Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

10 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

11 § SIVISTYSTOIMEN HALLINTOKUNNAN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA TOIMINTAVUODELTA 2017

12 § OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 2017

13 § OPETUSTOIMELLE SAAPUNUT POSTI

14 § MUIDEN LAUTAKUNTIEN, KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTAMINEN SIVISTYS-
TOIMENLAUTAKUNNALLE

15 § MUUT ASIAT

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus


§ 10 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kokouksessa ovat nähtävillä johtajaopettaja Leila Qvist-Petterssonin tekemät viranhaltijapäätökset toimintavuonna 2018.

                    Esitys:
Merkitään tiedoksi sivistyslautakunnalle.
                    Päätös:

Kokouksessa esiteltiin viranhaltijapäätökset 6-7/2018.

Esitys hyväksyttiin.


§ 11 SIVISTYSTOIMEN HALLINTOKUNNAN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA TOIMINTAVUODELTA 2017

Luettavissa on sivistystoimen hallintokunnan käyttötalouden toteutuma ajalta 1.1.-30.11.2017. Toteutuma on kokouskutsun liitteenä.

                    Esitys:
                    
                    Merkitään tiedoksi sivistyslautakunnalle.
                    
                    Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 12 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 2017

Johtajaopettaja on laatinut sivistystoimen toimintakertomuksen toimintavuodelta 2017. Kirjastonhoitaja on koonnut tiedot kirjaston ja lautakunnan toiminnan osalta. Toimintakertomus toimitetaan kokoukseen kutsutuille ennen kokousta sähköisessä muodossa.

                    Esitys:

Keskustellaan toimintakertomuksesta ja tehdään mahdollisia lisäyksiä tai muutoksia siihen.

                    Päätös:

Keskusteltiin opetus- ja kulttuuritoimen toimintakertomuksesta ja se hyväksyttiin sovituin muutoksin.

§ 13 OPETUSTOIMELLE SAAPUNUT POSTI

Saapunut posti esitetään kokouksessa ja merkitään pöytäkirjaan.

Ei ole saapunut postia.


§ 14 MUIDEN LAUTAKUNTIEN, KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE

Päätökset esitetään kokouksessa ja merkitään pöytäkirjaan.

Ei ole kokouksessa esiteltäviä päätöksiä.

§ 15 MUUT ASIAT


1. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 20.3.2018 klo 17.30
kylätalolla. Kahvit klo 17.00 alkaen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 10, 11, 12, 13, 14, 15

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunta
Sivistystoimenlautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhkirja@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeeenlinna
                    puh. 010 3642200, fax 010 3642269
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika ___ pv

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät Valitusaika ___pv
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.