Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Rakennuslautakunta 8.2.2018
§
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
3 Esityslistan hyväksyminen
4 Rakennuslautakunnan kokousajat vuonna 2018
5 Rakennuslautakunnan laskujen hyväksyminen
6 Rakennuslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
7 Rakennuslautakunnan pöytäkirjojen nähtävilläolo
8 Rakennuslautakunnan kokouskutsun toimittamistapa
9Teknisen toimen toimintakertomus v. 2017
10 Muut asiat
11 Ilmoitusasiat


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Rak.ltk 1 § Rakennustarkastajan ehdotus:

Kokouskutsu rakennuslautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen edustajalle sekä kunnanjohtajalle on toimitettu rakennuslautakunnan 9.2.2017 päätöksen mukaisesti, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myöskin päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Rak.ltk. 2 § Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Kosonen ja Eila Virtanen.


Esityslistan hyväksyminen

Rak.ltk. 3 § Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.


Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Rakennuslautakunnan kokousajat vuonna 2018

Rak.ltk. 4 § Rakennustarkastajan ehdotus:


Rakennuslautakunta kokoontuu tarvittaessa torstaina klo. 17.00 Kuntalassa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Rakennuslautakunnan laskujen hyväksyminen

Rak.ltk. 5 § Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunnan laskut hyväksyy rakennustarkastaja. Rakennustarkastajan laskut hyväksyy kunnanjohtaja tai kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Rakennuslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen

Rak.ltk. 6 § Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan kokouksen jälkeen 3. arkipäivänä

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Rakennuslautakunnan pöytäkirjojen nähtävilläolo

Rak.ltk. 7 § Rakennuslautakunnan pöytäkirja tulee olla julkisesti nähtävillä.

                    Rakennustarkastajan ehdotus:

Tarkastetut pöytäkirjat pidetään nähtävillä teknisessä toimistossa kokousta seuraavana torstaina toimiston aukioloaikana klo 9.00-15.00. Pöytäkirja on nähtävillä myös kunnan kotisivuilla (www.luhanka.fi).

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
                    
                    
                    

Rakennuslautakunnan kokouskutsun toimittamistapa

Rak.ltk. 8 § Rakennustarkastajan ehdotus:
                    
                    Hallintosäännön mukaisesti kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai
                    hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
                    
                    Täydentyvä pöytäkirjaehdotus lähetetään esityslistan mukana.
Kokouskutsut postitetaan viikkoa ennen kokousta kirjepostina liitteineen.
Vain poikkeustapauksissa voidaan noudattaa myös lyhyempää kokouskutsuaikaa.

                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
                    
                    
                    
                    
                    
Teknisen toimen toimintakertomus v. 2018

Rak.ltk. 9 §


                    Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta hyväksyy toimintakertomuksen (liite) vuodelta 2017 ja käy asiaan liittyvän keskustelun.

                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muut asiat

Rak.ltk. 10 §

Ei muita asioita.


Ilmoitusasiat

Rak.ltk. 11 §

Rakennuslautakunnalle tullut posti:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Päätös 18/0005/2 antopäivä 12.1.2018 (Dnro 00970/17/4113)

Hämeen Ely-keskus
Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. (Dnro HAMELY/1483/2017)

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Päätös 18/0042/2 antopäivä 7.2.2018 (Dnro 00942/17/4199)


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:


Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan rakennuslautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pohjois-Savon käräjäoikeus
Oikeus- ja Poliisitalo
Suolakatu 44, 70110 Kuopio
puh.kirjaamo 02956 48503,faksi 02956 48505
puhelin vaihde 02956 48500
sähköposti: pohjois-savo.ko@oikeus.fi                    

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv
Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                     Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                     puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200, telekopio 029 56 42269
                     tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429                     sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus, pykälät                     Valitusaika 30 pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä
.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan
LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu

Rakennuslautakunta                     8.2.2018 4