Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 8.1.2018

§
1 Kunnanhallituksen kokoontuminen v. 2018
2 Pöytäkirjanpitäjän ja ilmoitustaulunhoitajan määrääminen
3 Maksumääräysoikeudesta päättäminen vuodelle 2018
4 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 30.11.2017
5 Vesikaton uusiminen / Hakulintie 3 D ja E
6 Kunnan teiden ja piha-alueiden talvikunnossapito / Kirkonkylä
7 Kunnan teiden ja piha-alueiden talvikunnossapito / Tammijärvi
8 Ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä / kunnanjohtaja
9 Kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot
10 Kunnanhallitukselle saapunut posti
11 Varavaltuutetun kutsuminen valtuustoon
12 Vaalilautakuntien asettaminen / Muutos
13 Vanhainkodin ja kotiäänestyksen vaalitoimikunnan asettaminen / Muutos


KUNNANHALLITUKSEN KOKOONTUMINEN V.2018 JA MUUT KOKOUKSET

Khall 1 §
                    

Kunnanhallitus on kokoontunut v. 2017 pääsääntöisesti kuukauden 1. ja 3. maanantai klo 17.00 alkaen. Heinäkuussa vuosilomien aikaan kunnanhallitus ei ole kokoon-tunut.

Kunnanhallitus kokoontuu muulloinkin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai kunnanhallituksen jäsenten enemmistö on tehnyt siitä hänelle esityksen.

Liitteeksi on laadittu kevään kokousaikataulu, jossa on huomioitu myös tilintarkastus, valtuuston kokoukset ja muita keskeisiä asioita.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus kokoontuu v. 2018 kuukauden 1. ja 3. maanantai klo 17.00 alkaen sekä muulloinkin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai kunnanhallituksen jäsenten enemmistö on tehnyt siitä hänelle esityksen.
Liite; Kokoukset, kevät 2018

Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.


PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN JA ILMOITUSTAULUNHOITAJAN MÄÄRÄÄMINEN

Khall 2 §
                    

Kunnanhallituksen asiat valmistelee ja esityslistan laatii kunnanjohtaja kunnan hallintosäännön 2 §:n mukaan. Kunnanvaltuuston esityslistan laatii kunnanjohtaja kunnanhallituksen päätösesitysten pohjalta. Kokouspöytäkirja laaditaan hallintosäännön 138 §:n mukaisesti.

Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä on toiminut vuoden 2017 aikana rakennustarkastaja.

Ilmoitustaulunhoitajana on toiminut kunnanjohtaja. Ilmoitustaulunhoitajan tehtäviin kuuluu kokousten kuuluttamisen lisäksi kaikki muut julkisen kuuluttamisen alaiset asiat.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että;
1. kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä toimii
rakennustarkastaja sekä;
2. määrää kuulutusten hoitamista varten ilmoitustaulunhoitajan.

Päätös:

Päätöskohta 1. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätöskohta 2. Ilmoitustaulunhoitajaksi määrättiin kunnanjohtaja Reijo Urtti.


MAKSUMÄÄRÄYSOIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 2018

Khall 3 §
                    

Hallintosäännön 1 luvun 2 § 4 mom mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Maksumääräysoikeus on edellytys kunnan maksuliikenteen hoidolle ja aikaisemmin maksumääräysoikeus on ollut kunnanjohtajalla sekä rajoitetusti kunnanhallituksen puheenjohtajalla kunnanjohtajan matkalaskujen osalta ja perusturvajohtajalla sosiaalihuollon maksujen osalta.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää antaa hallintosääntöön perustuen maksumääräysoikeuden 1.1.2018 lukien kunnanjohtajalle sekä rajoitetusti kunnanhallituksen puheenjohtajalle kunnanjohtajan matkalaskujen osalta ja perusturvajohtajalle rajoitetusti sosiaali-huollon maksujen osalta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 30.11.2017


Khall 4 §
                    

Talousarvion toteutumaraportti on laadittu 31.11.2017 mennessä kertyneiden käyttö-taloustietojen perusteella.

                    Toteuma 11/2017 esitetään kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.– 30.11.2017 ja käy asiaan liittyvän keskustelun.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Käytiin keskustelu ja todettiin, että toteuma 11/2017 on talousarvion mukainen.


VESIKATON UUSIMINEN / HAKULINTIE 3 D JA E

Khall 72 §
4.12.2017
Kunnan omistamassa rivitalossa Hakulintie 3 D ja E ilmenneen vesikatossa olleen yksittäisen vuodon johdosta on tarkoituksenmukaista arvioida koko vesikaton uusimista. Tässä yhteydessä voidaan samalla parantaa vesikaton rakennetta siten, että vastaavia ongelmia ei enää esiinny. Edellä mainitun yksittäisen huoneistokohtaisen vuodon johdosta perhepäivähoito on siirretty väistötiloihin Kylätalolle.

Alustavasti on arvioitu budjettiperustein vesikaton uusimisen kustannuksia. Pinta-ala on 660 m2. Työ voidaan teettää myös talvityönä.
Liite; alustava kustannusarvio

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus pyytää tarjoukset Hakulintie 3 D ja E talojen vesikaton uusimisesta ja varaa määrärahat vuoden 2018 lisätalousarvioon.

Päätös:
Päätettiin ensisijaisesti laajentaa vanhainkodin meneillään olevaa vesikaton uusimista samaan rakennuskokonaisuuteen kuuluviin asuntoihin kiireellisyysperustein ja pyytää tästä tarjous ao. urakoitsijalta.

Mikäli toimitusaika muodostuu huomattavan pitkäksi, pyydetään tarjoukset erillisurakasta useammalta yritykseltä.

--------------------------

VESIKATON UUSIMINEN / HAKULINTIE 3 D JA E

Khall 5 §
Kunnanhallituksen päätökseen perustuen KS Bitumikate Oy:ltä on pyydetty tarjous vesikaton uusimisesta taloihin Hakulintie 3 D ja E. Kysymyksessä on vanhainkodin kattourakan laajentaminen vanhusten taloihin. Tarjous on saapunut 8.12.2017.
Liite; tarjous

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy KS Bitumikate Oy:n erillisen tarjouksen kiireellisyys-perustein, vanhainkodin kattourakan laajennuksena vanhusten asuntoihin.
Liite; tarjous pvm 8.12.2017.
Vesikaton uusimisesta aiheutuvat kustannukset esitetään valtuustolle vuoden 2018 lisätalousarviossa.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

KUNNAN TEIDEN JA PIHA-ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO / TARJOUKSET

Khall 74 §
4.12.2017
Kunnan teiden ja piha-alueiden talvikunnossapidon sopimukset päättyvät kuluvan vuoden lopussa ja uudet tarjoukset on pyydetty kirkonkylän ja Tammijärven alueille liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjousten tulee olla sitovia talvikausiksi 2018-2020. Aurauksen lisäksi kunnossapitoon kuuluu liukkauden torjunta hiekoittamalla.

Tarjoukset on pyydetty kunnanhallitukselle osoitettuna 4.12.2017 klo 14.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta.

Liite;
Tarjouspyyntö 8.11.2017

Kunnanjohtajan ehdotus:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Käsiteltiin saapuneet tarjoukset ja niiden tarjouspyynnön mukaisuus.

Päätös:

Kunnanhallitus hylkäsi molemmat tarjoukset ja valtuutti kunnanjohtajan neuvottelemaan kunnan teiden ja piha-alueiden talvikunnossapidosta yrittäjien kanssa huomioon ottaen tarjouspyynnön ehdot ja kunnossapidon laatukriteerit.

Hilkka Weijo poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän päätöskohdan ajaksi.

---------------------------------

KUNNAN TEIDEN JA PIHA-ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO / KIRKONKYLÄ

Khall 6 §
Kunnan teiden ja piha-alueiden talvikunnossapidosta on neuvoteltu kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti tarjouksen tehneiden yrittäjien kanssa sekä selvitetty myös muiden yrittäjien mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuun.

Kirkonkylän aurausalueen osalta tarjouksen tehnyt yrittäjä on tarkentanut kunnossapitokauden pituudeksi 1.1.2018 – 30.4.2020. Muilta osin tarjouksen ehdot ovat alkuperäisen tarjouksen mukaisia.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy kirkonkylän alueen talvikunnossapidosta Luhangan Liikenne Eero Aron tarkennetun tarjouksen ajalle 1.1.2018 – 30.4.2020.
Liite; tarjouksen tarkennus 8.12.2017

Kunnan teiden ja piha-alueiden talvikunnossapidossa tulee noudattaa erillisessä liitteessä mainittuja työturvallisuuden vähimmäisvaatimuksia.


Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hilkka Weijo jääväsi itsensä tämän asian kohdalla ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.


KUNNAN TEIDEN JA PIHA-ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO / TARJOUKSET

Khall 74 §
4.12.2017
Kunnan teiden ja piha-alueiden talvikunnossapidon sopimukset päättyvät kuluvan vuoden lopussa ja uudet tarjoukset on pyydetty kirkonkylän ja Tammijärven alueille liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjousten tulee olla sitovia talvikausiksi 2018-2020. Aurauksen lisäksi kunnossapitoon kuuluu liukkauden torjunta hiekoittamalla.

Tarjoukset on pyydetty kunnanhallitukselle osoitettuna 4.12.2017 klo 14.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta.

Liite;
Tarjouspyyntö 8.11.2017

Kunnanjohtajan ehdotus:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Käsiteltiin saapuneet tarjoukset ja niiden tarjouspyynnön mukaisuus.

Päätös:

Kunnanhallitus hylkäsi molemmat tarjoukset ja valtuutti kunnanjohtajan neuvottelemaan kunnan teiden ja piha-alueiden talvikunnossapidosta yrittäjien kanssa huomioon ottaen tarjouspyynnön ehdot ja kunnossapidon laatukriteerit.

Hilkka Weijo poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän päätöskohdan ajaksi.

---------------------------------

KUNNAN TEIDEN JA PIHA-ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO / TAMMIJÄRVI

Khall 7 §
Kunnan teiden ja piha-alueiden talvikunnossapitotarjouksista on neuvoteltu kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti tarjouksen tehneiden yrittäjien kanssa sekä selvitetty myös muiden yrittäjien mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuun.


Tammijärven aurausalueen osalta on selvitetty laatukysymyksiä sekä kalustokysymyksiä. Kunnan teiden ja piha-alueiden talvikunnossapidossa tulee myös noudattaa erillisessä liitteessä mainittuja työturvallisuuden vähimmäisvaatimuksia.

Urakoitsija jätti uuden tarjouksen aurauksista pvm 2.1.2018, joka poikkeaa olennaisesti aikaisemmasta tarjouksesta.
Liite; tarjouksen tarkennus 2.1.2018

Kunnanjohtajan ehdotus:

Ehdotus annetaan kokouksessa.

Kokouksessa kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Tammijärven alueen teiden ja piha-alueiden talvikunnossapidosta hyväksytään Pasi Kärnän tarjous 60 €/tunti, alv. 0% ajalle 8.1. – 30.4.2018.

Kunnan teiden ja piha-alueiden talvikunnossapidossa tulee noudattaa erillisessä liitteessä mainittuja työturvallisuuden vähimmäisvaatimuksia.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tuomo Kärnä jääväsi itsensä tämän asian kohdalla ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kimmo Laine.


ILMOITUS ELÄKKEELLE SIIRTYMISESTÄ / KUNNANJOHTAJA

Khall 8 §

Kunnanjohtaja Reijo Urtti on jättänyt kunnanvaltuustolle osoitetun ilmoituksen siirtymisestään eläkkeelle.

Liite; Ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä / kunnanjohtaja pvm 3.1.2018

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee kunnanjohtajan ilmoituksen eläkkeelle siirtymisestä tiedoksi.

Liite; Ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä / kunnanjohtaja pvm 3.1.2018

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANJOHTAJAN VIRAN KELPOISUUSEHDOT

Khall 9 §
Kunnanjohtaja Reijo Urtti on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle vuoden 2018 aikana.
Kunnan hallintosäännön 32 §:n mukaisesti viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä ja hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää viranhaltijalain 4 §:n mukaisesti.
Viranhaltijalain 6 §:n mukaisesti virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Ennen kuin kunnanjohtajan virka julistetaan haettavaksi tulee kunnanvaltuuston päättää viran erityisistä kelpoisuus-ehdoista hallintosäännön 31 § :n mukaan.
Kuntalain (410/2015) 38 §:n mukaisesti kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Valtuusto voi myös päättää, että kunnanjohtajan sijasta kuntaa johtaa pormestari. Kunnanjohtajan valitsee kuntalain mukaan kunnanvaltuusto.
Kunnanjohtaja on kuntalain 41 §:n mukaan kunnan viranhaltija, joka voidaan valita virkaan toistaiseksi tai määräajaksi ja jonka virkaan sovelletaan lakia kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) sekä kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES).
Viranhaltijalain 5 §:n mukaisesti kunnanjohtajan virkaan voidaan ottaa suostumuksensa nojalla sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.
Kelpoisuusehdoissa tulee huomioida tehtävään vaadittava koulutus ja muut virkaan vaadittavat edellytykset. Lisäksi voidaan erikseen määritellä muita ominaisuuksia, jotka ovat eduksi viranhoidossa.
Kunnanjohtajan virka on tarkoituksenmukaista täyttää toistaiseksi voimassaolevana ja virkaan valittavan kanssa on tehtävä virkasuhteen hoidosta johtajasopimus. Virassa on kokonaispalkkaus ja kokonaistyöaika. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa, mikä huomioidaan johtajasopimuksessa.
Virkaan valittavan kohdalla noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kunnan hallintosäännön 31 §:n edellyttämät kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena.
Liite; Kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tuomo Kärnä jääväsi itsensä tämän asian kohdalla ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kimmo Laine.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 10 §

Posti merkittiin kunnanhallitukselle tiedoksi.


VARAVALTUUTETUN KUTSUMINEN VALTUUSTOON

Khall 11 §

Kuntalain 17 §:n 2 momentin mukaan, jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. Kansallinen Kokoomuksen ensimmäinen varavaltuutettu on Ossi Rikkola, jonka valtuuston puheenjohtaja kutsuu edesmenneen Marita Heimosen sijaan varsinaiseksi valtuuston jäseneksi.

Ossi Rikkola on myös aikaisemmin ilmoittanut olevansa estynyt luottamustoimien hoidosta ajalla 1.1.2018 – kesäkuu 2018 (Liite), joten hänen tilalleen kunnanvaltuustoon kutsutaan tuona aikana varavaltuutettu Pirjo Kosonen.

Valtuustoryhmän varavaltuutettujen määrän jäädessä vajaaksi keskusvaalilautakunta määrää valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä uuden varavaltuutetun.

Edesmennyt Marita Heimonen on ollut myös keskusvaalilautakunnan jäsen, kunnanhallituksen varajäsen, perusturvalautakunnan varajäsen sekä kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa Marita Heimosen luottamus-toimet päättyneiksi ja että;

1. kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu Ossi Rikkolan Kansallisen Kokoomuksen
valtuutetuksi jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi merkiten samalla tiedoksi Ossi
Rikkolan poissaoloilmoituksen ajalla 1.1.2018 – kesäkuu 2018; ja että

2. kunnanvaltuusto valitsee uuden jäsenen keskusvaalilautakuntaan sekä uuden varajäsenen kunnanhallitukseen, perusturvalautakuntaan ja kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


VAALILAUTAKUNTIEN ASETTAMINEN

Khall 53 §
                    
30.10.2017
Kunnanhallituksen tulee asettaa vaaleihin vaalilautakunnat kutakin äänestysaluetta varten hyvissä ajoin ennen vaaleja siten, että jäsenet ja varajäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat vaalipiirissä edellisissä vaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.

Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Samoin tasa-arvolain vaatimuksen 40 %:n edustuksesta tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus asettaa vaalilautakunnat I ja II äänestysalueille valtuustokauden 2017-2020 vaaleja varten.

Päätös:

                    Valittiin seuraavat henkilöt:

I äänestysalue
Varsinaiset                    Varalla
Teuvo Jaakkola, pj                    1. Elina Virtaniemi                    
Maire Pietilä                    2. Heikki Kiviniemi                    
                    Eila Virtanen                    3. Seija Onkeli
                    Simo Kärnä                    4. Risto Masalin
                    Martti Viinikainen,vpj                    5. Tuomo Kärnä

                    II äänestysalue

                    Varsinaiset                    Varalla
                    Pertti Seimola, pj                    1. Pirkko Hietanen
                    Kaija Sipilä, vpj                    2. Aki Virtaniemi
                    Anita Järvinen                    3. Marko Järvinen
                    Hilkka Virtanen                    4. Raimo Ikonen
                    Aarre Vaari                    5. Tauno Dammert

------------------------------


VAALILAUTAKUNTIEN ASETTAMINEN / MUUTOS

Khall 12 §

Keskusvaalilautakunta on huomauttanut, että lautakunnan varajäsenet Pirkko Hietanen ja Tauno Dammert on valittu myös varajäseniksi II-äänestysalueen vaalilautakuntaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee uudet varajäsenet II-äänestysalueen vaalilautakuntaan Pirkko Hietasen ja Tauno Dammertin tilalle.

Päätös:

Valittiin II-äänestysalueen vaalilautakuntaan Pirkko Hietasen tilalle Pirjo Kosonen ja Tauno Dammertin tilalle Heikki Vilkman.


VANHAINKODIN JA KOTIÄÄNESTYKSEN VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN

Khall 54 §
                    
30.10.2017
Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä kuitenkin vähintään kolme. Myös vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä vaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Myös vaalitoimi-kunnan jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta arvioidaan erikseen varsi-naisten ja varajäsenten osalta.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen vanhainkodissa ja kotiäänestyksestä huolehtiminen. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja huolehtii kotiäänestyksestä tiedottamisesta kotiäänestykseen oikeutetuille.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus asettaa vanhainkodin ja kotiäänestyksen vaalitoimikunnan valtuustokauden 2017-2020 vaaleja varten.

Päätös:
Valittiin seuraavat:

Varsinaiset                    Varalla
Teuvo Jaakkola, pj                    1. Maire Pietilä
Eila Virtanen, vpj                    2. Kimmo Laine
Tauno Dammert                    3. Hilkka Virtanen                    

--------------------------------

VANHAINKODIN JA KOTIÄÄNESTYKSEN VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN / MUUTOS

Khall 13 §
Keskusvaalilautakunta on huomauttanut, että lautakunnan varajäsen Tauno Dammert ovat valittu varsinaiseksi jäseneksi myös vanhainkodin ja kotiäänestyksen vaalitoimikuntaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus valitsee uuden jäsenen vanhainkodin ja kotiäänestyksen vaalitoimikuntaan Tauno Dammertin tilalle.

Päätös:
Valittiin vanhainkodin ja kotiäänestyksen vaalitoimikuntaan Tauno Dammertin tilalle Risto Masalin.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 5, 6, 7, 8,

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 5, 6, 7, 8,

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
                    8.1.2018
                    21


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto