Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

11 § PERUSTURVAN TALOUDELLINEN TILANNE/ TOTEUMA ajalta 1.1.2017 - 31.12.2017

12 § LASTENHOITAJAN VALINTA TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVAAN TYÖSUHTEESEEN

13 § LUHANGAN KUNNAN VIRANOMAISRADIOVERKON (Virve-verkko) PÄIVYSTÄMINEN VIRKA-AJALLA PERUSTURVAJOHTAJAN POISSAOLLESSA

14 § VANHUSTEN ASUNTOJEN TARKASTAMINEN

15 § PERHEPÄIVÄHOITAJIEN KOKOAIKAINEN JA OSA-AIKAINEN, TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAT TYÖSUHTEET, SISÄISEEN HAKUUN

16 § EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN LAKISÄÄTEISTEN TEHTÄVIEN TOTEUTTAMINEN KUNNISSA

17 § LASTENSUOJELUN PERHEHOITO KESKI – SUOMESSA

18 § PERUSTURVAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

19 § KUNTAINFO 8/2017: TYÖNTEKIJÄN JA OPISKELIJAN ROKOTUSSUOJA POTILAIDEN SUOJAAMISEKSI UUDEN TARTUNTALAIN MUKAAN

20 § JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN 1. LUONNOS

21 § MUUT ASIAT

22 § ILMOITUSASIAT

23 § YLIMÄÄRÄINEN ASIA: EI JULKINEN

PERUSTURVAN TALOUDELLINEN TILANNE/ TOTEUMA ajalta 1.1.2017 - 31.12.2017
Perustltk 11§

Perusturvan taloudellinen vertailuluku on joulukuun 2017 lopussa 100%, joskin kyseessä ei ole tilinpäätöstieto .Kaikkia kuluja ei vielä näy toteumassa eikä poistoja.
Perusturvan budjetista on käytetty joulukuun 2017 lopussa 97,9 %.
Liite 1
Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään taloudellinen tilanne 31.12.2017 tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Keskusteltiin taloudellisesta tilanteesta ja merkittiin asia tiedoksi.

LASTENHOITAJAN VALINTA TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVAAN TYÖSUHTEESEEN
Perustltk 12§

Luhangan kunnan perusturvalautakunnan lastenhoitajan valintaan liittyvä tilaisuus pidettiin valtuustosalissa 23. 1. 2018 klo 16. Hakijoita oli kuusi, joista kelpoisuuden täyttäviä oli 4. Haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa joista yksi perui tulonsa.
Haastattelijoina oli perusturvalautakunnan jäseniä ja sihteerinä toimi perusturvajohtaja.
Lastenhoitajan työsuhteeseen valittiin lähihoitaja / yhteisöpedagogi Eija-Liisa Seitala Jyväskylästä ja varalle Ritva Jokinen Muuramesta. Eija – Liisa Seitala aloittaa työnsä 12. 2. 2018 Kirkonkylän ryhmäperhepäiväkodissa. Lastenhoitaja Terhi Rantanen aloittaa työt Tammijärven ryhmäperhepäiväkodissa 12.2.2018.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään valinta ja muutokset tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin valinta ja muutokset tiedoksi.

LUHANGAN KUNNAN VIRANOMAISRADIOVERKON (Virve-verkko) PÄIVYSTÄMINEN VIRKA-AJALLA PERUSTURVAJOHTAJAN POISSAOLESSA
Perustltk 13§
Asiaa käsiteltiin 16.1.2018 pidetyssä lautakunnan kokouksessa ( 7§). Perusturvajohtaja ei ole päivystysvastuussa ollessaan virkavapaalla, sairauslomalla tai vuosilomalla. Tärkeää on, että päivystys on aukoton.
Perusturvajohtaja on keskustellut varapäivystyksestä palvelukeskus Tuuliharjun johtajan kanssa ja on myös sovittu, että hän puhuu asiasta kotihoidon tiimivastaavan sijaisen kanssa. Tarkoituksena on, että perusturvajohtajan varahenkilönä toimii Tuuliharjun johtaja tai tiimivastaava kotihoidosta (tai tiimivastaavan sijainen) ja kolmantena tarvittaessa vanhainkodin tiimivastaava . Erityistilanteissa voi myös päivystää perusturvan toimistosihteeri, joka on saanut asiaan koulutuksen
Kyseisille henkilöille sekä viranomaisradioverkon nykyisille käyttäjille järjestetään kevään 2018 aikana viranomaisradioverkon toimintaan ja virve- päälaitteen käyttöön liittyvä koulutus.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Päätetään hyväksyä edellä mainitut käytännöt viranomaisradioverkon aukottoman päivystämisen toteutumiseksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Hyväksyttiin suunnitelma viranomaisradioverkon aukottoman päivystämisen toteutumiseksi.

VANHUSTEN ASUNTOJEN TARKASTAMINEN
Perustltk 14§
Perusturvalautakunnan kokouksessa 16.1.2018 kohdassa: muut asiat (9§) päätettiin, että selvitetään asuntojen kunnon tarkastamisen mahdollisuutta lautakunnan jäsenten ja asiantuntijan sekä mahdollisesti muiden päättäjien toimesta ja sovittiin, että asia käsitellään helmikuun 2018 kokouksessa.
Osa perusturvalautakunnan jäsenistä ja kunnan päättäjistä sekä rakennustarkastaja kävivät tutustumassa vanhusten asuntoihin, joista suurin osa tarvitsee vähintään pintaremontin ja osa perusteellisemman remontin.
Perusturvan hallinnassa olevia vanhusten asuntoja on yhteensä 20 joista tyhjänä 6 kpl Yksiöitä on 15 kpl ja kaksioita 4 kpl sekä yksi kolmio, joka on päivähoidon käytössä. Yksi asunnoista on kalustettu kriisiasunto ja yksi asunto on saneerauksen alla.
Asunnot ovat valmistuneet vuosien 1972 ja 1982 välisenä aikana.
Tekninen toimi vastaa asuntoihin liittyvästä rahoituksesta.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta laatii suunnitelman tai perustaa työryhmän asuntojen osalta. Asiat ja /tai ehdotukset laitetaan hallituksen käsittelyyn päätettäväksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Päätettiin perustaa työryhmä, joka laatii suunnitelman asuntojen osalta. Suunnitelma viedään hallituksen käsittelyyn. Työryhmän jäseniksi ehdotettiin rakennustarkastaja Risto Salosta, valtuuston puheenjohtaja Martti Viinikaista ja perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja Hilkka Weijoa. Martti Viinikainen ja Hilkka Weijo suostuivat työryhmän jäseniksi. Suostumusta tiedustellaan myös Risto Saloselta.

PERHEPÄIVÄHOITAJIEN KOKOAIKAINEN JA OSA-AIKAINEN, TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAT TYÖSUHTEET, SISÄISEEN HAKUUN
Perustltk 15§

Luhangan kunnan ryhmäperhepäivähoidossa on tarvetta palkata kaksi työntekijää lisää. Tehtäviä on hoidettu määräaikaisin sopimuksin (rakennemuutokset, työntekijöiden vaihtuvuus yms.) ja tärkeää on sekä työntekijän että kunnan kannalta, että työsuhteet vakinaistetaan.
Lasten lukumäärä päivähoidossa on pysynyt suurin piirtein samanlaisena ja vähintään kahden työntekijän tarve molemmissa päivähoitopaikoissa on ollut vakio jo vuosien ajan.
Kirkonkylän päivähoitopaikassa tarvitaan kokoaikainen työntekijä ja Tammijärven päivähoitopaikassa tarvitaan osa-aikainen työntekijä.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Suoritetaan sisäinen haku työpaikkojen osalta
Laitetaan kokoaikaisen ja osa-aikaisen (20 h /vko sis. kikytunnit) ryhmäperhepäivähoitajien paikat auki kunnan sivuille ja tiedotetaan kunnan henkilökunnan toimipisteitä asiasta.
Hakea voi perhepäivähoitajan tai muunlaisen lapsi- ja perhetyöhön liittyvän ammatillisen kelpoisuuden omaava henkilö, joka on ollut kunnalla vähintään yhteensä puolivuotta työsuhteessa.
Valitaan hakijat suoraan ilman haastattelua, mikäli tarvetta haastattelulle ei esiinny.
Hakuaika on kaksi viikkoa eli 19.2.- 4.3.2018 Neuvottelu valinnasta lautakunnan jäsenten kesken pidetään 7.3.2018 klo 15 valtuustosalissa.
Työntekijän on toimitettava rikosrekisteriote nähtäväksi perusturvajohtajalle sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta työpaikkaa varten.
Työssä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Perusturvalautakunnan päätös:
Hakuaika on 26.2 - 11.3.2018. ja valintatilaisuus pidetään 13.3.2018 klo 15 valtuustosalissa. Hausta laitetaan tietoa kunnan omille nettisivuille ja kirjallinen ilmoitus työpisteisiin. Em. muut ehdot pidetään voimassa.
EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN LAKISÄÄTEISTEN TEHTÄVIEN TOTEUTTAMINEN KUNNISSA
Perustltk 16§
Aluehallintoviraston ohjauskirje ( LSSAVI/748/2018, 5.2.2018)) koskien kuntien lakisääteistä toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä ja ongelmalista rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja.
Luhangan kunnan laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin valtuustossa 17.5. 2017 (17§) Hyvinvointityöryhmä valmisteli asiaa. Puheenjohtajana toimi perusturvajohtaja.
Luhangan kunta on mukana ehkäisevän päihdetyön työryhmässä yhteistyössä Joutsan kunnan kanssa.
On kuitenkin vielä asioita , joita pitäisi miettiä miten ne ratkaistaan. Tällaisia ovat mm. 1)yhteistyökuviot sote - maku tasolla, 2)seurannan järjestäminen,3) yhteistyö mm. järjestöjen tasolla ja 4)eri hallinnonalojen työskentely terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin eteen.
Liite 2

Perusturvajohtajan ehdotus:
Päätetään yhdessä miten voidaan kehittää ja toteuttaa kuntalaisten hyvinvointia em. neljän eri kehittämiskohteen kohdalla.

Perusturvalautakunnan päätös:
Asiaan palataan syksyllä 2018, jolloin laaditaan suunnitelma esityksessä olevien neljän kohdan toteuttamiseksi.

LASTENSUOJELUN PERHEHOITO KESKI – SUOMESSA
Perustltk17§
Lastensuojelun perhetyötä on kehitetty viime vuosina Keski-Suomessa. Parhaillaan luodaan maakunnallista yhtenäistä toimintamallia ja -ohjetta lastensuojelun perhetyölle. Lape – muutosohjelma on keskeinen tekijä ja taustatuki asiassa. Perusturvajohtaja on ollut mukana molempien työryhmien toiminnassa
Liite 3.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään työkokouksessa 8.12.17 käsitellyt asiat tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin asia tiedoksi.

PERUSTURVAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
Perustltk18§
Perusturvan toimintakertomus vuodelta 2017 kuvastaa hyvin sote – maku- uudistukseen liittyvää aikaa. Epävarmuus ja toiveikkuus vuorottelevat henkilökunnan keskuudessa mikä vaikuttaa moniin asioihin. Erilaisten hankkeiden (Kuko- , Lapehanke yms.) myötä työnkuva on osaksi muuttunut ja työtehtävät lisääntyneet mikä on poissa varsinaisesta asiakastyöstä. Kaikesta huolimatta henkilökunta on suoriutunut hyvin tehtävästään.
Päivähoidossa on ollut monia henkilökuntaan liittyviä muutoksia. Kunnan tasolla ollaan oltu mukana monenlaisissa työryhmissä ja annettu erinäisiä lausuntoja ja pyritty ajamaan pienen kunnan asioita. Perusturvalautakunta, vanhus- j a vammaisneuvosto sekä henkilökunta ovat toimineet hyvinä palautteen antajina, samoin kuin erinäisissä työryhmissä toimivat kuntalaiset.
Liite 4 (jaetaan kokouksessa)

Perusturvajohtajan ehdotus:
Käydään läpi toimintakertomuksen sisältö, tehdään mahdolliset muutokset tai hyväksytään toimintakertomus sellaisenaan

Perusturvalautakunnan päätös:
Lisätään terveydenhuollon palveluihin terveydenhoitajan vastaanotto keskiviikkoisin lääkärin vastaanoton kanssa samaan aikaan. Hyväksytään toimintakertomus em. muutoksin.

KUNTAINFO 8/2017: TYÖNTEKIJÄN JA OPISKELIJAN ROKOTUSSUOJA POTILAIDEN SUOJAAMISEKSI UUDEN TARTUNTALAIN MUKAAN
Perustltk 19§
Maaliskuussa 2018 tulee voimaan tartuntatautilain (1227/2016) 48§. Laissa työnantaja velvoitetaan huolehtimaan henkilöstön mahdollisimman hyvästä rokotussuojasta
Asiasta on tiedotettu kunnan eri toimialueiden esimiehiä ja heidän kauttaan työntekijöitä.
Liite 5

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään uusi tartuntatautilaki tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Luhangan kunnassa noudatetaan tartuntatautilakia ja merkittiin tiedoksi lain sisältö.

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN 1. LUONNOS
Perustltk 20§
Mikael Palolan johdolla on laadittu ensimmäinen luonnos järjestämissuunnitelmaksi 15.1.2018.
Järjestämissuunnitelma on keskeinen työkalu maakunnan strategiaa ja tahtotilaa pohdittaessa.
Suunnitelman tavoitteita on työstetty uudistuksen johtoryhmässä, Keski-Suomen maakuntavaltuustossa, Keski-suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa sekä Keski-suomen nuorisovaltuuston 12.1.2018 olleessa seminaarissa. Palautetta on myös kerätty osallistuneilta. Suunnitelman hyväksyy uusi vaaleilla valittu maakuntavaltuusto keväällä 2019.
Tarkoituksena on, että kunnan päättäjät ja viranhaltijat ja muut kiinnostuneet toimijat voivat kommentoida suunnitelmaa. Palautetta voi antaa 21.2.2018 asti.
Liite 6 (laitettu etukäteen luettavaksi 8.2.2018)

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään ensimmäinen järjestämissuunnitelmaluonnos tiedoksi ja annetaan tarvittaessa palautetta.

Perusturvalautakunnan päätös:
Keskusteltiin järjestämissuunnitelmaluonnoksesta ja merkittiin se tiedoksi.

MUUT ASIAT
Perustltk 21§


ILMOITUSASIAT
Perustltk 22§
Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu Luhangan kylätalolla 22.2.2018 klo 14
Seuraava perusturvalautakunta kokoontuu 13.3.2018 klo 17 valtuustosalissa

YLIMÄÄRÄINEN ASIA: EI JULKINEN
Perustltk 23§