Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 9.4.2018
?
39 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. ? 31.1.2018
40 Lausuntopyynt? / H?meenlinnan hallinto-oikeus
41 Avustushakemus / Luhangan Kotiseutuyhdistys ry
42 Osallistuminen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksulliseen osakeantiin
43 Tietosuoja-asetuksen hallintamallin rakentaminen
44 Sikoj?rven yksityistien oikaisu
45 Uuden kuntastrategian laatiminen
46 Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisen terveydenhuollon j?rjest?mis-suunnitelman hyv?ksyminen
47 Luhangan kunnan osallistuminen maakunnalliseen valinnanvapauspilottiin
48 Kunnanhallitukselle saapunut posti
49 Kirjaston vesikaton uusiminen / tarjoukset


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. ? 31.1.2018


Khall 39 ?
                    

Talousarvion toteutumaraportti on laadittu 31.1.2018 menness? kertyneiden k?ytt?-taloustietojen perusteella.

                    Liite; Toteuma 1/2018

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.? 31.1.2018 ja k?y asiaan liittyv?n keskustelun.

P??t?s:

P??t?sehdotus hyv?ksyttiin.


LAUSUNTOPYYNT? / H?MEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS

Khall 40 ?

H?meenlinnan hallinto-oikeus pyyt?? lausuntoa valituksen johdosta, mik? kohdistuu kunnanhallituksen antamaan poikkeamisp??t?kseen pvm 5.2.2018 ? 23. Lausunto ja asiakirjat on palautettava hallinto-oikeudelle viimeist??n 18.4.2018.

Liite;
Lausuntopyynt? pvm 15.3.2018

Kunnanjohtajan ehdotus:

Ehdotus kunnanhallituksen lausunnoksi annetaan kokouksessa.

P??t?s:

Hyv?ksyttiin yksimielisesti kokouksessa annettu lausuntoehdotus.
Liite,


AVUSTUSHAKEMUS / LUHANGAN KOTISEUTUYHDISTYS RY

Khall 41 ?
                    

Luhangan Kotiseutuyhdistys ry hakee vuosiavustusta. Liitteen? kunnanhallitukselle osoitettu hakemus.                    
                    
Kunnanhallitus voi my?nt?? avustuksia talousarvion avustusm??r?rahojen mukaan kohdasta Avustukset yhteis?ille sek? muilta kustannuspaikoilta harkinnan mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus my?nt?? Luhangan Kotiseutuyhdistys ry:lle avustusta hakemuksen mukaisesti 1500 ?. Avustus maksetaan menokohdasta 031014 4740 Avustukset.

P??t?s:

P??t?sehdotus hyv?ksyttiin.


OSALLISTUMINEN KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N MAKSULLISEEN OSAKEANTIIN

Khall 42 ?

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeenomistajien yksimielinen p??t?s vanhojen osakkeenomistajien merkint?etuoikeuksin toteutettavasta osakeannista

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n rahoitustilanteen turvaamiseksi yhti?n ylim??r?inen yhti?kokous on 14.3.2018 p??tt?nyt maksullisesta osakeannista yhti?n omistajakunnille vanhojen osakkeenomistajien merkint?etuoikeuksin. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallitus on pyyt?nyt kuntaa k?sittelem??n asian ja tekem??n esityksen mukaisen p??t?ksen yhti?n maksulliseen osakeantiin osallistumisesta huhtikuun 2018 aikana.

Osakeannissa tarjotaan merkitt?v?ksi yhteens? enint??n 84.144 yhti?n uutta osaketta. Merkint?oikeus jakautuu osakkeenomistajakuntien kesken niiden nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa siten, ett? yksi osake oikeuttaa merkitsem??n 0,44 uutta osaketta kuitenkin siten, ett? osakkaan osakem??r? py?ristet??n ylemp??n kokonaislukuun. Yhti?n vuonna 2017 j?rjest?m?ss? osakeannissa merkittyj? osakkeita ei ole viel? rekister?ity, koska merkityt osakkeet voidaan rekister?id? vasta kun ne on t?ysin maksettu. Kysymyksess? olevan osakeantia koskevan osakkeenomistajien yksimielisen p??t?ksen mukaan merkittyjen osakkeiden merkint?hinnasta puolet (?) tuli maksaa viimeist??n 31.8.2017 ja loppuosa viimeist??n 31.3.2018. Uusiin osakkeisiin liittyv?t osakkeenomistajan oikeudet syntyv?t osakkeiden rekister?imisell? kaupparekisteriin. Merkint?oikeus nyt tarjottaviin osakkeisiin m??r?ytyy siksi yhti?n kaupparekisteriin per 28.2.2018 merkityn yhti?n kokonaisosakem??r?n (191.227 kpl) mukaisesti.

Osakkeiden merkint?hinta on 26,15 euroa per osake, mik? j?ljemp?n? esitetyll? tavalla yhti?n k?yp?? arvoa vastaava merkint?hinta m??r?ytyy yhti?n rahoitustarpeen perusteella. Maksullisella osakeannilla tavoiteltava rahoitus on yhteens? 2.200.000 euroa, mist? kunkin osakaskunnan enimm?issijoitus m??r?ytyy omistusosuuden mukaisesti teht?v?n osakemerkinn?n mukaan.

N?in ollen jokaisen omistajakunnan merkitess? osakkeita sille tarjotussa enimm?ism??r?ss?, osakeannilla ei ole vaikutusta osakkaiden suhteellisiin omistus- ja vastuuasemiin. Sen sijaan elleiv?t kaikki omistajakunnat merkitse osakkeita merkint?etuoikeutensa mukaisesti omistustensa mukaisessa suhteessa, merkitsem?tt?

j?tt?neen suhteellinen omistusosuus laimenee, ja suhteelliset omistusosuudet kokonaisuudessaan muuttuvat.

Luhangan kunnalla on 7.967 osaketta, jotka oikeuttavat merkitsem??n enint??n 3.506 uutta osaketta. Kunnan k?ytt?ess? merkint?oikeutensa t?ysim??r?isesti on merkint?hinta kokonaisuudessaan 91.681,90 euroa (26,15 euroa/osake).

Merkint?aika alkaa 1.4.2018 ja uudet osakkeet tulee merkit? viimeist??n 30.4.2018. Merkitsij?kohtainen osuus merkittyjen osakkeiden kokonaismerkint?hinnasta on maksettava yhti?n osakeantip??t?ksen mukaisesti viimeist??n 15.6.2018.

Yhti?n hallitus hyv?ksyy osakemerkinn?n, kun osakemerkint?? koskeva kunnanvaltuuston p??t?s saa lainvoiman. Osakemerkint? rekister?id??n kaupparekisteriin ? mink? j?lkeen uusien osakkeiden tuottamat osakkeenomistajan oikeudet syntyv?t ? kun osakemerkint? hyv?ksytty ja merkityt osakkeet kokonaisuudessaan maksettu.

Osakeannin valtiontukiarviointi

Kunnan on valtiontukiviranomaisena huolehdittava EU:n valtiontukea koskevien m??r?ysten ja s??nn?sten noudattamisesta ja sen vuoksi selvitett?v? mahdollisen valtiontuen olemassaoloa ja valtiontukis??ntelyn soveltamisen edellytyksi?, sek? tarvittaessa ilmoitettava tuesta ennen sen t?yt?nt??npanoa EU:n komissiolle (SEUT 108 artikla).

Valtiontukis??ntelyn mukaan julkiseksi tueksi ei katsota sellaista kunnan yhti??n tekem?? sijoitusta, joka on tehty yksityiseen sijoittajaan verrattavissa olevissa olosuhteissa. Osakemerkint? tulee siten toteuttaa k?yv?st? arvosta. Yhti?n ja osakkeen k?yv?n arvon m??ritt?miseksi Inspira on laatinut liitteen? olevan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n tulevaisuuden tuotto-odotuksiin perustuvan selvityksen (kassavirtaperusteinen arvonm??ritys) 18.4.2017, mink? raportin Inspira on edelleen p?ivitt?nyt 27.2.2018 edell? mainitun ajankohdan j?lkeen tehtyjen investointien, rahoituksessa tapahtuneiden muutosten ja yhti?n muun taloudellisen aseman kehityksen mukaisesti.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella (tuotto-odotuksien kassavirtaperusteinen arvonm??ritys 27.2.2018) osakkeen merkint?hinta, 26,15 euroa/osake, vastaa k?yp?? arvoa ja on siten markkinataloustoimijaperiaatteen mukainen kysymyksess? olevalla toimialalla huomioiden yhti?n taloudellinen asema, ala ja alueen erityispiirteet.

Teht?ess? osakemerkint?? koskeva p??t?s asianmukaisten ja riitt?vien taloudellisten arvioiden perusteella ja toteutettaessa kysymyksess? oleva transaktio edell? tarkoitettujen arvioiden perusteella markkinaehtojen mukaisesti, ei t?llainen tavanomaisissa markkinaolosuhteissa tehty liiketoimi anna etua vastapuolelle eik? sen vuoksi ole kielletty? tukea. Koska osakemerkint? toteutetaan edell? todetulla tavalla markkinaehdoin, EU:n valtiontukis??ntely ei aseta kunnalle menettelyllisi? velvollisuuksia sen tehdess? p??t?st? osakemerkinn?st? eik? j?rjestely n?in ollen edellyt? SEUT 108 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta komissiolle.

Yhti?n hankkeille hakeman valtion tuen enimm?ism??r?? koskevan ehdon valvominen ei kuulu sijoituksen tekev?n kunnan teht?viin, vaan ehdon t?yttyminen varmistetaan valtion tukea my?nnett?ess? (Viestint?virasto).

Liite Salassa pidett?v?, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 luku 24 ? 17-kohta ja 20-kohta
- Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n arvonm??ritys, p?ivitetty 27.2.2018 / Inspira

KSVH:n hallituksen edell? olevasta esityksest? poiketen esitet??n osallistumista aikaisemmin 10.1.2018 osakaskokouksessa esill? olleella 1,2M? osakeannilla.? Muutoksen perusteena rahoitusj?rjestelyihin liittyv?t viel? avoinna olevat valituksen alaiset kysymykset.
?
Kunnanjohtajan p??t?sehdotus

Keski-Suomen Verkkoholding Oy kutsui asiaan liittyen yhti?n osakkeenomistajien osakaskokouksen koolle viel? 5.4.2018, joten p??t?sehdotus joudutaan antamaan kokouksessa.

Osakaskokouksessa p??dyttiin seuraavaan ratkaisuun:
* Suositellaan kuntia osallistumaan meneill??n olevaan osakeantiin 1,2M?:lla, joka maksetaan KSVH Oy:lle 15.6.2018.
* Yhti? valmistelee kes?ll? omistajakunnille suunnatun uuden osakeannin arvoltaan 1,0 M?, ?joka maksettaisiin KSVH Oy:lle 15.9.2018. ?Osakeanti j?rjestet??n vain, jos t?t? ennen ei saada rahoitusta muista l?hteist?.


Kokouksessa annettu kunnanjohtajan p??t?sehdotus:

Kunnanhallitus p??tt?? esitt?? kunnanvaltuustolle, ett? Luhangan kunta p??tt?? osallistumisesta Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksulliseen osakeantiin seuraavasti:

1. Luhangan kunta osallistuu Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksulliseen merkint?etuoikeuksin toteuttavaan osakeantiin merkitsem?ll? 1914 kappaletta yhti?n uusia osakkeita yhteens? 50?051,10 euron merkint?hintaan (26,15 euroa/osake).

2. Luhangan kunta p??tt?? kunnan talousarvioon varattavasta enint??n 50?051,10 euron m??r?rahasta merkitt?vien osakkeiden maksamiseksi Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakeantip??t?ksen maksuaikataulun mukaisesti.

3. Luhangan kunta toteaa, ett? kunta on p??t?st? tehdess??n EU:n valtiontukis??ntelyn edellytt?m?ll? tavalla selvitt?nyt valtiontukim??r?ysten ja ?s??nn?sten mahdollista soveltuvuutta kysymyksess? olevaan sijoitukseen arvioimalla osakemerkinn?n markkinaehtoisuutta komission valtiontuen k?sitett? koskevan tiedonannon (2016/C262/01, 19.5.2016) mukaisesti. K?yp??n arvoon toteutettava Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksullinen osakemerkint? ei sis?ll? valtiontukea, eik? transaktio siten edellyt? ennakkoilmoitusta EU:n komissiolle. Osakkeen k?yp? arvo on m??ritelty Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen toimesta tuotto-odotuksien kassavirtaperusteisen arvon-m??rityksen mukaan pvm 27.2.2018.

P??t?s:

P??t?sehdotus hyv?ksyttiin.

Tuomo K?rn? esteellisen? poistui kokoushuoneesta t?m?n asian k?sittelyn ajaksi.

Kunnanhallituksen varapuheenjohtajan ollessa poissa kokouksesta, valittiin kokouksen tilap?iseksi puheenjohtajaksi kokouksen vanhimman johdolla Tauno Dammert.


EU:N TIETOSUOJA-ASETUS

Khall 57 ?
6.11.2017
EU:n tietosuoja-asetus on annettu 27.4.2016 ja se tulee voimaan kaikkia j?senvaltioita koskevana 25.5.2018.

Asetuksen johdannossa mainitaan mm. ?Jotta voitaisiin varmistaa yhdenmukainen ja korkeatasoinen luonnollisten henkil?iden suojelu ja poistaa henkil?tietojen liikkuvuuden esteet unionissa, luonnollisten henkil?iden oikeuksien ja vapauksien suojelun tason n?iden tietojen k?sittelyss? olisi oltava vastaava kaikissa j?senvaltioissa. Luonnollisten henkil?iden perusoikeuksien ja -vapauksien suojelua henkil?tietojen k?sittelyss? koskevien s??nt?jen johdonmukainen ja yhten?inen soveltaminen olisi varmistettava kaikkialla unionissa. Henkil?tietojen k?sittelyn lakis??teisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleisen edun vuoksi toteutettavan teht?v?n tai rekisterinpit?j?lle kuuluvan julkisen vallan k?ytt?miseksi j?senvaltioiden olisi voitava pit?? voimassa tai ottaa k?ytt??n kansallisia s??nn?ksi?, joilla t?m?n asetuksen s??nt?jen soveltamista voitaisiin t?sment?? entisest??n. Yhdess? direktiivin 95/46/EY t?yt?nt??n panevan, tietosuojaa koskevan yleisen ja horisontaalisen lains??d?nn?n kanssa j?senvaltioilla on useita alakohtaisia lakeja aloilla, joilla tarvitaan yksityiskohtaisempia s??nn?ksi?. Lis?ksi t?ss? asetuksessa annetaan j?senvaltioille liikkumavaraa s??nt?jen t?sment?misen suhteen, mukaan lukien henkil?tietojen erityisryhmien, j?ljemp?n? ?arkaluontoiset tiedot?, k?sittely? koskevat s??nn?t. N?ilt? osin t?ss? asetuksessa ei j?tet? soveltamisalan ulkopuolelle j?senvaltioiden lains??d?nt??, jossa esitet??n erityisi? k?sittelytilanteita koskevat olosuhteet, mukaan lukien niiden edellytysten tarkempi m??rittely, joiden t?yttyess? henkil?tietojen k?sittely on laillista.?

Tietosuoja-asetuksen velvoitteiden toteuttamista varten ovat kaupalliset toimijat kehitt?neet tietosuojan hallintaj?rjestelmi?, joiden avulla asetuksen tavoitteet mm. kunnissa voitaisiin toteuttaa.

Liitteet; EU:n tietosuoja-asetus perusteluineen
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Merkit??n tiedoksi EU:n tietosuoja-asetus perusteluineen. Asetuksen edellytt?miin toimiin palataan my?hemmin.

P??t?s:

P??t?sehdotus hyv?ksyttiin.


-----------------------------

TIETOSUOJA-ASETUKSEN HALLINTAMALLIN RAKENTAMINEN

Khall 43 ?

Tietosuoja-asetuksen mukaisen j?rjestelm?n hankkimisesta on alustavasti keskustelu Arter Oy:n kanssa, jolla on tarjottavana tietosuoja-asetuksen edellytt?m? kokonaisratkaisu tai vaihtoehtoisesti alusta, jolle voidaan tuottaa sis?lt? omatoimisesti.

Tietosuojan kokonaishallinnan kannalta on tarkoituksenmukaisinta, ett? sis?lt? tuotetaan omana ty?n?, jolloin samalla muodostuu kuva hallinnon tarpeista tietosuojaan liittyen ja syntyy tarvittavaa osaamista asetuksen mukaisen toiminnan osalta.

Asetus tulee voimaan 25.5.2018 ja my?s kunnan tulee kohtuullisessa m??rin noudattaa tuota aikataulua. Asetukseen liittyv?n tietosuojavastaavan osalta voidaan harkita my?s seudullista yhteisty?t?, mik?li sellaiselle on edellytykset olemassa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Tietosuoja-asetuksen hallintamallin rakentamista varten valitaan teht?v??n m??r?-aikaisesti ajalle 2.5. ? 30.6.2018 amk insin??ri Tuomo K?rn?.

Palkkaus m??r?ytyy hallinnon asiantuntijateht?vien mukaan.

P??t?s:

P??t?sehdotus hyv?ksyttiin.

Tuomo K?rn? esteellisen? poistui kokoushuoneesta t?m?n asian k?sittelyn ajaksi.

Kunnanhallituksen varapuheenjohtajan ollessa poissa kokouksesta, valittiin kokouksen tilap?iseksi puheenjohtajaksi kokouksen vanhimman johdolla Tauno Dammert.


SIKOJ?RVEN YKSITYISTIEN OIKAISU

Khall 44 ?

Sikoj?rven yksityistien oikaisun osalta on toimitettu kuntaan avustushakemus. Tie kulkee Yl?-Riij?rvi tilan pihan l?pi ja varsinkin kes?aikaan tiell? on vilkas liikenne, jonka ennakoidaan viel? vilkastuvan rantatonttien rakentamisen seurauksena. Piha-alueella tiell? on huono n?kyvyys ja se on siten vaaraksi pihassa liikkuville, jonka lis?ksi tiest? aiheutuu p?ly- ja meluhaittaa asukkaille.

Hakijan ilmoituksen mukaan tiekunta on kokouksessaan 23.12.2013 my?nt?nyt luvan siirt?? tie kiinteist?nomistajan omalla kustannuksella. Tien siirrosta aiheutuu huomattavia kustannuksia ja t?st? johtuen kunnalta haetaan avustusta kustannuksiin liitteen? olevan hakemuksen mukaisesti.

Kunnan n?k?kulmasta tien siirrolla on sellaista yleist? merkityst? kunnan yhden alueen elinvoimaisuuden kehitt?miseen, asumiseen, ty?ntekoon ja turvalliseen liikkumiseen, ett? kunnan osallistuminen hankkeeseen on perusteltua. Tien erottamiskustannuksista vastaa kiinteist?nomistaja.

Liite;
Avustushakemus, kustannusarvio pvm 21.2.2018, karttaliite

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus p??tt??, ett? se osallistuu Sikoj?rven yksityistien oikaisusta aiheutuviin kustannuksiin 50 %:n osuudella toteutuneista, hyv?ksytyist? kustan-nuksista kuitenkin enint??n 5000 eurolla.

Kunnanhallitus esitt?? edelleen kunnanvaltuustolle, ett? se varaa vuoden 2018 lis?talousarvioon 5000 ?:n m??r?rahan Sikoj?rventien oikaisua varten. P??t?s voidaan panna t?yt?nt??n kuntalain 143 ?:n mukaisesti ennen lainvoimaisuutta.

P??t?s:

P??t?sehdotus hyv?ksyttiin.

Hilkka Weijo esteellisen? poistui kokoushuoneesta t?m?n asian k?sittelyn ajaksi.


STRATEGIATY?RYHM?N ASETTAMINEN

Khall 26 ?
11.9.2017
Kunnan strategia on laadittu vuonna 2011. T?m?n j?lkeen toimintaymp?rist?ss? on tapahtunut merkitt?vi? muutoksia ja kunnanvaltuusto on vaihtunut kahdesti. Strategia-asiakirja tulee v?hint??nkin saattaa vanhentuneiden tietojen osalta ajan tasalle, mutta todenn?k?isimmin strategian p??linjaukset kokonaisuudessaan asetetaan arvioinnin kohteeksi ja kunnan kehityspolkua 2020-luvulle linjataan uusista l?ht?kohdista

Edell? mainitussa tarkoituksessa kunnanhallituksen tulee asettaa uusi strategiaty?ryhm?, sille teht?v?nanto ja m??r?aika, milloin uuden strategian tulee olla valmis. Ty?ryhm?n koko voisi olla lautakuntien kokoa vastaava.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus asettaa strategiaty?ryhm?n ja antaa sille teht?v?n, m??r?? yhden ty?ryhm?n j?senist? puheenjohtajaksi sek? m??r?? viranhaltijoista ty?ryhm?lle sihteerin. Lis?ksi kunnanhallitus asettaa p?iv?m??r?n, mihin menness? uuden strategia-asiakirjan tulee olla valmis.

P??t?s:

Strategiaty?ryhm??n valittiin sihteeriksi kunnanjohtaja Reijo Urtti ja ty?ryhm?n j?seniksi seuraavat luottamushenkil?t:

Heikki Kiviniemi ja samalla puheenjohtaja
Marjo Merivirta
Pertti Seimola
Hilkka Weijo

Ty?ryhm?n teht?v?n? on laatia ehdotus kunnan strategiaksi ja sen tulee olla valmis 31.1.2018 menness?.

--------------------------

UUDEN KUNTASTRATEGIAN LAATIMINEN

Khall 45 ?
Kunnanhallitus asetti ty?ryhm?n kuntastrategian laatimista varten p??t?ksell??n ? 26 / 11.9.2017. Strategiaty?n tuli olla valmis 31.1.2018 menness?. Ty?ryhm?n


asettamisen j?lkeen k?vi ilmeiseksi, ett? ty? ei valmistu m??r?aikaan menness?. Asiaan on olennaisesti vaikuttanut sote- ja maakuntauudistuksen aiheuttamat lis?ty?t.

Toistaiseksi asian osalta on tehty ainoastaan valmistelevia toimia ja verrattu kunnan voimassa olevaa kuntastrategiaa uuden kuntalain vaatimuksiin sek? er?iden kuntien ratkaisuihin strategisten valintojen osalta. Ty?ryhm? ei ole asian osalta kokoontunut.

Kuntalain 37 ?:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto p??tt?? kunnan toiminnan ja talouden pitk?n aikav?lin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edist?minen;
2. palvelujen j?rjest?minen ja tuottaminen;
3. kunnan teht?vi? koskevissa laeissa s??detyt palvelutavoitteet;
4. omistajapolitiikka;
5. henkil?st?politiikka;
6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7. elinymp?rist?n ja alueen elinvoiman kehitt?minen.

Kun sote- ja maakuntauudistus tulee toteutuessaan ratkaisevasti vaikuttamaan kuntien strategisiin linjauksiin ja suoraan my?s kuntalain vaatimuksiin kuntastrategian sis?ll?n osalta, on tarkoituksenmukaista valmistella kuntastrategiaa tilanteessa, jolloin k?ytett?viss? on t?ydellinen tieto kuntapalvelujen muutoksista l?hivuosina. Lis?ksi on perusteltua, ett? viranhaltijavastuu strategiaty?ryhm?ss? siirret??n kuntaan valitulle uudelle kunnanjohtajalle 2.7.2018 lukien ja siten asiaa ei en?? valmistella ennen mainittua p?iv?m??r??, vaan uusi kunnanjohtaja kutsuu ty?ryhm?n koolle kunta-strategian valmistelua varten. Kunnanhallituksen valitsemaan ty?ryhm??n ei esitet? muita muutoksia.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kuntastrategian valmistelutilanteen ja p??tt??, ett? strategiaty?ryhm?n sihteeriksi valitaan Tuomo K?rn?, joka ottaa viranhaltijavastuun valmistelusta 2.7.2018 lukien ja kutsuu ty?ryhm?n koolle kuntastrategian valmistelemiseksi.

P??t?s:

P??t?sehdotus hyv?ksyttiin.


TERVEYDENHUOLTOLAIN (1326/2010) MUKAISEN TERVEYDENHUOLLON J?RJEST?MISSUUNNITELMAN HYV?KSYMINEN

Khall 46 ?

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on osoittanut j?senkunnille seuraavan lausuntopyynn?n:

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 34 ?:n mukaisesti samaan sairaanhoitopiirin kun? tayhtym??n kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon j?rjest?missuunnitelma, joka perustuu alueen v?est?n terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunni? telmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtym?n kanssa.

Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteisty?st?, terveyden ja hyvinvoinnin edist?? mist? koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen j?rjest?mi? sest?, p?ivystys-, kuvantamis- ja l??kinn?llisen kuntoutuksen palveluista sek? tarvitta? vasta yhteisty?st? perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, l??? kehuollon ja muiden toimijoiden kesken.

Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyv?ksytt?v? sairaanhoitopiirin kun- tayhtym?ss?. Suunnitelman hyv?ksymisen edellytyksen? on, ett? kuntayhtym??n kuu? luvista j?senkunnista v?hint??n kaksi kolmannesta sit? kannattaa ja niiden asukasluku on v?hint??n puolet kaikkien j?senkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kuntien ja kuntayhtym?n on yhdess? arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sek? teht?? v? siihen tarvittaessa muutokset.

Parhaillaan suunnitellaan koko maakunnan terveydenhuollon j?rjest?mist? osana maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Kun lis?ksi huomioidaan se, et? t? edellist? terveydenhuoltolain mukaista j?rjest?missuunnitelmaa varten kootun ty?? ryhm?n j?senet eiv?t en?? olleet k?ytett?viss?, todettiin keskustelussa sairaanhoitopii? rin johtaja Juha Kinnusen, kehitt?misp??llikk? Asko Rytk?sen ja perusterveydenhuol? lon vs. osastonylil??k?ri Tiina Ahosen kesken, ett? viime valtuustokaudelle laadittu j?rjest?missuunnitelma p?ivitet??n vastaamaan toteutuneiden ja tiedossa olevien muu? tosten osalta, mutta varsinaista uutta j?rjest?missuunnitelmaa ei laadita. Terveyden? huoltolain mukaista j?rjest?missuunnitelmaa koskien k?ytiin keskustelua my?s maa? kunnan terveyskeskusten ylil??k?reiden kokouksessa 21.9.2017 sek? kuultiin maa? kuntauudistuksen sote-vastuuvalmistelija Mikael Palolaa.

Liitteen? olevaan Terveydenhuollon j?rjest?missuunnitelmaan vuosille 2018-2020 on p?ivitetty v?est?n terveystietoja kuvaavat indikaattorit sek? terveydenhuollon j?rjest?? misess? edelliseen suunnitelmaan verrattuna tapahtuneet muutokset.


Lausuntopyynt?

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyyt?? j?senkuntien kannanottoa liitteen? olevasta Terveydenhuoltolain mukaisesta j?rjest?missuunnitelmasta vuosille 2018- 2020.
Kannanottoa pyydet??n vastaamalla Webropol-kyselyyn, linkki alla: https://link.webropolsurveys.com/S/06CAA3C069EF5586

Kuntien p??t?sten pohjalta sairaanhoitopiiri tekee suunnitelman p?ivityst? koskevan hyv?ksymisp??t?ksen. Sairaanhoitopiiri pyyt?? j?rjest?missuunnitelmaa koskevat kun? tien p??t?kset 15.4.2018 menness?.

Lis?tietoja j?rjest?missuunnitelmasta antavat vs. osastonylil??k?ri Tiina Ahonen tiina.ahonen@ksshp .fi, 050 3169 369 ja kehitt?misp??llikk? Asko Rytk?nen
asko.rytkonen@ksshp.fi, 014 269 1675.

Liitteet;
Terveydenhuoltolain mukainen j?rjest?missuunnitelma
Kyselylomake

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus antaa asiasta lausunnon liitteen? olevan kyselylomakkeen mukaisesti.

P??t?s:

Hyv?ksyttiin yksimielisesti kokouksessa annettu webropol -kyselyn vastausehdotus.
Liite


LUHANGAN KUNNAN OSALLISTUMINEN MAAKUNNALLISEEN VALINNAN-VAPAUSPILOTTIIN

Khall 47 ?
Asian valmistelija Reijo Urtti, saadun esittelyaineiston mukaan

Sosiaali- ja terveysministeri? ilmoitti kev??ll? 2017 toteuttavansa maakunnallisia valinnanvapauspilotteja osana uuden valinnanvapauslains??d?nn?n toimeenpanoa. Tammikuussa 2018 julkaistu valinnanvapauslakiluonnos mahdollistaa suoran valinnan palveluiden toimeenpanon pilottien avulla.

Ministeri? on ilmoittanut, ett? valinnanvapauspilotit tullaan toteuttamaan laajamittaisesti uuden valinnanvapausmallin mukaan 1.7.2018?31.12.2019 v?lisen? aikana. Pilotointi uuden lains??d?nn?n mukaisesti mahdollistaa sen, ett? uutta valinnanvapausmallia voidaan maakunnissa toimeenpanna laajasti ja kokonaisvaltaisesti jo ennen lakien siirtym?aikoja.

Ministeri? on lis?ksi ilmoittanut, ett? vuoden 2018 talousarvioon on esitetty valinnanvapauspilottien toteuttamiseen 100 miljoonan euron m??r?rahaa. Pilottien valtionavustushaku toteutetaan alkuvuonna 2018. Pilotit k?ynnistyv?t vain, jos maakunta- ja sote-uudistuksen lains??d?nt? hyv?ksyt??n. Rahoituksen hakuaika alkaa 23.1.2018 ja p??ttyy 15.3.2018.

Keski-Suomen pilotin sis?lt?

Keski-Suomi hakee pilottirahoitusta sek? sosiaali- ja terveyskeskuksen (sote-keskus) palveluiden ett? suunhoidon yksik?n suoran valinnan pilottiin valinnanvapauslakiluonnoksen 93 ja 94 ?:n mukaisesti. Pilotit voidaan my?s toteuttaa erillisin? (eli osallistutaan vain jompaankumpaan). Pilotti toimeenpanee maakunnallista muutosta sote-keskusten ja/tai suun hoidon yksik?n osalta jo etupainotteisesti ennen laissa asetettujen vaiheistusten voimaantuloa.

J?rjest?mis- ja tuotantovastuu s?ilyy pilotin aikana nykyisill? kunnilla ja kuntayhtymill?. Pilotissa j?rjest?minen ja tuottaminen erotetaan toisistaan ja pilotoitaviin palveluihin liittyv?t j?rjest?j?n teht?v?t toteutetaan yhten?isesti pilotille nimett?v?n projektiryhm?n toimesta Keski-Suomi 2020 -valmisteluprojektin ohjauksessa.

J?rjest?j? maksaa pilotissa kuntien ja kuntayhtymien asiakkaiden vaihdoista aiheutuvan korvauksen yksityisille palveluntuottajille ministeri?n my?nt?m?st? rahoituksesta. J?rjest?j? vastaa my?s palveluntuottajien hyv?ksymisest? sek? valvonnasta pilotin aikana. Tuotanto jatkuu pilotissa julkisten palveluiden osalta maakunnan kunnissa ja kuntayhtymiss?.


Pilotin k?ynnistyess? julkinen tuotanto l?htee liikkeelle nykyisten talousarvioiden mukaisilla resursseilla. Talousarviossa m??ritellyt resurssit eiv?t siirry kunnilta tai kuntayhtymilt? pilotin siirtym?aikana 2018-2019 pilotin hallinnoijalle tai maakunnalliselle valmisteluorganisaatiolle vaan tuotanto jatkuu itsen?isen? kuntien ja kuntayhtymien alaisuudessa.

Julkisen tuotannon rinnalle voi pilotin my?t? synty? my?s yksityist? palvelutuotantoa, jonka asiakas voi valinnanvapauslain mukaisesti valita omaksi palveluntuottajakseen jos palveluntuottaja on hyv?ksytty valinnanvapaus palveluiden tuottajaksi. Asiakkaan siirtymisest? aiheutuva kustannus kompensoidaan pilotissa ministeri?n rahoituksella. Siirtyneiden asiakkaiden asiakasmaksut kertyv?t edelleen nykyisille organisaatioille. Mik?li kunnille ja kuntayhtymille aiheutuu pilotista ylim??r?isi? kustannuksia, ne kompensoidaan heille ministeri?n rahoituksesta yhteisesti sovittujen perusteiden mukaisesti.

Hallinnollisia teht?vi? ei pilotissa sis?llytet? kuntien/kuntayhtymien teht?v?ksi vaan ne eriytet??n pilotissa perustettavalle maakunnan yhteiselle j?rjest?mist? toteuttavalle pilottiorganisaatiolle. Pilotti tarjoaa siten julkiselle tuotannolle mahdollisuuden keskitty? uudistuksen muutosjohtamiseen ja oman toiminnan kehitt?miseen.

Yksi pilotin tavoitteista on laatia maakunnan julkisen palvelutuotannon yhteinen br?ndi, jonka alla olemassa oleva tuotanto l?htee profiloitumaan jo ennen maakunnan virallista aloitusta vuonna 2020.

Pilotin kriteerit

Sosiaali- ja terveysministeri? on julkaissut pilotin kriteerit 23.1.2018. Kriteerit on my?s kirjattu valinnanvapauslain luonnokseen. Kriteereiden mukaan pilottiin voidaan valita maakunnat, joiden v?est?pohjasta v?hint??n 80 % on pilotin piiriss?.

Pilottirahoitusta voivat hakea kuntien ja kuntayhtymien muodostamat yhteenliittym?t, jotka valitsevat keskuudestaan hankehallinnoijan. Pilotit siirtyv?t maakunnan hallinnoitavaksi vuoden 2020 alusta l?htien.

Pilotille my?nnett?v?? rahoitusta saa k?ytt?? pilotin hallinnointiin, tietoj?rjestelmiin ja pilotista johtuviin palveluiden tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin (eli asiakkaiden siirroista aiheutuviin kustannuksiin edell? kuvatun mukaisesti). Pilottiin osallistuvilta kunnilta ja kuntayhtymilt? ei edellytet? omarahoitusosuutta.

Pilotin s??nt?kirja

Pilotille laaditaan s??nt?kirja, jossa m??ritell??n j?rjest?j?n ja asiakkaan asema, oikeudet ja velvollisuudet, asiakkailta peritt?v?t maksut sek? matkakulujen korvaaminen.

S??nt?kirjassa m??ritell??n my?s palveluntuottajien asema, oikeudet ja velvollisuudet. Samat ehdot koskevat sek? julkisia sote-keskuksia ett? yksityisi? sote-keskuksia. My?s asiakkaista maksettavat korvaukset sek? pilottiin sis?ltyv?t mahdolliset bonukset ja sanktiot m??ritell??n s??nt?kirjassa. S??nt?kirjaa tullaan valmistelemaan yhdess? eri palveluntuottajien kanssa. S??nt?kirja hyv?ksytet??n kaikissa pilottiin mukaan l?hteviss? kunnissa ja kuntayhtymiss?, mik?li rahoitus pilotille my?nnet??n.

Pilotoinnilla siirryt??n valinnanvapauslain toimenpanoon

Pilotti on merkitt?v?ss? asemassa valtakunnallisesti tuottaen tietoa valinnan-vapaudesta ja auttaen maakuntia valmistautumaan tulevaan sote-uudistukseen. Pilotti edesauttaa julkista palveluntuotantoa kehitt?m??n omaa toimintaansa mahdollisimman kilpailukykyiseksi tulevaisuutta ajatellen.

Pilotti tuottaa tietoa, miten erilaisilla alueilla asuva v?est? toimii valintatilanteessa ja syntyyk? haja-asutusalueille sek? kuntakeskuksiin uutta palvelutuotantoa. Pilotin aikana maakunnassa seurataan mm. asiakkaiden valintoja ja niiden syit?, palveluiden k?ytt?? ja asiakastyytyv?isyytt? sek? valinnanvapauden vaikutusta palveluntuottajien toimintaan.

Nykyorganisaatiot ja henkil?st?n asema pilotissa

Mik?li siirtymist? yksityisille palveluntuottajille tapahtuu tietyill? alueilla runsaammin, voidaan henkil?st?? sopeuttaa siirtym?vaiheessa eli vuosien 2018?2019 aikana hy?dynt?en mm. sijaisuuksien t?ytt?? tai j?tt?m?ll? t?ytt?m?tt? avoimeksi tulevia teht?vi?.
Tuotannon ohjausryhm? varmistaa, ettei osaajista l?hdet? kilpailemaan julkisten toimijoiden kesken vaan mahdollistetaan henkil?st?n liikkuvuus tilanteissa, joissa pilottiin liittyvi? teht?vi? tulee avoimeksi.

Uudistuksen tultua voimaan 1.1.2020 pilotti siirtyy uuden maakunnan hallinnoitavaksi ja henkil?st? siirtyy liikkeen luovutuksen periaatteen mukaisesti uudelle ty?nantajalle.

Henkil?st?n asemaa on k?sitelty xx kunnassa/kuntayhtym?ss? yhteistoiminnassa xx.x.2018 olleessa yhteisty?toimikunnan/xx kokouksessa.

Pilotin hallinnointi

Pilotti edellytt?? tiivist? maakunnallista sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteisty?t?. Pilotille tullaan nime?m??n ohjausryhm?, johon nimet??n mukana olevien kuntien tai kuntayhtymien edustus.

Pilottia hallinnoidaan pilottiorganisaation osalta teknisesti ty?suhteiden ja palvelussuhdeasioiden osalta Jyv?skyl?n kaupungin toimesta. Pilotin j?rjest?misteht?vist? vastaava projektiryhm? asettuu kuitenkin Keski-Suomi 2020 ?

projektin ohjaukseen, josta uudistusty?t? johdetaan j?rjest?misen osalta. Palvelutuotannon johtaminen tapahtuu nykyisten organisaatioiden toimesta edell? kuvatulla tavalla.

Lis?ksi julkisille tuotanto-organisaatioille nimet??n yhteinen ohjausryhm?, jossa muutosta k?yd??n l?pi keskeisten tuotanto-organisaatioiden johtavien viranhaltijoiden toimesta.

Riskien arviointi

Rahoitus ei edellyt? kuntien omavastuuosuuksia eik? pilotti kasvata mukaan l?htevien kuntien menoja sote-keskuspalveluiden osalta.

Taloudellisen riskin katsotaan pilotissa olevan suhteellisen pieni, mik?li pilotti toteutuu suunnitellusti. Mik?li asukkaat vaihtavat palveluntuottajaansa, kustannukset yksityiselle palveluntuottajalle maksetaan ministeri?n rahoituksesta. Samaan aikaan omissa tuotanto-organisaatioissa voidaan muutosjohtamisella sopeuttaa nykyisi? kustannuksia ja jopa alentaa niit?. Talousvaikutuksia on esitelty tarkemmin liitteen? olevassa esityksess?.

Pilotin valmistelu maakunnassa

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhm? on kokouksessaan 7.12.2017 k?sitellyt alustavasti valinnanvapauspilottia ja kannustanut maakunnan kuntia j?tt?m??n yhteisen hakemuksen pilottiin. Asiaa on k?sitelty lis?ksi maakunnan sote-johdon ty?kokouksissa, kunnanjohtajien palavereissa ja maakunnan v?liaikaisessa yhteistoimintaelimess?.

Pilotin hakemusta valmistellaan asiantuntijaty?ryhm?n toimesta. Ty?ryhm??n kuuluvat Keski-Suomi 2020 -projektin vastuuvalmistelijoiden lis?ksi muun muassa sote-keskuspalveluita tuottavien kuntien tai kuntayhtymien johtavat viranhaltijat.

Varsinaiset p??t?kset pilottiin sitoutumisesta tulee olla kunnista toimitettuna hankkeen hallinnoijalle (Jyv?skyl?n kaupunki) 13.4.2018 menness?. Rahoitusp??t?ksen j?lkeen s??nt?kirjat tullaan tuomaan kuntien ja kuntayhtymien p??t?ksentekoon touko-kes?kuussa 2018.

Toimivalta asiassa

Nykyisen lains??d?nn?n ollessa voimassa kukin sosiaali- ja terveyspalveluiden j?rjest?misvastuussa oleva kunta tai kuntayhtym? Keski-Suomessa ottaa osaltaan kantaa pilottiin osallistumisesta omalta osaltaan. P??t?svalta m??r?ytyy kuntien hallintos??nt?jen mukaisesti.

Oheisliitteet:
Esittelymateriaali Keski-Suomen valmistelusta (PP-diakooste)
Valinnanvapauslain luonnos ja muu materiaali (julkaistu 22.1.2018): http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/valinnanvapauslain-luonnos-annettiin-lainsaadannon-arviointineuvostolle-ja-julkaistiin?p_p_auth=21xWY73H

Sosiaali- ja terveysministeri?n www-sivut piloteista: http://alueuudistus.fi/valinnanvapaus/pilotit

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus p??tt??, ett? Luhangan kunta ei osallistu valinnanvapauspilottiin.

P??t?s:

P??t?sehdotus hyv?ksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 48 ?


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


KIRJASTON VESIKATON UUSIMINEN / TARJOUKSET

Khall 49 ?

Rakennustarkastaja on laatinut tarjouspyynt?aineiston ja pyyt?nyt tarjoukset viidelt? yritykselt?. M??r?aikaan menness? pvm 4.4.2018 saapui kolme tarjousta.

Talousarviossa vuodelle 2018 on varattu kirjaston vesikaton uusimista ja kohteen muuta tarpeellista peruskorjausta varten 45 000 euron m??r?raha.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Tarjoukset esiteltiin kokouksessa. Edullisimman tarjouksen teki Tmi Janne Solatie arvoltaan 21?261,00 ? (alv. 0 %)

Kokouksessa kunnanjohtaja antoi seuraavan p??t?sehdotuksen:

Kunnanhallitus hyv?ksyy kirjaston vesikaton uusimisesta Tmi Janne Solatien tarjouksen 21?261,00 ?, (alv 0 %).

P??t?s:

P??t?sehdotus hyv?ksyttiin


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista p??t?ksist? ei saa tehd? kuntalain 136 ?:n mukaan oikaisuvaatimusta eik? kunnallisvalitusta, koska p??t?s koskee vain valmistelua tai t?yt?nt??npanoa.

Pyk?l?t: 39, 40, 42, 45, 46, 47,

Koska p??t?ksest? voidaan tehd? kuntalain 134 ?:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin p??t?ksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pyk?l?t: 41, 43, 44, 48,

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin p??t?ksiin tyytym?t?n voi tehd? kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pyk?l?t: 41, 43, 44, 48

Oikaisuvaatimus on teht?v? 14 p?iv?n kuluessa p??t?ksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantip?iv?? ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehd??n:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on k?yt?v? ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekij?n allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin p??t?ksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun p??t?kseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mik?li p??t?s on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa p??t?kseen hakea muutosta kunnallisvalituksin my?s asianosaisen kunnan j?sen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    H?meenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 H?meenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    s?hk?posti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pyk?l?t                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pyk?l?t                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pyk?l?t                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa p??t?ksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- p??t?s, johon haetaan muutosta
- milt? osin p??t?ksest? valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen teht?v?ksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omak?tisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siin? on mainittava my?s laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitett?v? p??t?s, josta valitetaan, alkuper?isen? tai viran puolesta oikeaksi todistettuna j?ljenn?ksen? sek? todistus siit? p?iv?st?, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan p??ttymist?. Omalla vastuulla valituskirjat voi l?hett?? postitse tai l?hetin v?lityksell?. Postiin valitusasiakirjat on j?tett?v? niin ajoissa, ett? ne ehtiv?t perille ennen valitusajan p??ttymist?.

Valitusasiakirjat voi toimittaa my?s: nimi, osoite ja postiosoite                    Pyk?l?t

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pyk?l?t
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lis?tietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitet??n p?yt?kirjaotteeseen.
Oikeudenk?yntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitet??n p?yt?kirjaan


Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan p??ttymist?. Omalla vastuulla valituskirjat voi l?hett?? postitse tai l?hetin v?lityksell?. Postiin valitusasiakirjat on j?tett?v? niin ajoissa, ett? ne ehtiv?t perille ennen valitusajan p??ttymist?.

Valitusasiakirjat voi toimittaa my?s: nimi, osoite ja postiosoite                    Pyk?l?t

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pyk?l?t
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lis?tietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitet??n p?yt?kirjaotteeseen.
Oikeudenk?yntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitet??n p?yt?kirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokousp?iv?m??r?
                    Sivu
Kunnanhallitus
                    9.4.2018
                    100


                    


P?yt?kirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto