Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 5.2.2018
?
21 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. ? 31.12.2017
22 MTK Keski-Suomi johtokunta / El?inl??k?ripalvelut Joutsan seudulla
23 Poikkeamishakemus / Huumo Pentti
24 Kaavatoimikunnan valinta vuosille 2018-2019
25 Kunnanhallitukselle saapunut posti


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. ? 31.12.2017

Khall 21 ?
                    

Talousarvion toteutumaraportti on laadittu 31.12.2017 menness? kertyneiden k?ytt?-taloustietojen perusteella.

                    Toteuma 12/2017 esitet??n kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.? 31.12.2017 ja k?y asiaan liittyv?n keskustelun.

P??t?s:

Toteuma 12/2017 esitettiin kokouksessa.
P??t?sehdotus hyv?ksyttiin.


MTK KESKI-SUOMI JOHTOKUNTA / EL?INL??K?RIPALVELUT JOUTSAN SEUDULLA

Khall 22 ?
MTK Keski-Suomen johtokunta on k?sitellyt kokouksessaan 19.1. Joutsan seudun el?inl??k?ripalveluiden tilannetta. Asiasta on oltu yhteydess? Jyv?skyl?n ymp?rist?terveydenhuollon johtoon alueen kolmen MTK- yhdistyksen toimesta. Joutsan ja Luhangan kunnilla on sopimus Jyv?skyl?n kaupungin ymp?rist?terveydenhuollon palveluyksik?n kanssa alueen ymp?rist?terveydenhuollon toimeenpanosta ja t?h?n kuuluu my?s el?inl??k?ripalvelut.

Alkuper?isen sopimuksen mukaisesti Jyv?skyl?n kaupungin perusturvalautakunta on p??tt?nyt ymp?rist?terveydenhuollon toiminnasta ja taloudesta. Nykyisin toiminto on kaupunkirakennelautakunnan vastuulla. Lautakunnan alaisena toimielimen? toimii ymp?rist?terveysjaosto, mik? k?ytt?? teht?vien hoitoon kuuluvaa kunnan ymp?rist?terveydenhuoltoviranomaisen p??t?svaltaa.

Sopimuksessa on lueteltu ymp?rist?terveysjaoston teht?v?t, jossa mainitaan sopimuksen t?h?n asiaan liittyv?n? 2 ? 5 mom kohta 8) hoitaa el?inl??kint?huoltolaissa mainitut kunnalle kuuluvat teht?v?t sek? kohta 9) hoitaa el?insuojelulaissa ja el?intautilaissa mainitut kunnalle kuuluvat teht?v?t.

Lis?ksi ymp?rist?terveysjaosto p??tt?? mm. el?insuojelulain 15 ?:n mukaisista teht?vist?.

Luhangan kunta sopimusosapuolena edellytt??, ett? ymp?rist?terveysjaosto ja sen alaiset viranhaltijat hoitavat teht?v?ns? kaikilta osin moitteetta ja sopimuksen mukaisesti.

Sopimuksen 14 ?:ss? on mainittu vahingonkorvausvelvollisuus sopimuksen laimin-ly?nneist? ja muista sopimusrikkomuksista, joita ei voida pit?? v?h?isin?.

Liite; Kirje, MTK Keski-Suomi, Johtokunta
                    Yhteistoimintasopimus voimaan tulo pvm 1.1.2011

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esitt?? Jyv?skyl?n kaupunkirakennelautakunnalle, ett? se ryhtyy viivytyksett? alaisensa ymp?rist?terveysjaoston kanssa asian vaatimiin toimiin ja selvitt?? Joutsan seudun el?inl??k?ripalvelujen tilanteen sek? saattaa palvelut kuntien v?lisen ymp?rist?terveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen edellytt?m?lle tasolle.

P??t?s:
P??t?sehdotus hyv?ksyttiin.

POIKKEAMISHAKEMUS / HUUMO PENTTI
Khall 23 ?
Huumo Pentti hakee poikkeamislupaa kiinteist?lle Koivuniemi 435-405-3-110. Tarkoituksena on rakentaa 48 m2 aitta, samalla puretaan l?hemp?n? rantaa sijaitseva vanha aitta (32,4 m2).
Perusteluina mm. nykyinen on y?pymiskelvoton hajuhaitan vuoksi.
Hakemuksessa on kysymys poikkeamisesta rantaosayleiskaavassa m??r?tyn rakennuksen et?isyydest? rantaan ja ylitys enimm?is- kerrosalasta talousrakennusten suhteen. Alueelle on rakennettu loma-asunto (42 m2), talousrakennus (39m2), rantasauna (9 m2). Tilan pinta-ala on 3949 m2.
Naapureiden kuuleminen suoritettu hakijan toimesta ja heill? on asian suhteen huomautettavaa.

Kunnalla on MRL 171, 1 ? mukainen oikeus my?nt?? poikkeus erityisiin syihin perustuen. MRL 172 ?:n mukaisesti poikkeaminen ei saa haitata kaavan toteuttamista. Poikkeamishakemuksen k?sittely ei edellyt? MRL 173 ?:ss? mainittua lausuntoa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus my?nt?? poikkeamisen rantayleiskaavan m??r?yksist? hakemuksen mukaisena kiinteist?lle Koivuniemi 435-405-3-310 hakijana Huumo Pentti. Poikkeaminen my?nnet??n MRL 171,1 ?:ss? s??detyn poikkeamisvallan perusteella ja MRL 172 ?:ss? mainitut poikkeamisen edellytykset huomioon ottaen.
P??t?s annetaan julkipanon j?lkeen.

P??t?s:
P??t?sehdotus hyv?ksyttiin.
P??t?s annetaan julkipanon j?lkeen.


KAAVATOIMIKUNNAN VALINTA VUOSILLE 2018-2019

Khall 24 ?
                    

Kaavatoimikunta on valittu kaksivuotiskaudeksi. Toimikunnassa on ollut puheenjohtaja ja nelj? j?sent?. Kaikki toimikunnan j?senet ovat luottamushenkil?it?. Viranhaltijat toimivat esittelij?in? ja asiantuntijoina. Toimikunnan j?senille valitaan my?s henkil?kohtaiset varahenkil?t.

Toimikuntaan kuuluvien mahdolliset esteellisyydet tarkistetaan kaavojen laatimisen yhteydess?.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee kaavatoimikuntaan puheenjohtajan ja nelj? j?sent? sek? n?ille henkil?kohtaiset varahenkil?t vuosille 2018 ? 2019.

P??t?s:

Kunnanhallitus teki seuraavat valinnat:

Kaavatoimikunnan j?senet                    Henkil?kohtaiset varaj?senet

Heikki Kiviniemi                    Aki Virtaniemi
Hilkka Weijo                    Pertti Seimola
Pirkko Siev?nen                    Marjo Merivirta
Ari Ikonen                    Hannu Inkeroinen
Janne Solatie                    Risto Ahola

Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Kiviniemi.
                    


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI


Khall 25 ?

Posti merkittiin kunnanhallitukselle tiedoksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista p??t?ksist? ei saa tehd? kuntalain 136 ?:n mukaan oikaisuvaatimusta eik? kunnallisvalitusta, koska p??t?s koskee vain valmistelua tai t?yt?nt??npanoa.

Pyk?l?t: 21, 22, 25,

Koska p??t?ksest? voidaan tehd? kuntalain 134 ?:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin p??t?ksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pyk?l?t: 24

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin p??t?ksiin tyytym?t?n voi tehd? kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pyk?l?t: 24

Oikaisuvaatimus on teht?v? 14 p?iv?n kuluessa p??t?ksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantip?iv?? ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehd??n:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on k?yt?v? ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekij?n allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin p??t?ksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun p??t?kseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mik?li p??t?s on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa p??t?kseen hakea muutosta kunnallisvalituksin my?s asianosaisen kunnan j?sen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    H?meenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 H?meenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    s?hk?posti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pyk?l?t 23                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pyk?l?t                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pyk?l?t                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa p??t?ksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- p??t?s, johon haetaan muutosta
- milt? osin p??t?ksest? valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen teht?v?ksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omak?tisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siin? on mainittava my?s laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitett?v? p??t?s, josta valitetaan, alkuper?isen? tai viran puolesta oikeaksi todistettuna j?ljenn?ksen? sek? todistus siit? p?iv?st?, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan p??ttymist?. Omalla vastuulla valituskirjat voi l?hett?? postitse tai l?hetin v?lityksell?. Postiin valitusasiakirjat on j?tett?v? niin ajoissa, ett? ne ehtiv?t perille ennen valitusajan p??ttymist?.

Valitusasiakirjat voi toimittaa my?s: nimi, osoite ja postiosoite                    Pyk?l?t

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pyk?l?t
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lis?tietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitet??n p?yt?kirjaotteeseen.
Oikeudenk?yntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitet??n p?yt?kirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokousp?iv?m??r?
                    Sivu
Kunnanhallitus
                    5.2.2018
                    42


                    


P?yt?kirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto