Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Rakennuslautakunta 19.4.2018

12§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
13§ Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
14§ Esityslistan hyväksyminen
15§ Kunnan yksityistieavustukset vuodelle 2018
16§ Jätehuoltomaksujen maksuunpanoluettelo vuodelle 2018
17§ Rakennusjärjestyksen uudistaminen
18§ Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös jätemaksua koskevassa asiassa
19§ Muistutus jätehuollon perusmaksusta
20§ Muut asiat
21§ Ilmoitusasiat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Rak.ltk 12 § Rakennustarkastajan ehdotus:

Kokouskutsu rakennuslautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen edustajalle sekä kunnanjohtajalle on toimitettu rakennuslautakunnan 8.2.2018 päätöksen mukaisesti, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myöskin päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Rak.ltk. 13 § Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin xx xxx ja yy yyy.


Esityslistan hyväksyminen

Rak.ltk. 14 § Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Kunnan yksityistieavustukset vuodelle 2018

Rak.ltk. 15 §

Yksityistieavustus hakemuksia kunnalle tuli 32 kpl, joista 16 kpl järjestäytyneitä aikaisemmin valtionapua saaneita tiekuntia (I), 11 kpl muita järjestäytyneitä tiekuntia (II) ja 5 kpl järjestäytymättömiä tiekuntia (III).

Talousarviossa on osoitettu yksityistieavustuksiin 32 000 €.

Esityksessä on ollut lähtökohtana kunnassa hyväksytty ohje ”Perusteet yksityisteiden kunnassa avustuksen käsittelyyn Luhangan kunnassa.

Vähimmäisavustus kullekkin tiekunnalle on 51 €.

Jako-ohjeiden mukaisesti alle 0,5 km:n teitä ei avusteta. (liite 1.)


Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta hyväksyy kokouksessa esitetyn laskelman (liite 1) ja panee maksuun esitetyt yksityisteiden kunnossapitokustannuksien avustukset.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

xx xxx, xx xxx ja xx xxx poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.


Jätehuoltomaksujen maksuunpanoluettelo vuodelle 2018

Rak.ltk. 16 §

Jätehuoltomaksut vuodelle 2018 ovat vakinaisen asunnon osalta 72,75 €+alv eli yhteensä 90,21 € sekä loma-asuntojen osalta 50,85 €+alv eli 63,05.

Maksuunpanoluettelossa on vakituisten asukkaiden kiinteistöjä normaalein maksu-perustein 256 kpl. Vakituisten asukkaiden loma-asuntoja on luettelossa 67 kpl ja
ulkopaikkakuntalaisten loma-asuntoja 795 kpl.

Maksuunpanoluettelo, mikä on ollut julkisesti nähtävillä ajalla 22.3-5.4.2018 esitetään kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta käsittelee ja hyväksyy jätehuoltomaksujen maksuunpano-luettelon vuodelle 2018.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Rak.ltk 30 §/ 5.10.2017

Luhangan kunnan rakennusjärjestys on kunnanvaltuuston hyväksymä 19.12.2002 § 60. Rakennusjärjestystä olisi tarkistettava mm. lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Rakennusjärjestyksen uudistaminen vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kaavoitusprosessin kulkua. Rakennusjärjestyksen uudistamisesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on esityslistan liitteenä. (Liite 1)

                    Rakennustarkastajan ehdotus:
                    
Rakennuslautakunta päättää käynnistää rakennusjärjestyksen uudistamistyön ja asettaa nähtäville rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

________________________________________________________________________________


Rak.ltk. 44 §/2.11.2017

Rakennusjärjestyksen uudistaminen on alettu valmistella viranhaltijatyönä. (liite 1)

Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta merkitsee rakennusjärjestyksen valmistelun vaiheen tiedokseen ja tarvittaessa keskustelee rakennusjärjestyksestä.
                    
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

________________________________________________________________________________


Rak.ltk. 17 §

Rakennusjärjestyksen uudistamista on jatkettu viranhaltijatyönä. (Liite 4.)

Rakennustarkastajan ehdotus:

Lautakunta käy läpi luonnoksen rakennusjärjestykseksi ja tekee siihen tarvittavat muutokset jonka jälkeen rakennuslautakunta päättää osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti asettaa luonnoksen rakennusjärjestyksestä nähtäville 30 päivän ajaksi.
Nähtäville asettamisesta kuulutetaan Luhangan kunnan virallisilla ilmoitustaululla, verkkosivuilla ja pidetään nähtävänä kunnantoimistolla teknisessä toimessa. Osallisille varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä luonnoksesta ja siitä pyydetään lausunnot seuraavilta tahoilta: naapurikunnat, Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen liitto.


                    Rakennustarkastajan kokouksessa antama uusi ehdotus:

Lautakunta käy läpi luonnoksen rakennusjärjestykseksi ja tekee siihen tarvittavat muutokset ja päättää jatkotoimenpiteistä seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
                    


Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös jätemaksua koskevassa asiassa

Rak.ltk 36 §/5.10.2017

Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Luhangan kunnan rakennuslautakunnalta lausuntoa xx xxx 12.09.2017 päivättyyn valitukseen. Lausunto pyydetään toimittamaan liitteineen 26.10.2017 mennessä.
Valituksessaan xxx vaatii poistamaan kiinteistölle xxx (435-402-x-xxx) määrätyn vapaa-ajan kiinteistöä koskevan jätemaksun kokonaan tai ainakin kohtuullistamaan maksun sellaiseksi, joka vastaa rakentamattoman tontin tai tilan jätemaksua. Muun ohessa xxx toteaa, että tilalla oleva asuinrakennus on asuinkelvoton myös vapaa-ajan käyttötarkoitukseen. xxx mukaan rakennus on rakennettu aikana, jolloin välipohjan eristeinä on käytetty sammalta ja hiekkaa. Koska mainitut eristeet ovat kastuneet ja homehtuneet eikä niitä ole poistettu, niin käsityksensä mukaan rakennus on homeen pilaama ja siten asumiskelvoton.
Valitusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta toteaa lausuntonaan, että xx xxx 12.9.2017 päivätty valitus tulee hylätä.
Perustelut: Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksensä (päätösnumero 17/0255/2, Dnro 01919/16/5141) johtopäätöksissä muun ohessa todennut, että ”Oikeuskäytännössä jätelain säännöksiä on vapaa-ajan asuntojen osalta tulkittu niin, että jätemaksun määräytymisen kannalta on keskeistä, onko vapaa-ajan asunto käytettävissä vapaa-ajan asumiseen.” xxx xxx ei 27.6.2017 rakennuslautakunnalle sähköpostitse lähettämässään oikaisuvaatimuksessa ole tuonut ilmi, että vapaa-ajan asuntoa ei voisi sen huonokuntoisuuden vuoksi käyttää. Hän pitää laskua ylimitoitettuna, koska tilalla ei ole käyty kertaakaan.
Luhangan kunnan jätehuoltomääräysten 22 §:n mukaan, milloin jätemäärä on poikkeuksellisen vähäinen, voidaan yksittäisen kiinteistön jätemaksua kohtuullistaa kunnan teknisen lautakunnan päätöksellä. Jätetaksan mukainen 63,05 euron suuruinen jätemaksu ei ole kohtuuton.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

_____________________________________________________________________________________________


Rak.ltk. 18 §

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut 27.3.2018 (päätösnumero 18/0107/2, diaarinumero 02004/17/5141) päätöksen kiinteistön xxxx xxxx xxxx vuotta 2017 koskevasta jätemaksusta. Hallinto-oikeuden päätös liitteenä (liite 2).

Kiinteistön omistaja on antanut Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisen selvityksen xxxx (435-402-xx-xxx) rakennuksen kunnosta ja käytöstä. (liite3)

Rakennustarkastajan ehdotus:

                    Ehdotus annetaan kokouksessa.

Rakennustarkastajan kokouksessa antama ehdotus:
Jätemaksua ei poisteta.
Perustelut:
xxx antamaan selvitystä rakennuksen kunnosta ei pidetty riittävänä, selvitys perustui xxx aistinvaraiseen arvioon eikä hänellä ollut aikomusta mittauttaa rakennuksen kuntoa ulkopuolisen tahon toimesta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muistutus jätehuollon perusmaksusta

Rak.ltk. 56 § / 21.12.2017                 
Marja ja- matkailutila xxx (xx xxx) pyytää poistamaan jätehuollon perusmaksut yrityksensä majoitustilojen osalta.
                    Perusteluina viittaukset jätelakiin § 78, § 79 ja § 81. (Liite 4.)

Rakennustarkastajan ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa.
Rakennustarkastajan kokouksessa antama ehdotus:
Asia siirretään seuraavaan kokoukseen ja selvitetään vastaavien yritysten jätehuollonkäytäntöjä.
                    
                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
______________________________________________________________________________

Rak.ltk. 19 §

Kevään aikana on kerätty tietoa muiden luhankalaisten mökinvuokrausyritysten jätteiden kierrätyksen järjestelyistä, jotta voidaan varmistua yritysten tasapuolisesta kohtelusta. Vastauksista on ilmennyt, että järjestelyt vaihtelevat. Näin ollen myös yrityksille osoitettava perusmaksu voi perustellusti olla erisuuruinen.

Rakennustarkastajan ehdotus:
Rakennuslautakunta perii xx xxxx xxxxx puolet sille osoitetuista jätehuollon perusmaksuista.

Perustelut: 
Kunta voi periä jätemaksua jätelain 93 §:n 1 momentissa kunnan vastuulle säädetystä jäteneuvonnasta, 143 §:ssä säädetyn rekisterin ylläpidosta ja muista vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Jätemaksu, jolla katetaan jäteneuvonnasta, rekisterin ylläpidosta ja muista vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvat kustannukset, voidaan periä erillisenä perusmaksuna. Perusmaksulla voidaan kattaa myös vaarallisen jätteen ja muun jätteen alueellisten vastaanottopaikkojen perustamisesta ja ylläpidosta kunnalle aiheutuvat kustannukset. Vaikka kyseessä olevassa toiminnassa käytetään pitkälle muita kuin kunnan tarjoamia jätehuollon palveluja, kunnalla on silti jätehuollon rekisterin ylläpitovelvollisuus. Kunnan vastuulla on lisäksi asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen jätehuolto.


Rakennustarkastajan kokouksessa antama uusi ehdotus:

Rakennuslautakunta perii xxx xxx xxx yhden vapaa-ajan kiinteistön perusmaksun.

Perustelut: 
Kunta voi periä jätemaksua jätelain 93 §:n 1 momentissa kunnan vastuulle säädetystä jäteneuvonnasta, 143 §:ssä säädetyn rekisterin ylläpidosta ja muista vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Jätemaksu, jolla katetaan jäteneuvonnasta, rekisterin ylläpidosta ja muista vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvat kustannukset, voidaan periä erillisenä perusmaksuna. Perusmaksulla voidaan kattaa myös vaarallisen jätteen ja muun jätteen alueellisten vastaanottopaikkojen perustamisesta ja ylläpidosta kunnalle aiheutuvat kustannukset. Vaikka kyseessä olevassa toiminnassa käytetään pitkälle muita kuin kunnan tarjoamia jätehuollon palveluja, kunnalla on silti jätehuollon rekisterin ylläpitovelvollisuus. Kunnan vastuulla on lisäksi asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen jätehuolto.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muut asiat

Rak.ltk. 20 §


Ilmoitusasiat

Rak.ltk. 21 §

- Jamk:n jätevesineuvonnan info tilaisuus 15.5.2018 klo 18.00 Luhangan koululla.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 12,13,14,17,20,21

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 15,16


Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 15,16

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan rakennuslautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pohjois-Savon käräjäoikeus
Oikeus- ja Poliisitalo
Suolakatu 44, 70110 Kuopio
puh.kirjaamo 02956 48503,faksi 02956 48505
puhelin vaihde 02956 48500
sähköposti: pohjois-savo.ko@oikeus.fi                    

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv
Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                     Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                     puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200, telekopio 029 56 42269
                     tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                     sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus, pykälät 18,19                     Valitusaika 30 pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä
.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan
LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu

Rakennuslautakunta                     19.4.2018 15


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
Otteen oikeaksi todistaaLuhangassa ___ / ___ 2018 _____________________________________                    


                    Pöytäkirjanpitäjä, Risto Salonen