Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 7.5.2018
§
56 Kunnanvaltuuston 23.4.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano
57 Tilinpäätös varainhoitovuodelta 2017
58 Määrärahojen ylitykset ja alitukset vuodelta 2017
59 Kunnan edustajat kutsuntoihin v. 2018
60 Poikkeamishakemus / Kalmari-Haverinen Vuokko ja Haverinen Pentti
61 Kunnanhallitukselle saapunut posti


KUNNANVALTUUSTON 23.4.2018 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall 56 §
                    

Kunnanvaltuuston päätökset 23.4.2018 pöytäkirjan mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanvaltuuston päätökset on tehty valtuuston toimivallan puitteissa eivätkä ne ole lain ja asetusten vastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön lainvoimaisuuden tullen tai kuntalain 143 §:n mukaisesti myös ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman.

                    
Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tuomo Kärnä jääväsi itsensä tämän asian kohdalla ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kimmo Laine.


TILINPÄÄTÖS VARAINHOITOVUODELTA 2017

Khall 36 §
19.3.2018
Tilinpäätös laaditaan kirjanpitolain mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä. Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta laadittu tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomus sisältää ehdotuksen tilikauden tuloksen käsittelemiseksi.

Kuntalain 114 §:n mukainen konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.

Liitteet;
Kuntalain mukaan tilinpäätöksen muodostavat
Tase
Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma
Taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteinä olevat tiedot
Talousarvion toteutumisvertailu
Toimintakertomus
Konsernitilinpäätös

Tilinpäätöksen viimeistelystä johtuen alustava aineisto (toimintakertomus, tulos-laskelma ja tase sekä talousarvion toteutumisvertailun vuodelta 2017) esitetään kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus käsittelee alustavasti vuodelta 2017 laaditun toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä talousarvion toteutumisvertailun. Lopullinen ehdotus tilinpäätöksen käsittelemisestä kuntalain mukaisine tilinpäätösaineistoineen annetaan 23.4.2018. Tilintarkastus on 7.5.2018.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

------------------------------


TILINPÄÄTÖS VARAINHOITOVUODELTA 2017

Khall 57 §
Kunnanhallituksen aikaisemmasta päätöksestä poikkeavasti tilinpäätös vuodelta 2017 käsitellään tässä kokouksessa. Edellä olevasta johtuen tilintarkastus pidetään 17.5.2018.

Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä ja esitetty alustavana 19.3.2018. Tilinpäätösaineisto kokonaisuudessaan esitetään kokouksessa.

Tilinpäätökseen kuuluvat:
Tase
Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma
Taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteinä olevat tiedot
Talousarvion toteutumisvertailu
Toimintakertomus
Konsernitilinpäätös

Vuosikate on 633 989,57 € ja tilikauden tulos on ylijäämäinen 406 324,32 €. Käyttötalousmenojen toteutuma oli tarkennusten jälkeen 97,4%.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä + 406 324,32 € siirretään
taseen yli-/alijäämätilille.

Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.


Päätös:

Käsiteltiin tilinpäätöksen toimintakertomus liitetietoineen.
Konsernitilinpäätöksen valmistumisen johdosta asian käsittely siirrettiin muilta osin kunnanjohtajan ehdotuksesta seuraavaan kokoukseen, mikä pidetään maanantaina 14.5.


MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA ALITUKSET VUODELTA 2017

Khall 35 §
                    
19.3.2017
Käyttötalouden toteutuma oli vuoden 2017 talousarvioon verrattuna yhteensä 97,4 % ja jakaantui hallinto-kunnittain seuraavasti:
                    
Yleishallinto                    97,9 %
Perusturvalautakunta                    96,8
Sivistystoimenlautakunta 88,4
Rakennuslautakunta                    106,5
- yhdyskuntapalvelut                    
- kiinteistöt                    
- liiketoiminta                    
Käyttötalousmenot toteutuivat selvästi alle suunnitelma-arvion. Merkittävä menojen ylitys toteutui ainoastaan kustannuspaikalla 042721 Erikoissairaanhoito (4302 Asiakaspalvelujen osto kunnilta). Muita osin ylitykset olivat vähäisiä ja korvaantuivat muilla kustannuspaikoilla toteutuneilla säästöillä.
                    
Kaikki menot aiheutuivat kunnan lakisääteisten tehtävien suorittamisesta ja niitä on katettu rahoituksella seuraavasti:
                    
Valtionosuudet                    102,8 %
Verotulot                    103,7 %
Toiminnan rahoitus yhteensä 103,2 %

Liite; koonti ylitykset/alitukset 2017.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy käyttötalousmäärärahojen ylitykset ja alitukset vuodelta 2017 esitetyn liitteen mukaisena.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------------------

MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA ALITUKSET VUODELTA 2017

Khall 58 §


Kunnanhallitukselle 19.3.2017 alustavasti esitettyyn tilinpäätökseen on tullut käyttötalousmenojen kustannuspaikalle 031013 Yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut kustannuksia lisää, mikä myös määrärahojen ylitysten ja alitusten osalta oikaistaan.

Liite;
korjattu ylitykset ja alitukset koonti 2017


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy käyttötalousmäärärahojen ylitykset ja alitukset vuodelta 2017 esitetyn liitteen mukaisena.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNAN EDUSTAJAT KUTSUNTOIHIN VUONNA 2018

Khall 59 §
                    

Keski-Suomen aluetoimisto pyytää nimeämään kunnan edustajan kutsuntalautakunnan jäseneksi sekä tälle varahenkilön. Kutsunnat pidetään keskiviikkona 14.11.2018 klo 09.00 alkaen Joutsassa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus nimeää kutsuntalautakuntaan yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen.

Päätös:

Valittiin varsinaiseksi jäseneksi Heikki Kiviniemi ja varalle Kimmo Laine.


POIKKEAMISHAKEMUS / KALMARI-HAVERINEN VUOKKO JA HAVERINEN PENTTI

Khall 60 §
Kalmari-Haverinen Vuokko ja Haverinen Pentti hakevat poikkeamislupaa kiinteistölle Inkerinmaa 435-402-2-403, Suur-Päijänne, Tammijärvi-Hauha, Pienet järvet -rantayleiskaavan alueella osoitteessa Rauanniementie 53, 19950 Luhanka. Tarkoituksena on muuttaa 20.6.2002 rantayleiskaavassa vahvistettu ja RA–merkinnällä merkitty rakennuspaikka vapaa-ajan asunnosta ympärivuotisen asunnon rakennuspaikaksi. Tilan pinta-ala on 3360 m2.
Naapureiden kuuleminen suoritettu hakijan toimesta ja heillä ei ole ollut asian suhteen huomautettavaa.
Hakemus koskee poikkeamista MRL 43 §:n määräyksistä oikeusvaikutteisen ranta-yleiskaavan alueella. MRL 172 §:n mukaisesti poikkeaminen ei saa haitata kaavan toteuttamista. Poikkeaminen ei edellytä MRL 173 §:ssä mainittua lausuntoa.

Kunnalla on MRL 171 § mukainen oikeus myöntää poikkeus erityisiin syihin perustuen. Hakemuksessa on mainittu erityiset perustelut, joihin hakijat vetoavat poikkeamisen osalta ja mitkä voidaan katsoa riittäviksi perusteluiksi.
Rakennustarkastaja määrittelee erikseen rakennusluvassa vaatimukset ympärivuotisen asuinrakennuksen osalta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää poikkeamisen rantayleiskaavan määräyksistä hakemuksen mukaisena kiinteistölle Inkerinmaa / hakijana Kalmari-Haverinen ja Haverinen Pentti hakemuksessa mainittuihin erityisiin syihin perustuen. Poikkeaminen myönnetään MRL 171 §:ssä säädetyn poikkeamisvallan perusteella ja MRL 172 §:ssä mainitut poikkeamisen edellytykset huomioon ottaen.
Tätä poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on haettava viimeistään 30.4.2020 mennessä.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 61 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tiedoksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 56, 57, 58, 61

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 59

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 59

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    60                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
7.5.2018
                    124


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto