Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

SIVISTYSLAUTAKUNTA 24.4.2018
§
25 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
26 SIVISTYSTOIMEN HALLINTOKUNNAN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA
27 LIIKUNTA- JA NUORISOJÄRJESTÖJEN VUOSIAVUSTUKSET VUOSI 2018
28 LUHANGAN KUNNANKIRJASTON TOIMIPISTEIDEN AUKIOLOAJAT HEINÄKUUSSA 2018
29 LUHANGAN KOULUN LIIKUNTASALIN AUKIOLOAIKA KESÄLLÄ 2018 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
30 LUHANGAN KUNNAN UIMAKOULU KESÄLLÄ 2018
31 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KULJETUKSET
32 OPETUSTOIMELLE SAAPUNUT POSTI
33 MUIDEN LAUTAKUNTIEN, KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTAMINEN SIVISTYSTOIMENLAUTAKUNNALLE
34 MUUT ASIAT

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
§ 25 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kokouksessa ovat nähtävillä johtajaopettaja Leila Qvist-Petterssonin tekemät viranhaltijapäätökset toimintavuonna 2018.

                    Esitys:
Merkitään tiedoksi sivistyslautakunnalle.
                    Päätös:
                    
                    Kokouksessa tuotiin esille § 34-36.
                    
                    Esitys hyväksyttiin.
                    
§ 26 SIVISTYSTOIMEN HALLINTOKUNNAN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA

Luettavissa on sivistystoimen hallintokunnan käyttötalouden toteutuma ajalta 1.1.-31.1.2018. Toteutuma on kokouskutsun liitteenä.

                    Esitys:
                    
                    Merkitään tiedoksi sivistyslautakunnalle.

                    Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 27 LIIKUNTA- JA NUORISOJÄRJESTÖJEN VUOSIAVUSTUKSET VUOSI 2018


Luhangan sivistyslautakunta jakaa vuosittain paikallisille liikunta-ja nuorisojärjestöille avustuksia tähän tarkoitukseen varatuista määrärahoista. Toimintavuoden 2018 talousarvion menokohdassa liikunta ja ulkoilu 052401 4740 on varattu 8500 € liikunta- ja nuorisojärjestöjen vuosiavustukseen. Joutsan seudussa 14.3.2018 oli ilmoitus Luhangan kunnan liikunta- ja nuorisojärjestöjen vuosiavustuksen hakemisesta. Avustus julistettiin haettavaksi 29.3.2018 klo 16.00 mennessä. Hakemukset tuli toimittaa Luhangan kunnan pääkirjastoon. Yhteenveto hakemuksista on kokouskutsun liitteenä.

Sivistystoimenlautakunta päätti kokouksessaan (16.5.2017 § 36) jakaa vuosiavustukset 2017 seuraavasti:

                    Luhangan Väre ry 2 700 €
                    Tammijärven Tammi ry 2 700 €
                    Luhangan Ampujat ry 2 300 €
                    MLL:n Luhangan paikallisyhdistys ry 800 €

                    Esitys:
                    
Sivistyslautakunta päättää, mille tahoille vuosiavustusta 2018 jaetaan ja millaisin summin.

                    Päätös:

Markku Huuskola oli jäävi tämän pykälän ajan.

Sivistyslautakunta päätti jakaa liikunta- ja nuorisojärjestöjen vuosiavustukset
vuonna 2018 seuraavasti:

Luhangan Väre ry 2 500 €
Tammijärven Tammi ry 2 500 €
Luhangan Ampujat ry 2 500 €
MLL:n Luhangan paikallisyhdistys ry 1 000 €

§ 28 LUHANGAN KUNNANKIRJASTON TOIMIPISTEIDEN AUKIOLOAJAT HEINÄKUUSSA 2018

Luhangan kunnankirjasto pyrkii palvelemaan kuntalaisiaan ja myös kesäasukkaita mahdollisimman hyvin vuoden ympäri. Luhangan kunnan pääkirjaston aukioloaikoja on aikaisempina vuosina laajennettu heinäkuussa ja supistettu Tammijärven kirjastossa, koska kyseisenä aikana kävijämäärä kasvaa lomalaisten ja kesämökkiläisten ansiosta kirkonkylän alueella. Esityksessä kirjastojen aukioloajat ovat heinäkuuta lukuun ottamatta tavallisten aukioloaikojen mukaiset.

                    Esitys:

                    Sivistyslautakunta hyväksyy seuraavat kirjastojen aukioloajat:

                    LUHANGAN KUNNANKIRJASTON AUKIOLOAJAT 1.6.-31.8.2018

                    PÄÄKIRJASTON AUKIOLOAJAT
                    tiistaisin klo 9.00-17.00
                    torstaisin klo 15.00-19.00
                    lauantaisin klo 9.00-14.00

                    LISÄKSI PÄÄKIRJASTO ON AVOINNA 1.-31.7.2018
                    perjantaisin klo 10.00-17.00


                    TAMMIJÄRVEN KIRJASTON AUKIOLOAJAT
                    keskiviikkoisin klo 12.00-19.00
                    torstaisin klo 10.00-14.00
                    perjantaisin klo 10.00-17.00

                    1.-31.7.2018 perjantaisin TAMMIJÄRVEN KIRJASTO ON KIINNI.

                    Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 29 LUHANGAN KOULUN LIIKUNTASALIN AUKIOLOAIKA KESÄLLÄ 2018

Kunnan henkilökunnan kesälomien sijoittuessa pääasiassa heinäkuulle ja liikunnanharrastajien siirtyessä kesällä ulos liikkumaan, suljetaan Luhangan koulun liikuntasali koko heinäkuun 2018 ajaksi. Asiasta ilmoitetaan liikuntasalin ilmoitustauluilla ja ovissa kesäkuun 2018 aikana. Jos jokin taho haluaa järjestää toimintaa liikuntasalissa kyseisenä aikana, nimetyt vastuuhenkilöt ja heidän ryhmänsä voivat sovitusti käyttää Luhangan koulun liikuntasalia. Niiden tahojen, jotka haluavat käyttövuoron kyseiselle ajalle, olisi suotavaa olla yhteydessä johtajaopettaja Leila Qvist-Petterssoniin viimeistään pe 15.6.2018. Vastuuhenkilöiden on huolehdittava ovien lukitsemisesta ja käyttämiensä tilojen siisteydestä.

                    Esitys:
                    
                    Merkitään tiedoksi sivistyslautakunnalle.
                    
                    Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 30 LUHANGAN KUNNAN UIMAKOULU KESÄLLÄ 2018

Luhangan kunta, sivistystoimi, on järjestänyt useana kesänä Luhangan Tammijärven ja Mämminiemen rannassa uimakoulua, missä on tarjottu sekä alkeis- että jatkokursseja. Parina vuonna säät ovat olleet uimakouluaikaan hyvin koleat. Tästä syystä uimakoulut on pidetty pelkästään Tammijärven rannassa, missä on sauna.

Uimakoulua varten on palkattu uimakoulunopettaja. Uimakoulunopettajaa varten on kunnan budjetissa varattuna rahaa kustannuspaikassa Liikunta ja ulkoilu 052401 4003 3000 e. Kesän 2017 uimakoulun uimaopettajana toimi Mona Koski. Vapaan palautteen mukaan uimaopettajaan oltiin erittäin tyytyväisiä. Mona Koski on lupautunut uimaopettajaksi kesän 2018 Luhangan uimakouluihin. Hän on kertonut voivansa pitää uimaopetusta ja kyseisenä aikana sen lisäksi muitakin liikuntaryhmiä sisällä tai ulkona, esim. Lavis- Lavatanssi-jumppaa tai/ja FitYogaFlex (kehonpainolla tehtävä kuntotunti joka loppuu syvävenyttelyihin).

                    Esitys:
                    
Sivistyslautakunta päättää, että Luhangan kunta järjestää budjetin määrittelemissä rajoissa uimakoulun kesällä 2018 Tammijärven ja Mämminiemen rannassa. Molemmissa toimipisteissä järjestetään sekä alkeiskurssi että jatkokurssi, jos säät sallivat. Yksittäinen kurssi kestää 2 viikkoa. Lisäksi uimaopettaja ohjaa liikuntaryhmää kyseisenä aikana. Uimaopettajalle tarjotaan mahdollisuus asua uimakoulun ajan Luhangan koulun asuntosiivessä. Uimakoulunopettajan palkkakulut ovat 3000 e sisältäen kaikki kulut. Uimaopettajaksi valitaan Mona Koski. Uimakouluun osallistuvilta ulkopaikkakuntalaisilta lapsilta peritään 10e/lapsi. Luhankalaisilta lapsilta ei peritä maksua. Rakennustarkastaja Risto Salosta pyydetään tarkistamaan uimaloiden kunto, niin ranta kuin rakennukset (laiturit ja sauna), ennen uimakoulujen ajankohtaa.

                    Päätös:

Esitys hyväksyttiin seuraavin muutoksin, että otetaan huomioon uimaopettaja Mona Kosken toiveet uimakoulun ajankohdasta ja kestosta uimakoulua järjestettäessä.

Uimakoulu maksaa ulkopaikkakuntalaisilta lapsilta 20 €/lapsi.

§ 31 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KULJETUKSET

Luhangan kunnan iltapäivätoiminnan Ilttiksen toimintasuunnitelman mukaan kunta järjestää iltapäivätoiminnassa mukana oleville kuljetuksen kerhoon ja kotiin koulukuljetusaikoina (Perusopetuslaki 48§ ja 32§). Kunnan on mahdollista evätä kuljetusoikeus, jos se aiheuttaa mittavan suuria lisäkustannuksia. Kesäiltapäivätoimintaan Kesäilttikseen kunta ei järjestä kuljetusta.

Koulun kuljetusajat ovat klo. 12.45 ja 14.45. Ilttiksen toiminta-aika on klo. 12.45-15.45. Tästä syystä Ilttikseen osallistujat saavat kunnan järjestämän ja maksaman kuljetuksen klo. 14.45. Jos lapsi on Ilttiksessä klo. 15.45 asti, huoltajat järjestävät itse kuljetuksen. Jos kunta järjestäisi kuljetuksen kaikille halukkaille myös klo. 15.45 nousisivat kuljetuskustannukset valtavasti, sillä yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kuljetus on järjestettävä kaikille asuinpaikasta riippumatta.

Esitys:

Sivistyslautakunta päättää säilyttää kuljetusperiaatteet Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaisina eli ennallaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 32 OPETUSTOIMELLE SAAPUNUT POSTI

Saapunut posti esitellään kokouksessa.
24.4.2018

Sosiaali- ja terveysministeriö: Kirje: Vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja kasvusta on yhteinen.

Saapunut posti tuotiin tiedoksi lautakunnalle.
§ 33 MUIDEN LAUTAKUNTIEN, KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE


Ei tullut tietoon saatettavia päätöksiä.

§ 34 MUUT ASIAT

Kokouksessa ei käsitelty muita pöytäkirjaan merkittäviä asioita.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 27

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 27

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunta
Sivistystoimenlautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhkirja@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeeenlinna
                    puh. 010 3642200, fax 010 3642269
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika ___ pv

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät Valitusaika ___pv
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.