Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 23.4.2018
§
50 Maksullisen maatalouslomituksen kuntakohtainen tuki
51 Saaristoseminaari 2018
52 Kunnanviraston kesäajan aukiolo ja vuosilomat
53 Kunnanhallitukselle saapunut posti
54 Valtiokonttori / Kuolinpesän omaisuuden luovutus kunnalle
55Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / Luhangan Pitopalvelu ja Kodinapu Marika Helminen-AroMAATALOUSLOMITUKSEN KUNTAKOHTAINEN TUKI

Khall 50 §
Sysmän lomituspalveluyksikkö hallinnoi maatalouslomituksia Luhangan kunnan alueella. Lomitushallinnon taholta on ilmoitettu, että se ei 1.1.2018 lukien enää maksa maksulliseen lomitukseen kohdistuvaa kuntien tukea oman järjestelmänsä kautta. MTK Joutsan ja Luhangan yhdistys ry:n mukaan tuen maksua olisi kuitenkin tärkeää jatkaa. Kunnan tuki auttaa kotieläintilojen yrittäjiä jaksamaan paremmin työssään ja kannustaa työllistämään lomittajia enemmän. Tuki voidaan nähdä osana maatalous-yrittäjien työhyvinvoinnin edistämistä ja on siten myös elinkeinopoliittisesti perusteltua.

Yhdistyksen ilmoituksen mukaan lomaoikeutettuja yrittäjiä on Luhangassa 16 henkilöä. Näillä henkilöllä on käytössään kunnallinen maatalouslomittaja 26 vuosilomapäivänä/ vuosi. Tämän lisäksi on vapaaehtoisena mahdollisuus käyttää tuettua maksullista lomitusta enintään 120 tuntia vuodessa. Tuetusta maksullisesta lomituksesta laskutetaan yrittäjiä 13,93 €/h. Tuntiveloitus on noussut vuoden 2018 alussa 1,93 €/h. Vuonna 2017 veloitus oli 12 €/h.

Luhangan kunnan tuki tuettuun maksulliseen lomitukseen on ollut 3,50 euroa/ käytetty lomitustunti. Vuonna 2017 Luhangan kunta tuki yhteensä 2 581,81 eurolla tuettua maksullista lomitusta. Yrittäjät käyttivät palvelua yhteensä n. 738 tuntia vuonna 2017. Tuettua maksullista lomitusta on mahdollista käyttää enintään 120 tuntia/ vuosi/ lomaan oikeutettu yrittäjä. Lomaoikeutettuja yrittäjiä oli Luhangassa 17 henkilöä. vuonna 2017 Palvelua olisi siis enintään voinut käyttää 2040 tuntia, jolloin kunnan tuki olisi ollut 7140 euroa. Toteutunut 738 tuntia on n. 36 % enimmäistuntimäärästä.

Vuonna 2016 Luhangan kunnan tuki oli 827,40 euroa, eli tuettua maksullista lomitusta käytettiin tuolloin n. 236 tuntia, mikä on vain n. 12% palvelun käytön mahdollisesta enimmäismäärästä.


Taulukko 1. Yhteenveto tuen käytöstä ja mahdollisista kustannuksista eri tuntihinnoilla.
Vuosi
Loma- oikeutetut
Kunnan tuki, €/v
Lomitus- tunnit/v
Lomitus- tunteja max
Käyttö- aste-%
Kustannus, €, jos kaikki tunnit
käytetty, tuki
Kustannus, €, jos kaikki tunnit käytetty,
tuki 4€/h
Kustannus, €, jos kaikki tunnit 5 €/h
käytetty,tuki

2016
17
827
236
2 040
12
7 1402017
17
2 582
738
2 040
36
7 1402018
16
?
?
1 920
?
6 720
7 680
9 600


Tukisumma €/vuosi 36 %:n käyttöasteella:
2 419
2 765
3 456


Kunnanjohtajan ehdotus:

Luhangan kunta maksaa maksullista maatalouslomitusta käyttäville luhankalaisille maatalousyrittäjille tukea 5 euroa / lomitustunti, perusteena maatalousyrittäjien työ-hyvinvoinnin edistäminen. Maatalousyrittäjä laskuttaa tuen kunnalta vuosittain annettavan selvityksen mukaan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


SAARISTOSEMINAARI 2018


Khall 51 §
                    

Saaristoseminaari pidetään 4.-5.6.2018 Turussa. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään keskiviikkona 2.5.2017 mennessä. Seminaarin ruokailuista (35 €) aiheutuva kustannus maksetaan ruokailun järjestävälle FresCo –ravintoloille joko laskua vastaan tai paikan päällä MMM:lle tehdyn seminaari-ilmoittautumisen mukaisesti. Kutsussa mainituissa hotelleissa on majoituskiintiöt 2.5.2018 saakka.

Liite, kokouskutsu ja ohjelma

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee edustajansa Saaristoseminaariin.

Päätös:

Saaristoseminaariin valittiin seuraavat:

Tuomo Kärnä
Eino Polvela
Heikki Kiviniemi
Reijo Urtti


KUNNANVIRASTON KESÄAJAN AUKIOLO JA VUOSILOMAT


Khall 52 §
                    

Kunnanvirasto oli suljettu kesällä 2017 kahden viikon ajan. Viraston sulkeminen helpottaa osaltaan vuosilomien sovittamista lomakauden ajalle.

Viraston vuosilomat on merkitty taulukkoon, joka liitetään pöytäkirjaan ja on määrätty siten, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 9. – 20.7.2018 välisen ajan.

Liite; lomalista esitetään kokouksessa

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitukselle merkitään tiedoksi, että;

1) kunnanvirasto pidetään suljettuna kahden viikon ajan 9. – 20.7.2018
ja, että;
2) viraston vuosilomat pidetään kokouksessa esitettävän liiteasiakirjan mukaisesti.


                    Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liite


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI


Khall 53 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


VALTIOKONTTORI / KUOLINPESÄN OMAISUUDEN LUOVUTUS KUNNALLE

Khall 54 §

Valtiokonttorin päätös pvm 6.2.2018 kuolinpesän omaisuuden luovuttamisesta kunnalle on lainvoimainen. Pesän jaettavat varat pvm 20.4.2018 ovat 50 801,19 € ja ne tulee käyttää Valtiokonttorin päätöksen mukaisesti.

Pesänhoitaja on laatinut pesän lopputilityksen ja sen liitteenä on lomake, jolla ilmoitetaan pesänhoitajan lopputilityksen hyväksyminen.

Liitteet;
Valtiokonttorin päätös 6.2.2018
Pesänhoitajan lopputili
Kuolinpesän kirjanpidon päiväkirja ja pääkirja

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy kuolinpesän lopputilityksen pesänhoitajan esityksen mukaisesti ja ilmoittaa hyväksymisestä pesänhoitajalle liitteenä olevan hyväksymisilmoituksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA / LUHANGAN PITOPALVELU JA KODINAPU MARIKA HELMINEN-ARO

Khall 55 §

Toiminimi Luhangan Pitopalvelu ja Kodinapu Marika Helminen-Aro on toimittanut kuntaan ilmoituksen muutoksesta yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisessa. Kysymyksessä on turvapuhelinpalvelun lisääminen Aluehallintoviraston rekisteritietoihin yrityksen palvelumuotona

Liitteet;
Aluehallintovirasto, Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta
Todistukset, Marika Helminen-Aro
Patentti- ja rekisterihallitus; Rekisteritiedot

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että se;
1. merkitsee tiedoksi toiminimi Luhangan Pitopalvelu ja Kodinapu Marika Helminen-Aron ilmoituksen muutoksesta yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisessa; sekä
2. antaa asiasta liitteenä olevan lausunnon.
Liite

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Hilkka Weijo jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 51, 52, 53, 54, 55

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 50,

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 50,

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
                    23.4.2018
                    111


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto