Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanvaltuusto 23.4.2018
§
13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
14 Pöytäkirjan tarkastajat
15 Osallistuminen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksulliseen osakeantiin
16 Kiireelliset asiat
17 Ilmoitusasiat


KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt 13 §
                    
Kunnanvaltuuston kokouksesta on kuulutettu kunnan verkkosivuilla, ilmoitustaululla sekä Joutsan Seutu-lehdessä 11.4.2018. Kunnanvaltuuston kokouskutsu on lähetetty 17.4.2018 esityslistoineen valtuutetuille, varavaltuutetuille sekä niille, joilla on valtuuston kokouksissa läsnäolo-oikeus.

Kunnanvaltuuston kokous on näin saatettu tiedoksi kuntalain 94 §:ssä säädetyllä tavalla ja kunnan hallintosäännön 78 §:ssä määrätyllä tavalla.

Suoritetaan nimenhuuto.


Esitys:
Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Suoritettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 valtuutettua ja yksi varavaltuutettu. Poissa oli kolme valtuutettua.

Käsiteltävät asiat § 13 - 17

Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


                    

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Kvalt 14 §
                    
Pöytäkirja tarkastetaan 24.4.2018

Esitys:
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Valittiin Eija Helen ja Aki Virtaniemi.


OSALLISTUMINEN KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N MAKSULLISEEN OSAKEANTIIN

Khall 42 §
9.4.2018

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeenomistajien yksimielinen päätös vanhojen osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin toteutettavasta osakeannista

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n rahoitustilanteen turvaamiseksi yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 14.3.2018 päättänyt maksullisesta osakeannista yhtiön omistajakunnille vanhojen osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallitus on pyytänyt kuntaa käsittelemään asian ja tekemään esityksen mukaisen päätöksen yhtiön maksulliseen osakeantiin osallistumisesta huhtikuun 2018 aikana.

Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 84.144 yhtiön uutta osaketta. Merkintäoikeus jakautuu osakkeenomistajakuntien kesken niiden nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa siten, että yksi osake oikeuttaa merkitsemään 0,44 uutta osaketta kuitenkin siten, että osakkaan osakemäärä pyöristetään ylempään kokonaislukuun. Yhtiön vuonna 2017 järjestämässä osakeannissa merkittyjä osakkeita ei ole vielä rekisteröity, koska merkityt osakkeet voidaan rekisteröidä vasta kun ne on täysin maksettu. Kysymyksessä olevan osakeantia koskevan osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen mukaan merkittyjen osakkeiden merkintähinnasta puolet (½) tuli maksaa viimeistään 31.8.2017 ja loppuosa viimeistään 31.3.2018. Uusiin osakkeisiin liittyvät osakkeenomistajan oikeudet syntyvät osakkeiden rekisteröimisellä kaupparekisteriin. Merkintäoikeus nyt tarjottaviin osakkeisiin määräytyy siksi yhtiön kaupparekisteriin per 28.2.2018 merkityn yhtiön kokonaisosakemäärän (191.227 kpl) mukaisesti.

Osakkeiden merkintähinta on 26,15 euroa per osake, mikä jäljempänä esitetyllä tavalla yhtiön käypää arvoa vastaava merkintähinta määräytyy yhtiön rahoitustarpeen perusteella. Maksullisella osakeannilla tavoiteltava rahoitus on yhteensä 2.200.000 euroa, mistä kunkin osakaskunnan enimmäissijoitus määräytyy omistusosuuden mukaisesti tehtävän osakemerkinnän mukaan.

Näin ollen jokaisen omistajakunnan merkitessä osakkeita sille tarjotussa enimmäismäärässä, osakeannilla ei ole vaikutusta osakkaiden suhteellisiin omistus- ja vastuuasemiin. Sen sijaan elleivät kaikki omistajakunnat merkitse osakkeita merkintäetuoikeutensa mukaisesti omistustensa mukaisessa suhteessa, merkitsemättä

jättäneen suhteellinen omistusosuus laimenee, ja suhteelliset omistusosuudet kokonaisuudessaan muuttuvat.

Luhangan kunnalla on 7.967 osaketta, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään 3.506 uutta osaketta. Kunnan käyttäessä merkintäoikeutensa täysimääräisesti on merkintähinta kokonaisuudessaan 91.681,90 euroa (26,15 euroa/osake).

Merkintäaika alkaa 1.4.2018 ja uudet osakkeet tulee merkitä viimeistään 30.4.2018. Merkitsijäkohtainen osuus merkittyjen osakkeiden kokonaismerkintähinnasta on maksettava yhtiön osakeantipäätöksen mukaisesti viimeistään 15.6.2018.

Yhtiön hallitus hyväksyy osakemerkinnän, kun osakemerkintää koskeva kunnanvaltuuston päätös saa lainvoiman. Osakemerkintä rekisteröidään kaupparekisteriin – minkä jälkeen uusien osakkeiden tuottamat osakkeenomistajan oikeudet syntyvät – kun osakemerkintä hyväksytty ja merkityt osakkeet kokonaisuudessaan maksettu.

Osakeannin valtiontukiarviointi

Kunnan on valtiontukiviranomaisena huolehdittava EU:n valtiontukea koskevien määräysten ja säännösten noudattamisesta ja sen vuoksi selvitettävä mahdollisen valtiontuen olemassaoloa ja valtiontukisääntelyn soveltamisen edellytyksiä, sekä tarvittaessa ilmoitettava tuesta ennen sen täytäntöönpanoa EU:n komissiolle (SEUT 108 artikla).

Valtiontukisääntelyn mukaan julkiseksi tueksi ei katsota sellaista kunnan yhtiöön tekemää sijoitusta, joka on tehty yksityiseen sijoittajaan verrattavissa olevissa olosuhteissa. Osakemerkintä tulee siten toteuttaa käyvästä arvosta. Yhtiön ja osakkeen käyvän arvon määrittämiseksi Inspira on laatinut liitteenä olevan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n tulevaisuuden tuotto-odotuksiin perustuvan selvityksen (kassavirtaperusteinen arvonmääritys) 18.4.2017, minkä raportin Inspira on edelleen päivittänyt 27.2.2018 edellä mainitun ajankohdan jälkeen tehtyjen investointien, rahoituksessa tapahtuneiden muutosten ja yhtiön muun taloudellisen aseman kehityksen mukaisesti.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella (tuotto-odotuksien kassavirtaperusteinen arvonmääritys 27.2.2018) osakkeen merkintähinta, 26,15 euroa/osake, vastaa käypää arvoa ja on siten markkinataloustoimijaperiaatteen mukainen kysymyksessä olevalla toimialalla huomioiden yhtiön taloudellinen asema, ala ja alueen erityispiirteet.

Tehtäessä osakemerkintää koskeva päätös asianmukaisten ja riittävien taloudellisten arvioiden perusteella ja toteutettaessa kysymyksessä oleva transaktio edellä tarkoitettujen arvioiden perusteella markkinaehtojen mukaisesti, ei tällainen tavanomaisissa markkinaolosuhteissa tehty liiketoimi anna etua vastapuolelle eikä sen vuoksi ole kiellettyä tukea. Koska osakemerkintä toteutetaan edellä todetulla tavalla markkinaehdoin, EU:n valtiontukisääntely ei aseta kunnalle menettelyllisiä velvollisuuksia sen tehdessä päätöstä osakemerkinnästä eikä järjestely näin ollen edellytä SEUT 108 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta komissiolle.

Yhtiön hankkeille hakeman valtion tuen enimmäismäärää koskevan ehdon valvominen ei kuulu sijoituksen tekevän kunnan tehtäviin, vaan ehdon täyttyminen varmistetaan valtion tukea myönnettäessä (Viestintävirasto).

Liite Salassa pidettävä, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 luku 24 § 17-kohta ja 20-kohta
- Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n arvonmääritys, päivitetty 27.2.2018 / Inspira

KSVH:n hallituksen edellä olevasta esityksestä poiketen esitetään osallistumista aikaisemmin 10.1.2018 osakaskokouksessa esillä olleella 1,2M€ osakeannilla.  Muutoksen perusteena rahoitusjärjestelyihin liittyvät vielä avoinna olevat valituksen alaiset kysymykset.
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus

Keski-Suomen Verkkoholding Oy kutsui asiaan liittyen yhtiön osakkeenomistajien osakaskokouksen koolle vielä 5.4.2018, joten päätösehdotus joudutaan antamaan kokouksessa.

Osakaskokouksessa päädyttiin seuraavaan ratkaisuun:
* Suositellaan kuntia osallistumaan meneillään olevaan osakeantiin 1,2M€:lla, joka maksetaan KSVH Oy:lle 15.6.2018.
* Yhtiö valmistelee kesällä omistajakunnille suunnatun uuden osakeannin arvoltaan 1,0 M€,  joka maksettaisiin KSVH Oy:lle 15.9.2018.  Osakeanti järjestetään vain, jos tätä ennen ei saada rahoitusta muista lähteistä.


Kokouksessa annettu kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Luhangan kunta päättää osallistumisesta Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksulliseen osakeantiin seuraavasti:

1. Luhangan kunta osallistuu Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksulliseen merkintäetuoikeuksin toteuttavaan osakeantiin merkitsemällä 1914 kappaletta yhtiön uusia osakkeita yhteensä 50 051,10 euron merkintähintaan (26,15 euroa/osake).

2. Luhangan kunta päättää kunnan talousarvioon varattavasta enintään 50 051,10 euron määrärahasta merkittävien osakkeiden maksamiseksi Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakeantipäätöksen maksuaikataulun mukaisesti.

3. Luhangan kunta toteaa, että kunta on päätöstä tehdessään EU:n valtiontukisääntelyn edellyttämällä tavalla selvittänyt valtiontukimääräysten ja –säännösten mahdollista soveltuvuutta kysymyksessä olevaan sijoitukseen arvioimalla osakemerkinnän markkinaehtoisuutta komission valtiontuen käsitettä koskevan tiedonannon (2016/C262/01, 19.5.2016) mukaisesti. Käypään arvoon toteutettava Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksullinen osakemerkintä ei sisällä valtiontukea, eikä transaktio siten edellytä ennakkoilmoitusta EU:n komissiolle. Osakkeen käypä arvo on määritelty Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen toimesta tuotto-odotuksien kassavirtaperusteisen arvon-määrityksen mukaan pvm 27.2.2018.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tuomo Kärnä esteellisenä poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Kunnanhallituksen varapuheenjohtajan ollessa poissa kokouksesta, valittiin kokouksen tilapäiseksi puheenjohtajaksi kokouksen vanhimman johdolla Tauno Dammert.


-------------------------------

Kvalt 15 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


KIIREELLISET ASIAT


Mahdolliset kiireelliset asiat ilmoitetaan kokouksessa.

Kvalt 16 § Päätös: Kiireellisiä asioita ei ollut.

                    


ILMOITUSASIAT


Mahdolliset ilmoitusasiat esitetään kokouksessa.

Kvalt 17 § Päätös: Ilmoitusasioita ei ollut.


LUHANGAN KUNTA                    

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Muutoksenhakukielto

Asiat §
14
Kiellon peruste:
Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Valitusosoitus, kunnallisasiat

Asiat § 13, 15,

Valitusviranomainen ja valitusoikeus
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Valituksen saa tehdä
- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä
- kunnan jäsen.

Muutoksenhaun maksu
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015). Niissä tapauksissa, joissa maksu peritään, se on 250 euroa.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
- päätös on muuten lainvastainen.
                    
Valitusaika
Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kuntalain 140 § mukaisesti. Pöytäkirjan nähtävilläolo pvm 26.4.2018
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituksen muoto, sisältö ja liitteet
Valitus on tehtävä kirjallisena.

Valituksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valitukseen on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka-misesta, sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhe- valtaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksen toimittaminen
Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle virka-aikana ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Sähköisen viestin (faksin ja sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Valitusviranomaisen yhteystiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
Puhelin: 029 56 42200 (vaihde)
Faksi: 029 56 42269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Virka-aika: klo 8.00–16.15
LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanvaltuusto
23.4.2018
                    31
2017-2021


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto