Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

?PERUSTURVALAUTAKUNTA 20.3.2018

§

24 VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS /muistio

25 ENNAKKOTIETOJA VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSESTÄ /Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

26 JOUTSAN SOTE-KESKUS PALVELUT JA PERHEKESKUKSEN PALVELUT /alustava selvitys /ehdotus

27 ARVIO LUHANGAN KUNNAN VANHUSTEN PALVELUASUMIS- TARPEESTA

28 LASTENHOITAJAN TYÖNKUVA LUHANGAN PÄIVÄHOIDOSSA

29 PERHEPÄIVÄHOITAJIEN VALINTA LUHANGAN KUNNAN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTEIHIN KIRKONKYLÄLLE JA TAMMIJÄRVELLE

30 MUUT ASIAT

31 ILMOITUSASIAT

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS /muistio
Perustltk 24§

Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontui 22.2.2018 klo 14 kylätalolla.
Liite 1

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asioista ja merkitään muistio tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Keskusteltiin asioista ja merkittiin muistio tiedoksi.

?
ENNAKKOTIETOJA VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSESTÄ /Keski-suomen sairaanhoitopiiri
Perustltk 25§
Tarkemmat tiedot käsitellään kun tilinpäätös on tarkastettu ja käsitelty. Sairaanhoitopiirin valtuusto käsittelee tilinpäätöstä 1.6.2018. Tiedot palvelujen käytöstä löytyvät tiedotteessa olevalta verkkosivulta.
Luhangan kunnalle palautetaan kalliiden hoitojen tasausta 33 925,56 euroa.
Liite 2 ja 3

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään tiedoksi ennakkotiedot vuoden 2017 tilinpäätöksestä ja tieto kalliiden hoitojen tasauksesta.

Perusturvalautakunnan päätös:
Keskusteltiin asiasta ja merkittiin tiedoksi ennakkotiedot vuoden 2017 tilinpäätöksestä ja tieto kalliiden hoitojen tasauksesta.


?
JOUTSAN SOTE-KESKUS PALVELUT JA PERHEKESKUKSEN PALVELUT /alustava selvitys /ehdotus
Perustltk 26§
Perusturvajohtaja osallistui Lape – hankkeen (lapset ja perheet, muutosohjelma) kokoukseen 5.3.2018. Tapaaminen oli Joutsassa. Tilaisuudessa käsiteltiin tulevaa uutta Sote-keskusta ja sieltä annettavia palveluja, samoin käsiteltiin tulevaa lapsiperhekeskusta ja sen tarjoamia palveluita. Selvityksen oli laatinut peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
Luhangan kunnan perusturvajohtaja on ollut mukana työryhmässä sillä kyseiset palvelut koskettavat osaltaan myös Luhangan kuntaan. Luonnollisesti perusturvalautakunta tulee tulevaisuudessa antamaan oman näkemyksensä kummankin palvelujen tarjoajan palveluista ja siitä mitä palveluja Luhangan kunnassa erityisesti pitää olla.
Liite 4
Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään se tiedoksi. Sovitaan, että pidetään asian osalta oma kokous.
Perusturvalautakunnan päätös:
Siirrettiin 26 § seuraavaan perusturvalautakunnan kokoukseen.

?
ARVIO LUHANGAN KUNNAN VANHUSTEN PALVELUASUMISTARPEESTA
Perustltk 27§

Jouko Luukkonen LGR-Consulting Oy:sta teki hallituksen pyynnöstä selvityksen palveluasumisen tarpeesta ikäihmisten osalta 7.2.2018. Asiasta pidettiin infotilaisuus päättäjille ja viranhaltijoille 26.2.2018.
Liite 5

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan selvityksen tuloksista ja päätetään miten asiassa edetään.

Perusturvalautakunnan päätös:
Keskusteltiin asiasta ja toivottiin suunnittelutyöryhmän kokoontumista mahdollisimman pian.


?
LASTENHOITAJAN TYÖNKUVA LUHANGAN PÄIVÄHOIDOSSA
Perustltk 28§
Perusturvajohtaja järjesti tapaamisen kahden kunnassa työskentelevien lastenhoitajien kanssa 1.3.2018 klo 17.15. Heidän kanssa käytiin läpi perusturvajohtajan alustavasti laatimaa työnkuvaa. Asiasta keskusteltiin myös 8.3.2018 pidetyssä päivähoidon työkokouksessa, jossa oli läsnä kaikki työntekijät.
Liite 6

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään asia tiedoksi, tarvittaessa muutetaan työnkuvan sisältöä.

Perusturvalautakunnan päätös:
Keskusteltiin asiasta ja merkittiin tiedoksi.


?
PERHEPÄIVÄHOITAJIEN VALINTA LUHANGAN KUNNAN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTEIHIN KIRKONKYLÄLLE JA TAMMIJÄRVELLE
Perustltk 29§

Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 22.2.2018, että laitetaan sisäiseen hakuun kaksi perhepäivähoitajan toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta Kirkonkylän ryhmäperhepäiväkotiin ( kokoaikainen) ja Tammijärven ryhmäperhepäiväkotiin (osa-aikainen, 20h /viikko). Hakuajaksi sovittiin 26. 2 – 11.3.2018. Kokouksessa päätettiin myös että valintatilaisuus pidetään 13. 3. 2018 klo 15 valtuustosalissa. Valinnan suorittavat perusturvalautakunnan jäsenet.

Perhepäivähoitajien työsuhteeseen hakivat perhepäivähoitaja Päivi Huuskola Luhangasta ja perhepäivähoitaja Sari Tähkäpää. Molemmilla on kelpoisuus tehtävään ja molemmat ovat olleet vaadittavan ajan Luhangan kunnassa töissä.
Valintatilaisuus pidettiin sovitusti ja valintatilaisuudessa oli kolme perusturvalautakunnan jäsentä.
Kokoaikaiseen perhepäivähoitajan työsuhteeseen valittiin Päivi Huuskola. Hänen pääasiallinen työpaikkansa on Kirkonkylän ryhmäperhepäiväkoti.
Osa-aikaiseen perhepäivähoitajan työsuhteeseen valittiin Sari Tähkäpää. Hänen pääasiallinen työpaikkansa on Tammijärven ryhmäperhepäiväkoti.
Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet alkavat 1.4.2018.
Liite 7

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään valinnat tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin valinnat tiedoksi.

?
MUUT ASIAT
Perustltk 30§


?
ILMOITUSASIAT
Perustltk 31§
Perusturvajohtaja lomailee 3-8.4.2018


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 24 - 31

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan perusturvalautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
telekopio 029 56 42269
tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät :                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät : -                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan