Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

KUNNANHALLITUS 28.5.2018

§
64 Joutsan sote-keskus palvelut ja perhekeskuksen palvelut / alustava selvitys/ehdotus
65 Ilmoitus kunnanjohtajan viran vastaanottamisesta
66 Eronpyyntö luottamustehtävistä / Tuomo Kärnä
67 Kunnanjohtajan johtajasopimus
68 Kunnanhallitukselle saapunut posti
69 Keski-Suomen seututerveyskeskuksen johtokunnan varajäsenen valinta
70 Asiointiliikenne Joutsaan


JOUTSAN SOTE-KESKUSPALVELUTJA PERHEKESKUKSEN PALVELUT / LUHANGAN PERUSTURVAN NÄKEMYS LUHANGAN PALVELUJEN OSALTA
Perustltk 43§
________________________________________________________________________
JOUTSAN SOTE-KESKUS PALVELUT JA PERHEKESKUKSEN PALVELUT /alustava selvitys /ehdotus
Perustltk 26§ /20.3.2018
Perusturvajohtaja osallistui Lape – hankkeen (lapset ja perheet, muutosohjelma) kokoukseen 5.3.2018. Tapaaminen oli Joutsassa. Tilaisuudessa käsiteltiin tulevaa uutta Sote-keskusta ja sieltä annettavia palveluja, samoin käsiteltiin tulevaa lapsiperhekeskusta ja sen tarjoamia palveluita. Selvityksen oli laatinut peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
Luhangan kunnan perusturvajohtaja on ollut mukana työryhmässä sillä kyseiset palvelut koskettavat osaltaan myös Luhangan kuntaan. Luonnollisesti perusturvalautakunta tulee tulevaisuudessa antamaan oman näkemyksensä kummankin palvelujen tarjoajan palveluista ja siitä mitä palveluja Luhangan kunnassa erityisesti pitää olla.
Liite 4
Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään se tiedoksi. Sovitaan, että pidetään asian osalta oma kokous.
Perusturvalautakunnan päätös:
Siirrettiin 26 § seuraavaan perusturvalautakunnan kokoukseen.
JOUTSAN SOTE-KESKUS PALVELUT JA PERHEKESKUKSEN PALVELUT /alustava selvitys /ehdotus
Perustltk 37§/ 10.4.2018
Perusturvajohtaja osallistui Lape – hankkeen (lapset ja perheet, muutosohjelma) kokoukseen 5.3.2018. Tapaaminen oli Joutsassa. Tilaisuudessa käsiteltiin tulevaa uutta Sote-keskusta ja sieltä annettavia palveluja, samoin käsiteltiin tulevaa lapsiperhekeskusta ja sen tarjoamia palveluita. Selvityksen oli laatinut peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
Luhangan kunnan perusturvajohtaja on ollut mukana työryhmässä sillä kyseiset palvelut koskettavat osaltaan myös Luhangan kuntaan. Luonnollisesti perusturvalautakunta tulee tulevaisuudessa antamaan oman näkemyksensä kummankin palvelujen tarjoajan palveluista ja siitä mitä palveluja Luhangan kunnassa erityisesti pitää olla.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään asia tiedoksi. Sovitaan, että pidetään asian osalta oma kokous.
Liite 4
Perusturvalautakunnan päätös:
Päätettiin pitää ylimääräinen perusturvalautakunnan kokous 2.5. 2018 klo17 valtuustosalissa, jossa käsitellään tarkemmin Luhangan kunnan roolia ja palvelujen toteutumista Joutsan kunnan tarjoamien Sote-keskus palveluiden ja perhekeskuspalvelujen osalta.


Tärkeää on, että Luhangan kunta ilmaisee kantansa sote- keskuksen palveluiden ja perhekeskuksen palveluiden osalta. Kannanotto toimitetaan Joutsan sosiaalipalveluiden johdolle ja seututerveyskeskuksen johdolle. Kumpikin toimialue ovat osaltaan vaikuttamassa em. yksiköiden toiminnan ja palveluiden sisältöön tulevaisuudessa.
Liitteet 1-4

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta antaa kannanoton/lausunnon Luhangan kunnan perusturvan osalta sekä Joutsassa sijaitsevan sote-keskuksen ja perhekeskuksen palvelujen ja niiden toteuttamisen osalta. Lausunto toimitetaan em. tahoille.

Perusturvalautakunnan päätös:
Päätettiin, että perusturvajohtaja laatii keskustelun pohjalta lausunnon/kannanoton, jonka pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja tarkistavat. Lausunto toimitetaan kunnanhallituksen käsittelyyn ja myöhemmin tiedoksi Joutsan kunnan sosiaalipalveluiden ja seututerveyskeskuksen johdolle sekä kunnan henkilökunnalle.


-------------------------------


JOUTSAN SOTE-KESKUS PALVELUT JA PERHEKESKUKSEN PALVELUT /alustava selvitys /ehdotus

Khall 64 §

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus käsittelee liitteenä olevan lausunnon.

Päätös:

Kunnanjohtajan ehdotuksesta kunnanhallitus hyväksyi laaditun lausunnon.
Liite


ILMOITUS VIRAN VASTAANOTTAMISESTA

Khall 65 §

Kunnanjohtajan virkaan valittu Tuomo Kärnä on jättänyt kunnanhallitukselle ilmoituksensa kunnanjohtajan viran vastaanottamisesta kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti. Kunnanvaltuuston päätös kunnanjohtajan valinnasta on lainvoimainen.

Liite;
Ilmoitus viran vastaanottamisesta
Lainvoimaisuustodistus,


Kunnanjohtajan ehdotus:

Ilmoitus viran vastaanottamisesta merkitään kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / TUOMO KÄRNÄ

Khall 66 §

Kunnanjohtajaksi valittu Tuomo Kärnä on jättänyt kunnanvaltuustolle eronpyynnön luottamustehtävistä.

Liite;
Eronpyyntö luottamustehtävistä


Kunnanjohtajan ehdotus:

1.Kunnanhallitus myöntää Tuomo Kärnälle eron I äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenen (5.) tehtävistä 1.7.2018 lukien ja valitsee vaalilautakuntaan uuden varajäsenen (5.) mainitusta päivämäärästä lukien.

2.Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se;

1 mom.
myöntää Tuomo Kärnälle eron luottamustehtävistä eronpyynnön mukaisesti 1.7.2018 lukien, sekä;

2 mom.
valitsee 1.7.2018 alkavaksi toimikaudeksi kunnanhallitukseen uuden jäsenen ja puheenjohtajan sekä uuden jäsenen poliisin neuvottelukuntaan ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtuustoon, sekä:

3 mom.
merkitsee tiedoksi, että kunnanvaltuustoon Tuomo Kärnän tilalle tulee Keskustan ensimmäinen varavaltuutettu Hannu Inkeroinen 1.7.2018 lukien.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin


KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS

Khall 67 §

Kuntalain (410/2015) 42 §:n mukaisesti kunnan ja kunnanjohtajan välillä on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä.

Liitteenä on uudeksi kunnanjohtajaksi valitun Tuomo Kärnän ja kunnan välillä valmisteltu johtajasopimus. Tähän johtajasopimukseen liittyy kunnanjohtajalle maksettava erokorvaus, joten sopimuksen hyväksyy kunnanvaltuusto.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan johtaja-sopimuksen Tuomo Kärnän ja Luhangan kunnan välillä. Sopimus tulee voimaan 2.7.2018 lukien.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin siten tarkennettuna, että virkasuhteen päättyessä yhteisellä sopimuksella kunnanjohtajalle maksettavan siirtymäkorvauksen suuruus on 12 kuukauden palkkaa vastaava summa.
Liite


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 68 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUKSEN JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA

Khall 69 §

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus nimeää Keski-Suomen Seututerveyskeskukseen johtokunnan. Johtokunta muodostuu jäsenkuntien viranhaltijoiden sekä sairaanhoitopiirin edustuksesta. Johtokunnassa on puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä näillä varajäsenet. Luhangan kunnalla on ollut johtokunnassa varajäsenen paikka, mikä on varattu kunnanjohtajalle aikaisemman käytännön mukaisesti.

Kunnanjohtaja Reijo Urtin jäädessä vuosilomalle 2.7. ja 1.10.2018 lukien eläkkeelle, tulee hänen tilalleen valita uusi henkilö seututerveyskeskuksen johtokunnan varajäseneksi.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitukselle, että Keski-Suomen seututerveyskeskuksen johtokunnan varajäseneksi valitaan kunnanjohtajan virassa 2.7.2018 aloittava Tuomo Kärnä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


ASIOINTILIIKENNE JOUTSAAN

Khall 70 §

Kunta on järjestänyt kesä- ja talviaikaan asiointiliikennettä Joutsaan. Palvelun käyttäjät ovat maksaneet matkasta linja-autotaksan mukaisen maksun.

Saman järjestelyn mukainen asiointiliikenne voidaan toteuttaa myös kesällä 2018, mikäli reitille saadaan liikennöintiä harjoittava autoilija. Kalustovaatimuksena tulee olla pikkubussi, jolloin mahdollista kapasiteettirajoitetta ei pääse muodostumaan matkan varrelle. Lisäksi tiedustellaan Joutsan kunnan mahdollisuuksia osallistua kustannuksiin, jolloin kuljetus pysähtyy myös Pappisissa.

Asiointiliikenteestä on pyydetään tarjoukset.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle valtuudet järjestää asiointiliikenne Joutsaan aikaisemman käytännön mukaisesti.


Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 64,65, 66, 67, 68, 69, 70

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
28.5.2018
                    146


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto