Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

§

1 PERUSTURVAN TALOUDELLINEN TILANNE /TOTEUMA AJALTA 1.1.2017- 30.11. 2017
2 ASIAKASMAKSUT, TUET, PALKKIOT JA KORVAUKSET VUONNA 2018
3 PERUSTUVALAUTAKUNNAN JÄSENEN OSSI RIKKOLAN POISSAOLOILMOITUS
4 SOPIMUS KESKI-SUOMEN LASTEN JA PERHEIDEN PARHAAKSI HANKKEEN HALLINNOINNISTA / KSLAPE
5 LAPSIPERHEIDEN MUUTOSOHJELMA / KSLAPE /TYÖSUUNNITELMA
6 SOPIMUS KRIISIKESKUSTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ 23 KUNNAN ALUEELLA
7 SOPIMUS SOSIAALIPÄIVYSTYSYKSIKÖN PALVELUISTA JA PÄÄTÖS SOSIAALIPÄIVYSTYSYHTEYDENOTTOJEN SIIRTÄMISESTÄ SOSIAALIPÄIVYSTYSYKSIKKÖÖN 1.1.2018 ALKAEN SEKÄ VIRANOMAISVERKKOON LIITTYVÄ PÄIVYSTYSASIA
8 OMAISHOITAJIEN OMATYÖNTEKIJÄ ALOITTAA KÄYTÄNNÖN TYÖSKENTELYN 1.2.2018
9 MUUT ASIAT
10 ILMOITUSASIAT

PERUSTURVAN TALOUDELLINEN TILANNE /TOTEUMA AJALTA 1.1.2017- 30.11. 2017
Perustltk 1 §

Perusturvan talousarvion vertailuluku marraskuun 2017 lopussa on 91,6 prosenttia (100:sta prosentista). Perusturvan budjetista on käytetty marraskuun 2017 lopussa 83,7 prosenttia.
Liite 1

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan taloudellisesta tilanteesta ja merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkitään taloudellinen tilanne tiedoksi.


ASIAKASMAKSUT, TUET, PALKKIOT JA KORVAUKSET VUONNA 2018

Perustltk 2 §

Vuonna 2018 lakiin perustuvat asiakasmaksut alenevat hieman kauttaaltaan.

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 – 31.12.2018, Yleinen osuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asiakasmaksulaissa 734/92 ja – asetuksessa 912/92.

Maksukyvyn mukaan määräytyviin maksuihin vaikuttavina tekijöinä noudatetaan maksuasetuksen 27- 31 §:n määräyksiä.

Maksu on tarkistettava silloin, kun
* palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut
perheen olosuhteet ovat muuttuneet maksun määräämisen jälkeen
* maksu osoittautuu virheelliseksi
* asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan.

Maksujen perusteena olevat asiakkaan tulotiedot tarkistetaan vuosittain ja muutokset otetaan huomioon maksuissa. Kun maksua tarkistetaan, asiakas saa uuden maksupäätöksen.

Asiakasmaksulain 11 §:n mukaan maksukyvyn mukaan määrätty maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentulon edellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioiden siihen on syytä.
Perusteena käytetään toimeentulotukilaskelmaa.

                    
                    KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT
                    Kotona annettava palvelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen 3 §:n 1 momentin mukaan jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon perusteella määräytyvä kuukausimaksu. Kotona annattavan palvelun kuukausimaksu saa olla enintään jäljempänä tarkoitetun maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista.

Asiakasmaksuasetuksen 27 §:ssä on määritelty huomioon otettavat tulot maksukykyä määriteltäessä ja 29 §:ssä tulot, joita ei oteta huomioon maksua määriteltäessä.

Perusturvalautakunta on vahvistanut kotihoidon palvelumaksuperusteet viimeksi 29.1.2013.
Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksut on peritty 31.12.2011 saakka käyntiperusteisesti.

Vuoden 2012 alusta siirryttiin tuntiperusteiseen laskutukseen, joka on asiakkaalle oikeudenmukaisempi. Tuntiperusteinen laskutus on laajalti käytössä eri kunnissa.
                    Tulorajat ja korkeimmat maksuprosentit on säädetty maksuasetuksessa.
Tulorajoja tarkistetaan vuosittain.

Maksuprosentit ja tulorajat ovat ajalla 1.1.2018- 31.12.2018 seuraavat:

Hen- Tulo- Tunnit
kilöä raja alle 1 h 1-5 h 5.01-12 h 12.01-19 h 19.01-30 h yli 30 h/kk
1 576 5 % 15 % 20 % 25 %                    30 %                    35 %
2 1063 3 % 13 % 16 % 18 %                    20 %                    22 %
3 1667 3 % 10 % 12 % 14 % 16 %                    18 %

Säännöllisen kotihoidon asiakkaan kanssa tehdään asiakkuuden alkaessa yhdessä palvelutarpeen arviointi ja hoito- ja palvelusuunnitelma. Siinä määritellään asiakkaan tarvitsemat palvelut, käyntikerrat ja palveluun kuluva aika tunteina kuukaudessa. Suunnitelmaa tarkistetaan asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa ja vähintään kerran vuodessa.

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta peritään perheen bruttotuloihin perustuva kk-maksu tulorajan ylittävältä osalta kalenterikuukaudeksi suunnitellun tuntimäärän mukaan. Palvelu katsotaan säännölliseksi, kun se on sovittu hoito- ja palvelusuunnitelmassa, vaikka käynnit tapahtuisivat vain 1 x kuukaudessa.

Työntekijä kirjaa käynnit 10 minuutin tarkkuudella, käyntiin sisältyy asiakkaan luona käytetty aika sekä asiakkaan asioiden hoitoon käytetty aika (lääkehuolto, reseptien haku ja vienti, etuuksien hakemisessa avustaminen jne.). Tilanne tarkistetaan 2 kuukauden välein tai sitä pyydettäessä. Muutosta ei tehdä, jos on kyse tilapäisestä palvelutarpeen muutoksesta (alle 2 kk).

Jos palvelu keskeytyy yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä yli viisi päivää ylittävältä osalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuen lyhyemmäksi aikaa tai käyttäjä on laitoshoidossa, ei maksua peritä myöskään ao. viiden päivän ajalta. Jos palvelu on keskeytyksissä koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan.

Asiakasmaksulain 11 §:n mukaan maksukyvyn mukaan määrätty maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentulon edellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioiden siihen on syytä.
Perusteena käytetään toimeentulotukilaskelmaa.
Tilapäinen kotona annettava palvelu

Lääkärin suorittama kotikäynti 18.90 e ( laki määrittelee)
Tilapäinen kotihoidon käynti (enint. tunti) 12 e (laki määrittelee)
Kotihoidon toimipisteessä tapahtunut käynti 5 e (Perusturva määrittelee)
(jos käyntejä yli 2 viikossa yli kuukauden ajan, laskutetaan kuukausimaksulla)
Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu 5 e/h (perusturva määrittelee)

Liite 2
Päiväkeskustoiminta (perusturva määrittelee)

Päivätoiminta (sis. lounas ja kaksi kahvia) 10 e,
Päivätoiminta (sis. lounas, kahvit ja kuljetus) 16 e
Turvapuhelinpalvelu (Perusturva määrittelee)

Turvapuhelimen asennus 12 e
Turvapuhelimen kk-maksu 30 e/kk
Turvapuhelimen hälytyskäynti 10 e/kerta

Ateriapalvelu (ruokahuolto määrittelee)

Lounas vanhainkodilla 5,24 e
Aamu-/iltapala 1,90 e
Päivällinen 2,86 e
Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna 6,76 e
Muut tukipalvelut (perusturva määrittelee)

Vaatehuolto (pyykinpesu, silitys) 5 e/kg
Sauna- ja kylvetyspalvelu 6 e

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUT JA ERITYISHUOLTOON LIITTYVÄT YLLÄPITOMAKSUT
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92) 4 §:n 2 momentin mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 §:ssä tarkoitettu kuljetus ovat maksuttomia. Kehitysvammaisten ylläpidosta voidaan periä enintään siitä aiheutuvat kustannukset, lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa ja opetusta saavan lapsen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta. Ylläpitomaksu saa olla enintään asumispalvelun järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten suuruinen.

Asumisesta kehitysvammahuollon asumisyksiköissä peritään huoneenvuokralain mukaiseen vuokrasopimukseen perustuva käypä vuokra, sähkö, vesi- ja ateriamaksut sekä ylläpitomaksu (tarvikemaksu) todellisten kustannusten mukaisesti. Ylläpitomaksu sisältää pesu- ja puhdistusaineet, siivousvälineet, wc- ja talouspaperit, tv-lupa- ja lehtimaksut sekä muut kodin materiaalit ja tarvikkeet. Ateriapalvelun asiakasmaksuun ei voida sisällyttää maksuttomaksi säädetyn palvelun osuutta (työ ja kuljetus).
Aterioista laskutetaan vain raaka-ainekustannusten osuus. Täysiltä poissaolopäiviltä ei peritä ateriapalvelumaksuja.
Maksut peritään kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden suoritteiden mukaisesti.
Kehitysvammaisen henkilön osallistuminen retkille ja leireille on vapaaehtoista. Näitä kuluja kehitysvammainen voi maksaa omilla varoillaan.
Palvelujen tuottajat määrittelevät itse palvelujen myynnistä perittävät maksut.
Kun kunta järjestää palvelut ostamalla ne yksityiseltä palveluntuottajalta, asiakkaalta peritään samat maksut ja korvaukset kuin perittäisiin kunnan itse tuottamista vastaavista asumispalveluista.
Liite 3

                    LAITOSHOIDON MAKSUT ( Laki määrittelee)

Laitoshoidon maksuja peritään vanhainkodissa ja terveyskeskuksen vuodeosastohoidossa.

Vanhainkoti, lyhytaikainen hoito 48,90 e
Omaishoitajan vapaan ajalta 11,40 e /päivä
Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa 108,00 e/kk
Maksukatto 683, 00 e
                    
Lyhytaikainen laitoshoito

Laitoshoidon maksut ovat asiakasmaksulain maksukaton piirissä. Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,50 e hoitopäivältä. Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy.
Pitkäaikainen laitoshoito

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan/potilaan maksukyvyn mukaan. Maksun perimisessä noudatetaan asiakasmaksulain 7 c §:n mukaisia enimmäismääriä.

Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Jos puolisoista suurempituloinen on laitoshoidossa, maksu on 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. Myös kotona olevan puolison vammaisetuudet otetaan tuloina huomioon asiakasmaksulain nojalla. Asiakkaalle taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 108 euroa (perusturva voi muuttaa suuremmaksi)
Liite 3

MUUT MAKSUT ( asiakasmaksulaki määrää )
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut

Omaishoitajan vapaan aikainen palvelu 11,40 e/päivä

Lasten päivähoidon maksut ajalla 1.1.2018- 31.7.2018

Tulorajat perheen koon mukaan:
                    1.1.18- 31.7.18                    1.8.18-31.12.18
2 henkilöä 2050 e                    2102 e
3 henkilöä 2646 e                    2713 e
4 henkilöä 3003 e                    3080 e
5 henkilöä 3361 e                    3447 e
6 henkilöä 3718 e                    3813 e

                    1.1.18 – 31.7.18                    1.8.18 – 31.12.18
Tulorajan korotus/lisälapsi 138 e                    142 e
Enimmäismaksu 290 e                    289 e
Toisen lapsen enimmäismaksu 145 e                    145 e
Pienin perittävä maksu 27 e                    27 e
Maksut ovat voimassa ajalla 1.1.2018 – 31.7.2018 ja 1.8.2018 – 31.12.2018

Liite 4

Palveluasumisen maksut (ostopalvelut, tehostettu palveluasuminen)

Luhangan kunta on tehnyt ostopalvelusopimuksia eri hoivapalveluyritysten kanssa vuonna 2016, jotta on voitu taata ajoissa ikäihmiselle hänen tarpeittensa mukainen hoiva- ja huolenpito.
Palveluasumiseen liittyvät maksut määräytyvät henkilön tulojen (eläketulot, pääomatulot, laskennalliset metsätulot, asumistuki ja muut kelan myöntämät tuet). Menoina ovat vuokra sekä hoitopäivämaksu.
Ikäihmiselle jää kuukaudessa käyttöön 150 euroa (lääkkeisiin ja vaatteisiin).
Laskennallinen ALV on kunnan ostopalvelun kokonaiskustannuksista 5 % ja sen kunta saa takaisin valtiolta.

TERVEYDENHUOLLON MAKSUT (Seututk määrittelee)
Avohoidon maksut
Vastaanottokäynti 20,60 €
(peritään enintään kolme kertaa kalenterivuodessa)

Päivystyskäynti 28,30 €
Erikoislääkäripalvelut 41,20 €
Sarjahoito 11,40 €
Fysioterapia 11,40 €
Käyttämättä ja peruuttamatta jäänyt aika 50,80 €
(peritään 15 vuotta täyttäneiltä)

Hoitajakäyntimaksu 10 e
Hoitajakäynnin maksu peritään seuraavista toimenpiteistä
* Haavahoidot
* Sairauslomatodistukset
* Lääkeinfuusiot ja verensiirrot hoitajan vastaanotolla
* Osittaisen lääkkeenmääräämisoikeuden saaneen sairaanhoitajan akuuttivastaanotto
Maksua ei peritä
* Alle 18-vuotiailta
* Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta
* Sotaveteraaneilta
* Neuvolan palveluista
* Hoitajan vastaanotosta, jos samalla käyntikerralla on myös lääkärin vastaanotto
* Psykologin, depressiohoitajan, päihdesairaanhoitajan, mielenterveystoimiston tai perheneuvolan asiakkailta
* Joukkotarkastuksiin kutsutuilta
Sairaalahoidon maksut
Lyhytaikaisen sairaalahoidon hoitopäivä 48,90 €
Lyhytaikaisen sairaalahoidon hoitopäivä maksukaton täyttymisen jälkeen 22,50 €
Päivä- ja yöhoidon maksu 22,50 €
Pitkäaikaisen sairaalahoidon hoitopäivästä peritään asiakkaan maksukyvyn mukainen maksu. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Jos suurempituloinen puoliso on sairaalahoidossa, hoitomaksu voi olla enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Asiakkaalle taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 108 euroa.
Maksua ei peritä
* Sotaveteraaneilta
* Sairaalapotilaiden asiakirjoista
Suun terveydenhuollon maksut
Jokaisesta suun terveydenhuollon hoitokäynnistä peritään valtakunnallisen maksuasetuksen mukainen käyntimaksu sekä lisäksi maksut hoitotoimenpiteistä.
Kunnallisesta hammashoidosta ei saa Kela-korvausta eikä suun terveydenhuollon maksut kerrytä maksukattoa.
Omasta hammashoitolasta voi pyytää tarkemman kustannusarvion tarvittavasta hoidosta.
Käyntimaksut
Suuhygienisti 10,20 €
Hammaslääkäri 13,10 €
Erikoishammaslääkäri 19,20 €
Perusterveydenhuollossa tehtävän suun ja leukojen erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu 37,50 €
Käyttämättä ja peruuttamatta jäänyt aika 50,80 €
(peritään 15 vuotta täyttäneiltä)
Toimenpidemaksut riippuen niiden laajuudesta 8,40 € - 222,70 €
Lisäksi oikomislaitteista ja hammasproteeseihin liittyvistä toimenpiteistä voidaan periä niistä aiheutuvat hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle. Erikoismateriaaleista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu.
Maksua ei peritä
* Alle 18-vuotiailta
* Ensimmäistä lasta odottavan perheen suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arviosta
* Joutsan ja Luhangan odottavilta äideiltä puoli vuotta ennen ja jälkeen synnytyksen
* Suuhygienistin tekemästä työttömien ja 70-vuotiaiden terveystarkastuksesta
* Veteraanien hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta tai proteeseihin liittyvistä toimenpiteistä

Asiakirjamaksut vaihtelevat esim.
Lääkärintodistus 50,80 e
Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten 61,00 €
Liite 5


TUET, PALKKIOT JA KORVAUKSET

Toimeentulotuki vuonna 2018

Toimeentulotuen perusosien määrät ovat hieman nousseet vuodelle 2018.
Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotukeen liittyvät asiat ovat siirtyivät Kelalle. Harkinnanvarainen toimeentulotuki (ehkäisevä ja täydentävä-) hoidetaan entiseen tapaan kunnissa
Toimeentulotuesta annetun lain 9 a §.n mukaan toimeentulotuen perusosa on sidottu kansaneläkeindeksin kehitykseen. Tammikuun alusta perusosien määrät nousevat indeksikorotuksen verran. Kaikissa Kelan toimipisteissä sovelletaan samoja toimeentulotuen perusosien määriä. Yksin asuvan henkilön perusosan määrä on 491,21 e kuukaudessa. Yksinhuoltajien korotettu perusosa on 540,33 e.
Liite 6 ( toimeentulotuki vuonna 2018)

Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2018
Perhehoitolakiin (263 /2015) tuli muutoksia 1.7.2016 alkaen.
Perhehoitajille (lastensuojelu) maksettavien hoitopalkkioiden määrää tulee perhehoitajalain (312/1992) 2 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
Perhehoitajalain mukaisen hoitopalkkion ( 16 §) vähimmäismäärä 1.1.2018 on 785,16 e kuukaudessa. Vuodelle 2018 vahvistettu palkkakerroin on 1,391. Hoitopalkkiot nousevat vuoden 2017 tasosta 0,14 prosenttia.
Perhehoitajille maksettavia käynnistämiskorvauksia sekä toimeksiantosopimuksessa sovittuja kulukorvauksia tulee tarkistaa kalenterivuosittain. Käynnistämiskorvauksen ( 18 §) enimmäismäärä 1.1.2018 lukien on 2939,26 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.
Kulukorvausten ( 17 §) vähimmäismäärä on 1.1.2018 lukien 413,87 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Korotus on 0,57%.
Liite 7 (perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2018)

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2018
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella..
Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2018 lukien 392, 57 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 785,14 euroa kuukaudessa.
Liite 8 ( Omaishoidontuen maksut vuonna 2018)

Elatusavun ja elatustuen määrä vuonna 2018
Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain (538/2008) mukaan eräiden elatusapujen, korvausten ja elatustuen määrät tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin nousua vastaavasti.

Korotus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2018 alkaen 156,39 euroa lasta kohden kuukaudessa.

Samalla tarkistetaan elatusavun laskemisohjeessa olevia yleisten kustannusten, matkakustannusten ja luonapitokustannusten määriä.
Liite 9

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään asiakasmaksut, tuet, palkkiot ja korvaukset tiedoksi ja korotetaan seuraavia maksuja:
Turvapuhelimen hälytyskäynti 12 e (aikaisempi maksu 10 e/ käyntikerta)
Tehostetun asumispalvelujen käyttöraha (lääke-, vaate- ja hygieniakulut) 180 e /kk (aikaisempi maksu 150 e /kk) Perusteluna: lääkemenojen nousu (omavastuuosuudet). Lääkekatto on pysynyt samana kuin viime vuonna, Lääkekatto on 605,13 euroa.
Maksujen korotukset tulevat voimaan 1.3.2018. Maksuihin liittyvistä muutoksista tiedotetaan palvelujen käyttäjiä.
Muut kunnan palveluihin liittyvät perusturvan määrittelemät maksut pidetään ennallaan.

Perusturvalautakunnan päätös:
Turvapuhelimen hälytyskäynti on 1.3.2018 alkaen 12,00 euroa ja tehostetun asumispalvelujen käyttöraha on 1.3.2018 180,00 euroa ja lisäksi päätettiin, että kotihoidon ruokakuljetusten osuutta korotetaan 1.3.2018 alkaen 2,00 euroa.


PERUSTUVALAUTAKUNNAN JÄSENEN OSSI RIKKOLAN POISSAOLOILMOITUS
Perustltk 3§

Perusturvalautakunnan jäsen Ossi Rikkola ilmoitti 15.12.2017 sähköpostin välityksellä perusturvan toimistosihteeri Kristiina Salmiselle, että on poissa perusturvalautakunnan jäsenen tehtävistä ajalla 1.1 2018 – kesäkuu 2018.
Varajäsen Heikki Kiviniemi on tietoinen asiasta ja toimii Ossi Rikkolan tilalla em. ajan.
Liite 10
Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkitään tiedoksi jäsen Ossi Rikkolan poissaolo.


SOPIMUS KESKI-SUOMEN LASTEN JA PERHEIDEN PARHAAKSI HANKKEEN HALLINNOINNISTA / KSLAPE
Perustltk 4§

Perusturvajohtaja on allekirjoittanut LAPE- hankkeen yhteistyösopimuksen hallinnoinnista 31.10.2017. Hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupunki. Hankkeen ohjausryhmänä toimii maakunnallinen Lape-ryhmä. Hankkeelle on nimetty projektiryhmä joka vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta. Hankeorganisaatioon kuuluu kolme jaostoa: toimintakulttuurin muutos, matalan kynnyksen palvelut ja erityistason palvelut. Jaostot vastaavat osakokonaisuuksien kehittämisestä, käyttöönotosta ja toimintamallien juurruttamisesta maakunnassa.
Lape – hankkeen tavoitteet ja sisältö on käsitelty perusturvalautakunnassa aikaisemmin.

Liite 11

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan sopimuksesta ja merkitään se tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkitään tiedoksi hallinnointisopimus KSLAPE - hankkeesta.

LAPSIPERHEIDEN MUUTOSOHJELMA / KSLAPE /TYÖSUUNNITELMA
Perustltk 5§

Kyseessä on hallituksen kärkihankkeen Lape-hankkeen päivitetty muutosohjelma, työsuunnitelma vuosille 2017- 2018. Lape – hankkeen tavoitteet ja sisältö on käsitelty aikaisemmin perusturvalautakunnassa.

Liite 12

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkitään tiedoksi lapsiperheiden muutosohjelman työsuunnitelma.


SOPIMUS KRIISIKESKUSTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ 23 KUNNAN ALUEELLA
Perustltk 6§

Jyväskylässä sijaitsevaa Kriisikeskus Mobilea ylläpitää Suomen mielenterveysseura ry. Mobilen tavoitteena on vastata eri ikäisten ihmisten kriisitilanteisiin ympärivuorokautisesti. Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä tehdään asiakasyhteistyötä. Yhteistyötahot voivat ohjata asiakkaita Kriisikeskus Mobileen.
Perusturvajohtaja on allekirjoittanut sopimuksen 30.11.2017. Sopimus on voimassa 1.1.2018 alkaen.
Kyseessä on Luhangan kohdalla sopimuksen uusimisesta. Sopimus päivitetään koska sosiaalipäivystyksen piiriin tulee uusia kuntia Keski- Suomesta ja koska maksuperusteet muuttuvat niin, että niitä määrittävät kuntakohtaiset yhteydenottosuoritteet.
Liite 13

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkitään tiedoksi sopimus kriisikeskustyön järjestämisestä 23 kunnan alueella.

SOPIMUS SOSIAALIPÄIVYSTYSYKSIKÖN PALVELUISTA JA PÄÄTÖS SOSIAALIPÄIVYSTYSYHTEYDENOTTOJEN SIIRTÄMISESTÄ SOSIAALIPÄIVYSTYSYKSIKKÖÖN 1.1.2018 ALKAEN SEKÄ VIRANOMAISVERKKOON LIITTYVÄ PÄIVYSTYSASIA
Perustltk 7§

Kuntalain (410/2015) 8§:n mukaisesti tällä sopimuksella tilaaja antaa Jyväskylän kaupungille toimivallan sosiaalipäivystystehtävien hoitamiseen tilaajan lakisääteisten päivystystehtävien osalta. Sopimus on tullut voimaan 1.1.2018. Kriisikeskus Mobilen etupäivystyssopimus päättyi vuoden 2017 lopussa. Perusturvajohtaja on allekirjoittanut sopimuksen joulukuussa 2017. Suora puhelinnumero on 014-2660149. Suora puhelinnumero on laitettu tiedoksi kunnan viranhaltijoille ja työntekijöille sekä kunnan internet –sivuille. 28.12.2017.
Sosiaalipäivystyksen kuntakokouksessa 15.11.2017 on myös sovittu sopimuksen teosta nostoaputehtävien osalta. Nostoaputehtävät välitetään hätäkeskuksen kautta Keski- Suomen sairaanhoitopiirin ensihoidolle. Sopimus astui voimaan 1.12.2017. Asiasta on tiedotettu Luhangan vanhuspalveluita ja virka-ajan ulkopuolista päivystäjää.
Luhangan kunnan osuus kustannuksista määräytyy vuoden 2016 lopun asukasluvun mukaan ja on vuonna 2018 1650,88 euroa.
Virve –verkon käytössä on ollut ongelmia, erityisesti virka-aikaisen yhteyden saamisessa. Hätäkeskuksissa on otettu käyttöön ERICA – hätäkeskustietojärjestelmä. Järjestelmä on sidoksissa viranomaisradioverkkoon. Käyttöönotto ja sosiaalitoimen tehtävien välittäminen edellyttää, että tehtävää hoitavalla on käytössä Virve-päälaite, johon tehtävät voidaan välittää virka-aikana ja virka-ajan ulkopuolella.
Sosiaalihuollon toimijoita kehotetaan sopimaan ja organisoimaan sosiaalipäivystystoiminta siten, että lakisääteiset tehtävät ja yhteistoiminta hätäkeskuslaitoksen kanssa saadaan hoidettua asianmukaisesti.
Liitteet 14-18

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään asiat tiedoksi sekä pohditaan miten Virve-verkon päivystys hoidetaan virka-ajalla perusturvajohtajan ollessa sairaana, virkavapaalla tai vuosilomalla. Nykyisessä tilanteessa puhelin on ollut perusturvajohtajalla. Käytäntö ei takaa täysin aukotonta päivystystä.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkitään tiedoksi sopimus sosiaalipäivystysyksikön palveluista ja päätös sosiaalipäivystysyhteydenottojen siirtämisestä sosiaalipäivystysyksikköön 1.1.2018 sekä viranomaisverkkoon liittyvä päivystysasia.
Päätettiin, että perusturvajohtaja selvittää miten Virve-verkon päivystäminen hoituu parhaiten Luhangan alueella silloin kun perusturvajohtaja ei ole päivystysvastuussa.


OMAISHOITAJIEN OMATYÖNTEKIJÄ ALOITTAA KÄYTÄNNÖN TYÖSKENTELYN 1.2.2018.
Perustltk 8§
Omaishoitajien omatyöntekijä aloittaa käytännön tasolla omaishoitajien työn tukemisen helmikuun 2018 alusta. Työntekijä on kotihoidon työntekijä ja tekee työtä omaishoitajien parissa oman työnsä ohella. Työparina toimii perusturvajohtaja.
Työntekijä valittiin tehtävään kiinnostuksen perusteella ja hänelle on jaettu perustietoa omaishoidosta. Perusturvajohtaja on luonut tehtäväkuvan yhdessä työntekijän kanssa 19.12.2017.
Keskeisenä tavoitteena on omaishoitajien jaksaminen arvokkaassa mutta raskaassa työssään. Tärkeitä työmenetelmiä ovat mm. kotikäynnit/yhteydenotot, kuunteleminen/ kuuleminen , asiakasohjaus, kannustaminen ja voimavarakeskeinen ajattelu.
Tärkeää on myös asiakkaan ja työntekijän vaikutusmahdollisuudet
Työnkuva kehittyy työskentelyn edetessä ja tärkeää on työntekijän jaksaminen ja sen huomioiminen esim. keskustelut työparin kanssa ja kouluttautuminen, tarvittaessa työnohjaus.
Perusturvajohtaja vastaanottaa edelleen omaishoidon hakemukset ja tekee omaishoidontuen päätökset. Tulevaisuudessa palvelutarpeen arviointi ja hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen siirtyy omalle työntekijälle.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään asia tiedoksi ja hyväksytään keskeiset tavoitteet ja työmenetelmät ja muut periaatteet.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkitään asia tiedoksi ja hyväksytään tavoitteet, työmenetelmät ja muut periaatteet.

MUUT ASIAT
Perustltk 9§
VANHUSTEN ASUNTOJEN KUNNON TARKASTAMINEN
Vanhusten asuntojen kunto on askarruttanut lautakunnan jäseniä ja keskusteltiin mahdollisuudesta, että osa lautakunnan jäsenistä ja muista päättäjistä voisi käydä tutustumassa kiinteistönhoitajan kanssa tyhjänä oleviin vanhusten asuntoihin. Tämä auttaisi päätöksenteossa silloin kun on kyseessä vanhusten asunnoista.
Asiasta päätetään helmikuun 2018 lautakunnan kokouksessa.


ILMOITUSASIAT
Perustltk 10§
Työyhteisön muutoskeskustelu, kuuleminen /Sote-uudistus –tilaisuus 17.1.2018 klo 17 kunnan valtuustosali, päättäjät ovat tervetulleita!
Vauvarahatilaisuus 25.1.2018 klo 17, valtuustosali, tervetuloa!

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 2

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 2

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan perusturvalautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
telekopio 029 56 42269
tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät :                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät : -                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan