTÄ / MARTTI VIIINIKAINEN

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Martti Viinikaiselle eron kunnanvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä 1.7.208 lukien.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


ERONPYYNTÖ KUNNANHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ / MARJO MERIVIRTA

Khall 76 §

Kunnanhallituksen puheenjohtajan siirtyessä kunnanjohtajaksi hallitukseen tulee muutoksia. Kunnanhallituksen päätösesityksen 28.5.2018 / § 66 mukaisesti hallituksen puheenjohtaja vaihtuu ja hallitukseen valitaan myös yksi uusi jäsen. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2018 lukien.

Ennakkovalmistelun mukaan kunnanhallituksen jäsen Marjo Merivirta eroaa hallituksesta ja on ehdolla kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi. Kunnanvaltuusto päättää näistä valinnoista

Edellä olevaan perustuen Marjo Merivirta on jättänyt eronpyynnön kunnanhallituksen jäsenyydestä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Marjo Merivirralle eron kunnanhallituksen jäsenyydestä 1.7.2018 lukien.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Marjo Merivirta jääväsi itsensä tämän asian kohdalla ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Marja-Leena Nurminen tuli kokoukseen Marjo Merivirran tilalle tämän asian käsittelyä varten.


OPPILASKULJETUKSET V. 2018 – 2020

Khall 77 §
Kunnanhallitus teki 19.6.2017 /10 § päätöksen oppilaskuljetuksista vuosille 2017 – 2020 autoilija Erkki Tuomisen kanssa. Oppilaskuljetusten muuttunut tilanne merkittiin kunnanhallitukselle tiedoksi 4.12.2017 / § 70 seuraavasti:

Erkki Tuomisen kuolinpesä jatkaa oppilaskuljetuksia voimassa olevan sopimuksen mukaan, pois lukien Putkilahden suunta, liite.

Autoilija Tapio Kivistö jatkaa oppilaskuljetuksia koulun kevätlukukauden ajan, liite.

Autoilija Markku Laineen kanssa tehdään sopimus oppilaskuljetuksista Putkilahden - Hauhan suunnasta.

Erkki Tuomisen kuolinpesän nimissä kuljetuksia on hoitanut autoilija Eero Tuominen. Oppilaskuljetuksia voidaan jatkaa alkuperäiseen sopimukseen perustuen ja tarvittaessa ajoreittejä tarkentaen. Autoilija Tapio Kivistön lopettaessa liikennöinnin, voidaan Putkilahti – Hauha –suunnan kuljetuksista vastanneen autoilija Markku Laineen kuljetussopimusta laajentaa koskemaan myös kirkonkylän ajosuuntaa. Varsinaisen sopimuksen kuljetuksista laatii johtajaopettaja yhdessä autoilijoiden kanssa. Oppilaskuljetuksiin sovelletaan aikaisemmin määriteltyjä vaatimuksia.

Oppilaskuljetusten järjestämisessä ajalle 2018 – 2020 on autoilija Tuomisen osalta kysymys aikaisemman samalle ajalle hyväksytyn sopimussuhteen siirtämisestä ja autoilija Laineen osalta toteutuneen sopimussuhteen laajennuksesta.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus antaa johtajaopettajalle valtuudet tehdä oppilaskuljetussopimukset ajalle 2018-2020 autoilija Eero Tuomisen ja autoilija Markku Laineen kanssa.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.


AS. OY TAMMIJÄRVEN TIENRISTI / KAUPPAKIRJA

Khall 78 §

Paikallisen osuuspankin ja kunnan välillä on laadittu liitteenä oleva kauppakirja As. Oy Tammijärven Tienristin osakkeiden kaupasta.

Vuoden 2018 talousarviossa kunnanhallitukselle on annettu valtuudet osakkeiden hankintaan kunnan osittain omistamissa yhtiöissä seuraavasti:

Kunnanhallituksen valtuudet sijoitustoimintaa varten vuodelle 2018

Kunnanvaltuusto myöntää kunnanhallitukselle valtuudet osallistua kassavaroilla sijoitustoimintaan yhtiöissä, joissa kunnalla on osakeomistuksia. Näillä valtuuksilla kunta voi osallistua osakeanteihin ja käyttää yhtiöissä lunastus-oikeutta.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy laaditun kauppakirjan.
Liite

Päätös:

Kunnanjohtajan esityksestä asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Tuomo Kärnä jääväsi itsensä tämän asian kohdalla ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kimmo Laine.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 79 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


KUNNANVALTUUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Khall 80 §

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Martti Viinikainen on pyytänyt eroa tehtävästään 1.7.2018 lukien. Kunnanvaltuuston tulee valita itselleen uusi puheenjohtaja mainitusta päivämäärästä alkaen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee itselleen puheenjohtajan toimikaudeksi 1.7.2018 – 2021.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin


KUNNANHALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA

Khall 81 §

Kunnanhallituksen jäsen Marjo Merivirta on pyytänyt eroa kunnanhallituksen jäsenyydestä. Edellä mainitusta johtuen kunnanhallitukseen tulee valita uusi jäsen Marjo Merivirran tilalle.

Kunnanjohtaja ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee kunnanhallitukseen uuden jäsenen Marjo Merivirran tilalle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 71, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 81

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 73, 74, 77,

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 73, 74, 77,

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
11.6.2018
                    163


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto