Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 15.3.2018
?
33 Kunnanjohtajan viran t?ytt?minen


KUNNANJOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Khall 15 ?
22.1.2018
Kunnan hallintos??nn?n 32 ?:n mukaisesti viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta p??tt?v? viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta p??tt?v? viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Virkasuhteeseen ottaminen edellytt?? julkista hakumenettely? ja hakuaika on v?hint??n 14 kalenterip?iv?? viranhaltijalain 4 ?:n mukaisesti.
Liite; hakuilmoitus
Kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan hallintos??nn?n 33 ?:n mukaisesti.
Kunnanjohtaja ehdotus:
Kunnanhallitus p??tt?? julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi siten, ett? hakuaika p??ttyy maanantaina 19.2.2018 klo 13.00. Hakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan www-sivuilla, TE -toimiston Avoimet ty?paikat www-sivuilla sek? Keskisuomalainen ?lehdess?.
Kelpoisuusehtoina kunnanjohtajan virkaan on kunnanvaltuuston hyv?ksym?t kelpoisuusehdot.
Kunnanhallitus hyv?ksyy oheismateriaalina olevan kunnanjohtajan viran hakuilmoi-tuksen.

P??t?s:
P??t?sehdotus hyv?ksyttiin.

Tuomo K?rn? j??v?si itsens? t?m?n asian kohdalla ja poistui kokoushuoneesta asian k?sittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kimmo Laine.

-------------------------------
KUNNANJOHTAJAN VIRAN T?YTT?MINEN

Khall 26 ?
19.2.2018
Kunnanjohtaja on ilmoittanut, ettei osallistu seuraajansa valintaan. Hallintos??nn?n 3 luvun 14 ?:n mukaan kunnanjohtajan sijaisena toimii rakennustarkastaja. Hakuilmoitus kunnanjohtajan virkaan on julkaistu kunnan ilmoitustaululla 26.1.2018,


kunnan www-sivuilla 26.1.2018, TE -toimiston Avoimet ty?paikat www-sivuilla 26.1.2018 sek? Keskisuomalainen ?lehdess? 28.1.2018.

Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset kunnanjohtajan virkaan on pyydetty maanantaina 19.2.2018 klo 13.00 menness? osoitteella: Luhangan kunta, Kunnanhallitus, Hakulintie 2, 19950 Luhanka. Kuoreen merkint? ?Kunnanjohtaja?

Viranhaltijalain 5 ?:n mukaisesti kunnanjohtajan virkaan voidaan ottaa suostumuksensa nojalla sellainenkin henkil?, joka ei ole hakenut sit? ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Kunnanhallitus k?sittelee m??r?aikaan menness? saapuneet hakemukset, jonka j?lkeen annetaan p??t?sehdotus toimenpiteiksi kunnanjohtajan viran t?ytt?miseksi.

P??t?s:

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi m??r?aikaan menness? saapuneet kymmenen hakemusta.
Liite; hakijayhteenveto

Kunnanhallitus k?sitteli hakemukset ja p??tti kutsua maanantaina 26.2. pidett?v??n haastatteluun seuraavat henkil?t:

Jussi Tuovinen, Vartiala
Tuomo Virolainen, Luhanka
Nestori M?kel?, Rauma
Lahja-Elina Vatanen, Tuupovaara
Tuomo K?rn?, Luhanka
Sirpa Koskenlaine, Pyh?joki


Kunnanjohtaja Reijo Urtti oli ilmoituksensa mukaisesti poissa kokoushuoneesta t?m?n asian k?sittelyn ajan.


------------------------------

KUNNANJOHTAJAN VIRAN T?YTT?MINEN

Khall 30 ?
5.3.2018
Haastattelut toteutettiin ilmoitettuna ajankohtana konsultti Jouko Luukkosen (LGR-Consulting Oy) johdolla. Kunnanhallitus haastatteli viisi hakijaa. Nestori M?kel? peruutti hakemuksensa virkaan.
Kunnanvaltuusto on p??t?ksell??n 4 ? / 18.1.2018 vahvistanut kunnanjohtajan virran kelpoisuusehdot seuraavasti:
Kelpoisuusehtoina kunnanjohtajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto sek? k?yt?nn?n kokemusta johtamisesta ja kunnallishallinnosta.
Virkaan valittavan kohdalla noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitett?v? hyv?k-sytt?v? l??k?rintodistus terveydentilastaan.

Rakennustarkastajan ehdotus:
P??t?sehdotus kunnanjohtajan viran t?ytt?misest? kelpoisuusehdot huomioon ottaen annetaan kokouksessa.

Rakennustarkastajan kokouksessa antama p??t?sehdotus:
Kunnanhallitus esitt?? kunnanvaltuustolle, ett? kunnanjohtajan virkaan valitaan insin??ri (amk) Tuomo K?rn? 1.10.2018 lukien. Samalla esitet??n, ett? Tuomo K?rn? toimii m??r?aikaisena kunnanjohtajan vuosiloman sijaisena ajalla 2.7. -30.9.2018.

Valitun tulee esitt?? hyv?ksytt?v? l??k?rintodistus terveydentilastaan 31.8.2018 menness?.

Virkaan liittyy kuuden (6) kuukauden koeaika, mik? alkaa 2.7.2018.

P??t?s:

Keskustelun j?lkeen hallitus p??tti kutsua valtuuston haastatteluun 15.3., ennen pidett?v?? valtuuston kokousta seuraavat henkil?t:
insin??ri Tuomo K?rn?
hallintotieteiden kanditaatti Sirpa Koskenlaine

Risto Masalin osallistui hallituksen varaj?senen? t?m?n asian k?sittelyyn.
Kunnanjohtaja Reijo Urtti ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuomo K?rn? poistuivat kokouksesta ennen t?m?n asian k?sittely?.

-------------------------

KUNNANJOHTAJAN VIRAN T?YTT?MINEN

Khall 33 ?
Rakennustarkastajan ehdotus:

P??t?sehdotus kunnanjohtajan viran t?ytt?misest? kelpoisuusehdot huomioon ottaen annetaan kokouksessa.

Ennen kokouksen alkua valtuusto haastatteli hakijat K?rn? ja Koskenlaine.

Rakennustarkastajan kokouksessa antama p??t?sehdotus:

Kunnanhallitus esitt?? kunnanvaltuustolle, ett? kunnanjohtajan virkaan valitaan insin??ri (amk) Tuomo K?rn? 1.10.2018 lukien. Samalla esitet??n, ett? Tuomo K?rn? toimii m??r?aikaisena kunnanjohtajan vuosiloman sijaisena ajalla 2.7. -30.9.2018.

Valitun tulee esitt?? hyv?ksytt?v? l??k?rintodistus terveydentilastaan 31.8.2018 menness?.

Virkaan liittyy kuuden (6) kuukauden koeaika, mik? alkaa 2.7.2018.

P??t?s: P??t?sehdotus hyv?ksyttiin


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista p??t?ksist? ei saa tehd? kuntalain 136 ?:n mukaan oikaisuvaatimusta eik? kunnallisvalitusta, koska p??t?s koskee vain valmistelua tai t?yt?nt??npanoa.

Pyk?l?t: 33

Koska p??t?ksest? voidaan tehd? kuntalain 134 ?:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin p??t?ksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pyk?l?t:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin p??t?ksiin tyytym?t?n voi tehd? kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pyk?l?t:

Oikaisuvaatimus on teht?v? 14 p?iv?n kuluessa p??t?ksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantip?iv?? ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehd??n:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on k?yt?v? ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekij?n allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin p??t?ksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun p??t?kseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mik?li p??t?s on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa p??t?kseen hakea muutosta kunnallisvalituksin my?s asianosaisen kunnan j?sen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    H?meenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 H?meenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    s?hk?posti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pyk?l?t                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pyk?l?t                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pyk?l?t                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa p??t?ksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- p??t?s, johon haetaan muutosta
- milt? osin p??t?ksest? valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen teht?v?ksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omak?tisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siin? on mainittava my?s laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitett?v? p??t?s, josta valitetaan, alkuper?isen? tai viran puolesta oikeaksi todistettuna j?ljenn?ksen? sek? todistus siit? p?iv?st?, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan p??ttymist?. Omalla vastuulla valituskirjat voi l?hett?? postitse tai l?hetin v?lityksell?. Postiin valitusasiakirjat on j?tett?v? niin ajoissa, ett? ne ehtiv?t perille ennen valitusajan p??ttymist?.

Valitusasiakirjat voi toimittaa my?s: nimi, osoite ja postiosoite                    Pyk?l?t

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pyk?l?t
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lis?tietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitet??n p?yt?kirjaotteeseen.
Oikeudenk?yntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitet??n p?yt?kirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokousp?iv?m??r?
                    Sivu
Kunnanhallitus
                    15.3.2018
                    69


                    


P?yt?kirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto