Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

1 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSAJANKOHTA JA –TIHEYS TOIMINTAVUONNA 2018
2 § SIVISTYSTOIMEN HALLINTOKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT TOIMINTAVUODELLE 2018
3 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO V. 2018
4 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
5 § LUHANGAN KUNNAN ESI- JA PERUSKOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUODELLE 2018-2019
6 § VUODEN 2017 TSEMPPARIT JA TSEMPPAAJAT
7 § OPETUSTOIMELLE SAAPUNUT POSTI
8 § MUIDEN LAUTAKUNTIEN, KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTAMINEN SIVISTYSTOIMENLAUTAKUNNALLE
9 § MUUT ASIAT

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

§ 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSAJANKOHTA JA –TIHEYS TOIMINTAVUONNA 2018

Sivistyslautakunta on aiemmin kokoontunut tarvittaessa. Vuonna 2017 kokouksia oli 8 kappaletta. Seuraavan kokouksen ajankohta on yleensä sovittu edellisessä kokouksessa.

                    Esitys:
Sivistyslautakunta päättää, että seuraavan kokouksen ajankohta päätetään edellisessä kokouksessa. Kokouksia pidetään tarvittaessa.
                    Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 2 SIVISTYSTOIMEN HALLINTOKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT TOIMINTAVUODELLE 2018

Lautakunnan on valittava vuosittain sivistystoimen laskujen hyväksyjät.

                    Esitys:
                    
Lautakunta valitsee sivistystoimen laskujen hyväksyjät vuodelle 2018 seuraavasti: johtajaopettaja vastaanottaa, tarkistaa ja hyväksyy sivistystoimen laskujen oikeellisuuden. Kirjaston osalta kirjastonhoitaja vastaanottaa ja tarkistaa kirjastotoimen laskut ja johtajaopettaja hyväksyy laskujen oikeellisuuden. Kunnanjohtaja Reijo Urtti hyväksyy laskujen maksatuksen.

                    Päätös:

Esitystä muutettiin siten, että kunnanjohtaja hyväksyy laskujen maksatuksen.

Uusi esitys hyväksyttiin.

§ 3 SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO V. 2018 ALKAEN

Sivistyslautakunnan pöytäkirjat tulee pitää nähtävillä yleisessä tietoverkossa kuntalain §140 ”Päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle” mukaan.
                    Esitys:
Sivistyslautakunnan tarkastetut pöytäkirjat pidetään nähtävillä Luhangan kunnantoimistossa ja kunnan verkkokotisivuilla viikon kuluttua kokouksesta 2 viikon ajan. Kokouksen esityslistan valmistuttua, se laitetaan myös kunnan verkkokotisivulle nähtäväksi.
Päätös:
Esitystä muutettiin johtajaopettaja Leila Qvist-Petterssonin toimesta siten, että sivistyslautakunnan tarkastetut pöytäkirjat pidetään nähtävillä Luhangan kunnantoimistossa ja kunnan verkkokotisivuilla viikon kuluttua kokouksesta vähintään 2 viikon ajan.

Uusi esitys hyväksyttiin.

§ 4 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kokouksessa ovat nähtävillä johtajaopettaja Leila Qvist-Petterssonin tekemät viranhaltijapäätökset toimintavuonna 2017 ja kuluvana toimintavuonna 2018.

                    Esitys:

                    Merkitään tiedoksi sivistyslautakunnalle.

                    Päätös:

Kokouksessa esiteltiin pykälät 79-85/2017 ja 1-5/2018.

Esitys hyväksyttiin.

§ 5 LUHANGAN KUNNAN ESI- JA PERUSKOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUODELLE 2018-2019

Kuntamme yläkouluikäiset lapset käyvät koulua pääosin Joutsassa ja muutama Sysmässä. Luhangan kunnan oppilaat käyttävät Joutsa-Luhanka bussilinjoja koulumatkoillaan. Bussilinjat kulkevat vain koulupäivinä. Luhangan kunnan koulun työ- ja loma-ajat on käytännön syistä hyvä olla samat kuin naapurikunnan Joutsan koulujen työ- ja loma-ajat.

Luhangan koulun opettajille on esitelty Joutsan kunnan Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan 7.11.2017 § 30 hyväksymät koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2018-2019. Luhangan koulun opettajakunta on hyväksynyt kyseiset työ- ja loma-ajat Luhangan kunnan koulun työ- ja loma-ajoiksi lukuvuodelle 2018-2019. Kyseiset työ- ja loma-ajat ovat kokouskutsun liitteenä.


                    Esitys:
                    
Johtajaopettaja esittää, että sivistyslautakunta hyväksyy Joutsan Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan hyväksymät koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2018-2019 Luhangan kunnan koulun työ- ja loma-ajoiksi lukuvuodelle 2018-2019.

                    Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

§ 6 VUODEN 2017 TSEMPPARIT JA TSEMPPAAJAT

Nuorten kyvyt esiin -juhla (ent. maakunnallinen palkitsemisjuhla) nostaa esille keskisuomalaisten nuorten aktiivisuutta ja nuorten taustalla toimivia aikuisia. Kuntien nimeämät nuoret sekä aikuiset palkitaan Jyväskylässä perjantaina 9.3.2018! Juhlavan tilaisuuden vastuullinen järjestäjä on Nuorten Keski-Suomi ry.

Vuoden 2017 Nuoren Tsempparin ja Aikuisen Tsemppaajan etsinnät ovat nyt alkaneet! :

Nuori Tsemppari, eli 14-19 –vuotias, aktiivinen nuori TAI 14-19 –vuotiasta koostuva nuorten ryhmä, joka esim. osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan, ohjaa positiivisella otteella lasten tai nuorten harrastusryhmää, kannustaa omalla esimerkillään yritteliäisyyteen, edistää nuorten asioita omassa elinpiirissään tai kannustaa ja opastaa muita nuoria toimimaan.

Aikuinen Tsemppaaja, eli aikuinen TAI aikuisista koostuva taho, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden omaehtoiseen toimintaan, kannustaa nuoria yritteliäisyyteen sekä suhtautuu nuoriin ja heidän ideoihinsa avoimesti. Tsemppaaja ei tee asioita nuorten puolesta, vaan luottaa nuoriin antaen vastuuta, kuitenkin tarvittaessa auttaen ja tukien.

Nuorten Keski-Suomi ry toivoo, että, kunta on mukana kiittämässä ja kannustamassa paikkakunnan toimijoita sekä mahdollistamassa Nuorten Tsempparien ja Aikuisten Tsemppaajien palkitsemista. Palkinto on monille merkittävä ja mieleenpainuva, kiitosta ei voida koskaan jakaa liikaa! Jokainen Keski-Suomen kunta nimeää valitsemallaan tavalla aktiivisen nuoren tai nuorten ryhmän sekä aikuisen tai aikuistahon, joka omalla toiminnallaan on vaikuttanut positiivisesti kunnassa. Valintaa helpottaa esim. valintaraadin kokoaminen, jossa voi olla nuoria ja aikuisia edustajia esim. järjestöistä, kouluilta, nuorisotiloilta ja seurakunnalta.

                    Valintaraadin tehtävät:
• Ilmoittaa oman kunnan eri tahoille, että palkittavia etsitään ja tiedottaa samalla, kenelle ja milloin ehdotukset palkittavista ilmoitetaan kuntaan
• Päättää valitseeko raati palkittavat vai esitetäänkö palkittavien valinta esimerkiksi ko. toimialan lautakunnan päätettäväksi
• Valitsee kunnan edustajan palkitsemisjuhlaan (edustaja jakaa palkittavalle mm. ruusun ja todistuksen, jotka tulevat juhlajärjestäjien puolesta)
• Ilmoittaa oheisen linkin takaa löytyvällä ”Palkittavien ilmoittamislomakkeella” viim. 31.1.2018 palkittavien, juhlaan osallistuvan kunnan edustajan sekä ilmoittajan yhteystiedot. Huom! Postiosoite on välttämätön kutsun lähettämistä varten. https://goo.gl/forms/gRf2SjN5RM0fMg373
• Palkitsemisjuhlan jälkeen medialle lähtee tiedote sekä lista palkittavista perusteluineen. Toivomme, että valintaraati on myös yhteydessä oman kunnan tiedotusvälineisiin.
Nuorten Keski-Suomi ry:n tiedote asiasta on nähtävillä kokouksessa. Luhangan kunnan sivistyslautakunnan aiempina vuosina nimeämät kyseisen palkinnon saajat on koottu listaan, joka on kokouskutsun liitteenä.
                    Esitys:
Sivistyslautakunta valitsee Luhangan kunnan vuoden 2017 Tsemppari- ja Tsemppaaja-palkinnonsaajat.
                    Päätös:

Luhangan vuoden 2017 Tsemppariksi valittiin Veera Iikkanen. Perusteluiksi mainittiin Veeran aktiivinen toiminta liikuntaryhmien liikuttajana. Veera Iikkanen on vetänyt kahvakuularyhmää ja toiminut Luhangan Väreen lasten ja nuorten liikuntakerhon vetäjänä.

Luhangan vuoden 2017 Tsemppaajaa ei valittu.

§ 7 OPETUSTOIMELLE SAAPUNUT POSTI

Posti esitellään kokouksessa.


Sivistystoimen postidiaari 2017

15.12.2017
Lapsiasiavaltuutetun toimisto: Kuntakirje.
18.12.2017
Opetushallitus: Tiedote 46/2017:Hakutiedote/Toisen kotimaisen kielen kokeilu perusopetuksessa.
20.12.2017
Opetushallitus: Määräys:OPH-2966-2017:Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentaminen KOSKI-tietovarantoon.


Sivistystoimen postidiaari 2018

SAAPUNUT
OTSIKKO
15.1.2018
Opetus- ja kulttuuriministeriö: Kirje OKM/3/592/2018 Digiajan peruskoulu-tutkimushanke


Päätös:

Saapunut posti esiteltiin kokouksessa.

§ 8 MUIDEN LAUTAKUNTIEN, KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE

Päätökset esitetään kokouksessa ja merkitään pöytäkirjaan.

Ei ollut kokouksessa esiteltäviä päätöksiä.


§ 9 MUUT ASIAT


1. Luhangan kunnan esi- ja peruskouluun ilmoittautuminen tapahtuu ajalla 22.1.-5.2.2018.

Ilmoittautuminen Luhangan kunnan esi- ja peruskouluun on menossa.

2. Toimintakertomus toimintavuodelta 2017 tulee olla kunnanjohtaja Reijo Urtilla viim. 13.2.2018. Seuraava sivistyslautakunnankokous tulisi olla siis viimeistään ti 13.2.2018.

Seuraava sivistyslautakunnan kokous pidetään keskiviikkona 7.2.2018 klo 17.30 Luhangan koululla. Kahvit klo 17.00 alkaen.

3. Ilttiksen maksut
Johtajaopettaja ilmoitti, että Ilttiksen uusia maksuja ei ole vielä otettu käyttöön. Iltapäiväkerhossa mukanaolleiden lasten vanhempia ei ole
laskutettu oikein viime kesällä tehdyn sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti. Uudet maksut otetaan käyttöön lautakunnan päätöksellä 1.2.2018 alkaen. Aikaisemmat maksut olivat 20 € ja 40 €. Uudet maksut ovat 30 € ja 50 €.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunta
Sivistystoimenlautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhkirja@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeeenlinna
                    puh. 010 3642200, fax 010 3642269
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika ___ pv

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät Valitusaika ___pv
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.