Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Ennen kokouksen alkua valtuusto piti hiljaisen hetken valtuutettu Marita Heimosen muistoksi.


Kunnanvaltuusto 18.1.2018
§
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjan tarkastajat
3 Ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä / kunnanjohtaja
4 Kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot
5 Varavaltuutetun kutsuminen valtuustoon
6 Kiireelliset asiat
7 Ilmoitusasiat


KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt 1 §
                    
Kunnanvaltuuston kokouskutsu on kiinnitetty kunnan ilmoitustaululle 10.1.2018 ja lähetetty samana päivänä muille ilmoituspaikoille sekä lähetetty esityslistoineen valtuutetuille, varavaltuutetuille sekä niille, joilla on valtuuston kokouksissa läsnäolo-oikeus. Joutsan Seutu-lehdessä kokouksesta on kuulutettu 10.1.2018.

Kunnanvaltuuston kokous on näin saatettu tiedoksi KuntaL 94 §:ssä säädetyllä tavalla ja kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 §:ssä määrätyllä tavalla.

Suoritetaan nimenhuuto.

Esitys:
Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Suoritettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 valtuutettua ja kaksi varavaltuutettua. Poissa oli kaksi valtuutettua.

Käsiteltävät asiat § 1 - 7

Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
                    

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Kvalt 2 §
                    
Pöytäkirja tarkastetaan 22.1.2018

Esitys:
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:
Valittiin Marja-Leena Nurminen ja Hilkka Weijo.


ILMOITUS ELÄKKEELLE SIIRTYMISESTÄ / KUNNANJOHTAJA

Khall 8 §
8.1.2018
Kunnanjohtaja Reijo Urtti on jättänyt kunnanvaltuustolle osoitetun ilmoituksen siirtymisestään eläkkeelle.

Liite; Ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä / kunnanjohtaja pvm 3.1.2018

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee kunnanjohtajan ilmoituksen eläkkeelle siirtymisestä tiedoksi.

Liite; Ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä / kunnanjohtaja pvm 3.1.2018

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


-------------------------

Kvalt 3 § Päätös: Merkittiin tiedoksi.


KUNNANJOHTAJAN VIRAN KELPOISUUSEHDOT

Khall 9 §
8.1.2018
Kunnanjohtaja Reijo Urtti on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle vuoden 2018 aikana.
Kunnan hallintosäännön 32 §:n mukaisesti viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä ja hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää viranhaltijalain 4 §:n mukaisesti.
Viranhaltijalain 6 §:n mukaisesti virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Ennen kuin kunnanjohtajan virka julistetaan haettavaksi tulee kunnanvaltuuston päättää viran erityisistä kelpoisuus-ehdoista hallintosäännön 31 § :n mukaan.
Kuntalain (410/2015) 38 §:n mukaisesti kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Valtuusto voi myös päättää, että kunnanjohtajan sijasta kuntaa johtaa pormestari. Kunnanjohtajan valitsee kuntalain mukaan kunnanvaltuusto.
Kunnanjohtaja on kuntalain 41 §:n mukaan kunnan viranhaltija, joka voidaan valita virkaan toistaiseksi tai määräajaksi ja jonka virkaan sovelletaan lakia kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) sekä kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES).
Viranhaltijalain 5 §:n mukaisesti kunnanjohtajan virkaan voidaan ottaa suostumuksensa nojalla sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.
Kelpoisuusehdoissa tulee huomioida tehtävään vaadittava koulutus ja muut virkaan vaadittavat edellytykset. Lisäksi voidaan erikseen määritellä muita ominaisuuksia, jotka ovat eduksi viranhoidossa.
Kunnanjohtajan virka on tarkoituksenmukaista täyttää toistaiseksi voimassaolevana ja virkaan valittavan kanssa on tehtävä virkasuhteen hoidosta johtajasopimus. Virassa on kokonaispalkkaus ja kokonaistyöaika. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa, mikä huomioidaan johtajasopimuksessa.


Virkaan valittavan kohdalla noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kunnan hallintosäännön 31 §:n edellyttämät kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena.
Liite; Kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tuomo Kärnä jääväsi itsensä tämän asian kohdalla ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kimmo Laine.

-----------------------------
Kvalt 4 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


VARAVALTUUTETUN KUTSUMINEN VALTUUSTOON

Khall 11 §
8.1.2018
Kuntalain 17 §:n 2 momentin mukaan, jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. Kansallinen Kokoomuksen ensimmäinen varavaltuutettu on Ossi Rikkola, jonka valtuuston puheenjohtaja kutsuu edesmenneen Marita Heimosen sijaan varsinaiseksi valtuuston jäseneksi.

Ossi Rikkola on myös aikaisemmin ilmoittanut olevansa estynyt luottamustoimien hoidosta ajalla 1.1.2018 – kesäkuu 2018 (Liite), joten hänen tilalleen kunnanvaltuustoon kutsutaan tuona aikana varavaltuutettu Pirjo Kosonen.

Valtuustoryhmän varavaltuutettujen määrän jäädessä vajaaksi keskusvaalilautakunta määrää valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä uuden varavaltuutetun.

Edesmennyt Marita Heimonen on ollut myös keskusvaalilautakunnan jäsen, kunnanhallituksen varajäsen, perusturvalautakunnan varajäsen sekä kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa Marita Heimosen luottamus-toimet päättyneiksi ja että;

1. kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu Ossi Rikkolan Kansallisen Kokoomuksen
valtuutetuksi jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi merkiten samalla tiedoksi Ossi
Rikkolan poissaoloilmoituksen ajalla 1.1.2018 – kesäkuu 2018; ja että

2. kunnanvaltuusto valitsee uuden jäsenen keskusvaalilautakuntaan sekä uuden varajäsenen kunnanhallitukseen, perusturvalautakuntaan ja kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


---------------------------

Kvalt 5 § Päätös:

Todettiin valtuutettu Marita Heimosen luottamustoimet päättyneiksi.

Kohta 1. Päätösehdotus hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi, että Ossi Rikkolan poissaolon ajan valtuustossa on varavaltuutettu Pirjo Kosonen.

Kohta 2. Valtuusto teki seuraavat valinnat:

Keskusvaalilautakunnan jäseneksi Pirkko Hietanen ja hänen tilalleen varajäseneksi Susanna Nurmi.

Kunnanhallituksen varajäseneksi Vesa Saari.

Perusturvalautakunnan varajäseneksi Pirjo Kosonen

Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäseneksi Hilkka Weijo

Lisäksi valittiin yksimielisesti:
Poliisin neuvottelukunnan varajäseneksi Heikki Kiviniemi.


KIIREELLISET ASIAT


Mahdolliset kiireelliset asiat ilmoitetaan kokouksessa.

Kvalt 6 § Päätös:

Kiireellisiä asioita ei ollut.
                    


ILMOITUSASIAT


Mahdolliset ilmoitusasiat esitetään kokouksessa.

Kvalt 7 § Päätös:

Kunnanjohtaja ilmoitti, että selvitysraportti ikäihmisten asumispalveluiden kehittämis-tarpeista esitetään valtuustolle maanantaina 26.2. klo 17.00. Paikkana on valtuustosali.


LUHANGAN KUNTA                    

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Muutoksenhakukielto

Asiat §
2, 3, 5 mom 1, 6, 7
Kiellon peruste:
Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Valitusosoitus, kunnallisasiat

Asiat § 1, 4, 5 mom 2

Valitusviranomainen ja valitusoikeus
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Valituksen saa tehdä
- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä
- kunnan jäsen.

Muutoksenhaun maksu
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015). Niissä tapauksissa, joissa maksu peritään, se on 250 euroa.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
- päätös on muuten lainvastainen.
                    
Valitusaika
Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kuntalain 140 § mukaisesti. Pöytäkirjan nähtävilläolo pvm 23.1.2018.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituksen muoto, sisältö ja liitteet
Valitus on tehtävä kirjallisena.

Valituksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valitukseen on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka-misesta, sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhe- valtaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksen toimittaminen
Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle virka-aikana ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Sähköisen viestin (faksin ja sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Valitusviranomaisen yhteystiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
Puhelin: 029 56 42200 (vaihde)
Faksi: 029 56 42269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Virka-aika: klo 8.00–16.15
LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanvaltuusto
18.1.2018
                    10
2017-2021


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto