Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

PERUSTURVALAUTAKUNTA 15.5.2018
§
47 ALUEHALLINTOVIRASTON OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS SEKÄ SELVITYS-JA SELITYSPYYNTÖ / LSSAVI/ 2307/2018 KOSKIEN PALVELUKESKUS TUULIHARJUN VANHAINKOTIA
48 VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON MUISTIO 3.5.2018
49 MUUT ASIAT

50 ILMOITUSASIAT

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

ALUEHALLINTOVIRASTON OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS SEKÄ SELVITYS-JA SELITYSPYYNTÖ / LSSAVI/ 2307/2018 KOSKIEN PALVELUKESKUS TUULIHARJUN VANHAINKOTIA
Perustltk 47§
Henkilöstöjärjestö SuPer:n kautta saapui Länsi- ja Sisäsuomen Aluehallintovirastoon epäkohtailmoitus 21.3.2018 koskien Luhangan Palvelukeskus Tuuliharjua, pitkäaikaisen laitoshoidon yksikköä.
Aluehallinto virasto pyysi tietoa palvelukeskuksen asioista, kuten henkilöstöluetteloa, toimintakyvyn ja hoitoisuuden arvioinnin mittareita, toimintakertomusta ja toimintasuunnitelmaa.
Tarkastuksen ajankohta oli 12.4.2018. Tarkastuksessa olivat mukana Asta Tiitta, johtaja, Sirpa Hyytiäinen, perusturvajohtaja, Heidi Salo, lähihoitaja, vanhainkodin tiimivastaavan sijainen, Aija Ström ja Jaana Aarnio, Länsi- ja Sisäsuomen Aluehallintovirasto, ylitarkastajat.
Valmis tarkastuskertomus saapui sähköpostiin 30.4.2018. Perusturvajohtajan tietoon asia tuli 2.5.2018. Perusturvajohtaja oli vuosilomalla.
Tarkastuskertomuksessa tarkastellaan laajasti vanhainkodin toimintaa, periaatteita, henkilökunnan tilannetta, potilasturvallisuutta, potilasmitoitusta, lakisääteisiä dokumentteja jne.. Se sisältää myös Aluehallintoviraston ohjeet ja toiminnan edellytyksiin liittyvät muutosvaatimukset, mutta myös asioita jotka ovat vaatimusten mukaisia. Kertomuksessa on erillinen johtopäätös ja arviointi –osuus. Se kuvastaa tilannetta ja antaa kuvan muutostarpeista.
Tärkeintä saada asiat järjesteltyä niin, että työntekijät ja asiakkaat voivat hyvin.
Selvitys- ja selityspyyntö perusturvalautakunnalle saapui sähköpostitse 8.5.2018. Se kertoo asioista johon pitää tulla muutos, ajankohtaisista säännöksistä, harkittavista toimenpiteistä ja sisältää selvitys- ja selvityspyyntö osuuden selvitettävien asioiden osalta.
Liite 1 ja 2

Perusturvajohtajan ehdotus:
Käydään huolellisesti läpi tarkastuskertomus ja selvitys- ja selityspyyntö ja toimitaan kuten aluehallintovirasto edellyttää tai suosittelee.
Palvelukeskus Tuuliharjun johtaja ja perusturvajohtaja vastaavat selvitys- ja selityspyyntöön ja vastaus käsitellään ja tarvittaessa muokataan/muutetaan perusturvalautakunnan kokouksessa 12.6.2018. Vastausaika päättyy 15.6.2018.

Perusturvalautakunnan päätös:
Päätettiin, että toimitaan perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON MUISTIO 3.5.2018
Perustltk 48§
Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontui 3. 5.2018 klo 14 Kylätalolla. Seuraava kokous pidetään 6.9.2018 klo 14 kylätalolla.
Liite 3

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään vanhus- ja vammaisneuvoston muistion sisältö tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin vanhus- ja vammaisneuvoston muistion sisältö tiedoksi.

MUUT ASIAT
Perustltk 49§

ILMOITUSASIAT
Perustltk 50§
Perusturvalautakunnan jäsen Ossi Rikkola on ilmoittanut sähköpostilla 7.5.2018, että ei ole toistaiseksi käytettävissä perusturvalautakunnan toimessa.
15.5.2018 klo 9 työsuojelutarkastus sosiaalitoimessa
24.5.2018 klo 9 työsuojelutarkastus Palvelukeskus Tuuliharjussa
31.5.2018 Sote-info Kylätalolla Luhangassa päättäjille klo 16.30 alkaen ja klo 18 alkaen kuntalaisille.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 47-50

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan perusturvalautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät :                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät : -                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan