Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 22.1.2018
§
14 Kunnanvaltuuston 18.1.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano
15 Kunnanjohtajan viran haettavaksi julistaminen
16 Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan vero-tuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2018
17 Avustushakemus / Eläkeliiton Luhangan yhdistys
18 Metsänhoitotoimet ja metsäteiden kunnostaminen
19 Vesihuoltoliiketoiminnan kehittäminen
20 Kunnanhallitukselle saapunut posti


KUNNANVALTUUSTON 18.1.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall 14 §
                    

Kunnanvaltuuston päätökset 18.1.2018 pöytäkirjan mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanvaltuuston päätökset on tehty valtuuston toimivallan puitteissa eivätkä ne ole lain ja asetusten vastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön lainvoimaisuuden tullen.
                    
Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tuomo Kärnä jääväsi itsensä tämän asian kohdalla ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kimmo Laine.


KUNNANJOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Khall 15 §
Kunnan hallintosäännön 32 §:n mukaisesti viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä ja hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää viranhaltijalain 4 §:n mukaisesti.
Liite; hakuilmoitus
Kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan hallintosäännön 33 §:n mukaisesti.

Kunnanjohtaja ehdotus:
Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy maanantaina 19.2.2018 klo 13.00. Hakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan www-sivuilla, TE -toimiston Avoimet työpaikat www-sivuilla sekä Keskisuomalainen –lehdessä.
Kelpoisuusehtoina kunnanjohtajan virkaan on kunnanvaltuuston hyväksymät kelpoisuusehdot.
Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan kunnanjohtajan viran hakuilmoi-tuksen.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tuomo Kärnä jääväsi itsensä tämän asian kohdalla ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kimmo Laine.


PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTA-MISESTA KUNNILLE VUONNA 2018

Khall 16 §

Valtiovarainministeriö on vahvistanut kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja opetustoimen muun rahoituksen vuodelle 2018.
Liite; maksuerittely

Kunnanjohtajan ehdotus:

Valtionosuuspäätös merkitään kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


AVUSTUSHAKEMUS / ELÄKELIITON LUHANGAN YHDISTYS

Khall 17 §
                    

Eläkeliiton Luhangan yhdistys r.y. on osoittanut kunnalle liitteen mukaisen avustus-hakemuksen. Hakemuksen liitteenä on toimintasuunnitelma vuodelle 2018.
Liite; avustushakemus

Talousarviossa vuodelle 2018 on varattu avustuksia varten kustannuspaikalle 031014 3500 euron määräraha

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää Eläkeliiton Luhangan yhdistykselle 500 euron avustuksen. Avustus maksetaan kohdasta 4740 031014 Avustukset yhteisöille.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tauno Dammert ja Pirkko Vilkman jääväsivät itsensä tämän asian kohdalla ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.


METSÄNHOITOTOIMET JA METSÄTEIDEN KUNNOSTAMINEN

Khall 18 §

Vuodelle 2017 talousarvion kustannuspaikalle 068010 Maa- ja metsätilat merkityt myyntituotot ovat toteutuneet yli suunnitelma-arvion. Toisen myyntiin laitetun leimikon harvennushakkuu on siirtynyt vuodelle 2018. Päijänteen metsänhoitoyhdistyksen toimesta on ehdotettu eräitä metsähoidollisia toimenpiteitä sekä myös metsäteiden kunnostustöitä (murskaus ja sorastus) molemmilla Kesäimen tilan teillä tehtäväksi kuluvana vuonna. Taimikonhoitotöitä ehdotetaan liitteessä mainituille kuvioille. Ehdotuksessa mainitaan myös kasvatuslannoituksen toteuttamisesta neljällä kuviolla. Tämä on kuitenkin jo hyväksytty viime vuoden puolella.

Kunnan hakkuut ja metsänhoitotoimet perustuvat suunnitelmalliseen metsähoitoon voimassa olevan metsäsuunnitelman (2015-2024) mukaisesti.

Liitteet;
Sähköposti 9.1.2018
                    Kartat ja ehdotus kasvatuslannoituksesta sekä taimikonhoitotöistä

Kunnanjohtajan ehdotus:

1. kunnanhallitus hyväksyy taimikonhoitotyöt ehdotuksen mukaan (sopimus 08-427-090L-17) sekä toteaa, että suunnitelman mukainen kasvatuslannoitus on hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä khall 39 § / 5.9.2017.
2. kunnanhallitus hyväksyy alustavasti ehdotuksen metsäteiden kunnostuksesta ja pyytää niistä tarjoukset.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavin täydennyksin.
Kohta 1. Taimikonhoitotyöt tehdään esitetyn suunnitelman mukaisesti kunnan omana työnä.
Kohta 2. Metsäteiden kunnostuksesta pyydetään tarjous paikallisesti.


VESIHUOLTOLIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN


Khall 19 §
Kunnanvaltuusto perusti Luhangan Vesihuolto Oy:n päätöksellään kvalt 8 § /9.3.2017. Yhtiö toiminta on alkanut 28.9.2017.

Kunnanvaltuuston päätöksen perusteluissa on todettu, että yleisesti yhtiöittämisellä on tavoiteltu vähintäänkin toiminnan kustannusvastaavuutta siten, että kuntalaisille voitaisiin tulevaisuudessa toimittaa laadukas talousvesi huoltovarmasti ja kohtuuhintaisesti. Yhtiöittämisratkaisulla tavoiteltavia hyötyjä nykymalliin ovat:
- selkeä vesihuollon omaisuuden eriytys
- toiminnan aito kustannusvastaavuus
- oman tulostavoitteellisen yksikön perustaminen
-vesihuoltolaitoksen käyttö- ja investointikulujen eriyttäminen kunnan tilinpäätök-sestä

Yhtiöittämisellä on myös tavoiteltu vesihuollon käyttö- ja perusmaksujen hallittua kehitystä ja ennustettavuutta. Osakeyhtiömuotoinen vesihuollon järjestely on myös uuden vesihuoltolainsäädännön tavoitteena, joskaan tässä vaiheessa sitä ei vielä kunnilta velvoiteta.

Edelleen on todettu, että Luhankaan perustettava vesihuoltoyhtiö, tulisi ensi vaiheessa olemaan Luhangan kunnan 100 %:sti omistama tytäryhtiö ja kunnan nimeämä yhtiön hallitus tekisi keskeiset päätökset liittyen veden hinnoitteluun sekä yhtiön toimintaan ja talouteen. Myöhemmin saattaisi olla myös mahdollista omistuksen laajentaminen. Lähtökohtaisesti valtuuston päätöksen perusteluja on tulkittava siten, että tavoitteena on yhtiön liittäminen suurempaan vesihuollon kokonaisuuteen lähivuosien aikana.

Tällä hetkellä kunta on siis yhtiön ainoa omistaja ja se linjaa mainitun päätöksen perustelujen mukaisesti myös yhtiön tulevaisuutta. Verkostojen näkökulmasta ensisijaisena on luonnollisesti seudullinen ratkaisu. Tämän lisäksi yhtenä vaihtoehtona on esille noussut Jyväskylän Energia Oy:n PISARA- yhteistyömallit, joiden avulla voidaan pieniä vesilaitoksia koota isompiin kokonaisuuksiin siitäkin huolimatta, että varsinaista verkostoyhteyttä ei ole. PISARAA markkinoidaan yhteistyömallina, jonka avulla kunnan vesihuoltoa voidaan vahvistaa asiantuntijoilla, uusilla ratkaisuilla sekä liiketoimintamalleilla ja siten kehittää vesihuoltoa. Vaihtoehtoina ovat operointi, vuokraus, omistus ja rahoitus. Lähemmin aiheesta sivuilla; https://pisara.com.


Tässä tarkoituksessa on myös käyty alustava neuvottelu Jyväskylän Energian kanssa. Kunnan puolelta edustajina olivat rakennustarkastaja vesihuoltoyhtiön toimitusjohtajan ominaisuudessa, yhtiön hallituksen puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja. Päädyttiin ratkaisuun, jossa Jyväskylän Energia Oy tekee kunnalle tarjouksen PISARAN analyysivaiheesta ja sen jälkeen päätetään jatkotoimista myös seudullinen kokonaisuus huomioon ottaen.

Kun suunniteltavat toimet keskeisesti johtavat arvioihin yhtiön liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksista omistusrakenne huomioon ottaen, on johdonmukaista, että omistaja vastaa kaikista kustannuksista, mitä näistä toimista aiheutuu.

Liitteet;
PISARA –yhteistyömallit
Tarjous PISARA Avainanalyysi pvm 9.1.2018


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Jyväskylän Energia Oy:n tarjouksen PISARA Avainanalyysistä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 20 §
Posti merkittiin kunnanhallitukselle tiedoksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 14,15, 16, 18, 20

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 17, 19,

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 17, 19,

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
                    22.1.2018
                    32


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto