Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 19.3.2018
?
34 Kunnanvaltuuston p??t?sten 15.3.2018 t?yt?nt??npano
35 M??r?rahojen ylitykset ja alitukset v. 2017
36 Tilinp??t?s varainhoitovuodelta 2017
37 Nuorten kes?ty?paikat
38 Kunnanhallitukselle saapunut posti


KUNNANVALTUUSTON 15.3.2018 P??T?STEN T?YT?NT??NPANO

Khall 34 ?
                    

Kunnanvaltuuston p??t?kset 15.3.2018 p?yt?kirjan mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanvaltuuston p??t?kset on tehty valtuuston toimivallan puitteissa eiv?tk? ne ole lain ja asetusten vastaisia, joten ne voidaan yleisesti panna t?yt?nt??n lainvoimai-suuden tullen.

P??t?kset voidaan panna t?yt?nt??n kuntalain 143 ?:n mukaisesti my?s ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman.
                    
P??t?s:
                    
P??t?sehdotus hyv?ksyttiin.


M??R?RAHOJEN YLITYKSET JA ALITUKSET VUODELTA 2017

Khall 35 ?
                    

K?ytt?talouden toteutuma oli vuoden 2017 talousarvioon verrattuna yhteens? 97,4 % ja jakaantui hallinto-kunnittain seuraavasti:
                    
Yleishallinto                    97,9 %
Perusturvalautakunta                    96,8
Sivistystoimenlautakunta 88,4
Rakennuslautakunta                    106,5
- yhdyskuntapalvelut                    
- kiinteist?t                    
- liiketoiminta                    
K?ytt?talousmenot toteutuivat selv?sti alle suunnitelma-arvion. Merkitt?v? menojen ylitys toteutui ainoastaan kustannuspaikalla 042721 Erikoissairaanhoito (4302 Asiakaspalvelujen osto kunnilta). Muita osin ylitykset olivat v?h?isi? ja korvaantuivat muilla kustannuspaikoilla toteutuneilla s??st?ill?.
                    
Kaikki menot aiheutuivat kunnan lakis??teisten teht?vien suorittamisesta ja niit? on katettu rahoituksella seuraavasti:
                    
Valtionosuudet                    102,8 %
Verotulot                    103,7 %
Toiminnan rahoitus yhteens? 103,2 %

Liite; koonti ylitykset/alitukset 2017.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, ett? se hyv?ksyy k?ytt?talousm??r?rahojen ylitykset ja alitukset vuodelta 2017 esitetyn liitteen mukaisena.

P??t?s:

P??t?sehdotus hyv?ksyttiin.


TILINP??T?S VARAINHOITOVUODELTA 2017

Khall 36 ?
Tilinp??t?s laaditaan kirjanpitolain mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa tilivuoden p??ttymisest?. Kuntalain 113 ?:n mukaan tilikaudelta laadittu tilinp??t?s on saatettava valtuuston k?sitelt?v?ksi tilikautta seuraavan vuoden kes?kuun loppuun menness?.

Tilinp??t?kseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteen? olevat tiedot sek? talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomus sis?lt?? ehdotuksen tilikauden tuloksen k?sittelemiseksi.

Kuntalain 114 ?:n mukainen konsernitilinp??t?s laaditaan konserniyhteis?jen taseiden ja tuloslaskelmien sek? niiden liitetietojen yhdistelm?n?.

Liitteet;
Kuntalain mukaan tilinp??t?ksen muodostavat
Tase
Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma
Taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liittein? olevat tiedot
Talousarvion toteutumisvertailu
Toimintakertomus
Konsernitilinp??t?s

Tilinp??t?ksen viimeistelyst? johtuen alustava aineisto (toimintakertomus, tulos-laskelma ja tase sek? talousarvion toteutumisvertailun vuodelta 2017) esitet??n kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus k?sittelee alustavasti vuodelta 2017 laaditun toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sek? talousarvion toteutumisvertailun. Lopullinen ehdotus tilinp??t?ksen k?sittelemisest? kuntalain mukaisine tilinp??t?saineistoineen annetaan 23.4.2018. Tilintarkastus on 7.5.2018.

P??t?s:

P??t?sehdotus hyv?ksyttiin.


NUORTEN KES?TY?PAIKAT

Khall 37 ?
                    

Kunta on ty?llist?nyt luhankalaisia nuoria kes?isin kahden viikon ty?el?m??n tutustumisjaksoille ty?ss? oppimisen periaatteita soveltaen. Korvaus on ollut 280 ? jaksolta ja tekninen toimisto on suorittanut valinnan. Nuoria ty?llistet??n kunnan eri sektoreille Tammij?rvell? ja kirkonkyl?ss?.

Edell? mainituin perustein ty?llistett?vien m??r?? on vuosittain rajattu talousarvion mukaan ja heid?n tulee olla i?lt??n 15-17 vuotta. Hakijan tulee olla t?ytt?nyt 15-vuotta ennen ty?ss?olojakson alkua.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunta ty?llist?? tulevan kes?n aikana 10 nuorta kahden viikon ty?jaksona. Nuorelle maksetaan kahden viikon jaksosta 280 ?:n korvaus. Ilmoitus kes?ty?-paikoista julkaistaan Joutsan Seutu ?lehdess? 28.3. sek? kunnan internet-sivuilla. Vapaamuotoiset hakemukset tulee j?tt?? kunnanvirastoon 27.4. menness?.

                    
P??t?s:

P??t?sehdotus hyv?ksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 38 ?


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tiedoksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista p??t?ksist? ei saa tehd? kuntalain 136 ?:n mukaan oikaisuvaatimusta eik? kunnallisvalitusta, koska p??t?s koskee vain valmistelua tai t?yt?nt??npanoa.

Pyk?l?t: 34, 35, 36, 37, 38

Koska p??t?ksest? voidaan tehd? kuntalain 134 ?:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin p??t?ksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pyk?l?t:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin p??t?ksiin tyytym?t?n voi tehd? kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pyk?l?t:

Oikaisuvaatimus on teht?v? 14 p?iv?n kuluessa p??t?ksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantip?iv?? ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehd??n:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on k?yt?v? ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekij?n allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin p??t?ksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun p??t?kseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mik?li p??t?s on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa p??t?kseen hakea muutosta kunnallisvalituksin my?s asianosaisen kunnan j?sen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    H?meenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 H?meenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    s?hk?posti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pyk?l?t                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pyk?l?t                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pyk?l?t                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa p??t?ksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- p??t?s, johon haetaan muutosta
- milt? osin p??t?ksest? valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen teht?v?ksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omak?tisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siin? on mainittava my?s laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitett?v? p??t?s, josta valitetaan, alkuper?isen? tai viran puolesta oikeaksi todistettuna j?ljenn?ksen? sek? todistus siit? p?iv?st?, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan p??ttymist?. Omalla vastuulla valituskirjat voi l?hett?? postitse tai l?hetin v?lityksell?. Postiin valitusasiakirjat on j?tett?v? niin ajoissa, ett? ne ehtiv?t perille ennen valitusajan p??ttymist?.

Valitusasiakirjat voi toimittaa my?s: nimi, osoite ja postiosoite                    Pyk?l?t

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pyk?l?t
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lis?tietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitet??n p?yt?kirjaotteeseen.
Oikeudenk?yntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitet??n p?yt?kirjaan


Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan p??ttymist?. Omalla vastuulla valituskirjat voi l?hett?? postitse tai l?hetin v?lityksell?. Postiin valitusasiakirjat on j?tett?v? niin ajoissa, ett? ne ehtiv?t perille ennen valitusajan p??ttymist?.

Valitusasiakirjat voi toimittaa my?s: nimi, osoite ja postiosoite                    Pyk?l?t

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pyk?l?t
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lis?tietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitet??n p?yt?kirjaotteeseen.
Oikeudenk?yntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitet??n p?yt?kirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokousp?iv?m??r?
                    Sivu
Kunnanhallitus
                    19.3.2018
                    77


                    


P?yt?kirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto