Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

?SIVISTYSLAUTAKUNTA 20.3.2018

§

16 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

17 LUHANGAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

18 KESÄILTTIS

19 LUKUVUOSI 2018-2019 JA TUNTIKEHYS

20 LUHANGAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LV 2018-2019

21 LUHANGAN KOULUN YMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN KUNTALAISTEN VAPAA-AJANVIETTOPAIKKANA

22 OPETUSTOIMELLE SAAPUNUT POSTI

23 MUIDEN LAUTAKUNTIEN, KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTAMINEN SIVISTYS-
TOIMENLAUTAKUNNALLE

24 MUUT ASIAT


Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

§ 16 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kokouksessa ovat nähtävillä johtajaopettaja Leila Qvist-Petterssonin tekemät viranhaltijapäätökset toimintavuonna 2018.

                    Esitys:
Merkitään tiedoksi sivistyslautakunnalle.
                    Päätös:

Kokouksessa esiteltiin § 8-33.

Esitys hyväksyttiin.

§ 17 LUHANGAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Kokouskutsun liitteenä on Luhangan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma päivitettynä viimeisten päätösten mukaiseksi.

                    Esitys:

                    Sivistyslautakunta hyväksyy Luhangan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan
                    toimintasuunnitelman.
                    
                    Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 18 KESÄILTTIS

Joka kevätlukukausi kartoitetaan Luhangan kunnan koulun 0-4.-luokkalaisten lasten tarvetta ja halukkuutta osallistua kesäiltapäivätoimintaan eli Kesäilttikseen. Kesäilttiksen toiminta on kuvattu Luhangan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmassa.

                    Esitys:
                    
Kesän 2018 Kesäilttiksen toiminta-aikaan tai -maksuihin ei tehdä muutoksia ja toiminta järjestetään toimintasuunnitelman mukaisesti ajalla 4.—21.6.2018. Toimintaan pyritään palkkaamaan toiseksi ohjaajaksi kunnan palkkaama Kesätyttö tai-poika.

                    Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 19 LUKUVUOSI 2018-2019 JA TUNTIKEHYS

Luhangan kunnan Luhangan koulun lukuvuoden 2018-2019 opetusryhmät ja opettajat:

Opetusryhmät ja opettajat lukuvuonna 2018-2019 (12.3.2018 tilanteen mukaan):

LUHANGAN KOULU
OPETTAJA +HÄNEN VIIKKOTUNTIMÄÄRÄNSÄ
OPPILASMÄÄRÄ
Esikoulu
Tiina-Maria Huusari (23h/vko)
8
1.-2.lk
Marika Lampinen (24h/vko)
15
3.-4.lk
Leila Qvist-Pettersson (16h/vko)
13
5.-6.lk
Hanne Oravakangas (24h/vko)
15
Erityisopettaja
Sirpa Jokinen (16h/vko)

Englanninkielen opettaja
Meri Rappou ( 16h/vko)

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan vastuuohjaaja
Marjo Merivirta


Oppilaita on yhteensä 51.

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 29.3.2017 §23 tuntikehyksen lukuvuodelle 2017-2018, joka oli 127h. Lukuvuosisuunnitelmassa, joka hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa 19.9.2017 §5, tuntikehyksestä 5h kohdennettiin iltapäivätoimintaan. Täten esi- ja perusopetuksen tuntikehys oli 122h.

Koulumme iltapäivätoiminnan osallistujamäärä on kasvanut jatkuvasti. Tilanne johtuu osittain varmaankin perheiden arjen muuttumisesta. Yhä enemmän molemmat huoltajat ovat kodin ulkopuolella töissä. Toisena syynä on, että meillä on meidän mittapuullamme melko suuret ryhmät eskareista 2.luokkalaisiin. Kolmantena syynä on todennäköisesti se, että lapset viihtyvät Ilttiksessä eli vastuuohjaaja on luonut mielekkään toimintamuodon. Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaan yhtä ryhmää (käytännössä ohjaajaa) kohden saa olla 20 lasta. Tästä syystä olemme sijoittaneet toisen ohjaajan vastuuohjaajan lisäksi sellaisille päiville, jolloin oppilasmäärä on ylittynyt. Viikonpäivistä maanantait-torstait ovat ruuhkapäiviä. Yhden tunnin ohjaajalisäys viikossa auttaisi tilannetta lukuvuonna 2018-2019. Tällöin tuntikehys olisi edelleen 127h, josta 6h olisi kohdennettu iltapäivätoimintaan.

Esitys:

Sivistyslautakunta hyväksyy tuntikehyksen 127h ( esi- ja perusopetus121h+ iltapäivätoiminta 6h) lukuvuodelle 2018-2019.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

20 LUHANGAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LV 2018-2019

Luhangan koulussa järjestetään lakisääteisen aamu- ja iltapäivätoiminnan kriteerit täyttävää iltapäivätoimintaa iltapäivätoimintaryhmä ”Ilttiksessä” jokaisena lukuvuoden koulupäivänä klo. 12.45-15.45. Ilttiksen vastuuohjaajana toimii koulumme koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaaja ja toisena ohjaajana toimii koulumme englanninkielenopettaja. Toisen ohjaajan tuntimäärä on tarkistettu vuosittain. Ilttis on tarkoitettu esikoululaisille ja 1.-4.-luokkalaisille koulumme oppilaille. Jos lapsi on iltapäivätoiminnassa 12 päivää/kuukausi tai vähemmän, maksu on 30e. Jos lapsi on iltapäivätoiminnassa13 päivää/kuukausi tai enemmän, maksu on 50e. Sisaralennus on 10e.

Kunnassamme aamu- ja iltapäivätoimintaa on tarjottu vain koulun päätyttyä iltapäivällä. Hyvin harvoin jollain perheellä (n. 1perhe/lukuvuosi) on ollut tarvetta aamuhoitoon/toimintaan. Tällaiset lapset on ohjattu kunnan päivähoitoon aamuajaksi ennen koulun aloitusta.
                    Esitys:
Lukuvuoden 2018-2019 Ilttistoiminta järjestetään toimintasuunnitelman mukaisesti ja toiminta-aikaan tai -maksuihin ei tehdä muutoksia.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 21 LUHANGAN KOULUN YMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN KUNTALAISTEN
VAPAA-AJANVIETTOPAIKKANA

Luhangan koulun ympäristö on sekä koululaisten että kuntalaisten liikunta- ja vapaa-ajanviettopaikka. Luhangan koulun liikuntasali ja kuntosali ovat aktiivisessa käytössä lähes ympäri vuoden. Luhangan koulun ympäristössä on hiekka/urheilukenttä maaleineen, talvella jäädytetty jää kaukalossa, valaistu latu ja uimaranta. Uimarannalla on kota ja sauna. Koulun pihalla on erilaisia leikkitelineitä ja 2 koripallokoritelinettä.
Vuonna 2008 on Luhangassa ollut mm. koulujen huoltajista, johtajaopettajasta ja teknisestä johtajasta muodostuva toimikunta, joka on yhdessä aluearkkitehti Jukka Lehtosen kanssa tehnyt Tammijärven koulun liikuntapaikkahankesuunnitelman pohjapiirustuksineen. Osa hankesuunnitelmasta ja pohjapiirros on kokouskutsun liitteenä.
                    Esitys:
Sivistyslautakunta tutustuu vuoden 2008 liikuntapaikkahankesuunnitelmaan. Sivistyslautakunta keskustelee tulevaisuuden Luhangan koulun ympäristön liikuntapaikkahankkeesta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Seuraavan sivistyslautakunnan kokouksen yhteydessä 24.4.2018 klo 17.00 järjestetään Luhangan koulun ympäristön ja liikuntapaikkojen katselmus. Paikalle pyydetään rakennustarkastaja Risto Salonen.

§ 22 OPETUSTOIMELLE SAAPUNUT POSTI

Saapunut posti esitellään kokouksessa.


SAAPUNUT
OTSIKKO
8.2.2018

Opetushallitus ja Kopiosto ry: Tiedote-Peruskouluissa ja lukioissa
selvitetään kopiointia.


Päätös:

Saapunut posti esiteltiin kokouksessa ja annettiin tiedoksi sivistyslautakunnalle.

§ 23 MUIDEN LAUTAKUNTIEN, KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE

Päätökset esitellään kokouksessa ja merkitään pöytäkirjaan.

Ei ollut kokouksessa esiteltäviä päätöksiä.

§ 24 MUUT ASIAT

1. Seuraavan kokouksen ajankohta.
Seuraava kokous pidetään Luhangan koululla tiistaina 24.4.2018 klo
18.00. Kahvit klo 17.30. Kokouksen yhteydessä pidetään koulun ympäristön ja liikuntapaikkojen katselmus ennen kokousta klo 17.00.

2. Luhangan kylätoimikunta Lujun ympäristöön liittyviä ehdotuksia
Puheenjohtaja Virtaniemi esitteli Lujun toivomuksia Luhangan kunnalle koskien Luhangan satama-aluetta, mahdollisia kuntoportaita hyvälle paikalle ja grillikatoksen yhteyteen rakennettavaa grilliä.

Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo esitteli tässä yhteydessä Luhangan Kirkonkylän satama-alueelle tulossa olevia toimenpiteitä koskien jätevesien poistoa, roska-astioiden lisäämistä ja pyykinpesumahdollisuuksia.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunta
Sivistystoimenlautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhkirja@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeeenlinna
                    puh. 010 3642200, fax 010 3642269
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika ___ pv

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät Valitusaika ___pv
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.