Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Rakennuslautakunta 21.12.2017
§
50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
51 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
52 Esityslistan hyväksyminen
53 Luhangan kunnan ympäristönsuojelumääräykset
54 Puupellettitarjoukset vuodelle 2018
55 Polttoöljytarjoukset vuodelle 2018
56Muistutus jätehuollon perusmaksusta
57 Muut asiat
58 Ilmoitusasiat


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Rak.ltk 50 § Rakennustarkastajan ehdotus:

Kokouskutsu rakennuslautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja sekä kunnanjohtajalle on toimitettu rakennuslautakunnan 9.2.2017 päätöksen mukaisesti, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myöskin päätösvaltaiseksi.


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen


Rak.ltk. 51 § Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.


Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Ikonen ja Pertti Seimola.                    


Esityslistan hyväksyminen


Rak.ltk. 52 § Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.


Rakennustarkastajan ehdotus:
                    
Rakennuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Luhangan kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Rak.ltk. 31 §/ 5.10.2017

Luhangan kunnalla ei ole voimassa olevia ympäristönsuojelumääräyksiä. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset).
Ympäristönsuojelumääräykset helpottavat ja selkiyttävät viranomaisen työtä ja antavat tukea päätöksenteolle. Niiden avulla on mahdollista joustavasti ja tehokkaasti estää sellaisia ympäristöhaittoja, joihin säädöstason määräykset ovat liian yleisluontoisia. Määräyksillä voidaan luoda paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia käytäntöjä.
Ympäristönsuojelumääräysten laatimisesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on esityslistan liitteenä. (Liite 2).
Ympäristönsuojelumääräyksien sisällysluettelo liite 3.

Ympäristötarkastajan ehdotus:
Rakennuslautakunta päättää käynnistää ympäristönsuojelumääräysten laatimistyön ja asettaa nähtäville ympäristönsuojelumääräysten osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
________________________________________________________________________________
                    
Rak.ltk. 45 §/2.11.2017


                    Ympäristönsuojelumääräyksiä on alettu valmistella viranhaltijatyönä. (liite 2)

Ympäristötarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta merkitsee ympäristönsuojelumääräysten valmistelun vaiheen tiedokseen ja tarvittaessa keskustelee ympäristönsuojelumääräyksistä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

________________________________________________________________________________


Rak.ltk 53 §


                    Ympäristösuojelumääräysten valmistelua on jatkettu viranhaltijatyönä. (Liite 1.)

                    Ympäristötarkastajan ehdotus:

                    Lautakunta käy läpi luonnoksen ympäristönsuojelumääräyksiksi.


                    Ympäristötarkastajan uusi ehdotus:

Lautakunta käy läpi luonnoksen ympäristönsuojelumääräyksiksi ja tekee siihen tarvittavat muutokset jonka jälkeen rakennuslautakunta päättää osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti asettaa luonnoksen ympäristönsuojelumääräyksiksi nähtäville 30 päivän ajaksi.
Nähtäville asettamisesta kuulutetaan Luhangan kunnan virallisilla ilmoitustaululla, verkkosivuilla ja pidetään nähtävänä kunnantoimistolla teknisessä toimessa. Osallisille varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä luonnoksesta ja siitä pyydetään lausunnot seuraavilta tahoilta: naapurikunnat, Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen pelastuslaitos, MTK-Luhanka ry, Museovirasto ja terveydensuojelu-viranomainen.


                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Puupellettitarjoukset vuodelle 2018


Rak.ltk 54 § Luhangan kunta on pyytänyt tarjouksia puupellettien toimituksista Luhangan kirkonkylän lämpölaitokseen ja Tammijärven koululle vuodelle 2018. Tarjoukset on pyydetty Versowood Oy:ltä, Vapo Oy:ltä ja Pro Pellet Oy:ltä.

Pelletinkokonaiskulutus on noin 300 tn/v. Tarjoushinnan tuli sisältää rahdin ja puhalluksen tilaajan siiloon. Tarjoukset tuli toimittaa 29.11.2017 klo 14.00 mennessä.

Tarjouksia saatiin 2 kappaletta.


Rakennustarkastajan ehdotus:


Rakennuslautakunta hyväksyy Versowood Oy:n tarjouksen 168 €/tn (alv.0%) edullisimpana seuraavin ehdoin:

Toimitukset tulee toteuttaa tarjouspyynnön (26.10.2017) mukaisesti.
Myyjä esittää jokaisen toimituserän kuormakirjan liitteenä punnitus- tositteen.
Myyjä vastaa kaikista ostajalle pelletin mahdollisesta heikosta laadusta aiheutuvista lisäkustannuksista kuten korvaavan polttoaineen käytöstä, siilojen tyhjennyksestä ja laitteiston puhdistuksesta.
Liite; Tarjousten avauspöytäkirja.
                    Tarjouspyyntö.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Polttoöljytarjoukset vuodelle 2018


Rak.ltk. 55 § Luhangan kunta on pyytänyt tarjouksia lämmitykseen käytettävän kevytpolttoöljyn toimittamisesta Luhangan kunnan alueella oleviin eri kiinteistöihin. Tarjoushinnan tuli sisältää kesä- ja talvilaadut kuljetuskustannuksineen tietyn päivän dollarikurssiin sidottuina. Tarjousaika päättyi 29.11.2017 klo. 14.00. Tarjouksia pyydettiin
Oy Teboil Ab:ltä, Neste Markkinointi Oy:ltä ja Lämpöpuisto Oy:ltä. Tarjousten hinnoittelupäivä oli 19.11.2017.

Tarjouksia saatiin 2 kappaletta.


Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta hyväksyy Lämpöpuisto Oy:n tarjouksen kesälaatu 0,6665 €/l ja talvilaatu 0,6957 €/l (alv.0%) edullisimpana.

Liite; Tarjousten avauspöytäkirja.
                    Tarjouspyyntö


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


                   

Muistutus jätehuollon perusmaksusta

Rak.ltk. 56 §  XXXX XXXXX (xxx xxx) pyytää poistamaan jätehuollon perusmaksut yrityksensä majoitustilojen osalta.
                    Perusteluina viittaukset jätelakiin § 78, § 79 ja § 81. (Liite 4.)


                    Rakennustarkastajan ehdotus:
                    
                    Ehdotus annetaan kokouksessa.


Rakennustarkastajan kokouksessa antama ehdotus:

Asia siirretään seuraavaan kokoukseen ja selvitetään vastaavien yritysten jätehuollonkäytäntöjä.
                    
                    
                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muut asiat

Rak.ltk. 57 §


Ei muita asioita.


Ilmoitus asiat

Rak.ltk. 58 §


- Jätepisteistä tehdään maanomistajien kanssa kirjalliset vuokrasopimukset.

- Aluehallintoviraston päätös Nro 127/2017/2, Dnro LSSAVI/4059/2017. Sähkökaapelin rakentaminen Päijänteen Riilahden alitse Riiniemen ja Ristiniemen välille sekä valmistelulupa, Luhanka.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 50,51,52,53,56,57,58

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 54,55


Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 54,55

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan rakennuslautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pohjois-Savon käräjäoikeus
Oikeus- ja Poliisitalo
Suolakatu 44, 70110 Kuopio
puh.kirjaamo 02956 48503,faksi 02956 48505
puhelin vaihde 02956 48500
sähköposti: pohjois-savo.ko@oikeus.fi                    
Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv


Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                     Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                     Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                     puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200, telekopio 029 56 42269
                     tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                     sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                     Valitusaika 30 pv                     


Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä
.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan
LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu
66

Rakennuslautakunta                     21.12.2017                    

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
Otteen oikeaksi todistaaLuhangassa ___ / ___ 2017 _____________________________________                    


                    Pöytäkirjanpitäjä, Risto Salonen