Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Perusturvalautakunta 2.5.2018

§

43 JOUTSAN SOTE-KESKUSPALVELUT JA PERHEKESKUKSEN PALVELUT / LUHANGAN PERUSTURVAN KANNANOTTO

44 IKÄIHMISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET ASUMISPALVELUT LUHANGASSA -TYÖRYHMÄN KOKOONTUMINEN JA TOIMINTA

45 MUUT ASIAT

46 ILMOITUSASIAT


JOUTSAN SOTE-KESKUSPALVELUTJA PERHEKESKUKSEN PALVELUT / LUHANGAN PERUSTURVAN NÄKEMYS LUHANGAN PALVELUJEN OSALTA
Perustltk 43§
________________________________________________________________________
JOUTSAN SOTE-KESKUS PALVELUT JA PERHEKESKUKSEN PALVELUT /alustava selvitys /ehdotus
Perustltk 26§ /20.3.2018
Perusturvajohtaja osallistui Lape – hankkeen (lapset ja perheet, muutosohjelma) kokoukseen 5.3.2018. Tapaaminen oli Joutsassa. Tilaisuudessa käsiteltiin tulevaa uutta Sote-keskusta ja sieltä annettavia palveluja, samoin käsiteltiin tulevaa lapsiperhekeskusta ja sen tarjoamia palveluita. Selvityksen oli laatinut peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
Luhangan kunnan perusturvajohtaja on ollut mukana työryhmässä sillä kyseiset palvelut koskettavat osaltaan myös Luhangan kuntaan. Luonnollisesti perusturvalautakunta tulee tulevaisuudessa antamaan oman näkemyksensä kummankin palvelujen tarjoajan palveluista ja siitä mitä palveluja Luhangan kunnassa erityisesti pitää olla.
Liite 4
Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään se tiedoksi. Sovitaan, että pidetään asian osalta oma kokous.
Perusturvalautakunnan päätös:
Siirrettiin 26 § seuraavaan perusturvalautakunnan kokoukseen.
JOUTSAN SOTE-KESKUS PALVELUT JA PERHEKESKUKSEN PALVELUT /alustava selvitys /ehdotus
Perustltk 37§/ 10.4.2018
Perusturvajohtaja osallistui Lape – hankkeen (lapset ja perheet, muutosohjelma) kokoukseen 5.3.2018. Tapaaminen oli Joutsassa. Tilaisuudessa käsiteltiin tulevaa uutta Sote-keskusta ja sieltä annettavia palveluja, samoin käsiteltiin tulevaa lapsiperhekeskusta ja sen tarjoamia palveluita. Selvityksen oli laatinut peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
Luhangan kunnan perusturvajohtaja on ollut mukana työryhmässä sillä kyseiset palvelut koskettavat osaltaan myös Luhangan kuntaan. Luonnollisesti perusturvalautakunta tulee tulevaisuudessa antamaan oman näkemyksensä kummankin palvelujen tarjoajan palveluista ja siitä mitä palveluja Luhangan kunnassa erityisesti pitää olla.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään asia tiedoksi. Sovitaan, että pidetään asian osalta oma kokous.
Liite 4

Perusturvalautakunnan päätös:
Päätettiin pitää ylimääräinen perusturvalautakunnan kokous 2.5. 2018 klo17 valtuustosalissa, jossa käsitellään tarkemmin Luhangan kunnan roolia ja palvelujen toteutumista Joutsan kunnan tarjoamien Sote-keskus palveluiden ja perhekeskuspalvelujen osalta.


Tärkeää on, että Luhangan kunta ilmaisee kantansa sote- keskuksen palveluiden ja perhekeskuksen palveluiden osalta. Kannanotto toimitetaan Joutsan sosiaalipalveluiden johdolle ja seututerveyskeskuksen johdolle. Kumpikin toimialue ovat osaltaan vaikuttamassa em. yksiköiden toiminnan ja palveluiden sisältöön tulevaisuudessa.
Liitteet 1-4

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta antaa kannanoton/lausunnon Luhangan kunnan perusturvan osalta sekä Joutsassa sijaitsevan sote-keskuksen ja perhekeskuksen palvelujen ja niiden toteuttamisen osalta. Lausunto toimitetaan em. tahoille.

Perusturvalautakunnan päätös:
Päätettiin, että perusturvajohtaja laatii keskustelun pohjalta lausunnon/kannanoton, jonka pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja tarkistavat. Lausunto toimitetaan kunnanhallituksen käsittelyyn ja myöhemmin tiedoksi Joutsan kunnan sosiaalipalveluiden ja seututerveyskeskuksen johdolle sekä kunnan henkilökunnalle.


IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT LUHANGASSA –TYÖRYHMÄN KOKOONTUMINEN JA TOIMINTA
Perustltk 44§
_______________________________________________________________________
PALVELUKESKUS TUULIHARJUSSA SIJAITSEVAN VANHAINKODIN TULEVAISUUS
Perustltk 38§ /10.4.2018
Luhangan kunnan perusturvalautakunnan pitäisi päättää oma kantansa siihen mikä on Palvelukeskus Tuuliharjussa sijaitsevan vanhainkodin tulevaisuus. Mikäli Sote –uudistus toteutuu vuodesta 2020 alkaen, Luhangan vanhuspalvelujen tilanne tulevaisuudessa on epäselvä. Se miten ja mitkä vanhuspalvelut säilyvät kunnassa ratkeaa vasta sote- uudistuksen tullessa voimaan.
Laitosten määrä tulevaisuudessa vähenee entisestään ja niitä tulee olemaan vain muutama maakunnan alueella (tämän hetken tieto).
Liite 5

Perusturvajohtajan ehdotus:
Muodostetaan ikäihmisten ympärivuorokautiset asumispalvelut Luhangassa -työryhmä , joka pohtii ja selvittää asiaa sekä tekee ehdotuksen kunnanhallitukselle vanhainkodin tulevaisuuden osalta toimenpiteineen. Sovitaan työryhmän jäsenet ja ensimmäinen aika tapaamiselle.

Perusturvalautakunnan päätös:
Perusturvalautakunta päätti ,että perustetaan ympärivuorokautiset asumispalvelut Luhangassa – työryhmä. Työryhmän jäseniä ovat perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäinen, perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja Hilkka Weijo, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Martti Viinikainen. Tämän lisäksi ryhmään kysytään rakennustarkastaja Risto Salosta. Työryhmä konsultoi tarvittavia asiantuntijoita työskentelyn edetessä. Työryhmän kokoontumisesta sovitaan erikseen
_______________________________________________________________________

Työryhmän kokoontuminen pitäisi järjestää mahdollisimman pian, koska viranhaltijoiden kesälomat tulevat pian ajankohtaisiksi.
Työryhmän tehtävänä on laatia kannanotto kunnan päätöksen tekoon ikäihmisten asumispalvelujen tulevaisuuden osalta ja selvittää asioita ehdotuksen perusteeksi.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Työryhmä kokoontuu touko- kesäkuun aikana 3 kertaa ja jatkaa kokoontumisia ja asioiden selvittämistä elokuussa 2018. Työryhmä järjestäytyy ja valitsee puheenjohtajan. Perusturvajohtaja toimii työryhmän sihteerinä. Tehtävät (selvitystyö) jaetaan ryhmän jäsenten kesken ja tarvittaessa hakemukset ja luvat hoitaa kunnan viranhaltijat. Päätetään kevään ja elokuun 2018 kokoontumisajat.

Perusturvalautakunnan päätös:
Päätettiin, että sovitaan vain ensimmäinen kokousajankohta, koska rakennustarkastajan aikataulu ei ole vielä tiedossa. Ensimmäinen kokoontuminen on 16.5.2018 klo 9.00 kunnan valtuustosalissa. Asia ja aika ilmoitetaan rakennustarkastajalle.

MUUT ASIAT
Perustltk 45§

ILMOITUSASIAT
Perustltk 46§

Kunnantalo on kiinni 11.5.2018 ja 9- 22.7.2018
Perusturvajohtaja on vuosilomalla 18.6 – 1.7.2018 ja 9.7- 22.7.2018
Toimistosihteeri on vuosilomalla 9.7 – 29.7.2018
Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu 3.5.2018 klo 14 kylätalolla
Päivähoidon työkokous 3.5.2018 klo 17 Tammijärven toimipaikassa
Työsuojelutarkastus 15.5.2018 klo 9

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 43, 44, 45, 46

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan perusturvalautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät :                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät : -                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan